• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.12.2016

Regulament cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin HCA al BNM nr.85 din 15.04.2004

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 67-72 din 30.04.2004, art.168

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiției
al Republicii Moldova
________Vitalie PÎRLOG
nr. 701 din 17 septembrie 2009

APROBAT:
Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.85 din 15.04.2004

 

REGULAMENT
cu privire la regimul rezervelor obligatorii

Modificat și completat prin:

HCA al BNM nr. 224 din 09.09.2004, MO al R. Moldova nr. 171-174 din 17.09.2004, art.338;
HCA al BNM nr. 24 din 27.01.2005, MO al R. Moldova nr. 20-23 din 04.02.2005, art.66;
HCA al BNM nr. 261 din 25.08.2005, MO al R. Moldova nr. 117-118 din 02.09.2005, art.396;
HCA al BNM nr. 63 din 10.03.2006, MO al R. Moldova nr. 43-46 din 17.03.2006, art.165;
HCA al BNM nr. 158 din 22.06.2006, MO al R. Moldova nr. 98 -101 din 30.06.2006, art.364;
HCA al BNM nr. 307 din 16.11.2006, MO al R. Moldova nr. 181 -183 din 24.11.2006, art.633;
HCA al BNM nr. 208 din 15.08.2007, MO al R. Moldova nr. 131-135 din 24.08.2007, art.523;
HCA al BNM nr. 338 din 27.12.2007, MO al R. Moldova nr. 16-17 din 25.01.2008, art.41;
HCA al BNM nr. 133 din 17.07.2008, MO al R. Moldova nr. 157-159 din 19.08.2008, art.448;
HCA al BNM nr. 155 din 07.08.2008, MO al R. Moldova nr. 160-161 din 22.08.2008, art.464;
HCA al BNM nr. 38 din 05.02.2009, MO al R. Moldova nr. 49-50 din 06.03.2009, art.207;
HCA al BNM nr. 204 din 13.08.2009, MO al R. Moldova nr. 150 din 25.09.2009, art.676;
HCA al BNM nr. 227 din 18.11.2010, MO al R. Moldova nr. 235-240 din 03.12.2010, art.942;
HCA al BNM nr. 111 din 26.05.2011, MO al R. Moldova nr.91-94 din 03.06.2011, art.621;
HCA al BNM nr. 251 din 11.11.2011, MO al R. Moldova nr.197-202 din 18.11.2011, art.1776;
HCA al BNM nr. 294 din 15.12.2011, MO al R. Moldova nr.227-232 din 23.12.2011, art.2106;
HCA al BNM nr.212 din 20.09.2012, MO al R. Moldova nr.205-207 din 28.09.2012, art.1146;

HCA al BNM nr.180 din 09.07.2015, MO al R. Moldova nr. 185-189  din 17.07.2015, art. 1319.

HCE al BNM nr.294  din 27.10.2016, MO al R. Moldova nr. 388-398 din 11.11.2016, art.1940.

Notă: Pe tot cuprinsul regulamentului, cu excepția punctului 28,  sintagma  „Consiliul de administrație”  la cazul respectiv se substituie cu sintagma „Comitetul executiv” la cazul respectiv conform Hot. BNM nr.294 din 27.10.2016, în vigoare 01.01.2017

 

Titlul I
Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii Republicii Moldova nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

2. Băncile vor menţine rezervele obligatorii în lei moldoveneşti şi valută liber convertibilă în conturi deschise în registrele contabile ale Băncii Naţionale a Moldovei, în condiţiile prezentului Regulament.
[Pct. 2 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008 ]

 

Titlul II
Definiţii

3. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:

Rezervele obligatorii (RO) sunt disponibilităţi băneşti ale băncilor, în lei moldoveneşti (MDL) şi valută liber convertibilă (VLC), menţinute în conturi deschise la Banca Naţională a Moldovei (BNM).

Baza de calcul o constituie soldul mediu zilnic pe perioada de urmărire a mijloacelor atrase din conturile de depozit şi alte pasive similare supuse rezervării din clasa II "Obligaţiuni" din bilanţurile băncii. Soldul mediu zilnic pe perioada de urmărire se determină luînd în calcul numărul de zile calendaristice din perioada de urmărire.

