• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.06.2018

Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere

 

H O T Ă R Â R E

cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la prezentarea de către bănci
a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere şi modificarea Instrucţiunii
cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci
a rapoartelor în scopuri prudenţiale

nr. 117  din  24.05.2018
(în vigoare 30.07.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 183-194 art. 907 din 08.06.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1337 din 04.06.2018

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, art.84 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, conform anexei.

2. Prima prezentare a rapoartelor menţionate la punctul 14 subpunctele 1), 2), 3) şi 6) din instrucţiunea indicată la punctul 1 se va efectua pentru situaţia din 31 iulie 2018.

3. Prima prezentare a raportului menţionat la punctul 14 subpunctul 4) din instrucţiunea indicată la punctul 1 se va efectua pentru situaţia din 31 iulie 2018, cu prezentarea ulterioară a acestuia conform prevederilor punctului 14 subpunctul 4) din instrucţiunea indicată la punctul 1.

4. Prima prezentare a raportului menţionat la punctul 14 subpunctul 5) din instrucţiunea indicată la punctul 1 se va efectua pentru situaţia din 31 decembrie 2018 în conformitate cu prevederile punctului 4 din instrucţiunea indicată la punctul 1.

5. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2008) înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1169 din 15 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:
1) la punctul 1 litera e) şi f) se abrogă;
2) anexa nr.5 şi 6 se abrogă;
3) la anexa 2, punctul 18, lit.d) va avea următorul cuprins:
“d) În rândul 2.1 Fondurile proprii se reflectă fondurile proprii ale băncii, calculate conform raportului C 01.00 Fonduri proprii (CA1) întocmit în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere.”;
4) la anexa 7, punctul 3, lit.k va avea următorul cuprins:
“k) În rândul 2.1 Fondurile proprii se reflectă fondurile proprii ale băncii, calculate conform raportului C 01.00 Fonduri proprii (CA1) întocmit în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere.”;
5) la anexa 11, punctul 8 ultima propoziţie se exclude;
6) în textul instrucţiunii cuvintele “capitalul normativ total” şi “CNT” se substituie cu cuvintele “fondurile proprii”, iar textul “capitalul de gradul I” se substituie cu cuvintele “fondurile proprii de nivel 1 de bază” la numărul şi la cazul gramatical respectiv.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 30 iulie 2018.

 

PREŞEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Sergiu CIOCLEA

Nr.117. Chişinău, 24 mai 2018.

 

Anexă

Aprobat
prin Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.117 din 24 mai 2018

INSTRUCŢIUNE
cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP
în scopuri de supraveghere


Prezenta instrucţiune transpune parţial anexa I şi II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr . 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.L 191 din 28 iunie 2014, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1702 al Comisiei din 18 august 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.680/2014 în ceea ce priveşte formularele şi instrucţiunile, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.L 263/1 din 29 septembrie 2016.

 

Capitolul I
OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

Secţiunea 1
Dispoziţii generale

1. Prezenta instrucţiune stabileşte cerinţe uniforme în ceea ce priveşte raportarea în scopuri de supraveghere la Banca Naţională a Moldovei şi se aplică băncilor persoane juridice din Republica Moldova, inclusiv sucursalelor din străinătate ale acestora, precum şi sucursalelor băncilor din alte state în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată în Republica Moldova (denumite în continuare – bănci).

2. Băncile sunt obligate să întocmească şi să prezinte la Banca Naţională a Moldovei rapoarte cu privire la:
1) fondurile proprii, în conformitate cu prevederile de la punctul 14;
2) expunerile la risc, în conformitate cu prevederile de la punctul 14.

3. Băncile întocmesc şi prezintă la Banca Naţională a Moldovei rapoarte în conformitate cu următoarele date de referinţă:
1) raportare lunară: ultima zi a lunii;
2) raportare trimestrială: 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 31 decembrie;
3) raportare semestrială: 30 iunie şi 31 decembrie.

4. Rapoartele se prezintă în decurs de cel mult 8 zile lucrătoare din data de referinţă. În cazul în care data de referinţă este o zi nelucrătoare sau o zi de sâmbătă ori de duminică rapoartele se prezintă cel târziu până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

5. În rapoarte sumele se indică în moneda naţională, dacă în modul de completare nu este prevăzut altfel. Mijloacele în valută străină se recalculează în lei moldoveneşti la cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele respective, valabil la data de referinţă.

6. Indicatorii ce conţin semnul minus (–) se reflectă ca valori negative, ceilalţi indicatori se reflectă ca valori pozitive.

7. Înainte de a prezenta rapoartele la Banca Naţională a Moldovei, sumele se confruntă cu cele din rapoartele precedente. În cazul în care au fost constatate modificări esenţiale faţă de perioadele precedente, concomitent cu raportul, se prezintă o notă explicativă în care se vor descrie cauzele modificărilor respective. Nota explicativă se semnează de persoana împuternicită a băncii cu aplicarea, după caz, a ştampilei băncii, şi se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în original.

