• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.05.2011

Regulament cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova, aprobat la şedinţa CA al BNM, proces-verbal nr.45 din 25.12.1997

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 8 din 30.01.1998, art.24

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 824 din 20.05.2011

 

APROBAT
la şedinţa Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei,
proces-verbal nr.45 din 25 decembrie 1997

Regulament
cu privire la activitatea de creditare a băncilor
care operează în Republica Moldova

Modificat și completat prin:

HCA al BNM nr. 110 din 14 aprilie 2005, MO al Republicii Moldova nr. 62-64 din 22.04.2005, art.228;
HCA al BNM
nr.139 din 31 iulie 2008,
MO al Republicii Moldova nr.171-173 din 12.09.2008, art.496;
HCA al BNM
nr.82 din 21.04.2011,
MO al Republicii Moldova nr.87-90 din 27.05.2011, art.569.

I. Dispoziții generale

1.1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei (capitolele I şi VI) şi Legii instituţiilor financiare (capitolele III şi IV).

1.2. Băncile care operează în Republica Moldova pentru asigurarea unor standarde unice în sectorul financiar privind activitatea de creditare urmează să efectueze operaţiunile creditoare în conformitate cu cerinţele prezentului Regulament.

1.3. Prezentul Regulament este elaborat în scopul stabilirii principiilor de bază în activitatea de creditare a băncii şi urmează să fie aplicat de către acestea în ansamblu cu toate cerinţele normative stabilite, acordîndu-i administraţiei băncii posibilitatea gestionării afacerilor băncii într-un mod sigur şi prudent.

1.4. De competenţa şi responsabilitatea băncii ţine:
- stabilirea şi menţinerea structurilor organizatorice;
- orientarea politicii creditoare a băncii;
- elaborarea metodelor analitice şi procedeelor administrative;
- determinarea sistemelor de control adecvate pentru evaluarea, dirijarea şi verificarea riscului, care reies din activităţile de creditare.
Aceste prevederi se stabilesc prin regulamente interne aprobate de consiliul instituţiei financiare.
Responsabilitatea pentru realizarea obiectivelor enumerate este atribuită organului competent al băncii, conform statutului acestuia.

II. Organizarea și dirijarea activităților de creditare

2.1. Managementul corect şi prudent al activităţii de creditare al unei bănci necesită stabilirea şi menţinerea unor structuri organizaţionale şi politicii de creditare împreună cu procedeele de evaluare a riscului, monitoring şi control, care au scopul de a asigura transformarea acestei politici în practica operaţională; obiectivul este de a proteja activele băncii şi de a obţine un profit, în acelaşi timp luînd în consideraţie securitatea depozitelor clienţilor.

2.2. Prin prezentul Regulament se stabilesc principiile fundamentale care urmează a fi aplicate şi exigenţele de bază care urmează a fi îndeplinite de către bănci la efectuarea activităţilor de creditare, oferindu-i organului de administrare posibilitatea să dirijeze cu afacerile băncii într-un mod sigur şi prudent luînd în consideraţie în acelaşi timp interesul deponenţilor şi altor clienţi.

III. Structura organizatorică

3.1. Structura organizatorică a unităţilor de creditare va depinde de mărimea băncii, reţeaua de filiale, volumele de investiţii creditoare şi de alţi factori.

3.2. Scopul activităţii acestor structuri organizatorice este realizarea politicii şi procedeelor de creditare ale băncii într-un mod sigur şi prudent.

3.3. Funcţiile unităţilor organizatorice şi personalului implicat în activitatea de creditare trebuie să fie determinate de regulamente interne aprobate, în care se vor reflecta şi se vor defini clar obligaţiunile şi responsabilităţile acestora.

3.4. Activitatea structurilor organizatorice de creditare trebuie orientată în următoarele direcţii de bază:
- procedura de depunere a cererii
- analiza credibilităţii (solvabilităţii) clientului
- revizuirea şi analiza sistematică a calităţii portofoliului de credite.

3.5. În procesul de aprobare, dreptul de a lua decizii referitor la cererile de acordare a creditelor se atribuie unui comitet special de credit compus dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3 persoane.
Suma maximală a unui credit care poate fi acordată fără aprobarea de către comitetul special de credit la nivel de filială este determinată în prevederile politicii generale de creditare a băncii.
Orice tranzacţie de credit poate fi încheiată numai cu avizul a cel puţin 3 persoane.
Creditele „mari” se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.3/09 cu privire la expunerile „mari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.70, art.31).
(Pct. 3.5 modificat prin Hot. BNM nr.82 din 21.04.2011, în vigoare 27.05.2011)

3.6. Procedura de acordare a creditelor poate fi supusă unui control dublu, efectuat de o unitate structurală independentă, cu funcţia de a comunica datele direct comitetului special de credit sau organului de administrare al băncii.

