• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 608;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
21.02.2014

Regulament cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin HCA al BNM nr.250 din 25.10.2012

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.252-253 din 11.12.2012 , art.1547

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 902 din 3 decembrie 2012


CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 250
din 25 octombrie 2012

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire
la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

În temeiul art.11, 26 lit.c) şi art.40 lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, conform anexei.

 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 aprilie 2013.

 

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Dorin DRĂGUŢANU

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 250 din 25 octombrie 2012

 

Regulament
cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

Modificat şi completat prin:

HCA al BNM nr.273 din 26.12.2013, MO al R. Moldova nr.43-46 din 21.02.2014, art.277.
HCA al BNM nr. 239 din 13.11.2014, MO al R. Moldova nr. 352-357 din 28.11.2014, art. 1691
 

Capitolul I
Dispoziţii generale

 1. Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general, modul de organizare şi de funcţionare a Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, denumit în continuare SIC, organizat şi administrat de Banca Naţională a Moldovei (Banca Naţională) în conformitate cu prevederile Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi ale Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.

 2. Prevederile prezentului regulament se aplică participanţilor la SIC, precum şi investitorilor – persoane juridice şi fizice proprietari ai valorilor mobiliare respective.

 3. În sensul prezentului regulament, expresiile şi noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
  a) bonuri de trezorerie - valori mobiliare de stat emise cu scont şi răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă, avînd termenul de circulaţie pînă la un an (termen scurt);
  b) certificate ale Băncii Naţionale a Moldovei (denumite în continuare certificatele BNM) - valori mobiliare emise de Banca Naţională cu scont şi răscumpărate la scadenţă la valoarea nominală, avînd termenul de circulaţie pînă la un an;
  c) cod ISIN - cod unic atribuit fiecărei emisiuni de valori mobiliare;
  d) conturi de valori mobiliare - conturile deschise în SIC pentru evidenţa valorilor mobiliare dematerializate;
  e) credit intraday - credit sub formă de trageri în descoperit de cont (overdraft) la conturile de decontare ale băncilor, acordat de Banca Naţională pe parcursul zilei operaţionale pentru asigurarea efectuării plăţilor curente în termen, garantat cu valori mobiliare amanetate Băncii Naţionale;
  f) credit overnight - credit acordat de Banca Naţională băncilor peste noapte (overnight) pentru acoperirea descoperitului de cont neachitat la sfîrşitul zilei operaţionale, precum şi în scopul satisfacerii necesităţilor temporare de lichiditate, garantat cu valori mobiliare amanetate Băncii Naţionale;
  g) data raportării - data în care participanţii la SIC prezintă la Banca Naţională informaţia privind soldurile curente ale valorilor mobiliare disponibile în portofoliul propriu şi în portofoliile clienţilor;
  h) DvP model I - metoda de decontare a valorilor mobiliare în care atît transferul de mijloace băneşti, cît şi transferul de valori mobiliare se efectuează pe bază brută, respectiv, tranzacţie cu tranzacţie;
  i) deţinător - participantul care a înregistrat şi păstrează valorile mobiliare în contul clienţilor (contul nr.II sau nr.IV) în SIC la Banca Naţională în numele clienţilor săi;
  j) deţinător înregistrat al valorilor mobiliare - participantul, numele (denumirea) căruia este introdus în SIC la data raportării;
  k) dealer primar – conform definiţiei din Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.96 din 17 mai 2013 şi de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, nr.13/2-1/133 din 17 mai 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.125-129, art.887);
  l) formular de transfer - document prin care participantul la SIC solicită transferarea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare înregistrate în SIC prin înscrierea în registrul de evidenţă a acestora, conform prezentului regulament;
  m) livrare contra plată (Delivery versus payment, DvP) - principiul conform căruia decontarea finală (definitivă) a unei tranzacţii cu valori mobiliare are loc prin transferul definitiv (irevocabil şi necondiţionat) al valorilor mobiliare de la vînzător la cumpărător dacă şi numai dacă are loc transferul definitiv (irevocabil şi necondiţionat) de mijloace băneşti de la cumpărător la vînzător;
  n) livrare fără plată (Free of payment, FoP) - transfer de valori mobiliare care nu este legat de un transfer corespunzător de mijloace băneşti;
  o) momentul limită - momentul pînă la care în SAPI este permisă decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare - ora 16:30;
  p) momentul intrării formularului de transfer - momentul blocării valorilor mobiliare în contul vînzătorului în SIC;
  q) obligaţiuni de stat - valori mobiliare de stat emise cu scont, la valoarea nominală sau cu primă, pe termen de un an şi mai mare, pentru care emitentul plăteşte periodic dobînzi potrivit ratei fixe sau flotante în conformitate cu condiţiile emiterii şi care sunt răscumpărate la scadenţă la valoarea lor nominală;
  r) operaţiuni REPO - operaţiuni de vînzare a valorilor mobiliare cu răscumpărarea ulterioară a aceloraşi valori mobiliare la o dată anumită şi la un preţ anumit, stabilit la data vînzării;
  s) participant - persoana juridică care deţine cel puţin un cont al valorilor mobiliare în SIC menţinut la Banca Naţională, precum şi un cont curent la Banca Naţională;
  t) persoană împuternicită - persoana din cadrul Băncii Naţionale care are dreptul să acceseze date şi să transmită instrucţiuni referitoare la conturi, transferuri şi alte operaţiuni în primul nivel al SIC sau persoana desemnată de către participant, prin procura prezentată la Banca Naţională, să efectueze operaţiuni cu valorile mobiliare în al doilea nivel al SIC, să transmită la Banca Naţională formulare de transfer şi altă informaţie aferentă;
  u) proprietar - persoana care deţine în nume propriu valori mobiliare înregistrate la primul sau la al doilea nivel al SIC;
  v) sistem automatizat de plăţi interbancare (SAPI) - sistem prin intermediul căruia sunt efectuate plăţile interbancare în lei moldoveneşti pe teritoriul Republicii Moldova, care este compus din sistemul de decontare pe bază brută în timp real (sistemul DBTR) şi sistemul de compensare cu decontare pe bază netă (sistemul CDN);
  w) sistem de înscrieri în conturi (SIC) - sistem de depozitare şi decontare a valorilor mobiliare organizat şi administrat de Banca Naţională în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
  x) valoare mobiliară în formă de înscriere în cont – valoare mobiliară pentru care emisiunea, evidenţa şi confirmarea dreptului de proprietate se efectuează prin înregistrări în conturi deschise în SIC;
  y) valori mobiliare de stat (VMS) - valori mobiliare emise de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova sub formă de bonuri de trezorerie şi/sau obligaţiuni de stat.
  (Pct.3 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 4. SIC exercită funcţia de depozitar pentru valorile mobiliare emise de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Banca Naţională a Moldovei în formă de înscriere în cont.

