• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.02.2017

Hotărârea CE al BNM nr.35 din 8.02.2017 "Cu privire la modificarea completarea Instrucțiunii cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci"

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.50-59 din 17.02.2017, art.311

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA nr.35
din 8 februarie 2017

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1190 din 10 februarie 2017
Ministru _________ Vladimir CEBOTARI
 

Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii  cu privire la
introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci

 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art. 27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.30 alin.(10) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

Instrucțiunea cu privire la introducerea/scoaterea numerarului în/din Republica Moldova de către bănci, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.340 din 18 noiembrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.109-110, art.219), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La Capitolul I:
a) după noțiunea „Banca nerezidentă” se completează cu o noțiune avînd următorul cuprins:
„Persoană juridică nerezidentă specializată – persoana juridică nerezidentă alta decît banca nerezidentă, care corespunde criteriilor specificate la punctul 2.9, cu care banca rezidentă a încheiat contractul specificat la lit.b) din noțiunea de contract.”;
b)   noțiunea de contract va avea  următorul cuprins:
„Contract – acord în vederea efectuării operațiunilor de scoatere și /sau introducere de numerar din /în Republica Moldova încheiat între:
a) banca rezidentă şi banca nerezidentă prin care se stabilesc relaţiile de corespondenţă sau orice alt acord dintre aceste bănci care prevede efectuarea operaţiunilor de încasare /depunere a numerarului din /în casieria băncii contra mijloace bănești fără numerar;
b) banca rezidentă și persoana juridică nerezidentă specializată, care prevede vînzarea de către banca rezidentă persoanei juridice nerezidente specializate și /sau cumpărarea de către banca rezidentă de la persoana juridică nerezidentă specializată a numerarului contra mijloace bănești fără numerar.”.

2) La punctul 2.4:
a) lit.a) se completează în final cu cuvintele „și/sau de la persoana juridică nerezidentă specializată”;
b) lit.b) se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv în baza relațiilor contractuale cu persoana juridică nerezidentă specializată”;
c) ultimul alineat se abrogă.

3) Punctele 2.6 și 2.7 vor avea următorul cuprins:
„2.6. Operațiunile menționate la punctul 2.4 se efectuează cu banca nerezidentă contra mijloace bănești fără numerar (în aceeași sau în altă monedă), care se decontează din /înregistrează în contul băncii rezidente deschis la banca nerezidentă de la care se încasează /la care se depune numerarul în valută străină sau la altă bancă. În ultimul caz, mijloacele bănești respective se transferă din /în contul băncii rezidente, deschis la altă bancă.
2.7. Operaţiunile menţionate la punctul 2.4 se efectuează cu persoana juridică nerezidentă specializată contra mijloace băneşti fără numerar (în aceeași sau în altă monedă), care se transferă din/în contul băncii rezidente deschis la banca nerezidentă sau la altă bancă rezidentă în legătură cu efectuarea de către banca rezidentă a introducerii /scoaterii de numerar în/din Republica Moldova în baza relațiilor contractuale cu persoana juridică nerezidentă specializată.”.

4) La punctul 2.8 alineatul doi va avea următorul cuprins:
„Pentru fiecare operaţiune între banca rezidentă şi banca nerezidentă /persoana juridică nerezidentă specializată trebuie să existe o înţelegere prealabilă reciprocă confirmată prin mesajul SWIFT sau în altă formă, care se păstrează în documentele băncii rezidente.”.

5) Punctul 2.9 va avea următorul cuprins:
„2.9. Pentru stabilirea și menținerea de către banca rezidentă a relațiilor contractuale cu persoana juridică nerezidentă specializată, această persoană juridică trebuie să corespundă în mod permanent și cumulativ următoarelor criterii:
a) să nu fie amplasată /înregistrată în țara /zona off-shore, țară cu risc sporit sau necooperantă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, determinate astfel conform legislației Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
b) să fie înregistrată de către autoritatea de stat relevantă din statul străin în care își are sediul persoana juridică nerezidentă specializată;
c) să fie obiectul reglementării și supravegherii în contextul legislației ce ține de prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a țării în care este înregistrată și să nu fie sancționată pentru încălcări în acest domeniu în ultimii 3 ani;
d) să aibă sediul într-o țară cu ratingul nu mai mic de AA-/Aa3 atribuit de către cel puțin una din agențiile Standard&Poor′s, Moody′s și Fitch-IBCA. În cazul în care ratingul atribuit țării diferă de la o agenție la alta, se ia în considerație ratingul cel mai mic;
e) să activeze în domeniul respectiv (care implică operațiunile de export /import de numerar) de cel puțin 5 ani și să aibă o reputație care nu a fost compromisă;
f) să aibă, în 5 ani precedenți perioadei de gestiune, situația financiară care a atestat o înaltă capacitate de executare a obligațiunilor sale;
g) să asigure efectuarea decontărilor fără numerar în cadrul operațiunilor de vînzare /cumpărare a numerarului cu banca rezidentă prin bănci care au o reputație care nu a fost compromisă și nu sunt amplasate /înregistrate în țările /zonele menționate la lit.a);
h) să nu existe o hotărîre judecătorească sau a altei autorități competente privind declararea insolvabilității persoanei juridice nerezidente specializate sau să nu fie înregistrată o cerere privind declararea insolvabilității acesteia.”.

6) După punctul 2.9 se completează cu punctul  2.91 cu următorul cuprins:
„2.91. Banca rezidentă determină, conform procedurilor sale, dacă o persoană juridică nerezidentă specializată corespunde criteriilor prevăzute în punctul 2.9, evaluează riscurile care derivă din stabilirea relațiilor contractuale cu această persoană juridică și întreprinde măsurile adecvate de diminuare a acestor riscuri.”.   

7) După punctul 2.10 se completează cu punctul  2.11 cu următorul cuprins:
„2.11. Banca rezidentă notifică Banca Națională a Moldovei despre intenția sa de a încheia contractul cu persoana juridică nerezidentă specializată  care corespunde criteriilor prevăzute la punctul 2.9.”. 

8) După punctul 3.1.2 se completează cu punctul 3.1.3 cu următorul cuprins:
„3.1.3. Prevederile punctelor 3.1-3.1.2 se aplică în modul corespunzător și în cazul efectuării de către banca rezidentă a introducerii /scoaterii numerarului în baza relațiilor contractuale cu persoana juridică nerezidentă specializată.”.

9) După punctul 4.1.3 se completează cu punctul 4.1.4 cu următorul cuprins:
„4.1.4. Prevederile punctelor 4.1-4.1.3 se aplică în modul corespunzător și în cazul efectuării de către banca rezidentă a introducerii /scoaterii numerarului în baza relațiilor contractuale cu persoana juridică nerezidentă specializată.”.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA