• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.05.2018

Instrucţiunea privind angajamentele externe, aprobată prin HCA al BNM nr.185 din 13.07.2006

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.116-119 din 28.07.2006, art.427

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA nr. 185
din 13 iulie 2006

Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind angajamentele externe

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, precum și art.6 alin.(6), art.55 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare”, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei
(Preambulul în redacția Hot. BNM nr.305 din 10.11.2016)

HOTĂRĂŞTE:

I. Se aprobă Instrucţiunea privind angajamentele externe (se anexează).

II. Se abrogă Instrucţiunea cu privire la înregistrarea şi autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei a angajamentelor externe private, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.126 din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.76-78, art.196), cu modificările şi completările ulterioare.

III. Certificatele de înregistrare /autorizaţiile valabile, eliberate de către Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri pentru angajamentele externe, care conform Instrucţiunii menţionate la punctul I din această hotărîre nu necesită notificare /autorizare, îşi pierd valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.


IV. Rezidenţii, care au depus la Banca Naţională a Moldovei cereri de înregistrare /autorizare a angajamentelor externe şi la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri n-au obţinut certificatele de înregistrare /autorizaţiile respective conform Instrucţiunii menţionate la punctul II din această hotărîre, sînt obligaţi să se conformeze prevederilor Instrucţiunii indicate în punctul I al prezentei hotărîri.

V. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare  la  1 septembrie 2006.


Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a Moldovei

Leonid Talmaci
Preşedintele

 

APROBATĂ
prin Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.185 din 13 iulie 2006

Instrucţiunea privind angajamentele externe

Modificată și compilată prin:

HCA al BNM nr.183 din 19.07.2007, MO al R. Moldova nr.131-135 din 24.08.2007, art.519;
HCA al BNM nr.178 din 18.09.2008, MO al R. Moldova nr.187-188 din 17.10.2008, art.558;
HCA al BNM nr.201 din 17.10.2013, MO al R. Moldova nr.297-303 din 20.12.2013, art.1875;
HCE al BNM nr.305 din 10.11.2016, MO al R. Moldova nr.416-422 din 02.12.2016, art.2073;
HCE al BNM nr.134 din 24.06.2017, MO al R. Moldova nr.190-200 din 16.06.2017, art.1162;
HCE al BNM nr.147 din 07.06.2017, MO al R. Moldova nr.201-213 din 23.06.2017, art.1184;
HCE al BNM nr.30 din 13.02.2018, MO al R. Moldova nr.68-76 din 02.03.2018, art.344.
(Preambulul abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

Secţiunea 1.Noţiuni utilizate

În prezenta instrucţiune se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), denumită în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008. De asemenea, în sensul prezentei Instrucţiuni se utilizează următoarele noţiuni:
(Alineatul modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)
(Alineatul în redacţia Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

1.1. Angajamente externe - totalitatea obligaţiilor directe şi condiţionale, care derivă din împrumuturile /creditele şi garanţiile acordate de către nerezidenţi în favoarea rezidenţilor şi de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor, denumite în continuare – „împrumuturi /credite externe” şi „garanţii externe”, care cuprind:
a) împrumuturi /credite în cadrul investiţiilor directe specificate la art.7 alin.(3) lit.c) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
b) împrumuturi /credite comerciale specificate la art.10 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
c) împrumuturi /credite financiare specificate la art.11 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
d) împrumuturi cu caracter personal specificate la art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
e) garanţii specificate la art.12 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.
(Pct.1.1 în redacţia Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Pct.1.2 abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Pct.1.3 abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)
(Pct.1.3 modificat prin Hot. BNM nr. 183 din 19.07.2007)

(Pct.1.4 -  1.8 abrogate prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Pct.1.9 abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)
(Pct.1.9 în redacţia Hot.BNM nr.178 din 18.09.2008)

1.10. Persoane fizice rezidente – rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.
(Pct.1.10 în redacţia Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

1.11. Persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate – rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.b) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.
(Pct.1.11 în redacţia Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

1.12. Persoane juridice rezidente - rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.c)-g) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.
(Pct.1.12 în redacţia Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

1.13 Prestatori SPR – rezidenții specificați la art.3 punctul 12) din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008.
(Pct.1.13 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

(Alineatul abrogat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)
(Alineatul modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)
(Alineatul introdus prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

 

Secţiunea 2. Prevederi generale

2.1. Prezenta Instrucţiune:
a) stabileşte cerinţe faţă de notificaţie şi cererea de eliberare a autorizaţiei, precum şi lista documentelor care se anexează la acestea;
b) reglementează condiţiile şi modul de notificare Băncii Naţionale a Moldovei de către rezidenţi despre angajamentele externe;
c) reglementează condiţiile şi modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor privind angajamentele externe;
(lit. d) abrogată prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)
e) reglementează modul de raportare la Banca Naţională a Moldovei a operaţiunilor efectuate conform angajamentelor externe notificate /autorizate;
f) stabileşte obligaţiunile rezidenţilor, care efectuează operaţiuni aferente angajamentelor externe supuse notificării/ autorizării;
(lit. f) în redacția Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)
g) reglementează alte particularităţi aferente angajamentelor externe.