IV. Politica și procedeele de creditare

4.1. Politica creditară a băncii trebuie să fie orientată spre protejarea activelor, obţinerii de profit şi îmbunătăţirii stării economico-financiare a împrumutaţilor concomitent luînd în consideraţie securitatea depozitelor clienţilor.

4.2. Politica şi procedeele de creditare se determină de o instrucţiune de politică generală şi instrucţiuni specifice (scrise), aprobate de consiliul băncii.

4.2.1. O astfel de politică generală şi procedee scrise vor cuprinde, dar nelimitîndu-se la:

 • Instrucţiunea de politică generală de creditare a băncii, evidenţiind:

- structura organizatorică;
- autorităţile de creditare
- strategia de afaceri şi marketing;
- tipurile de credite;
- limitele generale de creditare;
- activitatea de creditare la nivel de filială;
- gajul sau alt tip de asigurare considerat acceptabil şi suficient;
- modul de acordare şi rambursare a creditelor;
- principiile stabilirii mărimii ratei dobînzii;
- distribuirea şi diversificarea pe ramuri (pe sectoare);
- revizuirea şi controlul portofoliului de credite etc.

 • Instrucţiunile specifice detaliate despre politică şi procedee pentru fiecare tip de credit şi plată cu avans inclusiv:

- procedeele interne de evaluare a credibilităţii debitorului;
- dirijarea şi verificarea riscului;
- limitele de acordare a creditului;
- gajul sau alt tip de asigurare necesar;
- stabilirea preţului;
- autorizările;
- creditele problematice şi colectarea lor;
- formarea rezervelor;
- descrierea metodelor analitice de evaluare a credibilităţii clienţilor.

Aceste instrucţiuni trebuie să includă şi formulare de cerere, acordurile (contractele) de credit, formularul despre gaj sau alt tip de asigurare, etc.
(Pct. 4.2.1 modificat prin Hot. BNM nr.110 din 14.04.2005, în vigoare 22.04.2005)

4.2.1.1. Strategia generală de afaceri şi marketing trebuie să includă o strategie comercială generală a băncii, orientată spre client şi o definire a strategiei de marketing, care are scopul de a atinge obiectivele comerciale de afaceri.

4.2.1.2. Politica generală trebuie să definească toate tipurile de credite pe care banca le acordă, descrise într-un mod concis şi cuprinzător, conţinînd informaţia despre scopul creditului, scadenţa şi structura de rambursare, preţ, gajul necesar sau alt tip de asigurare, etc.

(Pct. 4.2.1.2 modificat prin Hot. BNM nr.110 din 14.04.2005, în vigoare 22.04.2005)

4.2.1.3. Politica generală trebuie să cuprindă un îndrumar general referitor la partea pe care fiecare tip de credit o ocupă în totalul portofoliului de credite, de exemplu, pentru credite comerciale, de consum, credite pentru bunuri imobiliare, etc. reflectînd strategia comercială a băncii şi luînd în consideraţie riscul implicat pentru fiecare parte.

4.2.1.4. Politica generală de creditare trebuie să reflecte limitele legale şi regulatoare de creditare, adică limitele referitor la eliberarea creditelor mari unui debitor sau unui grup de debitori în interconexiune, persoanelor afiliate şi funcţionarilor băncii. Aceasta ar putea conţine şi instrucţiuni cu privire la distribuirea pe sector şi geografică a portofoliului.

4.2.1.5. Activitatea de creditare la nivel de filiale trebuie să se efectueze în baza unor reguli care vor determina funcţiile, responsabilităţile şi împuternicirile filialelor în procesul general de creditare al băncii.

4.2.1.6. Cerinţele către modalităţile de asigurare a creditelor, precum şi formele acestora, vor fi determinate în dependenţă de tipul creditului.

4.2.1.7. Politica generală referitor la modul de acordare şi rambursare a creditelor trebuie să descrie procedeele posibile de acordare şi rambursare a creditelor.

4.2.1.8. Politica generală de creditare trebuie să conţină un îndrumar adus la zi despre ratele dobînzii aplicabile la diferite tipuri de credite, stabilirea marjelor la nivel managerial şi de filială. Stabilirea preţului pentru tipurile speciale de credite se atribuie comitetului de credit sau organului de administrare.

4.2.1.9. Diversificarea portofoliului de credit constă în stabilirea proporţiilor optimale a tipurilor de credit (de consum, imobiliare, comerciale, etc.) în suma totală a portofoliului, luînd în consideraţie riscul implicat în fiecare tip de creditare.