Perioada de urmărire este intervalul de timp pentru care se determină baza de calcul.

Perioada de menţinere este intervalul de timp în care trebuie menţinut în conturile deschise la Banca Naţională a Moldovei nivelul stabilit al rezervelor obligatorii.

Nivelul stabilit al rezervelor obligatorii reprezintă produsul dintre baza de calcul şi norma rezervelor obligatorii.

Nivelul efectiv al rezervelor obligatorii reprezintă mijloacele băneşti de facto menţinute în contul respectiv, indicat de Banca Naţională a Moldovei.

Excedentul de rezerve în cont la BNM reprezintă suma care depăşeşte nivelul stabilit al rezervelor obligatorii în unul din conturile de menţinere a rezervelor la Banca Naţională a Moldovei.

Insuficienţa (deficitul) de rezerve reprezintă suma insuficientă pînă la acoperirea nivelului stabilit al rezervelor obligatorii în unul din conturile de menţinere a rezervelor la Banca Naţională a Moldovei.

 

Titlul III
Baza de calcul a rezervelor obligatorii

4. Baza de calcul a rezervelor obligatorii se constituie din mijloacele băneşti în lei moldoveneşti, în valute neconvertibile şi în valute liber convertibile, reflectate în bilanţurile băncilor în conturile din clasa II „Obligaţiuni”.
[Pct.4 modificat prin Hot. BNM nr.307 din 16.11.2006, în vigoare 01.04.2007]

4¹. Din baza de calcul a rezervelor obligatorii se exceptează:
a) mijloacele băneşti obţinute de la Banca Naţională a Moldovei;
b) mijloacele băneşti atrase de la băncile rezidente;
c) mijloacele proprii ale băncilor care sunt reflectate în bilanţurile contabile în conturile din clasa II „Obligaţiuni”.
[Pct. 4¹ introdus prin Hot. BNM nr.111 din 26.05.2011, în vigoare 08.07.2011]

5. Baza de calcul a rezervelor obligatorii este indicată în Anexa 6 la prezentul Regulament.
[Pct.5 în redacţia Hot. BNM nr.307 din 16.11.2006, în vigoare 01.04.2007]

 

Titlul IV
Norma rezervelor obligatorii şi principiile rezervării

6. Norma rezervelor obligatorii se stabileşte şi se modifică de către Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, ţinînd cont de obiectivele Politicii monetare şi valutare a Băncii Naţionale a Moldovei.

7. Băncile constituie RO de la baza de calcul, la norma stabilită de Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei pentru perioada respectivă separat:

 • De la mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valute neconvertibile rezervarea se efectuează în lei moldoveneşti;
 • De la mijloacele atrase în valute liber convertibile rezervarea se efectuează în USD şi/sau EUR.

71. Se aplică o normă a rezervelor obligatorii de 0 % următoarelor categorii de mijloace atrase:
a) depozite la termen cu un termen convenit de menţinere mai mare de 2 ani, care întrunesc următoarele caracteristici:

 • depozite la termen cu un termen convenit de menţinere mai mare de 2 ani, cu sau fără drept de completare în perioada menţinerii depozitului, care nu prevăd restituirea sumelor depuse înainte de termenul convenit;
 • depozite la termen cu un termen convenit de menţinere mai mare de 2 ani, condiţiile cărora nu prevăd completări, dar prevăd restituirea sumelor în perioada menţinerii depozitului la termene prestabilite, după o perioadă de menţinere mai mare de 2 ani.