(Pct. 2.1 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)
(Pct.2.1 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Pct.2.2 abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

2.3. Rezidenţii care efectuează operaţiuni aferente angajamentelor externe supuse notificării conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 urmează să notifice Banca Naţională a Moldovei despre acestea.
Rezidenţii care efectuează operaţiuni aferente angajamentelor externe supuse autorizării conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 urmează să obţină autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei.
(Pct.2.3 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

2.4. Regimul de notificare nu se aplică angajamentelor externe dacă acestea cad sub incidenţa Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
Regimul de autorizare nu se aplică angajamentelor externe în care participant la operaţiuni este Ministerul Finanţelor sau Banca Naţională a Moldovei, precum şi angajamentelor externe efectuate din contul mijloacelor bugetului public naţional.
Regimul de notificare şi autorizare nu se aplică operaţiunilor valutare aferente garanţiilor prevăzute la art.4 punctul 12) din Legea nr.184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanţie financiară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.293-305, art.622) şi care sînt reglementate de aceasta.
(Pct.2.4 completat cu alineatul trei prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)
(Pct.2.4 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)
(Pct.2.4 în redacţia Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)
(Pct.2.4 completat prin Hot. BNM nr. 183 din 19.07.2007)

2.5. Notificării Băncii Naţionale a Moldovei sînt supuse angajamentele externe care derivă din primirea de către rezidenţi de la nerezidenţi a:
a) împrumuturilor /creditelor comerciale cu dobîndă, cu excepţia primirii de către aderent (furnizor rezident) a împrumutului /creditului de la factorul nerezident în cadrul operaţiunii de factoring, în cazul asumării de către factorul nerezident a riscului insolvabilităţii debitorului nerezident pentru creanţele preluate;
b)  împrumuturilor /creditelor financiare, cu excepţia:
(i) creditelor interbancare cu termen iniţial de rambursare ce nu depășește un an;
(ii) împrumuturilor /creditelor primite de la nerezidenţi prin utilizarea cardurilor de credit emise de nerezidenţi la cererea rezidenţilor;
c) garanţiilor externe emise de către garantul nerezident la tranzacţia de bază între doi rezidenţi.
d) împrumuturilor/creditelor în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe.
(Pct.2.5 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)
(Pct.2.5 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

2.51. Prevederile punctului 2.5 nu se aplică în cazul în care suma împrumutului/creditului sau garanției primite nu depășește 50 000 de euro (sau echivalentul lor).”.
(Pct.2.51 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

2.6. Autorizării de către Banca Naţională a Moldovei sînt supuse angajamentele externe care derivă din acordarea de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a:
a) împrumuturilor /creditelor financiare, cu excepţia:
(i) leasingului financiar,
(ii) creditelor acordate de către băncile licențiate,
(iii) împrumuturilor/creditelor (altor decît cele indicate la subpunctele (i) și (ii)) a căror valoare nu depășește 10 000 de euro (sau echivalentul lor);”
a1) împrumuturilor în cadrul operaţiunilor cu caracter personal (de la persoana fizică rezidentă în favoarea persoanei fizice nerezidente) în sumă ce depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor);
b) garanţiilor acordate de către garantul rezident (altul decît banca licenţiată) în favoarea nerezidentului (în cazul în care suma garanției depășește 10 000 de euro (sau echivalentul lor)):
(i) la tranzacţia de bază dintre nerezidenţi;
(ii) sub formă de depozit de garanţie.

(Pct.2.6 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)
(Pct.2.6 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

2.61. În calitate de rezidenţi care efectuează operaţiuni valutare aferente angajamentelor externe menţionate la pct.2.5 şi 2.6 se consideră şi rezidenţii care, urmare modificării sau completării clauzelor contractuale, cesiunii de creanţă, preluării datoriei, altor temeiuri de modificare a raporturilor juridice (de exemplu, novaţiei), devin contrapărţi la operaţiuni valutare aferente angajamentelor externe.
(Pct.2.61 introdus prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

2.7. În cazul notificării despre angajamentele externe care derivă din operaţiuni de leasing financiar şi din împrumuturi /credite comerciale conform cărora sînt prevăzute plăţi în avans ale debitorului rezident, în notificaţii se indică sumele angajamentelor externe  excluzînd sumele avansurilor.

2.8. Luarea la evidenţă /autorizarea angajamentelor externe nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a careva obligaţiuni aferente acestor angajamente externe.
Responsabilitatea pentru corespunderea angajamentului extern prevederilor legislaţiei Republicii Moldova o poartă rezidentul - parte a angajamentului extern.
Responsabilitatea pentru semnarea documentelor (prezentate la Banca Naţională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept, conform actelor de constituire a rezidentului şi legislaţiei Republicii Moldova, o poartă rezidentul - parte a angajamentului extern.

2.81. Luarea la evidență /autorizarea angajamentelor externe de către Banca Națională a Moldovei nu exonerează prestatorii SPR prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară notificată/ autorizată de respectarea altor prevederi ale legislației Republicii Moldova, inclusiv a prevederilor ce țin de aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
(Pct.2.81 introdus prin Hot.BNM nr.147 din 07.06.2017)

2.9. Evidenţa notificaţiilor şi autorizaţiilor aferente angajamentelor externe se ţine de către Banca Naţională a Moldovei într-un registru special.