 5. SIC reprezintă un sistem de deţineri indirecte a valorilor mobiliare, structurat pe două niveluri:
  1) la primul nivel al SIC, organizat la Banca Naţională, se efectuează înregistrarea valorilor mobiliare pe numele fiecărui participant în parte;
  2) la al doilea nivel al SIC, organizat la băncile licenţiate şi la depozitarul central, se efectuează înregistrarea valorilor mobiliare pe numele fiecărui client - proprietar al VMS ca urmare a operaţiunilor efectuate pe piaţa primară şi secundară.
  (Pct.5 completat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 6. Banca Naţională este responsabilă de înregistrarea dreptului de proprietate a participanţilor la SIC asupra valorilor mobiliare, iar participanţii sunt responsabili de înregistrarea dreptului de proprietate a clienţilor săi asupra valorilor mobiliare ale acestora.

 7. SIC înregistrează proprietarii valorilor mobiliare începînd de la data emiterii valorilor mobiliare de către emitent. SIC reînnoieşte datele, în cazul schimbării proprietarilor în urma operaţiunilor care au avut loc pe piaţa secundară, în temeiul principiului livrare contra plată (DvP model I).

 8. Plăţile aferente operaţiunilor cu valorile mobiliare înregistrate în SIC se efectuează la Banca Naţională prin intermediul SAPI.

 9. Banca Naţională, în calitate de administrator al SIC, stabileşte condiţiile pentru participare în SIC, procedurile de procesare şi decontare în cadrul SIC, gestionează şi controlează funcţionarea sistemului, întreprinde măsurile necesare pentru administrarea şi controlul riscurilor în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

Capitolul II
Participarea la SIC

 1. Participanţi la SIC pot fi:
  1) băncile licenţiate care îndeplinesc funcţia de dealer primar pe piaţa VMS;
  2) băncile licenţiate care nu au calitatea de dealer primar pe piaţa VMS;
  3) Banca Naţională a Moldovei;
  4) Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova;
  5) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (denumit în continuare – Fondul de garantare a depozitelor);
  6) depozitarul central.
  (Pct.10 completat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 1. Pentru a participa la SIC, persoanele eligibile indicate la punctul 10 subpunctele 1), 2), 5) şi 6) trebuie să încheie cu Banca Naţională, în calitate de administrator al sistemului, un contract privind participarea la sistemul de înscrieri în conturi, conform modelului din anexa nr.1 la prezentul regulament sau conform modelului din anexa nr.11 – pentru depozitarul central.
  În cazul emiterii de valori mobiliare de stat pentru garantarea creditelor de urgenţă acordate băncilor de către Banca Naţională în situaţii de criză sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, Ministerul Finanțelor va încheia cu Banca Națională un contract privind participarea la sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare conform modelului din anexa nr.12 la prezentul regulament.
  (Pct.11 completat prin Hot. BNM nr.239 din 13.11.2014, în vigoare 28.11.2014)
  (Pct.11 modificat  prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 1. Lista generală a participanţilor la SIC se formează în baza:
  1) cererilor participanţilor, cu excepția Ministerului Finanțelor, de a deschide conturi pentru evidenţa valorilor mobiliare în primul nivel al SIC la Banca Naţională întocmite conform modelelor din anexele nr.2 şi nr.21;
  11) cererii Ministerului Finanțelor cu solicitarea privind deschiderea conturilor în SIC al Băncii Naţionale pentru înregistrarea, pe numele Ministerului Finanțelor, a valorilor mobiliare de stat emise în scopul garantării creditelor de urgentă acordate băncilor de către Banca Naţională în situaţii de criză sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, care va conține și informația aferentă persoanei de contact (numele, prenumele, telefon, fax);
  2) contractelor de participare la SIC.
  (Pct.12 completat prin Hot. BNM nr.239 din 13.11.2014, în vigoare 28.11.2014)
  (Pct.12 modificat  prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 1. Banca Naţională atribuie fiecărui participant la SIC un număr unic de identificare (anexa nr.3).

 

Capitolul III
Structura SIC
Secţiunea 1. Primul nivel al SIC

 1. Banca Naţională deţine funcţia de administrator al SIC şi este responsabilă pentru:
  1) ţinerea evidenţei şi efectuarea înregistrărilor valorilor mobiliare, menţinerea conturilor valorilor mobiliare ale participanţilor în cadrul SIC;
  2) decontarea finală şi irevocabilă a operaţiunilor derulate cu valorile mobiliare;
  3) înregistrarea la data scadenţei pentru toate tipurile de valori mobiliare depozitate în SIC a plăţii valorii nominale, iar în cazul obligaţiunilor de stat şi a plăţii dobînzilor în conformitate cu termenele stabilite în condiţiile de emitere a obligaţiunilor;
  4) asigurarea verificării, pentru fiecare emitent în parte, a volumului valorilor mobiliare emise cu volumul înregistrat în conturile valorilor mobiliare ale participanţilor, pentru fiecare ISIN, inclusiv la data scadenţei;
  5) asigurarea securităţii informaţiilor şi a datelor centralizate referitoare la identitatea şi la deţinerile de valori mobiliare ale participanţilor.

 2. În funcţie de serviciile utilizate, Banca Naţională deschide la primul nivel al SIC pe numele participantului următoarele trei tipuri de conturi de valori mobiliare:
  1) conturi pentru portofoliul propriu al participantului - nr.I;
  2) conturi pentru portofoliile clienţilor participantului în care se ţine evidenţa cumulată a valorilor mobiliare ale clienţilor acestui participant - nr.II. Valorile mobiliare de stat, precum şi orice alte drepturi aferente acestora, înregistrate pe numele clienţilor în conturile participanţilor nu sunt considerate drept active sau pasive ale respectivului participant;
  3) conturi de gaj în care se ţine evidenţa valorilor mobiliare din portofoliul propriu al participantului gajate Băncii Naţionale - nr.III cu subconturile următoare:
  a) subcontul nr.1 (în continuare contul nr.III.1) – valorile mobiliare rezervate pentru gajare Băncii Naţionale la obţinerea creditelor intraday/overnight;
  b) subcontul nr.2 (în continuare contul nr.III.2) – valorile mobiliare amanetate pentru asigurarea creditelor overnight acordate de Banca Naţională;
  c) subcontul nr.3 (în continuare contul nr.III.3) – valorile mobiliare amanetate pentru asigurarea creditelor acordate de Banca Naţională.

151. Pe numele depozitarului central Banca Naţională deschide la primul nivel al SIC un cont în care se ţine evidenţa cumulată a valorilor mobiliare de stat cu termenul mai mare de un an în vederea tranzacţionării la bursa de valori – contul nr.IV.
(Pct.151 introdus prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 1. Banca Naţională poate deschide la primul nivel al SIC conturi personale nr.II, în care se vor înregistra VMS ale persoanelor juridice care au deschis un cont de decontare la orice bancă - dealer primar şi vor deţine VMS în volum de cel puţin 25 mil. lei în medie pe trimestru (denumite în continuare - titulari ai contului personal). În vederea participării la SIC, persoana care corespunde cerinţelor menţionate va depune o cerere la Banca Naţională întocmită conform modelului din anexa nr.4 şi va încheia un contract, conform modelului din anexa nr.5 la prezentul regulament.

 2. Pentru Fondul de garantare a depozitelor Banca Naţională va deschide contul de valori mobiliare nr. I.

 3. La primul nivel al SIC se asigură înregistrarea de informaţii cu privire la:
  1) participanţii la SIC;
  2) codurile ISIN ale valorilor mobiliare;
  3) descrierea valorilor mobiliare;
  4) informaţia despre fiecare emitere a valorilor mobiliare a emitentului.

 4. Codul unic atribuit fiecărei emisiuni de valori mobiliare (ISIN) şi altă informaţie despre fiecare emitere a valorilor mobiliare se introduce în SIC în baza certificatului global perfectat de către emitent, iar în cazul emiterii obligaţiunilor de stat cu dobînda flotantă şi în baza comunicatelor privind rata anuală a dobînzii pentru calcularea cupoanelor aferente obligaţiunilor de stat cu dobînda flotantă.

 5. Descrierea valorilor mobiliare se introduce în SIC conform condiţiilor de emisie. De exemplu: 91 zile, bonuri de trezorerie (BT), data scadenţei sau obligaţiuni de stat (OS), tipul sau rata dobînzii, termenul de plată a dobînzii, data scadenţei.

 6. La primul nivel al SIC se procesează:
  1) operaţiunile efectuate pe piaţa primară;
  2) operaţiunile efectuate pe piaţa secundară, care conduc la schimbarea sumelor înregistrate în conturile nr. I, II, III şi nr.IV deschise la Banca Naţională;
  3) operaţiunile de plată a dobînzilor la obligaţiunile de stat;
  4) operaţiunile de răscumpărare a valorilor mobiliare la data scadenţei.
  (Pct.21 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

Secţiunea 2. Al doilea nivel al SIC

 1. Participanţii la SIC indicaţi la punctul 10 subpunctul 1) din prezentul regulament sunt obligaţi să ţină evidenţa astfel, încît să se asigure separarea valorilor mobiliare deţinute în nume propriu de cele deţinute în numele clienţilor. În acest scop, se menţin conturile nr.I şi nr.III - pentru păstrarea valorilor mobiliare în portofoliul propriu şi conturile individuale nr.II – pentru păstrarea valorilor mobiliare deţinute de fiecare client în parte.

221. Depozitarul central, în calitate de participant la SIC la Banca Naţională, este obligat să înregistreze drepturile de proprietate asupra valorilor mobiliare de stat cu termenul de circulaţie mai mare de un an în conturile fiecărui proprietar aparte în sistemul depozitarului central. Acesta înregistrează schimbarea proprietarilor în urma operaţiunilor care au loc pe piaţa bursieră.
(Pct.221 introdus prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 1. Participanţii la SIC au obligaţia de a utiliza o soluţie software care să evidenţieze zilnic pe conturile individuale ale clienţilor atît identitatea fiecărui client, cît şi deţinerile acestuia. Informaţia disponibilă va include, dar nu se va limita la următoarele:
  1) codul ISIN al valorii mobiliare;
  2) descrierea valorii mobiliare;
  3) data procurării;
  4) termenele de plată a dobînzilor;
  5) data scadenţei;
  6) informaţia despre valorile mobiliare gajate Băncii Naţionale şi separat gajate altor bănci;
  7) valoarea nominală a valorilor mobiliare deţinute;
  8) preţul de cumpărare al valorilor mobiliare deţinute;
  9) numărul de referinţă al cumpărătorului/vînzătorului pe care participantul îl formează conform prevederilor punctului 64 subpunctul 1) din prezentul regulament;
  10) numărul de identificare de stat (IDNO) atribuit persoanelor juridice rezidente sau codul fiscal atribuit persoanelor juridice nerezidente;
  11) numărul şi seria actului de identitate, codul personal - pentru persoanele fizice;
  12) denumirea/numele şi prenumele clientului. Pentru persoanele fizice şi juridice nerezidente această informaţie se va indica în limba română sau în limba engleză, utilizînd traducerea oficială, dacă există;
  13) adresa sediului/domiciliului, ţara şi codul ţării de origine a clientului, conform ISO 3166 alpha 3 (codul literal de 3 caractere). Pentru persoanele fizice şi juridice nerezidente această informaţie se va indica în limba română sau în limba engleză, utilizînd traducerea oficială, dacă există.

 2. Participanţii la SIC trebuie să elaboreze proceduri interne pentru a proteja valorile mobiliare ale clienţilor de pierdere sau fraudă şi pentru a asigura că acestea nu vor fi urmărite de către creditorii participantului, precum şi mecanisme de control intern pentru a preveni riscurile aferente activităţii în SIC, care să includă:
  1) păstrarea înregistrărilor, a evidenţelor şi a conturilor necesare, pentru a putea în orice moment şi fără întîrziere să distingă activele deţinute de un client faţă de activele deţinute de orice alt client şi faţă de propriile active;
  2) posibilitatea transferării portofoliilor clienţilor, cu acordul acestora, către un alt participant solvabil în caz de înrăutăţire a situaţiei financiare;
  3) reconcilierea zilnică a tuturor conturilor individuale ale clienţilor şi a conturilor proprii, evidenţiate în sistemele proprii, cu conturile deschise în SIC la Banca Naţională, după primirea de la Banca Naţională a certificatului de confirmare a înscrierii în conturi (anexele nr.6 şi nr.7);
  4) implementarea măsurilor de securitate adecvate (la nivel fizic şi logic) pentru asigurarea accesului doar persoanelor împuternicite.

 3. Participanţii la SIC păstrează confidenţialitatea informaţiei deţinute despre fiecare proprietar al valorilor mobiliare, datele personale ale clienţilor, operaţiunile efectuate, precum şi soldurile în conturile de păstrare a valorilor mobiliare.

 4. Participanţii trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura decontarea adecvată a fiecărei tranzacţii care intră în sistem. Aceştia nu vor introduce în sistem tranzacţiile în cazul în care nu au certitudinea disponibilităţii valorilor mobiliare care urmează să fie livrate sau a îndeplinirii obligaţiilor financiare aferente respectivelor tranzacţii.

 5. În baza oricărei operaţiuni cu valorile mobiliare deţinute în portofoliile clienţilor, după obţinerea de la Banca Naţională a certificatului de confirmare a soldului pe contul nr.II în SIC la Banca Naţională, participantul expediază clientului un certificat de confirmare a soldului valorilor mobiliare păstrate în conturile individuale deschise la participant.