Pentru depozitele cu drept de completare şi pentru depozitele care prevăd condiţia capitalizării dobînzii în contul de depozit, norma rezervelor obligatorii de 0% se aplică la sumele iniţiale ale depozitelor, la sumele completate şi sumele dobînzilor capitalizate cu termenul de menţinere mai mare de 2 ani.
Constituirea depozitelor în condiţiile menţionate nu afectează dreptul deponentului de a cere restituirea integrală sau parţială a sumei depozitului depus înainte de expirarea termenului convenit;
b) depozite – garanţii şi împrumuturi care au o scadenţă (termen convenit) mai mare de 2 ani.
La suma depozitelor-garanţii şi a împrumuturilor a căror rambursare conform condiţiilor contractuale se efectuează eşalonat se aplică norma rezervelor obligatorii egală cu zero la partea de depozit-garanţie şi la partea de împrumut cu scadenţa mai mare de 2 ani;
c) valori mobiliare emise de către bănci cu o scadenţă iniţială mai mare de 2 ani, condiţiile de emitere ale cărora nu prevăd răscumpărarea înainte de termen a acestora.
[Pct. 71 modificat prin Hot. BNM nr.180 din 09.07.2015, în vigoare 08.10.2015]
[Pct.
71 modificat prin Hot. BNM nr.251 din 11.11.2011, în vigoare 08.12.2011]
[Pct.
71 introdus prin Hot. BNM nr.111 din 26.05.2011, în vigoare 08.07.2011]

[Pct. 8 abrogat prin Hot. BNM nr. 338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008 ]

 

Titlul V
Constituirea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti

9. Rezervarea de la mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valute neconvertibile se efectuează prin menţinerea mijloacelor băneşti în lei moldoveneşti la Banca Naţională a Moldovei în contul Loro al băncii sau în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională, în mărimea stabilită de BNM.
[Pct.9 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

10. Băncile care nu au respectat nivelul stabilit al rezervelor obligatorii în MDL în decursul a 2 perioade de menţinere consecutive vor menţine rezervele obligatorii constituite din mijloacele atrase în lei moldoveneşti și în valute neconvertibile în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională la BNM.
[Pct.10 în redacţia Hot. BNM nr.180 din 09.07.2015, în vigoare 08.10.2015]
[Pct.10 modificat prin Hot. BNM nr.227 din 18.11.2010,  în vigoare  01.01.2011]
[Pct.10 modificat prin Hot. BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 19.08.2008 ]
[Pct.10 modificat prin Hot. BNM nr.338  din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008 ]

101. BNM poate decide menţinerea rezervelor obligatorii constituite din mijloacele atrase în lei moldoveneşti și în valute neconvertibile în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională la BNM pentru băncile care nu respectă cerinţele faţă de coeficienții lichidității (Principiul I și II) şi/sau faţă de capitalul reglementat (coeficientul suficienței capitalului și cuantumul capitalului minim necesar).
[Pct.101 introdus  prin Hot. BNM nr.180 din 09.07.2015, în vigoare 08.10.2015]

11. Perioada de urmărire a mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valute neconvertibile o constituie intervalul cuprins între data de 8 a lunii precedente şi data de 7 a lunii curente.
Pentru băncile care menţin rezervele obligatorii în lei moldoveneşti în contul Loro al băncii la BNM, perioada de menţinere o constituie intervalul cuprins între data de 8 a lunii curente şi data de 7 a lunii următoare.
Pentru băncile care menţin rezervele obligatorii în lei moldoveneşti la BNM în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională, termenul de completare a contului rezervelor obligatorii se stabileşte  nu mai tîrziu de data de 12 a lunii curente.
[Pct.11 în redacţia Hot. BNM nr. 227 din 18.11.2010 , în vigoare 01.01.2011]
[Pct.11 modificat prin Hot. BNM nr.338  din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

111. Suma rezervelor obligatorii, ce urmează a fi menţinută în conturile Loro la BNM în perioada de menţinere indicată la p.11, se calculează de către bănci în temeiul mărimii bazei de calcul din perioada de urmărire a mijloacelor atrase.
Băncile vor asigura menţinerea nivelului stabilit al rezervelor obligatorii în conturile Loro la BNM în perioada de menţinere.
BNM va verifica menţinerea de către bănci a nivelului stabilit al rezervelor obligatorii în conturile Loro la BNM în perioada de menţinere, în baza rapoartelor prezentate de bănci.
[Pct.111 modificat prin Hot. BNM nr. 227 din 18.11.2010, în vigoare 01.01.2011]
[Pct.
111 introdus  prin Hot. BNM nr. 338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

[Pct.12 exclus prin Hot. BNM nr.227 din 18.11.2010, în vigoare 01.01.2011]
[Pct.12 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]
[Pct.12 modificat prin Hot. BNM nr.261 din 25.08.2005, în vigoare 02.09.2005]