4.2.1.10. Politica generală creditară stabileşte regulile de revizuire sistematică a portofoliului de credite, care vor permite o clasificare obiectivă a acestuia. În acest scop vor fi definite clar responsabilităţile băncii şi a filialelor acesteia, regulile cu privire la procesul intern de informare a datelor şi procedeele de control.

4.2.2. În dependenţă de detaliile conţinute în Instrucţiunea generală, Instrucţiunile specifice vor reflecta particularităţile pentru fiecare tip de credit, suplimentar reflectînd următoarele momente: administrarea creditului, sistemul informaţional privind creditele, revizuirea internă a creditelor etc.

4.2.2.1. O bancă trebuie să aibă instrucţiuni detaliate la dispoziţia sa cu descrierea întregului proces de administrare pentru fiecare tip de credit: de la cererea iniţială a clientului, prin evaluarea credibilităţii şi aprobarea de eliberare, pînă la rambursarea finală a acestuia. Aceste instrucţiuni trebuie să ofere un îndrumar detaliat despre documentare pentru orice tipuri de credite şi să determine regulile referitor la:

 • Autoritatea de creditare: determinarea autorităţii de creditare în cadrul băncii pentru luarea deciziei la diferite niveluri, pentru fiecare tip şi mărime de credit;
 • Informaţia financiară: cerinţele faţă de comunicarea datelor cu privire la situaţia financiară, care trebuie executate de debitor pentru orice tipuri de credite, oferind posibilitatea unei analize profunde a credibilităţii clientului;
 • Evaluarea credibilităţii: instrucţiunile detaliate despre efectuarea evaluării credibilităţii clientului şi capacităţii de rambursare a creditului, inclusiv metodele adecvate de analiză a bilanţurilor, raportului cu privire la profit şi pierderi; în mod similar aprecierea gajului şi altor forme de asigurare a creditelor şi stabilirea limitelor (coeficienţilor) de utilizare a acestora, examinarea rapoartelor de credit care conţin informaţii ce fac parte din istoria de credit, precum şi altă informaţie relevantă care se referă la respectarea de către debitor a obligaţiilor sale contractuale (certificate de la alte bănci, extrase din conturile deschise la alte bănci, precum şi altă informaţie ce face posibilă evaluarea istoricului respectării obligaţiunilor contractuale. Rapoartele financiare ale entităţilor, care conform legislaţiei sunt obligate să întocmească acest tip de rapoarte, se prezintă la solicitarea băncii, cu amprenta ştampilei organului de stat respectiv, pentru ultima perioadă de raportare.
 • Gajul şi alte forme de asigurare a creditelor: prevederea unui coeficient minim pentru gaj şi alte forme de asigurare a creditelor necesare pentru fiecare tip de credit şi evaluarea adecvată a acestora, în scopul asigurării acoperirii depline a sumei supuse riscului (suma creditului plus dobînda);
 • Procesul de aprobare: reguli detaliate cu privire la autorizarea acordării creditului;
 • Stabilirea preţului creditului: rata dobînzii/ comisioane pentru toate tipurile de credite acoperind costurile de creare a fondurilor (plus o marjă de profit), inclusiv costurile suplimentare şi crearea rezervelor pentru pierderile posibile;
 • Limitele: limitarea liniilor individuale/ creditelor ne rambursate şi în total pentru fiecare debitor;
 • Colectarea: determinarea procedeelor legate de creditele cu termenul de rambursare expirat şi plăţilor aferente neachitate/ delincvente legale şi alte reclamaţii;
 • Diverse: instrucţiuni specifice pentru cazurile excepţionale şi scutiri, etc.

(Pct. 4.2.2.1 modificat prin Hot. BNM nr.82 din 21.04.2011, în vigoare 27.05.2011)
(Pct. 4.2.2.1 modificat prin Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008, în vigoare 12.09.2008)
(Pct. 4.2.2.1 modificat prin Hot. BNM nr.110 din 14.04.2005, în vigoare 22.04.2005)

4.2.2.2. Managementul corect şi prudent al portofoliului de credite al unei bănci necesită un sistem eficient de informare, care trebuie să includă toate aspectele importante privind eliberarea creditelor. Disponibilitatea unui sistem de încredere şi corect de informare, cuprinzînd întreaga activitate de creditare, este o condiţie indispensabilă pentru dirijarea şi controlarea efectivă a riscului şi, respectiv, pentru îndeplinirea datoriilor şi obligaţiunilor managementului sau administraţiei băncii.
Sistemul informaţional de creditare trebuie să conţină detaliile concise asupra creditelor individuale privind:
- identitatea şi activitatea debitorului;
- situaţia economică şi financiară a debitorului (trecută, actuală şi în prognoză) pe baza unei analize profunde a credibilităţii acestuia;
- tipul, scopul şi mărimea creditului;
- sursele primare şi secundare de rambursare;
- asigurarea (gajul) rambursării creditului şi condiţiile acestuia;
- altă informaţie referitoare la relaţia creditară (este necesară comunicarea datelor cu privire la situaţia financiară a debitorului).