2.10. Plățile/transferurile în cadrul angajamentelor externe notificate/autorizate se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.29 din 13 februarie 2018.
(Pct.2.10 introdus prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

 

Capitolul II. Notificarea şi autorizarea angajamentelor externe

Secţiunea 3. Notificarea de către rezidenţi a angajamentelor externe

3.1. Notificarea Băncii Naţionale a Moldovei despre angajamentele externe se efectuează de către rezidenţi prin prezentarea notificaţiilor respective la care se anexează documentele enumerate la punctele 3.5 - 3.8 ale prezentei Instrucţiuni.

3.2. Responsabilitatea pentru prezentarea notificaţiei o poartă rezidentul–participant la tranzacţia aferentă angajamentului extern, luînd în consideraţie următoarele particularităţi:
a) în cazul în care în contractul ce ţine de acordarea de către nerezident a împrumutului /creditului extern sînt nominalizaţi doi sau mai mulţi debitori rezidenţi, în funcţie de clauzele contractului, responsabil pentru notificare poate fi debitorul rezident, desemnat drept administrator al împrumutului /creditului, sau fiecare debitor;
b) în cazul notificării garanţiei externe, responsabilitatea pentru notificare o poartă ordonatorul de garanţie rezident (debitorul la tranzacţia de bază);
c) în cazul notificării împrumutului /creditului comercial sub formă de factoring responsabilitatea pentru notificare o poartă aderentul rezident;
d) în cazul notificării împrumutului /creditului financiar sub formă de factoring în care aderentul (furnizorul rezident) primeşte împrumut /credit de la factorul nerezident, responsabilitatea pentru notificare o poartă debitorul rezident.
(Pct.3.2 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

3.3. Notificaţia aferentă angajamentului extern se prezintă la Banca Naţională a Moldovei de către rezident în două exemplare originale în următoarele termene:
1) Notificaţia cu privire la împrumutul /creditul extern completată conform formularului din anexa nr.2 se prezintă după cum urmează:
a) în cazul în care conform contractului de împrumut /credit extern rezidentul primeşte mărfuri (inclusiv obiectul leasingului) /beneficiază de servicii - pînă la efectuarea de către rezident a primei plăţi /transfer în scopul achitării datoriilor faţă de nerezident în baza contractului de împrumut /credit extern;
b) în cazul împrumutului /creditului financiar sub formă de factoring în care aderentul (furnizorul rezident) primeşte împrumut /credit de la factorul nerezident - pînă la efectuarea primei plăţi /transfer în favoarea factorului nerezident;
b1) în cazul în care rezidentul primeşte împrumutul /creditul prin transferarea directă de către creditorul nerezident a sumelor respective în favoarea persoanelor cu care rezidentul urmează să se achite din contul împrumutului /creditului în cauză - pînă la efectuarea de către rezident a primei plăţi /transfer în scopul achitării datoriilor faţă de nerezident în baza contractului de împrumut /credit extern;
b2) în cazul în care rezidentul, urmare modificării sau completării clauzelor contractuale, cesiunii de creanţă, preluării datoriei sau altor temeiuri de modificare a raporturilor juridice (de exemplu, novaţiei), devine debitor la împrumutul /creditul extern supus notificării - pînă la efectuarea de către rezident a primei plăţi /transfer în scopul achitării datoriilor faţă de nerezident în baza contractului de împrumut /credit extern;
c) în alte cazuri decît cele menţionate la lit.a) – b2) din prezentul punct - pînă la efectuarea de către rezident a primei plăţi /transfer cu utilizarea mijloacelor băneşti primite conform contractului de împrumut /credit extern.
2) Notificaţia cu privire la garanţia externă completată conform formularului din anexa nr.4 se prezintă după emiterea garanţiei, dar cel tîrziu cu 15 zile lucrătoare pînă la data efectuării de către ordonatorul de garanţie a primei plăţi /transfer de rambursare a mijloacelor plătite de către garant în baza garanţiei externe.
(Pct.3.3 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)
(Pct.3.3 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

3.4. În cazul în care pentru efectuarea tranzacţiilor ce ţin de angajamente externe supuse notificării la Banca Naţională a Moldovei se preconizează deschiderea unui cont în străinătate care potrivit Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 este supusă autorizării, rezidentul depune notificaţia respectivă la Banca Naţională a Moldovei numai după obţinerea autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, cu respectarea prevederilor punctului 3.3 al prezentei Instrucţiuni.
(Pct.3.4 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

3.5. Prestatorul SPR anexează la notificaţie documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune, după cum urmează:
a) pentru împrumuturile /creditele externe primite  – documentele indicate la punctele 7 şi 12;
b) pentru garanţiile externe primite – documentele indicate la punctele 8-12.
(Pct.3.5 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

3.6. Persoana juridică rezidentă (alta decît prestator SPR)  anexează la notificaţie documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune, după cum urmează:
a) pentru împrumuturile /creditele externe primite  – documentele indicate la punctele 3 – 7 şi 12;
b) pentru garanţiile externe primite – documentele indicate la punctele 3 – 6 şi 8 - 12.
(Pct.3.6 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

3.7. Persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate anexează la notificaţie documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune, după cum urmează:
a) pentru împrumuturile /creditele externe primite – documentele indicate la punctele 1, 2, 7 şi 12;
b) pentru garanţiile externe primite  – documentele indicate la punctele 1, 2 şi 8-12.
(Pct.3.7 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

3.8. Persoana fizică rezidentă anexează la notificaţie documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune, după cum urmează:
a) pentru împrumuturile /creditele externe primite  – documentele indicate la punctele 1, 7 şi 12;
b) pentru garanţiile externe primite – documentele indicate la punctele 1 şi 8-12.