13. În cazul diminuării mijloacelor atrase ale băncilor ce menţin rezervele obligatorii la BNM în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională, rambursarea excedentului rezervelor obligatorii din contul menţionat se efectuează de către BNM în decurs de 3 zile lucrătoare din data prezentării raportului pentru perioada respectivă de urmărire.
[Pct.13 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

14. Pentru băncile care menţin rezervele obligatorii în contul Loro al băncii la BNM se admite pe parcursul zilei efectuarea operaţiunilor, care vor micşora rezervele obligatorii în lei moldoveneşti la finele acestei zile mai jos decît norma stabilită. În acest caz, pînă la finele perioadei de menţinere, banca trebuie să completeze rezervele obligatorii pentru a asigura nivelul stabilit al rezervelor medii în lei moldoveneşti pe perioada de urmărire.

15. Recalcularea în lei moldoveneşti a sumei mijloacelor atrase în valute neconvertibile se efectuează zilnic, conform cursului oficial al leului moldovenesc stabilit pentru data respectivă.
[Pct.15 modificat prin Hot. BNM nr.111 din 26.05.2011, în vigoare 08.07.2011]

 

Titlul VI
Constituirea rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă

16. Constituirea RO de la mijloacele atrase în USD şi EUR se face în USD şi EUR respectiv.
Constituirea RO de la mijloacele atrase în alte valute convertibile se va efectua în USD sau EUR, la decizia băncii, care poate fi modificată o singură dată pe an, cu informarea BNM cu 10 zile pînă la începerea noului an calendaristic.
Recalcularea în USD sau în EUR a sumei mijloacelor atrase în alte valute liber convertibile se efectuează zilnic, prin cross-cursul faţă de USD sau EUR, în baza cursului oficial al leului moldovenesc.
[Pct.16 modificat prin Hot. BNM nr.111 din 26.05.2011, în vigoare 08.07.2011]

17. Rezervarea de la mijloacele atrase în VLC se va efectua prin menţinerea mijloacelor băneşti ale băncilor în VLC la BNM în contul Rezervelor obligatorii în valută străină, în mărimea stabilită pentru perioada respectivă de urmărire.
[Pct.17 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

18. Pentru evidenţa şi urmărirea menţinerii RO în VLC la BNM, fiecărei bănci i se vor deschide conturi analitice separate, pentru RO formate în USD şi în EUR.
Informaţia privind numărul, denumirea conturilor analitice utilizate pentru evidenţa rezervelor obligatorii în USD şi EUR, precum şi numărul conturilor Nostro în USD şi în EUR ale BNM în băncile străine, se comunică băncilor în scris.

19. Perioada de urmărire a mijloacelor atrase în valute convertibile o constituie intervalul cuprins între data de 8 a lunii precedente şi data de 7 a lunii curente.
Termenul de completare a contului Rezervelor obligatorii în valută străină menţinute la BNM se stabileşte nu mai tîrziu de data de 14 a lunii curente.
[Pct.19 în redacţia Hot. BNM nr.227 din 18.11.2010, în vigoare 01.01.2011]
[Pct.19 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]
[Pct.19 modificat prin Hot. BNM nr.261 din 25.08.2005, în vigoare 02.09.2005]

20. Băncile vor efectua transferul sumelor respective în conturile Nostro în USD şi EUR ale BNM cu o rezervă de timp, pentru a asigura înregistrarea acestora în contul Rezervelor obligatorii în valută străină în registrele contabile ale BNM în termenul prevăzut la p.19.
La data transferării sumei necesare pentru completarea contului rezervelor obligatorii în valută străină (în USD şi/sau EUR), concomitent cu efectuarea transferului, banca este obligată să confirme BNM efectuarea transferului printr-un mesaj SWIFT MT 299 privind suma transferului, valuta şi data transferării valutei, în scopul urmăririi de către BNM a sumelor transferate.
[Pct.20 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