 6. În baza operaţiunilor cu valorile mobiliare efectuate între doi clienţi din contul nr.II al aceluiaşi participant, confirmarea soldului fiecărui client se efectuează de către participant de sine stătător.

 7. Relaţiile între participant şi clienţii acestuia se reglementează printr-un contract încheiat de părţi.

 8. Controlul asupra respectării cerinţelor reglementare în domeniul înregistrării, evidenţei şi păstrării datelor informaţionale la nivelul al doilea al SIC se asigură de către Banca Naţională, care va desfăşura controale pe teren şi controale din oficiu.

 9. Toată informaţia ce ţine de emisiunile răscumpărate pe fiecare client în parte va fi păstrată într-un registru de arhivă al băncii cel puţin 75 ani.

 

Capitolul IV
Procesarea operaţiunilor efectuate de către emitenţii valorilor mobiliare
Secţiunea 1. Înregistrarea operaţiunilor efectuate pe piaţa primară

 1. Vînzarea valorilor mobiliare prin licitaţii sau prin subscrieri se efectuează printr-un sistem separat, care nu face parte din SIC.

 2. Rezultatele vînzărilor valorilor mobiliare pe piaţa primară se înregistrează în SIC în conturile nr. I şi nr.II, după primirea confirmării privind efectuarea plăţii.
  Această informaţie se introduce în sistem pe fiecare emitent aparte în baza dărilor de seamă despre rezultatele vînzării VMS pe piaţa primară şi a dărilor de seamă despre rezultatele vînzării certificatelor BNM pe piaţa primară.

 3. Valorile mobiliare vîndute pe piaţa primară se introduc în sistem după cum urmează:
  1) în contul nr.I - valorile mobiliare procurate în portofoliile proprii ale participanţilor (cont nr.I - pentru VMS şi cont nr.I - pentru certificatele BNM);
  2) în contul nr.II - valorile mobiliare procurate în portofoliile clienţilor în sumă totală fără diviziune pe fiecare proprietar în parte (cont nr. II – pentru VMS);
  3) în contul personal nr.II - VMS procurate de către titularii contului personal în SIC.

 4. În baza datelor din dările de seamă despre rezultatele vînzării valorilor mobiliare pe piaţa primară SIC generează pe fiecare emitent aparte:
  1) lista generală a participanţilor cu rezultatele pe fiecare emisiune şi în total pe emisiunile nerăscumpărate (pentru VMS emise de Ministerul Finanţelor şi pentru certificatele BNM);
  2) lista generală a valorilor mobiliare emise în diviziune pe fiecare emisiune (pentru VMS emise de Ministerul Finanţelor şi pentru certificatele BNM).

Secţiunea 2. Emisiuni speciale

 1. Înregistrarea în SIC a VMS livrate Băncii Naţionale ca rezultat al conversiunii împrumuturilor acordate anterior statului şi reemise ulterior se efectuează în contul nr.I al Băncii Naţionale în baza certificatului global după confirmarea efectuării plăţii. Operaţiunile de procurare de către Banca Naţională a VMS nou emise şi operaţiunile de răscumpărare de către Ministerul Finanţelor a VMS scadente se efectuează în aceeaşi zi operaţională.

 2. Înregistrarea în SIC a VMS emise şi livrate de Ministerul Finanţelor Băncii Naţionale pentru acoperirea soldului debitor al fondului general de rezervă şi/sau majorarea capitalului statutar al Băncii Naţionale a Moldovei se efectuează în contul nr. I al Băncii Naţionale în baza certificatului global după efectuarea înscrierilor respective în evidenţa contabilă a Băncii Naţionale.

 3. Înregistrarea în SIC a VMS în cadrul altor emisiuni speciale efectuate conform legislaţiei în vigoare, care nu implică transfer de mijloace băneşti, se efectuează în contul nr.I al participantului respectiv în baza certificatului global perfectat de către emitent.

Secţiunea 3. Plata dobînzilor la obligaţiunile de stat

 1. Plata dobînzilor la obligaţiunile de stat se efectuează în termenele prevăzute în condiţiile despre emiterea obligaţiunilor. În cazul în care data plăţii dobînzilor aferente obligaţiunilor de stat coincide cu o zi nelucrătoare, plata se va efectua în prima zi lucrătoare imediat următoare, fără achitarea unei dobînzi suplimentare.

 2. Cu două zile lucrătoare înainte de data plăţii dobînzii, operaţiunile de transfer al VMS respective vor fi stopate. La aceeaşi dată, participanţii la SIC, cu excepţia depozitarului central, vor prezenta la Banca Naţională informaţia privind soldurile curente ale valorilor mobiliare disponibile în portofoliul propriu şi în portofoliile clienţilor - în sumă totală şi inclusiv pe fiecare client în parte (anexa nr.8).
  (Pct.40 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

401. Cu două zile lucrătoare înainte de data plăţii dobînzii, operaţiunile de transfer al obligaţiunilor de stat respective tranzacţionate la bursa de valori vor fi stopate. La aceeaşi dată, depozitarul central va prezenta la Banca Naţională informaţia privind soldurile curente ale obligaţiunilor de stat deţinute de depozitarul central în contul nr.IV în suma totală, inclusiv pe fiecare proprietar în parte (anexa nr.24).
(Pct.401 introdus prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 1. Cu o zi lucrătoare înainte de data plăţii dobînzilor SIC va genera Registrul plăţii dobînzilor conform datelor sistemului la data raportării.

 2. În ziua plăţii, dar numai după obţinerea de la Ministerul Finanţelor a ordinului de plată în sumă totală a dobînzilor pentru plată, Banca Naţională transferă sumele corespunzătoare, conform registrului menţionat la punctul 41, în conturile curente la Banca Naţională ale deţinătorilor înregistraţi.

 3. Registrul plăţii dobînzilor la obligaţiunile de stat cu confirmarea efectuării plăţii dobînzii în conturile curente ale participanţilor va fi disponibil în SIC pentru înregistrarea operaţiunilor relevante.

Secţiunea 4. Răscumpărarea valorilor mobiliare

 1. Valorile mobiliare vor fi răscumpărate la data scadenţei indicată în condiţiile emiterii. În cazul în care data răscumpărării valorilor mobiliare coincide cu o zi nelucrătoare, plata se va efectua în prima zi lucrătoare imediat următoare, fără achitarea unei dobînzi suplimentare.