4.2.2.3. Revizuirea internă a creditelor presupune reexaminarea sistematică a portofoliului de credite al băncii în scopul detectării timpurii a riscului mărit şi determinării măsurilor necesare pentru creditele dubioase sau compromise, inclusiv rezerve. Este obligatorie disponibilitatea instrucţiunilor detaliate ce vor conţine următoarele subiecte.
(i) Obiectivele Revizuirii interne a creditului:
- informarea operativă referitor la situaţia curentă a portofoliului de credite;
- evaluarea tendinţelor pozitive sau negative ale portofoliului de credite;
- identificarea creditelor problematice;
- analiza riguroasă a creditelor problematice;
- asigurarea creării rezervelor adecvate (în conformitate cu Regulamentele Băncii Naţionale);
- identificarea ne îndeplinirii instrucţiunilor interne, regulilor de supraveghere şi regulamentelor elaborate de Banca Naţională.
(ii) Responsabilitatea pentru corectitudinea revizuirii interne a portofoliului de credite.
În scopul executării acestui subiect băncile stabilesc o structură organizatorică separată de structurile organizatorice de acordare şi analiză a creditelor.
(iii) Standardele de Revizuire a Creditelor.
Instrucţiunile trebuie să conţină detalii cît priveşte standardele băncii, conform cărora se va evalua portofoliul de credite şi să cuprindă următoarele compartimente:

 • Creditele cu termenul de rambursare expirat, credite cu statut de ne acumulare a dobînzii;
 • Creditele delincvente (cu încălcări legale);
 • Creditele de la care nu se colectează dobînda în conformitate cu prevederile contractului;
 • Creditele considerate problematice;
 • Creditele ale căror condiţii şi termene au fost modificate printr-o reducere a ratei dobînzii sau a sumei creditului, printr-o amînare a achitării dobînzii, sau a eliberării creditului, sau printr-o altă restructurare sau schimbare a termenelor de rambursare;
 • Creditele transferate, fie în întregime, fie în parte, altei instituţii creditoare ca rezultat al vînzării, participării sau schimbului de active;
 • Creditele obţinute de la o altă instituţie ca rezultat al cumpărării, participării sau schimbului de active;
 • Obligaţiunile de credit sau alte pasive eventuale;
 • În cazul creditelor asigurate: mărimea şi calitatea gajului sau a altui tip de asigurare;
 • În cazul creditelor ne asigurate: analiza riguroasă a mişcării conturilor (mişcării de fonduri);
 • Credite eliberate personalului şi conducerii băncii, preşedinţilor (directorilor), acţionarilor principali şi altor persoane afiliate;
 • Debite creditoare diverse şi conturile creditoare în suspensie.

(iv) Rapoartele privind revizuirea creditelor

Rapoartele privind revizuirea creditelor permit administraţiei băncii să dirijeze şi să controleze riscul. Ele se întocmesc periodic, minimum lunar, în termene strict stabilite şi sînt prezentate organelor competente ale băncii pentru adoptarea deciziilor adecvate.
(Pct. 4.2.2.3. modificat prin Hot. BNM nr.110 din 14.04.2005, în vigoare 22.04.2005)

4.3. Instrucţiunea generală şi instrucţiunile specifice la discreţia băncii pot fi incluse într-un singur Regulament despre creditare, ce va reflecta toate aspectele şi activităţile de creditare menţionate.

4.4. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi la activitatea de creditare privind leasingul financiar.

V. Dispoziții finale și tranzitorii

5.1. Prezentul Regulament intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.

5.2. Băncile în baza prezentului Regulament vor elabora actele normative interne corespunzătoare vor aduce în concordanţă actele normative interne existente în termen pînă la unu mai 1998.

5.3. Banca Naţională va verifica caracterul adecvat al organizării băncii, managementului şi procedeelor referitor la activităţile de creditare în timpul efectuării examinărilor pe sector. Rezultatul va deveni o parte componentă a reitingului instituţiei şi va fi discutat cu administraţia băncii.

5.4. La data întrării în vigoare a prezentului Regulament î-şi pierde valabilitatea Regulamentul provizoriu cu privire la creditul bancar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 26.03.1993, proces-verbal nr.14 şi Regulamentul provizoriu privind eliberarea garanţiilor şi cauţiunilor bancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 16.04.1993, proces-verbal nr.18.