20. BNM va înregistra suma transferată pentru completarea contului Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii în registrele contabile ale BNM în baza mesajelor SWIFT respective (confirmare de creditare sau extras de cont), la data recepţionării acestora de la băncile corespondente ale BNM.
În cazul în care mesajele SWIFT respective au fost recepţionate de către BNM după ora 16.30, ora Chişinăului, a zilei operaţionale, suma transferată va fi înregistrată în contul Rezervelor obligatorii în valută străină în următoarea zi operaţională.
[Pct.201 introdus  prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

21. În cazul diminuării mijloacelor atrase în VLC, BNM va restitui băncii, din contul rezervelor deja defalcate, suma corespunzătoare în decurs de 4 zile lucrătoare din data prezentării raportului pentru perioada respectivă de urmărire, transferînd-o la contul băncii în USD sau EUR.
La data rambursării rezervelor obligatorii în VLC (în USD şi/sau în EUR), BNM va confirma băncii printr-un mesaj autorizat SWIFT MT 299 suma, valuta şi data rambursării, în scopul urmăririi de către bancă a înregistrării în termen a sumelor transferate.
[Pct.21 modificat prin Hot. BNM nr.133  din 17.07.2008, în vigoare 19.08.2008]

 

Titlul VII
Îndeplinirea cerinţelor privind rezervele obligatorii

22. Cerinţele privind rezervele obligatorii se consideră îndeplinite, dacă banca a menţinut rezervele obligatorii în MDL şi în VLC în conturile respective la BNM la nivelul stabilit pentru perioada respectivă de urmărire.

23. Cerinţele privind rezervele obligatorii în lei se consideră îndeplinite:
a) pentru băncile ce menţin rezervele obligatorii în lei la BNM la conturile Loro, dacă de la baza de calcul în lei din perioada de urmărire, banca a păstrat în perioada de menţinere nivelul stabilit al rezervelor obligatorii în mediu pe perioadă în contul Loro al băncii.
b) pentru băncile, ce menţin rezervele obligatorii în lei moldoveneşti la BNM separat, în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională, dacă banca a transferat în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională în termenul stabilit la p.11 suma necesară pentru completarea rezervelor obligatorii la nivelul corespunzător bazei de calcul în MDL a perioadei respective de urmărire.
[Pct.23 modificat prin Hot. BNM nr.227 din 18.11.2010, în vigoare 01.01.2011]
[Pct.23 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

24. Cerinţele privind rezervele obligatorii în VLC se consideră îndeplinite, dacă banca a transferat în conturile Nostro ale BNM sumele în USD şi EUR, necesare pentru completarea rezervelor obligatorii, în termene ce au permis înregistrarea de către BNM a sumelor respective în contul Rezervelor obligatorii în valută străină al băncii în registrele contabile ale BNM nu mai tîrziu de data stabilită la p.19.
[Pct.24 modificat prin Hot. BNM nr.227 din 18.11.2010, în vigoare 01.01.2011]
[Pct.24 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

25. Media soldului contului Loro al băncii la BNM, în perioada de menţinere se determină luînd în calcul numărul de zile calendaristice din perioadă.

26. Nu se admit compensări între excedentul şi deficitul rezervelor obligatorii în lei sau în VLC, precum şi între excedentul şi deficitul rezervelor obligatorii în USD şi în EUR.

 

Titlul VIII
Raportarea privind rezervele obligatorii

27. Pentru raportarea mărimii mijloacelor atrase şi a mărimii rezervelor obligatorii banca întocmeşte 2 rapoarte separate:
a) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti, codul formularului ORD0202, anexa 1 la Regulament
  şi
b) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR, codul formularului ORD0203, anexa 3 la Regulament.
[Pct.27 în redacţia Hot. BNM nr.180 din 09.07.2015, în vigoare 08.10.2015]
[Pct.27 modificat prin Hot. BNM nr.212 din 20.09.2012, în vigoare 01.11.2012]
[Pct.27 modificat prin Hot. BNM nr.111 din 26.05.2011, în vigoare 08.07.2011]
[Pct.27 modificat prin Hot. BNM nr.227 din 18.11.2010, în vigoare 01.01.2011]
[Pct.27 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