 2. Cu două zile lucrătoare înainte de data scadenţei valorilor mobiliare, operaţiunile de transfer respective vor fi stopate. La aceeaşi dată, deţinătorii înregistraţi, cu excepţia depozitarului central, vor prezenta la Banca Naţională informaţia privind soldurile valorilor mobiliare scadente, disponibile în portofoliul propriu şi în portofoliile clienţilor - în sumă totală şi inclusiv pe fiecare client în parte (anexa nr.8). Informaţia dată se prezintă pe fiecare emitent în parte.
  (Pct.45 completat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

451. Cu două zile lucrătoare înainte de data scadenţei, operaţiunile de transfer al obligaţiunilor de stat respective tranzacţionate la bursa de valori vor fi stopate. La aceeaşi dată, depozitarul central va prezenta la Banca Naţională informaţia privind soldurile curente ale obligaţiunilor de stat deţinute de depozitarul central în contul nr.IV în suma totală, inclusiv pe fiecare proprietar în parte (anexa nr.24).
(Pct.451 introdus prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 1. Informaţia obţinută de la participanţi se verifică în vederea corespunderii cu informaţia deţinută în primul nivel al SIC.

 2. Suma totală a valorilor mobiliare supusă răscumpărării la valoarea nominală la data raportării trebuie să coincidă cu suma emisiunii iniţiale pe aceste valori mobiliare.
  În cazul în care, la data răscumpărării sunt valori mobiliare înregistrate în contul nr.III.3 pentru garantarea creditelor acordate de Banca Naţională, suma obţinută la răscumpărarea valorilor mobiliare se transferă pentru achitarea creditelor şi a dobînzilor aferente creditelor în cauză.
  (Pct.47 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 3. Cu o zi lucrătoare înainte de data scadenţei SIC va genera pe fiecare emitent aparte Registrul valorilor mobiliare supuse răscumpărării şi concomitent va bloca valorile mobiliare înregistrate în conturile nr.I, II, IIIşi nr.IV supuse răscumpărării conform registrului dat.
  (Pct.48 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 4. În ziua scadenţei, dar numai după primirea de la emitentul valorilor mobiliare a ordinului de plată în suma totală spre răscumpărare, Banca Naţională transferă sumele corespunzătoare, conform registrului menţionat la punctul 48, în conturile curente ale deţinătorilor înregistraţi deschise la Banca Naţională.

 5. Registrul valorilor mobiliare răscumpărate la valoarea nominală cu confirmarea efectuării plăţii în conturile curente ale participanţilor la Banca Naţională este disponibil în SIC pentru înregistrarea operaţiunilor relevante.

 6. Răscumpărarea VMS emise în scopul majorării capitalului statutar şi/sau acoperirii soldului debitor al fondului de rezervă al Băncii Naţionale şi înregistrate în contul nr.I al Băncii Naţionale, are loc prin transferarea la data scadenţei VMS a mijloacelor băneşti de către Ministerul Finanţelor sau prin emiterea VMS noi în suma echivalentă sumei VMS scadente, care nu va fi însoţită de transferul mijloacelor băneşti.

 7. După efectuarea tuturor plăţilor - răscumpărarea valorilor mobiliare la valoarea nominală, achitarea tuturor dobînzilor şi a altor plăţi prevăzute în mod obligatoriu, toate înregistrările în SIC pe aceste valori mobiliare se arhivează.

 8. Toată informaţia ce ţine de emisiunile răscumpărate se păstrează într-un registru de arhivă al Băncii Naţionale timp de 75 ani.

 

Capitolul V
Procesarea operaţiunilor efectuate pe piaţa secundară
Secţiunea 1. Tipurile operaţiunilor de transfer şi de blocare
efectuate pe piaţa secundară

 1. Orice operaţiune de transfer al valorilor mobiliare, care are loc după vînzarea lor primară, se consideră operaţiune de transfer pe piaţa secundară.