3.9. Notificația se completează în baza documentelor specificate la punctele 3.5 – 3.8. În cazul în care informația necesară a fi indicată în notificație nu este în documentele anexate, această informație se reflectă de către rezident în baza altor documente/informații disponibile la rezident sau obținute de la contrapartea la tranzacție.”.  
(Pct.3.9 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

3.10. Informația care se conține în notificație urmează să corespundă cu informația din documentele în baza căreia aceasta a fost completată.
(Pct.3.10 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

 

Secţiunea 4. Luarea la evidenţă a angajamentelor externe supuse notificării

4.1. Banca Naţională a Moldovei ia la evidenţă sau refuză luarea la evidenţă a angajamentului extern în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data primirii notificaţiei.

4.2. Banca Naţională a Moldovei nu ia la evidenţă angajamentul extern în cazul în care:
a) nu au fost prezentate toate documentele conform prevederilor prezentei Instrucţiuni;
b) documentele prezentate de către rezident spre examinare nu corespund cerinţelor prezentei Instrucţiuni;
c) notificaţia a fost perfectată incomplet şi /sau incorect, inclusiv datele indicate în notificaţie nu corespund cu datele respective din documentele prezentate;
d) pentru realizarea angajamentului extern se preconizează deschiderea contului în străinătate supus autorizării de către Banca Naţională a Moldovei, iar rezidentul nu a obţinut autorizaţia respectivă;
e) documentele prezentate aferente angajamentului extern supus notificării conţin clauze care contravin prevederilor Legii nr.62-XVI din 21.03.2008;
f) documentele prezentate conţin informaţii neautentice sau contradictorii.
g) autoritățile competente au prezentat informația privind caracterul suspect al operațiunii supuse notificării și/sau a activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
(Pct.4.2 modificat prin Hot.BNM nr.147 din 07.06.2017)
(Pct.4.2 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)
(Pct.4.2 completat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

4.3. În cazul în care angajamentul extern nu a fost luat la evidenţă, Banca Naţională a Moldovei comunică solicitantului în scris despre acest fapt cu indicarea motivului respectiv.

4.4. După înlăturarea de către rezident a circumstanţelor care au stat la baza refuzului,  rezidentul poate să se adreseze repetat la Banca Naţională a Moldovei pentru luarea la evidenţă a angajamentului extern.

4.5. Luarea la evidenţă a angajamentului extern se efectuează prin atribuirea acestuia numărului respectiv cu indicarea în notificaţie a numărului şi a datei luării la evidenţă.

4.6. După luarea la evidenţă a angajamentului extern rezidentului i se restituie un exemplar al notificaţiei, iar al doilea exemplar rămîne la Banca Naţională a Moldovei împreună cu fotocopiile documentelor prezentate de către rezident.
Concomitent, Banca Naţională a Moldovei eliberează rezidentului anexa la notificaţie conform formularului din anexa nr.3 sau, după caz, nr.5 la prezenta Instrucţiune. Anexa la notificație reprezintă formularul utilizat pentru raportarea operațiunilor în cadrul angajamentului extern notificat.
În funcţie de specificul angajamentului extern Banca Naţională a Moldovei poate modifica conţinutul anexei la notificaţie şi /sau elibera cîteva anexe la notificaţie.
(Pct.4.6 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)
(Pct.4.6 completat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

4.7. În cazul în care după data luării la evidenţă a angajamentului extern au survenit modificări /completări în informația indicată în notificație și/sau în documentele prezentate de către rezident şi /sau au fost semnate documente noi care modifică prevederile angajamentului extern, rezidentul este obligat în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data modificării /completării:
a) să prezinte o notificaţie modificată (conform formularului din anexa nr.2 sau, după caz, nr.4 la prezenta Instrucţiune) în două exemplare originale, anexînd originalul notificaţiei precedente, anexa la aceasta şi documentele respective - în cazul în care aceste modificări şi /sau completări au condus la modificarea datelor din notificaţie;
b) să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre modificările /completările efectuate, cu anexarea documentelor respective – în alte cazuri.
(Pct.4.7 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

4.8. În cazul prezentării notificaţiei modificate se aplică prevederile punctelor 4.1-4.4, 4.9 și 4.10 din prezenta Instrucţiune.
(Pct.4.8 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