28. Rapoartele se prezintă la Banca Naţională a Moldovei lunar, în formă electronică, în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei (aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008).
[Pct.28 modificat prin Hot. BNM nr.227 din 18.11.2010, în vigoare 01.01.2011]
[Pct.28 modificat prin Hot. BNM  nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008 ]
[Pct.28 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

29. Se stabilesc următoarele termene de prezentare a rapoartelor:
a) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti, codul formularului ORD0202 - se prezintă cel mai tîrziu la data de 12 a lunii în curs;
b) Raportul privind mărimea mijloacelor în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR, codul formularului ORD0203 - se prezintă cel mai tîrziu la data de 14 a lunii în curs.
[Pct.29 în redacţia Hot. BNM nr.180 din 09.07.2015, în vigoare 08.10.2015]
[Pct.29 modificat prin Hot. BNM nr.212 din 20.09.2012, în vigoare 01.11.2012]
[Pct.29 modificat prin Hot. BNM nr.111 din 26.05.2011, în vigoare 08.07.2011]
[Pct.29 modificat prin Hot. BNM nr.227 din 18.11.2010, în vigoare 01.01.2011]
[Pct.29 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]
[Pct.29 modificat prin Hot. BNM nr.261 din 25.08.2005, în vigoare 02.09.2005]

30. Banca nou înfiinţată începe să raporteze şi să menţină rezervele obligatorii după expirarea primei perioade complete de urmărire de la data efectuării primei operaţiuni bancare.

 

Titlul IX
Verificarea raportării privind rezervele obligatorii

31. Banca Naţională a Moldovei verifică rapoartele privind rezervele obligatorii la prezentarea acestora la BNM şi în cadrul controalelor efectuate în bănci.

32. Băncile sînt obligate să păstreze documentele primare care au stat la baza rapoartelor, conform legislaţiei în vigoare.

33. Verificarea exactităţii datelor din rapoartele privind rezervele obligatorii poate fi realizată atît la sediul central al băncii, cît şi în subdiviziunile acesteia.

 

Titlul X
Cazurile de suspendare a cerinţelor de constituire
şi menţinere a rezervelor obligatorii

34. Cerinţele de constituire şi menţinere a rezervelor obligatorii nu se aplică faţă de băncile, cărora li s-a retras licenţa.
[Pct.34 modificat prin Hot. BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 19.08.2008 ]
[Pct.35 exclus prin Hot. BNM nr.204 din 13.08.2009, în vigoare 25.09.2009]
[Pct.35 modificat prin Hot. BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 19.08.2008]
[Pct.35 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

36. De la data retragerii licenţei băncii, Banca Naţională a Moldovei transferă rezervele obligatorii menţinute în lei moldoveneşti la contul „Loro” al băncii rezidente în proces de lichidare, iar rezervele obligatorii menţinute în valută liber convertibilă – la contul „Loro” în valută străină al băncii rezidente în proces de lichidare.
[Pct.36 în redacţia Hot. BNM nr.204 din 13.08.2009, în vigoare 25.09.2009]
[Pct.36  modificat prin Hot. BNM  nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 19.08.2008]
[Pct.36 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

 

Titlul XI
Plata pentru rezervele obligatorii

37. Banca Naţională a Moldovei plăteşte dobîndă la cota din rezervele obligatorii ce depăşeşte 5 la sută din pasivele în baza cărora se calculează aceste rezerve.

38. Ratele aplicate de către BNM la efectuarea plăţii pentru menţinerea rezervelor obligatorii se stabilesc şi se modifică de către Comitetul executiv al BNM.
[Pct.38 în redacţia Hot. BNM nr.158 din 22.06.2006, în vigoare 30.06.2006]

39. Pentru rezervele obligatorii menţinute în MDL, în USD şi în EUR, Banca Naţională a Moldovei efectuează plata lunar, după data de 15 a lunii în curs în decurs de 4 zile lucrătoare, pentru luna calendaristică precedentă.
[Pct.39 modificat prin Hot. BNM nr.212 din 20.09.2012, în vigoare 01.11.2012]

40. La calculul plăţii se utilizează:

 • mărimea soldului mediu al rezervelor obligatorii menţinute în conturi la BNM în perioadele de menţinere respective;
 • mărimea ratelor de dobîndă determinate pentru luna respectivă;
 • uzanţele: număr de zile calendaristice al perioadei de aplicare / număr de zile în an - 365.