8. Informaţia din rapoarte va reflecta situaţia băncii la sfârşitul zilei operaţionale a perioadei de referinţă (lună, trimestru, semestru, an, după caz).

9. La întocmirea rapoartelor, băncile vor ţine cont, după caz, de actele Băncii Naţionale a Moldovei prin care sunt dispuse măsuri sau aplicate sancţiuni băncilor şi de notificările primite conform art.751 alin.(10) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, dacă s-au depistat încălcări legate de raportare.

10. După examinarea rapoartelor financiare anuale de către adunarea generală a acţionarilor, dar nu mai târziu de 30 aprilie, în cazul în care în rapoartele prezentate conform prezentei instrucţiuni este necesară efectuarea unor ajustări, băncile prezintă repetat la Banca Naţională a Moldovei rapoartele modificate (pentru situaţia din 31 decembrie) în formă electronică. Concomitent cu rapoartele în formă electronică se expediază pe suport hârtie o notă explicativă detaliată privind ajustările efectuate.

Secţiunea 2
Praguri de raportare – criterii de intrare şi de ieşire

11. Băncile raportează informaţiile care fac obiectul aplicării unor praguri începând cu data de referinţă ulterioară depăşirii acestor praguri la două date de referinţă consecutive.

12. Pentru primele două date de referinţă, băncile raportează informaţiile care fac obiectul aplicării unor praguri, în cazul în care depăşesc pragurile relevante la aceeaşi dată de referinţă.

13. Băncile au dreptul să nu mai raporteze informaţiile care fac obiectul aplicării unor praguri începând cu următoarea dată de referinţă, în cazul în care s-au situat sub pragurile relevante la trei date de referinţă consecutive.

Secţiunea 3
Formatul şi frecvenţa raportării cu privire la fondurile
proprii şi la cerinţele de fonduri proprii

14. Raportarea fondurilor proprii şi a cerinţelor de fonduri proprii se efectuează prin prezentarea următoarelor rapoarte:
1) rapoartele privind fondurile proprii şi cerinţele de fonduri proprii, astfel cum se specifică în formularele C 01.00-C 04.00, în conformitate cu instrucţiunile aferente completării acestora - cu o frecvenţă lunară (anexa 1);
2) raportul privind expunerile la riscul de credit care sunt tratate în conformitate cu abordarea standardizată, astfel cum se specifică în formularul C 07.00, în conformitate cu instrucţiunile aferente completării acestuia - cu o frecvenţă lunară (anexa 2);
3) raportul privind riscul de decontare/livrare, astfel cum se specifică în formularul C 11.00, în conformitate cu instrucţiunile aferente completării acestuia - cu o frecvenţă lunară (anexa 3);
4) raportul privind cerinţele de fonduri proprii şi pierderile legate de riscurile operaţionale, astfel cum se specifică în formularul C 16.00, în conformitate cu instrucţiunile aferente completării acestuia - cu o frecvenţă trimestrială (anexa 4);
5) raportul privind pierderile materiale legate de riscurile operaţionale – cu o frecvenţă semestrială (anexa 5), în următorul mod:
a) băncile care calculează cerinţele de fonduri proprii legate de riscurile operaţionale în conformitate cu capitolul 3 din Regulamentul privind tratamentul riscului operaţional pentru bănci potrivit abordării de bază şi abordării standardizate raportează aceste informaţii astfel cum se specifică în formularul C 17.00, în conformitate cu instrucţiunile aferente completării acestuia din anexa 5;
b) băncile care calculează cerinţele de fonduri proprii legate de riscurile operaţionale în conformitate cu capitolul 3 din Regulamentul privind tratamentul riscului operaţional pentru bănci potrivit abordării de bază şi abordării standardizate şi pentru care totalul activelor din bilanţul individual reprezintă o pondere mai mică de 1% din suma totalurilor activelor din bilanţurile individuale ale tuturor băncilor din Republica Moldova raportează numai informaţiile specificate în formularul C 17.00, în conformitate cu instrucţiunile de la punctul 20 secţiunea 1 din anexa 5 aferente completării acestuia. Totalul cifrelor din bilanţ se bazează pe cifrele de la sfârşitul exerciţiului pentru anul anterior anului care precedă data de referinţă. Se aplică criteriile de intrare şi de ieşire prevăzute la secţiunea 2;
c) băncile care calculează cerinţele de fonduri proprii legate de riscurile operaţionale în conformitate cu capitolul 2 din Regulamentul privind tratamentul riscului operaţional pentru bănci potrivit abordării de bază şi abordării standardizate sunt pe deplin exceptate de la obligaţia de a raporta informaţiile în formularul C 17.00, în conformitate cu instrucţiunile aferente completării acestuia.
6) rapoartele privind cerinţele de fonduri proprii legate de riscul de piaţă, astfel cum se specifică în formularele C 18.00 (anexa 6) şi formularele C 20.00-C 23.00 (anexele 7-10) în conformitate cu instrucţiunile aferente completării acestora - cu o frecvenţă lunară.7)

 

Anexe:         DOC         PDF