4.9. În notificaţia modificată Banca Naţională a Moldovei păstrează numărul de evidenţă al angajamentului extern şi data luării la evidenţă a acestuia. Suplimentar, în notificaţia modificată se indică numărul de ordine al notificaţiei modificate şi data acesteia.
În anexa la notificaţie persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei indică numărul de ordine al notificaţiei modificate şi data acesteia. Concomitent, Banca Naţională a Moldovei anulează notificaţia precedentă.
(Pct.4.9 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

4.10. Anularea notificației se efectuează prin aplicarea de către Banca Naţională a Moldovei pe notificație a ştampilei „ANULATĂ”.
După luarea la evidență a angajamentului extern modificat, rezidentului i se restituie exemplarul notificaţiei anulate, exemplarul notificaţiei modificate şi anexa la notificație.
(Pct.4.10 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

 

Secţiunea 5. Prezentarea cererilor cu privire la autorizarea angajamentelor externe

5.1. În scopul autorizării de către Banca Naţională a Moldovei a împrumutului /creditului extern, rezidentul depune o cerere cu privire la autorizarea împrumutului /creditului extern (conform formularului din anexa nr.6 la prezenta Instrucţiune) la care anexează documentele enumerate la punctele 5.5 –5.8. ale prezentei Instrucţiuni.
În scopul autorizării de către Banca Naţională a Moldovei a emiterii garanţiei externe  rezidentul depune o cerere cu privire la autorizarea emiterii garanţiei externe (conform formularului din anexa nr.7 la prezenta Instrucţiune) la care anexează documentele enumerate la punctele 5.5-5.8 ale prezentei Instrucţiuni.
(Pct.5.1 modificat prin Hot.BNM nr.147 din 07.06.2017)

5.2. Responsabilitatea pentru obţinerea autorizaţiei o poartă rezidentul-participant la tranzacţia aferentă angajamentului extern.

5.3. Autorizaţia urmează a fi obţinută de către rezident pînă la efectuarea operaţiunii valutare respective.
(Pct.5.3 în redacţia Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

5.4. În cazul în care pentru efectuarea tranzacţiilor ce ţin de angajamentele externe supuse autorizării de către Banca Naţională a Moldovei se preconizează deschiderea unui cont în străinătate, care potrivit Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 este supusă autorizării, rezidentul depune o cerere cu privire la autorizarea angajamentului extern concomitent cu demersul privind eliberarea autorizaţiei pentru deschiderea contului în străinătate, cu respectarea prevederilor punctului 5.3 al prezentei Instrucţiuni.
(Pct.5.4 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

5.5. Prestatorul SPR anexează la cerere documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta instrucţiune, după cum urmează:
a) pentru acordarea împrumutului /creditului extern - documentele indicate la punctele 7 şi 12;
b) pentru emiterea garanţiei externe – documentele indicate la punctele 8-12.”.
(Pct.5.5 modificat prin Hot.BNM nr.147 din 07.06.2017)
(Pct.5.5 în redacția Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

5.6. Persoana juridică rezidentă (alta decît prestator SPR) anexează la cerere documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune, după cum urmează:
a) pentru acordarea împrumutului /creditului extern – documentele indicate la punctele 3 - 7 şi 12;
b) pentru emiterea garanţiei externe – documentele indicate la punctele 3 – 6 şi  8 - 12.
(Pct.5.6 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

5.7. Persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate, anexează la cerere documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune, după cum urmează:
a) pentru acordarea împrumutului /creditului extern – documentele indicate la punctele 1, 2, 7 şi 12;
b) pentru emiterea garanţiei externe – documentele indicate la punctele 1, 2 şi 8 - 12.
(Pct.5.7 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

5.8. Persoana fizică rezidentă anexează la cerere documentele indicate în anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune, după cum urmează:
a) pentru acordarea împrumutului /creditului extern  – documentele indicate la punctele 1, 7 şi 12;
b) pentru  emiterea garanţiei externe – documentele indicate la punctele 1 şi 8 - 12.

5.9. Cererea cu privire la autorizare se completează în baza documentelor specificate la punctele 5.5 – 5.8. În cazul în care informația necesară a fi indicată în cerere nu este în documentele anexate, această informație se reflectă de către rezident în baza altor documente/informații disponibile la rezident sau obținute de la contrapartea la tranzacție.  
(Pct.5.9 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

5.10. Informația care se conține în cerere cu privire la autorizare urmează să corespundă cu informația din documentele în baza căreia aceasta a fost completată.
(Pct.5.10 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

 

Secţiunea 6. Examinarea cererilor cu privire la autorizarea angajamentelor externe

6.1. Banca Naţională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizaţiei sau refuzul de a elibera autorizaţia în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii cu privire la autorizarea  angajamentului extern, în condițiile prezentei Instrucțiuni.
(Pct.6.1 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

6.2. Banca Naţională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizaţiei sau refuzul de a elibera autorizaţia, ţinînd cont de obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei, stipulat în Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, de condiţiile curente ale pieţei monetare, de credit şi valutare, de situaţia balanţei de plăţi a Republicii Moldova, de prevederile legislaţiei în vigoare.