 2. Operaţiunile cu valorile mobiliare efectuate în cadrul SIC pe piaţa secundară sunt grupate după cum urmează:
  1) operaţiuni între participantul 1 (contul nr.I) şi participantul 2 (contul nr.I):
  a) operaţiuni de transfer din portofoliul băncii licenţiate (contul nr.I) în portofoliul Băncii Naţionale (contul nr.I) urmate de răscumpărarea aceloraşi valori mobiliare de către banca licenţiată (REPO între Banca Naţională şi banca licenţiată în cadrul operaţiunilor de piaţă deschisă);
  b) operaţiuni de transfer al valorilor mobiliare din portofoliul propriu (contul nr.I) al unei bănci în portofoliul propriu (contul nr.I) al altei bănci cu răscumpărarea ulterioară a aceloraşi valori mobiliare (REPO interbancar);
  c) operaţiuni de piaţă deschisă efectuate de Banca Naţională, care conduc la transferul definitiv al valorilor mobiliare din contul nr.I al unei bănci în contul nr.I al Băncii Naţionale;
  d) operaţiuni de transfer din portofoliul propriu al participantului 1 (contul nr.I) în portofoliul propriu al participantului 2 (contul nr.I) în urma vînzării-cumpărării valorilor mobiliare;
  2) operaţiuni între participantul 1 (contul nr.I) şi participantul 2 (contul nr.II):
  a) operaţiuni de transfer din portofoliul propriu (contul nr.I) al unui participant în portofoliul clienţilor (contul nr.II) al altui participant în urma vînzării-cumpărării valorilor mobiliare;
  b) operaţiuni de transfer al valorilor mobiliare din portofoliul clienţilor (contul nr.II) al unui participant în portofoliul propriu (contul nr.I) al altui participant cu răscumpărarea ulterioară a aceloraşi valori mobiliare în cadrul operaţiunii REPO;
  c) operaţiuni de transfer al valorilor mobiliare de pe contul propriu (contul nr.I) al unei bănci pe contul portofoliilor clienţilor (contul nr.II) al altei bănci în cazul gajării (amanetării) valorilor mobiliare la obţinerea unui credit.
  În cazul în care două bănci încheie un contract de împrumut şi una din ele – participantul 2 acceptă valorile mobiliare ale altei bănci – participantul 1 în calitate de gaj, participantul 2 va fi responsabil de ţinerea în modul cuvenit a evidenţei acestor valori mobiliare, precum şi de reflectarea lor în contul cumulativ al clienţilor (contul nr.II) deschis la Banca Naţională.
  În cazul în care banca - participantul 1 a obţinut un împrumut de la o bancă care nu este participant în SIC la Banca Naţională prin gajarea de către participantul 1 a valorilor mobiliare, evidenţa acestor valori mobiliare şi reflectarea lor în contul clienţilor (contul nr.II) deschis la Banca Naţională poate fi efectuată de către o bancă terţă - participantul 2 în SIC la Banca Naţională;
  3) operaţiuni între participantul 1 (contul nr.II) şi participantul 2 (contul nr.II):
  a) operaţiuni de transfer din portofoliile clienţilor unei bănci (contul nr.II) în portofoliile clienţilor altei bănci (contul nr.II) în urma vînzării-cumpărării;
  b) operaţiuni de transfer fără plată din portofoliile clienţilor unei bănci (contul nr.II) în portofoliile clienţilor altei bănci (contul nr.II), în cazul imposibilităţii răscumpărării de către banca deţinătoare a VMS disponibile în portofoliul clienţilor săi (contul nr.II în SIC);
  c) operaţiuni de transfer fără plată a valorilor mobiliare din portofoliul clientului 1 al participantului 1 (contul nr.II) în portofoliul aceluiaşi client 1 al participantului 2 (contul nr.II).
  În cazul în care proprietarul valorilor mobiliare care este clientul unei bănci participante la SIC (participantul 1) a depus o cerere conform modelului din anexa nr.9 la banca deţinătoare a acestora, prin care solicită transferul valorilor mobiliare de pe contul nr.II al participantului 1 pe contul nr.II al altei bănci participante la SIC (participantul 2) pe numele propriu, valorile mobiliare vor fi transferate în SIC la Banca Naţională în baza formularelor de transfer prezentate de către participanţii 1 şi 2;
  4) operaţiuni între participantul 1 (contul nr.I) şi participantul 1 (contul nr.II):
  a) operaţiuni de transfer din portofoliul băncii (contul nr.I) în portofoliul clientului (contul nr.II) acestei bănci şi invers în urma vînzării-cumpărării;
  b) operaţiuni de transfer din portofoliul băncii (contul nr.I) în portofoliul clientului (contul nr.II) acestei bănci şi invers în urma operaţiunii REPO;
  c) operaţiuni de gajare a valorilor mobiliare unei bănci sau instituţii financiare - neparticipante la SIC;
  5) operaţiuni între participantul 1 clientul 1 (contul nr.II) şi participantul 1 clientul 2 (contul nr.II):
  a) operaţiuni de transfer între conturile de păstrare a valorilor mobiliare deschise la participant pentru clienţi, care nu vor produce schimbări în conturile participantului deschise în SIC la Banca Naţională;
  6) operaţiuni la participantul 1 (conturile nr. I şi nr. II):
  a) operaţiuni de blocare în contul nr.I sau nr.II al participantului 1 a valorilor mobiliare acceptate pentru vînzare.
  Valorile mobiliare vor fi blocate în contul nr.I sau nr.II al participantului 1 (vînzător) în cazul decontării tranzacţiilor conform principiului „livrare contra plată” la nivelul Băncii Naţionale. Din momentul blocării tranzacţia devine irevocabilă şi necondiţionată, asigurînd principiul finalităţii plăţilor şi tranzacţiilor, cînd niciun participant, nicio parte terţă nu are dreptul să înainteze cerinţe faţă de valorile mobiliare blocate;
  b) operaţiuni de deblocare a valorilor mobiliare din contul nr.I sau nr.II al participantului 1 (vînzătorului) la momentul confirmării plăţii sau în cazul neacceptării tranzacţiei iniţiate din motiv de neachitare;
  7) operaţiuni între banca 1 (contul nr.I) şi Banca Naţională (contul nr. III al băncii 1):
  a) operaţiuni de transfer al valorilor mobiliare din portofoliul propriu al băncii 1 (contul nr. I) în contul nr.III.1 al băncii 1, în cazul formării sau completării rezervei pentru gajare la acordarea creditelor intraday/overnight sau operaţiuni inverse, în cazul eliberării valorilor mobiliare rezervate de banca 1;
  b) operaţiuni de transfer al valorilor mobiliare din contul nr.III.1 al băncii 1 în contul nr.III.2 al acestei bănci, în cazul acordării creditului overnight sau operaţiuni inverse, în cazul achitării în suma integrală a creditului overnight şi a dobînzilor aferente;
  c) operaţiuni de transfer al valorilor mobiliare din contul nr. III.2 în contul nr.III.3 efectuate de SIC la Banca Naţională, în cazul neachitării în termenul stabilit a creditului overnight şi a dobînzilor aferente, confirmate de subdiviziunea respectivă a Băncii Naţionale. După rambursarea în suma integrală a creditului overnight şi a dobînzilor aferente valorile mobiliare gajate vor fi transferate în contul nr.III.1 al băncii 1;
  d) operaţiuni de transfer al valorilor mobiliare din portofoliul propriu al băncii 1 (contul nr.I) în contul nr.III.3 al băncii respective la obţinerea de la Banca Naţională a unui credit, cu perfectarea contractului de gaj – amanet.
  În cazul în care banca 1 a obţinut de la Banca Naţională un credit prin gajarea (amanetarea) valorilor mobiliare din portofoliul propriu, valorile mobiliare gajate vor fi restituite în contul nr.I al băncii 1 numai după rambursarea integrală a creditului şi a dobînzilor aferente confirmată de către subdiviziunea respectivă a Băncii Naţionale;
  8) operaţiuni între Banca Naţională (contul nr.III.3 al participantului respectiv) şi Banca Naţională (contul nr.I), în cazul vînzării gajului prin procurarea valorilor mobiliare de către Banca Naţională, în baza dării de seamă perfectate de subdiviziunea respectivă a Băncii Naţionale;
  9) operaţiuni între Banca Naţională (contul nr.III.3 al participantului respectiv) şi alţi participanţi (conturile nr.I şi nr.II), în cazul vînzării de către Banca Naţională a gajului participantului respectiv pe piaţa deschisă, în baza dării de seamă perfectate de subdiviziunea respectivă a Băncii Naţionale;
  10) operaţiuni de transfer în urma vînzării-cumpărării valorilor mobiliare din portofoliul unui titular al contului personal în SIC la Banca Naţională (contul nr.II) în portofoliul altui titular al contului personal în SIC la Banca Naţională (contul nr.II) care sunt deserviţi de aceeaşi bancă de decontare.
  Titularii contului personal în SIC la Banca Naţională efectuează operaţiuni cu valori mobiliare pe teritoriul Republicii Moldova numai prin intermediul dealerilor primari.

 3. Transferurile de valori mobiliare indicate la subpunctul 3) alineatele b) şi c), subpunctele 4), 5), 6), 7) alineatele a), c) şi subpunctul 10) de la punctul 55 nu sunt însoţite de transferuri de mijloace băneşti la nivelul Băncii Naţionale.

Secţiunea 2. Înregistrarea operaţiunilor de piaţă deschisă

 1. Introducerea în SIC a datelor ce ţin de operaţiunile de piaţă deschisă ale Băncii Naţionale se efectuează în baza dărilor de seamă despre totalurile licitaţiei/negocierilor cu blocarea ulterioară a valorilor mobiliare pe contul vînzătorului în ziua desfăşurării licitaţiilor pe piaţa deschisă pînă la momentul efectuării plăţii, confirmată de către subdiviziunea respectivă a Băncii Naţionale. După primirea confirmării plăţii SIC efectuează înregistrările respective.

 2. Valorile mobiliare procurate în cadrul operaţiunilor REPO şi deţinute de către băncile licenţiate în portofoliile proprii pot fi utilizate la efectuarea altor operaţiuni cu VMS cu condiţia, că la data scadenţei tranzacţiei REPO cumpărătorul iniţial al VMS va vinde aceleaşi valori mobiliare vînzătorului iniţial.
  Cumpărătorii iniţiali ai valorilor mobiliare sunt obligaţi să asigure disponibilitatea VMS, procurate în cadrul acestor operaţiuni, în portofoliile proprii (contul nr.I în SIC la Banca Naţională) cu două zile înainte de data scadenţei tranzacţiei REPO.

