• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.10.2019

Post vacant: Economist principal (durată determinată) responsabil de deservirea operațiunilor

Anunț repetat

 

Scopul funcției:

 • Asigurarea unui cadru normativ eficient cu privire la instrumentele și procedurile prin care Banca Națională a Moldovei implementează politica monetară în vederea atingerii obiectivului său fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor, precum și cu privire la organizarea și funcționarea pieței valorilor mobiliare de stat, alte domenii ce țin de competența BNM.

 

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puţin de un an.
 • Cunoașterea prevederilor legislației financiar-bancare autohtone, în special, Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară și Legea nr.171/2012 privind piața de capital;
 • Cunoașterea prevederilor privind elaborarea actelor normative, în special, Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, Intranet;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat. Cunoaşterea unei alte limbi străine reprezintă un avantaj.
 • Alte abilități și atitudini: de analiză, de sinteză, de planificare, de elaborare a documentelor, de exprimare verbală şi în scris, de monitorizare, capacitate de organizare şi coordonare, sesizare a detaliilor, consultare, prezentare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Cunoașterea legislației comunitare în domeniile care au tangență cu atribuțiile funcției, a cadrului juridic al Eurosistemului pentru instrumentele și procedurile de politică monetară;
 • Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat;
 • Legea privind societățile pe acțiuni;
 • Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 • Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor.

 

Principalele atribuții:

 1. Examinarea proiectelor actelor legislative şi normative prezentate spre aviz Băncii Naţionale de către autorităţile publice şi participarea la întocmirea avizului respectiv;
 2. Participarea la procesul de armonizare a legislaţiei financiar-bancare cu acquis-ul comunitar;
 3. Examinarea proiectelor acordurilor, altor documente privind asigurarea stabilităţii  financiare și întocmirea avizului;
 4. Elaborarea cadrul normativ şi metodologic cu privire la instrumentele de politică monetară (operaţiunile de piaţă monetară, facilităţile permanente de creditare, rezervele obligatorii), funcţionarea şi dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare de stat, funcționarea pieței monetare interbancare în moneda națională, inclusiv ratele de referință CHIBOR/CHIBID, efectuarea reemisiunilor valorilor mobiliare de stat și acceptarea depozitelor de la Ministerul Finanțelor;
 5. Generalizarea avizelor şi elaborarea sintezei recomandărilor prezentate de părţile interesate în cadrul asigurării transparenţei în procesul decizional;
 6. Elaborarea raportul de expertiză anticorupție la etapa definitivării proiectelor de acte normative;
 7. Definitivarea proiectelor de modificări şi completări ale actelor normative.

 

Recomandăm să consultați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie recomandată:

 • Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
 • Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor;
 • Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară;
 • Legea nr. 419-XVI  din  22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
 • Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital.

 

Termen-limită:

- 22 octombrie 2019.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.
 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și