41. Plata pentru rezervele obligatorii menţinute în lei se calculează şi se achită băncilor în lei moldoveneşti.

42. Plata pentru rezervele obligatorii menţinute în USD şi EUR se calculează în USD şi EUR respectiv şi se achită băncilor recalculată în MDL la cursul oficial al leului moldovenesc la data efectuării calculului plăţii.
[Pct.42  modificat prin Hot. BNM nr.111 din 26.05.2011, în vigoare 08.07.2011]

421. În cazul în care banca menţine în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională sau în contul Rezervelor obligatorii în valută străină sume ce depăşesc norma stabilită a rezervelor obligatorii şi Banca Naţională, conform legislaţiei, nu este în drept să le restituie băncii, pentru aceste sume plata dobînzii nu se efectuează.
[Pct.421 introdus  prin Hot. BNM nr.155 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

43. Se suspendă efectuarea plăţii pentru menţinerea rezervelor obligatorii băncilor, cărora li s-a retras licenţa, din data retragerii acesteia.
[Pct.43 modificat prin Hot. BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 19.08.2008 ]

 

Titlul XII
Sancţiuni şi restricţii

44. În situaţia în care o bancă a înregistrat un deficit de rezerve, Banca Naţională, în conformitate cu art.17 (4) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, va aplica o amendă pe toată perioada cît durează acesta.

45. Amenda aplicată, atît pentru deficitul de rezerve în lei cît şi în VLC, va fi calculată la o rată egală cu rata de bază (rata dobînzii de politică monetară) a Băncii Naţionale a Moldovei pe zi plus 0,2% înmulţită cu deficitul de rezerve şi cu numărul de zile din perioada cît durează acesta.
[Pct.45 modificat prin Hot. BNM nr.251 din 11.11.2011, în vigoare 08.12.2011]
[Pct.45 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]
[Pct.45 modificat prin Hot. BNM nr.261 din 25.08.2005, în vigoare 02.09.2005]

46. Amenda pentru deficitul de rezerve în valută liber convertibilă va fi calculată în VLC şi recalculată în MDL la cursul oficial al leului moldovenesc stabilit la data efectuării calculului.
[Pct.46 modificat prin Hot. BNM nr.111 din 26.05.2011, în vigoare 08.07.2011]

47. Amenda pentru deficitul de rezerve în lei moldoveneşti şi în VLC se percepe de către BNM incontestabil din contul Loro al băncii la BNM, fără preaviz, şi se transferă în bugetul statului.

48. Admiterea de către bănci a încălcării prevederilor prezentului Regulament va atrage după sine aplicarea de către Banca Naţională a Moldovei şi a altor sancţiuni, prevăzute de legislaţia în vigoare.

49. În cazurile stipulate la titlul V p.10 şi p.101, banca va urma să menţină rezervele obligatorii la BNM în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională, în baza unei hotărîri a Comitetului executiv al BNM.
[Pct.49 modificat prin Hot. BNM nr.180 din 09.07.2015, în vigoare 08.10.2015]
[Pct.49 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

50. Procedura de trecere a rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti din contul „Loro” al băncii în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională se iniţiază de către BNM în cazurile stipulate la titlul V p.10 şi p.101.
[Pct.50 modificat prin Hot. BNM nr.180 din 09.07.2015, în vigoare 08.10.2015]
[Pct.50 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

51. Transferarea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti din contul „Loro” al băncii în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională se efectuează de către bancă, în condiţiile prevăzute în hotărîrea respectivă a Comitetului executiv al BNM.
[Pct.51 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

52. În cazul descris la p.51, pe perioada admiterii deficitului de rezerve în contul  Rezervelor obligatorii în moneda naţională, BNM va aplica băncii o amendă prevăzută la p.44 din prezentul Regulament, dacă hotărîrea respectivă a Comitetului executiv nu prevede altfel.
[Pct.52 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