 3. În cazul revînzării sau răscumpărării valorilor mobiliare SIC va genera Registrul valorilor mobiliare procurate/vîndute în cadrul operaţiunilor REPO şi supuse revînzării/răscumpărării.
  Registrul dat se generează reieşind din disponibilitatea de valori mobiliare în conturile nr.I ale participanţilor cu o zi înainte de data scadenţei tranzacţiei REPO.

Secţiunea 3. Formularul de transfer

 1. Toate tipurile de transferuri indicate la subpunctele 1) – 4), 7) şi 10) din punctul 55 al prezentului regulament, cu excepţia operaţiunilor de piaţă deschisă şi a operaţiunilor ce ţin de acordarea creditelor intraday/overnight se execută prin completarea în modul cuvenit a formularelor de transfer (anexa nr.10).
  Înregistrarea transferurilor între doi clienţi care se deservesc la acelaşi participant (operaţiunea din subpunctul 5) al punctului 55) se asigură prin completarea formularului de transfer (anexa nr.11), care nu se prezintă la Banca Naţională.

 2. Formularul de transfer conform anexei nr.10 se perfectează şi se prezintă la Banca Naţională separat de fiecare participant la tranzacţie.
  Formularul de transfer este documentul de bază pentru introducerea modificărilor în informaţia despre proprietarii şi deţinătorii valorilor mobiliare în SIC.

 3. Formularul de transfer se completează de către persoanele împuternicite de participant prin procură, care se prezintă la Banca Naţională. La survenirea unor schimbări în conţinutul procurilor depuse la Banca Naţională, participantul în termen de o zi este obligat să prezinte o nouă procură. Participantul poartă responsabilitatea pentru acţiunile persoanelor împuternicite.

 4. Formularul va avea numărul de ordine atribuit de SIC.

 5. Formularul de transfer conţine următoarele date despre operaţiunea efectuată pe piaţa secundară:
  1) numărul de referinţă al cumpărătorului şi vînzătorului, care se formează de către participant în felul următor: numărul de identificare al participantului (BBB) + data tranzacţiei (ZZLLAAAA) + patru semne pentru numărul de ordine al tranzacţiei (YYYY). De exemplu: BBBZZLLAAAAYYYY;
  2) numărul de identificare al participantului/titularului contului personal (conform anexei nr.3):
  a) numărul de identificare şi denumirea vînzătorului;
  b) numărul de identificare şi denumirea cumpărătorului;
  3) numărul contului valorilor mobiliare în SIC (I, II sau III);
  4) codul ISIN al valorii mobiliare;
  5) volumul la valoarea nominală a valorilor mobiliare vîndute:
  a) în cifre;
  b) în litere;
  6) suma supusă transferului (la preţul cumpărării);
  7) numărul contului de decontare al cumpărătorului – numărul contului de decontare al băncii plătitoare deschis la Banca Naţională;
  8) numărul contului de decontare al vînzătorului – numărul contului de decontare al băncii beneficiare deschis la Banca Naţională;
  9) numărul contului de bilanţ în Cartea Mare a băncii – contul de bilanţ al băncii plătitoare sau al băncii beneficiare care este destinat în bilanţul băncii pentru reflectarea transferării mijloacelor băneşti proprii ale băncii sau ale clienţilor;
  10) detaliile operaţiunilor REPO, transferurilor, gajării valorilor mobiliare, ale tranzacţiei, precum şi unele obligaţiuni ale părţilor.

 6. În cazul în care formularul este completat incorect sau există erori în informaţia reflectată, operaţiunea de transfer nu se execută. Participantul va fi informat despre erorile comise printr-un aviz (anexa nr.12).

Secţiunea 4. Procesarea formularelor de transfer la Banca Naţională
şi modul de decontare a operaţiunilor cu valori mobiliare

 1. Sistemul verifică dacă formularele de transfer transmise în SIC de către participanţi corespund cerinţelor privind formatul acestora şi conţin datele necesare pentru acceptarea transferului valorilor mobiliare în SIC, precum şi pentru decontarea tranzacţiei în SAPI.
  Mesajele care conţin erori sunt respinse de către SIC şi fiecărui participant îi sunt transmise notificări în care se precizează motivele respingerii.
  (Pct.66 completat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 2. Procesarea formularelor de transfer în cadrul SIC se efectuează cu respectarea principiului dublei notificări, în sensul că ambii participanţi implicaţi într-o tranzacţie vor transmite în SIC formulare de transfer în formatul mesajului standard, elaborat de către Banca Naţională. Ca excepţie de la principiul dublei notificări, transferurile aferente operaţiunilor de vînzare sau cumpărare şi REPO între un participant şi clienţii proprii, precum şi înregistrarea garanţiilor pentru facilitatea de creditare intraday/overnight şi pentru creditele acordate de Banca Naţională pot fi iniţiate unilateral, prin transmiterea unui singur mesaj.

 3. Formularele de transfer însoţite de transferarea mijloacelor băneşti la nivelul Băncii Naţionale sunt recepţionate pînă la ora 15.00, iar formularele de transfer fără plată - pînă la ora 16.15.
  Formularele de transfer recepţionate de SIC al Băncii Naţionale după ora stabilită nu se acceptă pentru procesare. Ora primirii se consideră ora recepţionării documentului de către Banca Naţională.
  (Pct.68 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

681. După acceptarea tehnică (validare) SIC va identifica tranzacţia care stă la baza formularului de transfer, căreia îi alocă un număr de înregistrare a tranzacţiei şi codul de operaţiune.
(Pct.681 introdus prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 1. După atribuirea numărului de înregistrare a tranzacţiei formularele de transfer parcurg procedura de matching (comparare), prin care sunt identificate formularele de transfer care formează o operaţiune şi prin care formularul de transfer transmis de un participant este comparat cu cel transmis de contrapartea lui în tranzacţie pentru a asigura faptul că detaliile tranzacţiei sunt identice în ambele formulare de transfer. Această procedură se realizează prin verificarea automată la nivel de sistem. Dacă datele coincid, formularele sunt acceptate pentru înregistrarea tranzacţiei.

 2. Cumpărătorul şi vînzătorul sunt avizaţi prin transmiterea mesajului special atît în cazul acceptării formularului pentru efectuarea tranzacţiei (anexa nr.13), cît şi în cazul neacceptării formularului (anexa nr.12).