6.3. Concomitent, drept motiv pentru refuzul de a elibera autorizaţia serveşte:
a) neprezentarea tuturor documentelor conform prevederilor prezentei Instrucţiuni;
b) documentele prezentate de către rezident spre examinare nu corespund cerinţelor prezentei Instrucţiuni;
c) aplicarea de către Banca Naţională a Moldovei faţă de solicitantul-prestatorul SPR a măsurilor de remediere referitor la acordarea împrumuturilor /creditelor/garanţiilor;
d)  informaţia care se conţine în documentele prezentate este neautentică/incompletă sau contradictorie;
e) neîncadrarea solicitantului în condiţiile de autorizare, inclusiv refuzul Băncii Naţionale a Moldovei de a elibera autorizaţie pentru deschiderea contului în străinătate – în cazul în care pentru realizarea angajamentului extern se preconizează deschiderea contului în străinătate supus autorizării de către Banca Naţională a Moldovei.
f) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau a activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
(Pct.6.3 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)
(Pct.6.3 modificat  prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

6.4. În cazul refuzului de a autoriza angajamentul extern, Banca Naţională a Moldovei comunică în scris solicitantului despre acest fapt, indicînd motivul respectiv.

6.5. Banca Naţională a Moldovei examinează cererea repetată cu privire la autorizarea angajamentului extern, ţinînd cont de motivele refuzului, precum şi verificînd înlăturarea acestora de către rezident (dacă aceasta depinde de rezident).

6.6. Autorizarea angajamentului extern se efectuează prin eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei şi anexei. Anexa la autorizația reprezintă formularul utilizat pentru raportarea operațiunilor în cadrul angajamentului extern autorizat.
Modelele formularelor autorizaţiei pentru acordarea împrumutului /creditului extern şi al anexei la aceasta sînt arătate în anexa nr. 9 şi nr.10 la prezenta Instrucţiune.
Modelele formularelor autorizaţiei pentru emiterea garanţiei externe şi a anexei la aceasta sînt arătate în anexa nr.12 şi nr.13/nr.131 la prezenta Instrucţiune.
În funcţie de specificul angajamentului extern, Banca Naţională a Moldovei poate modifica conţinutul autorizaţiei, anexei la autorizaţie şi /sau elibera cîteva anexe la autorizaţie.
(Pct.6.6 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)
(Pct.6.6 completat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

6.7. În cazul în care după data obţinerii autorizaţiei au survenit modificări /completări în  documentele prezentate de către rezident şi /sau au fost semnate documente noi care modifică prevederile angajamentului extern, rezidentul este obligat în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data modificării /completării:
a) să prezinte o cerere de eliberare a unui amendament la autorizaţie (conform formularului din anexa nr.8 la prezenta Instrucţiune), anexînd originalul autorizaţiei, anexa la aceasta şi documentele respective - în cazul în care aceste modificări şi /sau completări au condus la modificarea datelor din autorizaţie;
b) să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre modificările /completările efectuate, cu anexarea documentelor respective – în alte cazuri.

6.8. În cazul prezentării cererii de eliberare a unui amendament la autorizaţie se aplică prevederile punctelor 6.1-6.5 şi 6.9 din prezenta Instrucţiune.

6.9. Ca rezultat al acceptării modificărilor şi /sau completărilor, Banca Naţională a Moldovei eliberează un amendament la autorizaţie conform formularului din anexa nr.11 sau, după caz, nr.14 la prezenta Instrucţiune. Pe versoul autorizaţiei şi în anexa la aceasta persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei indică numărul de ordine şi data perfectării amendamentului.
Amendamentul este parte integrantă a autorizaţiei eliberate de către Banca Naţională a Moldovei.

 

(Capitolul III abrogat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)

 

Capitolul IV. Dispoziţii diverse

Secţiunea 10. Completarea anexei la notificaţie /autorizaţie

10.1. În cazul angajamentului extern supus autorizării, completarea anexei la autorizație se efectuează după cum urmează:
a) dacă încasarea/plata/transferul în cadrul angajamentului extern se efectuează prin contul rezidentului deschis la prestatorul SPR, în anexa la autorizație, prezentată de către rezident, prestatorul SPR introduce și certifică înscrierile referitoare la încasarea/plata/transferul efectuate prin acest cont;
b) în alte cazuri, decît cele prevăzute la lit.a), în anexa la autorizație, rezidentul, în baza documentelor relevante introduce înscrierile aferente fiecărei operațiuni efectuate în cadrul angajamentului extern și aplică semnătura.
(Pct.10.1 în redacția Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)
(Pct.10.1 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)
(Pct.10.1 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

10.11. În cazul angajamentului extern supus notificării completarea anexei la notificație se efectuează de către rezident în baza documentelor respective, inclusiv în cazul în care încasarea /plata /transferul conform angajamentului extern supus notificării se efectuează prin contul deschis la prestatorul SPR. Rezidentul urmează să indice şi să certifice în anexa la notificaţie informaţia aferentă fiecărei tranzacţii.
(Pct.10.11 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)
(Pct.10.11  introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

10.2. Dacă anexa la notificaţie a fost obţinută după efectuarea unor operațiuni conform angajamentului extern, rezidentul este obligat să asigure înscrierea în anexa la notificaţie conform prevederilor punctului 10.11 a informaţiei privind operațiunile respective.
(Pct.10.2 in redacția Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

10.3. În cazul în care spaţiul anexei la notificaţie /autorizaţie nu este suficient pentru efectuarea înscrierilor, Banca Naţională a Moldovei, în baza solicitării scrise a rezidentului, eliberează o pagină suplimentară a anexei.
(Pct.10.3 in redacția Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

 

Secţiunea 11. Raportarea privind angajamentele externe 

11.1. Rezidenţii, angajamentele externe ale cărora au fost luate la evidenţă /autorizate de către Banca Naţională a Moldovei conform prevederilor prezentei Instrucţiuni, sînt obligaţi să raporteze la Banca Naţională a Moldovei informaţia privind angajamentele externe.