53. Trecerea rezervelor obligatorii ale băncii din contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională în contul „Loro” al băncii este efectuată de către BNM:
a) pentru băncile care au menţinut rezervele obligatorii în lei moldoveneşti în contul Rezervelor obligatorii în monedă naţională din motivul specificat la p. 10 - în cazul respectării de către bancă a nivelului stabilit al rezervelor obligatorii pe parcursul a 4 perioade de menţinere consecutive, cu condiţia respectării cerinţelor faţă de coeficienții lichidității (Principiul I și II) și față de capitalul reglementat (coeficientul suficienței capitalului și cuantumul capitalului minim necesar);
b) pentru băncile care au menţinut rezervele obligatorii în lei moldoveneşti în contul Rezervelor obligatorii în monedă naţională din motivul specificat la p. 101 - în cazul înlăturării de către bancă a încălcărilor admise, cu condiţia respectării regimului stabilit al rezervelor obligatorii pe parcursul ultimelor 2 perioade de menţinere.
[Pct.53 modificat prin Hot. BNM nr.180 din 09.07.2015, în vigoare 08.10.2015]
[Pct.53 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

54. În cazul unor diferenţe dintre datele raportate de bănci şi situaţiile constatate în urma controlului efectuat de BNM pe teren în bănci se procedează astfel:
a) pentru deficitele de rezerve rezultate ca urmare a raportării unei baze de calcul mai mici BNM va percepe o amendă, calculată pentru perioada respectivă de menţinere conform prevederilor titlului XII, p.44 din prezentul Regulament;
b) în cazul raportării unei baze de calcul mai mari, dobînda, plătită în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor, va fi recuperată de Banca Naţională a Moldovei de la banca respectivă;
c) în cazul raportării unei baze de calcul mai mici, Banca Naţională a Moldovei nu va plăti o dobîndă suplimentară pentru nivelul rezervelor efectiv păstrat în contul „Loro” al băncii;

d) încasarea amenzii sau a dobînzii plătite în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor obligatorii se efectuează fără preaviz, în termen maximum de 10 zile după perfectarea raportului de control şi informarea băncii cu conţinutul acestuia.
[Pct.54 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

55. În cazul în care o bancă sesizează din proprie iniţiativă apariţia unor diferenţe dintre baza de calcul raportată şi cea rezultată din aplicarea prezentului Regulament şi a hotărîrilor Comitetului executiv în aplicarea acestuia, banca va informa Banca Naţională a Moldovei despre aceste diferenţe printr-un demers.
Pentru corectarea diferenţelor constatate se va proceda analogic cazurilor prevăzute la p.54,  lit.a), b) şi c).
Încasarea amenzii pentru deficitele de rezerve şi a dobînzii plătite în plus se efectuează fără preaviz, în termen de maximum 10 zile după înregistrarea scrisorii de înştiinţare parvenită de la bancă şi prezentarea raportului pentru perioada respectivă.
[Pct.55 modificat prin Hot. BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 19.08.2008]
[Pct.55 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

551. În cazul în care banca a efectuat transferul rezervelor obligatorii în VLC în alte conturi Nostro ale BNM în băncile din străinătate, decît cele comunicate băncii conform punctului 18 al prezentului Regulament, cheltuielile suportate de către BNM pentru transferul acestor sume în conturile Nostro, indicate pentru menţinerea rezervelor obligatorii, se compensează de către banca respectivă.
[Pct.551 introdus prin Hot. BNM nr.155 din 07.08.2008, în vigoare 22.08.2008]

[Pct.56 abrogat prin Hot. BNM nr. 338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

[Titlul XIII Dispoziţii tranzitorii (pct.57-62) abrogat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

[Pct.61 modificat prin Hot. BNM nr.224 din 09.09.2004, în vigoare 17.09.2004]

 

Titlul XIV
Dispoziţii finale

63. Anexele nr.1, 3 şi 6 sunt parte integrantă ale prezentului Regulament.
[Pct.63 modificat prin Hot. BNM nr.180 din 09.07.2015, în vigoare 08.10.2015]
[Pct.63 modificat prin Hot. BNM nr.338 din 27.12.2007, în vigoare 21.02.2008]

 

Anexe.pdf     Anexe.doc