• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.08.2008

Condiţiile de plasare, circulaţie şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat cu dobînda flotantă, aprobate prin Hotărîrea Ministerului Finanţelor nr.08/3-1/323 din 14.08.2008

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.160-161 din 22.08.2008, art.450

COORDONAT
Banca Națională a Moldovei
Victor CIBOTARU
PRIM-VICEGUVERNATOR
14 august 2008

 

APROBAT
MINISTERUL FINANŢELOR
Nina LUPAN
VICEMINISTRU
nr.08/3-1/323 din 14 august 2008

Condițiile de plasare, circulaţie  şi  răscumpărare
a obligaţiunilor de stat cu dobînda flotantă

I. Dispoziții generale

1. Prezentele Condiţii sînt elaborate în conformitate cu prevederile Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, alte acte normative în vigoare şi stabilesc clauzele generale ale plasării, circulaţiei şi răscumpărării Obligaţiunilor de stat cu dobîndă flotantă.

2. Obligaţiunile de stat cu dobîndă flotantă (în continuare – Obligaţiuni de stat) sînt valori mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, emise de către Ministerul Finanţelor în numele Guvernului pe termen mediu de circulaţie de la un an pînă la 5 ani inclusiv, a căror dobîndă se revizuieşte semestrial după cum este stipulat în prezentele Condiţii.

3. Obligaţiunile de stat acordă deţinătorilor acestora dreptul la obţinerea valorii nominale la data scadenţei şi la obţinerea semestrială a dobînzii, calculate în baza unei rate variabile la care se adaugă o marjă (primă pentru risc), negociată prin licitaţii.

 

II. Emisiunea, plasarea și circulația Obligațiunilor de stat

4. Obligaţiunile de stat se emit la valoarea nominală, care este 100 lei.

5. Fiecărei emisiuni de Obligaţiuni de stat, Ministerul Finanţelor atribuie, conform cerinţelor standardelor internaţionale, numărul de înregistrare de stat.

6. Volumul emisiunii Obligaţiunilor de stat se stabileşte de către Ministerul Finanţelor, în coordonare cu Banca Naţională a Moldovei, în limitele datoriei de stat interne prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul respectiv.

7. Pentru fiecare emisiune de Obligaţiuni de stat, Ministerul Finanţelor stabileşte următorii indicatori, care se anunţă în Comunicatul oficial de plasare a valorilor mobiliare de stat:
a) Data desfăşurării licitaţiei;
b) Termenul de circulaţie a valorii mobiliare de stat;
c) Numărul de înregistrare;
d) Valoarea nominală a unei valori mobiliare de stat;
e) Volumul ofertei;
f) Mărimea maximală a marjei acceptate;
g) Rata anuală variabilă a dobînzii pentru calcularea primului cupon;
h) Data emiterii şi scadenţei Obligaţiunilor de stat;
i) Termenele de achitare a dobînzii (cupoanelor).
Ministerul Finanţelor prezintă Băncii Naţionale a Moldovei cu 5 (cinci) zile calendaristice pînă la data desfăşurării licitaţiei Comunicatul oficial de plasare a valorilor mobiliare de stat, iar Banca Naţională a Moldovei cu 4 (patru) zile calendaristice pînă la data desfăşurării licitaţiei îl expediază dealerilor primari şi participanţilor.

8. La licitaţiile de vînzare a Obligaţiunilor de stat pot participa dealerii primari şi participanţii autorizaţi de către Banca Naţională a Moldovei.
Dealerii primari pot depune cereri la licitaţii în numele şi din cont propriu, precum şi din contul investitorilor, persoane juridice şi fizice – rezidente şi nerezidente ale Republicii Moldova.
Participanţii pot depune cereri la licitaţii numai în numele şi din cont propriu.

9. Cererile depuse la licitaţiile de vînzare a Obligaţiunilor de stat sînt adjudecate după metoda preţului unic.

10. Tranzacţiile pe piaţa secundară cu Obligaţiuni de stat vor avea loc pe piaţa extrabursieră, prin intermediul dealerilor primari, şi pe piaţa bursieră, în cazul includerii acestor valori mobiliare de stat în lista celor aflate în circulaţie la Bursa de Valori a Moldovei.

 

III. Achitarea dobînzii și răscumpărarea Obligațiunilor de stat

11. Rata anuală a dobînzii aplicată pentru plata primului cupon se comunică în Comunicatul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei despre rezultatele licitaţiei de plasare a Obligaţiunilor de stat, iar rata anuală a dobînzii ce va fi aplicată pentru calcularea cupoanelor următoare – printr-un Comunicat oficial al Ministerului Finanţelor cu 5 (cinci) zile calendaristice înainte de începerea perioadei cuponului respectiv.

12. Dobînda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în Comunicatul oficial de plasare a valorilor mobiliare de stat şi se determină după următoarea formulă:

 unde:

C – mărimea cuponului aferent Obligaţiunilor de stat;

N – valoarea nominală a Obligaţiunilor de stat;

Tc – numărul de zile în perioada cuponului respectiv;

Rv – rata anuală variabilă a dobînzii, calculată reieşind din ratele medii ponderate stabilite la licitaţiile de vînzare a Bonurilor de trezorerie cu termenul de circulaţie 182 zile sau a celor apropiate acestei scadenţe în 6 săptămîni imediat precedente datei expedierii Comunicatului oficial;

M – mărimea marjei, stabilită la licitaţie, constantă pe întreaga perioadă de circulaţie a Obligaţiunilor de stat.

13. Ultimul cupon se plăteşte la data scadenţei Obligaţiunilor de stat concomitent cu achitarea valorii nominale.

14. În cazul în care data răscumpărării sau plăţii dobînzii aferente Obligaţiunilor de stat coincide cu o zi de odihnă, răscumpărarea (plata) se efectuează în prima zi de lucru următoare, fără plata unei dobînzi suplimentare.

15. Regimul fiscal al valorilor mobiliare de stat emise conform prezentelor Condiţii este reglementat de legislaţia în vigoare.

16. Prezentele Condiţii intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

17. La data intrării în vigoare a prezentelor Condiţii, Condiţiile de plasare, circulaţie şi răscumpărare a Obligaţiunilor de stat cu dobîndă flotantă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.116-120, art.144) se abrogă.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).