11.2. Raportarea se efectuează prin prezentarea la Banca Naţională a Moldovei a fotocopiei anexei la notificaţie /autorizaţie.
La raportarea angajamentelor externe autorizate rezidenţii, de asemenea, prezintă fotocopiile documentelor (care rămîn la Banca Naţională a Moldovei) în baza cărora în anexa la autorizaţie au fost efectuate înscrierile despre operaţiunile, altele decît cele efectuate prin prestatorii SPR. Fotocopiile documentelor aferente fiecărei operațiuni se prezintă o singură dată.
Corespunderea fotocopiilor documentelor şi anexei prezentate cu originalele acestora se certifică de către rezident. Certificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului şi a anexei a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul”. În cazul prestatorului SPR /persoanei juridice rezidente, înscrierea respectivă se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea dată se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.
(Pct.11.2 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)
(Pct.11.2 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)
(Pct.11.2 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

11.3. Dacă operaţiunile conform angajamentului extern se efectuează lunar, raportarea se va efectua lunar cel tîrziu la data de 10 a lunii ce urmează după luna gestionară.
Dacă operaţiunile conform angajamentului extern se efectuează cu o  periodicitate mai mare de o lună sau cu o periodicitate neregulată, raportarea se efectuează cel tîrziu la data de 10 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operaţiuni conform angajamentului extern.

 

Secțiunea 111.  Particularitățile notificării și raportării de către băncile licențiate

111.1. Cu derogare de la prevederile care se referă la anexa la notificație, indicate la punctele 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 10.11, 10.2, 11.2, precum și de la prevederile punctului 11.3, în cazul împrumuturilor /creditelor contractate de la nerezidenți de către băncile licențiate care sunt supuse notificării, se aplică următoarele prevederi:
a) la luarea la evidență a împrumuturilor/ creditelor menționate, Banca Națională a Moldovei, în cazurile indicate la punctele 4.6 și 4.10, va restitui băncii licențiate notificația /notificația modificată fără eliberarea /restituirea  anexei la notificație;
b) prezentarea la Banca Națională a Moldovei a documentelor în cazul indicat la punctul 4.7 lit.a) se va efectua fără prezentarea anexei la notificație;
c) prevederile punctelor 10.11, 10.2, 11.2 nu sunt aplicabile în cazul creditelor /împrumuturilor sus-indicate;
d) raportarea privind creditele /împrumuturile notificate se efectuează prin includerea informației respective în raportul „Operațiunile conform contractelor de împrumuturi/credite primite de către banca licențiată” – ORD 4.4 B întocmit în conformitate cu anexa nr.8 din Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178, cu modificările şi completările ulterioare) și prezentat Băncii Naționale a Moldovei conform instrucțiunii  indicate;
e) dacă operațiunile conform angajamentului extern au fost efectuate pînă la data luării la evidență a acestuia, băncile licențiate vor include informația privind operațiunile respective în raportul pentru luna în care aceste angajamente au fost luate la evidență de către Banca Națională a Moldovei.
(Secțiunea 111 introdusă prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

 

Secţiunea 12. Dispoziţii speciale

(Pct. 12.1 abrogat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018, în vigoare 01.05.2018)
(Pct.12.1 în redacţia Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)
(Pct.12.2 – 12.4 abrogate prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

12.2. În cazul în care ca urmare a modificării prevederilor contractului, care a fost încheiat după 10 decembrie 2016, suma împrumutului/creditului extern primit sau a garanției externe primite a fost majorată și a depășit 50000 euro (sau echivalentul lor), acest angajament extern devine supus notificării la Banca Națională a Moldovei și raportării potrivit prezentei instrucțiuni.
În cazul în care conform angajamentului menționat au fost efectuate operațiuni pînă la data luării la evidență de către Banca Națională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secțiunii 11 și, dacă este cazul, punctului 111.1 lit.d) și e).
(Pct.12.2 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

12.3. În cazul în care ca urmare a intenției de a modifica prevederile contractului, suma împrumutului/creditului extern acordat sau a garanției externe acordate de rezident se preconizează de a majora, aceasta depășind 10000 euro (sau echivalentul lor), acest angajament extern devine supus autorizării de către Banca Națională a Moldovei și raportării potrivit prezentei instrucțiuni.
În cazul în care conform angajamentului menționat au fost efectuate operațiuni pînă la data autorizării de către Banca Națională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secțiunii 11.
(Pct.12.3 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

12.4. Determinarea echivalentului în altă monedă a plafonului în euro indicat la punctele 2.51 și 2.6 se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii contractelor (emiterii documentelor) în baza cărora au apărut obligații aferente acestor angajamente externe (la care se face referință la punctele 7-9 din anexa nr.1).
(Pct.12.4 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

12.5. În cazul în care ca urmare a modificării prevederilor contractului, suma împrumutului/creditului sau a garanției a fost majorată și a depășit plafonul indicat la punctul 2.51 sau, după caz, la punctul 2.6, determinarea echivalentului în altă monedă a plafonului dat se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data încheierii contractelor (emiterii documentelor) prin care a fost majorată suma contractuală a împrumutului/creditului sau a garanției.
(Pct.12.5 introdus prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

12.6. Este supus notificării la Banca Națională a Moldovei și raportării potrivit prezentei instrucțiuni, împrumutul /creditul în cadrul operațiunilor aferente investițiilor directe contractat de către rezident de la nerezident pînă la data de 10 decembrie 2016, care, ca urmare a modificărilor survenite ulterior acestei date, întrunește cumulativ următoarele condiții:
a) s-au modificat părțile contractante și/sau termenul împrumutului/creditului și/sau suma contractului și/sau ponderea deținută de creditor în capitalul debitorului, constituind mai puțin de 10%;
b) acesta se încadrează în împrumut/credit specificat la pct.2.5 lit.a), b) sau d);
c) suma împrumutului /creditului depășește 50 000 euro (sau echivalentul lor).
În cazul în care conform angajamentului menționat au fost efectuate operațiuni pînă la data luării la evidență de către Banca Națională a Moldovei, acestea vor fi raportate conform secțiunii 11 și, dacă este cazul, punctului 111.1 lit.d) și e).
(Pct.12.6 introdus prin Hot.BNM nr.147 din 07.06.2017)

 

Capitolul V. Prevederi tranzitorii şi finale

Secţiunea 13. Dispoziţii tranzitorii

13.1. Rezidenţii, care deţin certificate de înregistrare /autorizaţii pentru angajamentele externe, eliberate de către Banca Naţională a Moldovei (conform Instrucţiunii cu privire la modul de înregistrare şi autorizare de către Banca Naţională a Moldovei a angajamentelor externe private, aprobate prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.126 din 06.06.2002, cu modificările şi completările ulterioare), conform cărora la data intrării în vigoare a prezentei Instrucţiuni nu au fost finalizate achitările, vor utiliza în continuare certificatele /autorizaţiile respective (cu amendamente, dacă există) şi anexele la acestea.

13.2. În cazul în care în documentele, indicate în anexa nr.1 la această Instrucţiune (prezentate de către rezidenţii menţionaţi la punctul 13.1 din prezenta Instrucţiune, pentru obţinerea certificatelor de înregistrare /autorizaţiilor respective) au survenit modificări /completări şi /sau au fost semnate documente noi care modifică prevederile angajamentului extern, se vor aplica, după caz, prevederile punctelor 4.1-4.4, 4.7 lit. b) şi 6.7-6.9 ale prezentei Instrucţiuni, luînd în consideraţie următoarele particularităţi.
În cazul în care modificările şi /sau completările menţionate au condus la modificarea datelor care urmează a fi incluse în notificaţie, rezidentul urmează să prezinte o notificaţie (conform formularului din anexa nr.2 sau, după caz, nr.4 la prezenta Instrucţiune) în două exemplare originale, anexînd originalul certificatului de înregistrare (cu amendamente, dacă există şi anexa) şi documentele corespunzătoare.
(Pct.13.2 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

13.3. În notificaţie Banca Naţională a Moldovei păstrează numărul de înregistrare şi data certificatului de înregistrare. Concomitent, Banca Naţională a Moldovei anulează certificatul de înregistrare (cu excepţia anexei la aceasta) şi amendamentele (dacă există) prin aplicarea pe acestea a ştampilei „ANULATĂ”. 
O anexă nouă nu se perfectează, dar se utilizează anexa eliberată la emiterea certificatului de înregistrare, în care persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei indică numărul de ordine al notificaţiei şi data acesteia.
Banca Naţională a Moldovei restituie rezidentului exemplarele anulate ale certificatului de înregistrare şi ale amendamentelor (dacă există) şi exemplarul notificaţiei însoțit de anexa la aceasta.
(Pct.13.3 modificat prin Hot.BNM nr.305 din 10.11.2016)

13.4. De la data intrării în vigoare a prezentei Instrucţiuni, rezidenţii menţionaţi la punctul 13.1 al prezentei Instrucţiuni:
a) vor completa anexele la certificatul de înregistrare /autorizaţie în conformitate cu cerinţele stabilite de prezenta Instrucţiune;
b) vor efectua raportările la Banca Naţională a Moldovei, prezentînd anexele la certificatele de înregistrare /autorizaţii în conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute în prezenta Instrucţiune.

 

Secţiunea 14. Dispoziţii finale

14.1. Prezenta Instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 septembrie 2006.

 

Anexe:         DOC         PDF

 

 • Anexa 2 la Instr AE din 2018.03.02:   ___DOC     ___PDF  
 • Anexa 4 la Instr AE din 2018.03.02:   ___DOC     ___PDF