 3. Formularele de transfer pentru operaţiunile între contul nr. I şi contul nr. II al aceleiaşi bănci, operaţiunile de transfer fără plată la constituirea/stingerea gajului şi pentru operaţiunile de transfer fără plată între conturile nr. II ale diferitor participanţi/titulari ai contului personal se includ într-un registru aparte în SIC - Registrul formularelor de transfer primite şi acceptate de Banca Naţională fără efectuarea plăţii.
  SIC înregistrează aceste operaţiuni în conturile participanţilor fără efectuarea plăţii de către Banca Naţională şi înştiinţează vînzătorul şi cumpărătorul printr-un aviz despre acceptul tranzacţiei (anexa nr.14).

 4. Formularele de transfer pentru tranzacţiile de vînzare-cumpărare, operaţiunile REPO, transferul gajului la acordarea / rambursarea creditelor, ce implică decontări interbancare, sunt prelucrate conform principiului „livrare contra plată” şi se includ în SIC în Registrul formularelor de transfer primite şi acceptate de Banca Naţională pentru efectuarea plăţii.

 5. Pe măsura primirii de la vînzător şi cumpărător a formularelor acceptate în cadrul procedurii de matching pentru decontarea conform principiului „livrare contra plată”, SIC blochează valorile mobiliare necesare pe contul vînzătorului.

 6. Concomitent, SIC va genera în mod automat în numele cumpărătorului un ordin de plată pentru debitarea contului de decontare al cumpărătorului în SAPI la Banca Naţională conform datelor din formularele de transfer ale vînzătorului şi cumpărătorului (cu excepţia formularelor ce ţin de transferurile interbancare ale gajului).

 7. Părţile la tranzacţie îşi asumă responsabilitatea deplină pentru corectitudinea reflectării în formularele de transfer a datelor tranzacţiei care vor fi luate ca bază la perfectarea ordinelor de plată de către SIC al Băncii Naţionale.

 8. În cazul în care una dintre părţile implicate în tranzacţiile de vînzare-cumpărare este Fondul de garantare a depozitelor, SIC va transmite informaţia referitoare la valorile mobiliare acceptate pentru tranzacţii şi formularele de transfer aferente tranzacţiilor respective în subdiviziunea responsabilă a Băncii Naţionale pentru generarea ordinului de plată.

 9. Pentru tranzacţiile de vînzare-cumpărare şi REPO interbancare în ordinul de plată se indică codul tranzacţiei 006, tipul transferului „URGENT” (în conformitate cu Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare), iar în rubrica „Destinaţia plăţii”, începînd cu prima poziţie, se efectuează următorul înscris: „BBBZZLLAAAAYYYY pentru valorile mobiliare cumpărate conform formularului de transfer”. Înscrisul „BBBZZLLAAAAYYYY” se referă la tranzacţia indicată de către cumpărătorul valorilor mobiliare şi reprezintă numărul de referinţă al cumpărătorului din formularul de transfer al valorilor mobiliare.

 10. În cazul operaţiunilor de gajare/stingere a gajului asupra valorilor mobiliare la acordarea/ rambursarea creditelor interbancare care urmează a fi înregistrate conform principiului „livrare contra plată”, ordinul de plată va fi generat şi transmis în SAPI de către banca-cumpărător în suma totală a creditului. În ordinul de plată se indică codul tranzacţiei 107, tipul transferului „URGENT” (în conformitate cu Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare), iar în rubrica „Destinaţia plăţii”, începînd cu prima poziţie, se efectuează următorul înscris: „pentru creditul interbancar garantat cu valori mobiliare, specificaţia gajului se anexează”. În specificaţia gajului trebuie să fie incluse numerele de referinţă din toate formularele de transfer ale cumpărătorului aferente gajului creditului dat (anexa nr.15).
  Participanţii la SIC poartă răspundere pentru respectarea prevederilor legale aplicabile contractelor de gaj încheiate în cont propriu sau în contul clienţilor.

 11. Ordinul de plată se generează în conformitate cu standardele SAPI cu indicarea obligatorie în cuvîntul cheie /LST/ a momentului limită stabilit pentru decontarea finală a tranzacţiei respective.

 12. Ordinele de plată iniţiate de către Banca Naţională conform principiului „livrare contra plată”, pe măsura acceptării formularelor de transfer, se transmit în mod automat în SAPI pînă la ora 16.00.

 13. Ordinele de plată iniţiate de către Banca Naţională conform principiului „livrare contra plată”, în conformitate cu Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare vor avea prioritatea 10 atribuită automat în SAPI.

 14. Pentru operaţiunile de gajare/stingere a gajului asupra valorilor mobiliare la acordarea/ rambursarea creditelor interbancare după principiul „livrare contra plată”, ordinul de plată şi specificaţia gajului generate de către banca-cumpărător se transmit în sistemul SAPI pînă la ora 16.00.

 15. Ordinul de plată cu specificaţia gajului anexată va fi disponibil în SIC pentru autorizare. După verificarea în SIC a coincidenţei datelor din aceste documente cu datele din formularul de transfer aferent tranzacţiei date, SIC va accepta (sau nu va accepta) ordinul de plată respectiv şi va informa SAPI în acest sens.

 16. După acceptarea ordinului de plată spre decontare, SAPI va transfera mijloacele băneşti de pe contul de decontare al cumpărătorului în contul de decontare al vînzătorului, iar SIC va fi informat imediat despre efectuarea plăţii respective.

 17. În cazul insuficienţei mijloacelor băneşti SAPI va amplasa ordinul de plată în coada de aşteptare, notificînd SIC despre acest fapt.

 18. Imediat după confirmarea plăţii la tranzacţiile respective, SIC va debloca valorile mobiliare blocate anterior în conturile nr.I şi nr.II, va efectua înscrierile corespunzătoare în conturi şi va schimba proprietarul (deţinătorul) valorilor mobiliare.

 19. Decontarea este finală din momentul în care conturile de decontare a mijloacelor băneşti şi conturile de evidenţă a valorilor mobiliare ale participanţilor implicaţi au fost debitate şi creditate corespunzător. Între momentul acceptării spre decontare a ordinului de plată aferent valorilor mobiliare şi momentul decontării finale a valorilor mobiliare nu există o diferenţă semnificativă.

 20. Cumpărătorul şi vînzătorul vor fi înştiinţaţi printr-un aviz despre acceptul tranzacţiei (anexa nr.14).

 21. Decontarea tranzacţiilor cu valori mobiliare conform principiului „livrare contra plată” se efectuează de către SAPI în ziua acceptării formularului de transfer al valorilor mobiliare (T+0), pînă la ora 16.30.

 22. În cazul în care decontarea nu a avut loc pînă la ora 16.30, SAPI va notifica SIC privind respingerea transferului plăţii.
  În baza acestei notificări SIC va debloca valorile mobiliare şi va înştiinţa cumpărătorul şi vînzătorul privind respingerea tranzacţiei printr-un aviz (anexa nr.12).

 23. Părţile implicate în tranzacţie au dreptul să revoce formularul de transfer doar pînă la momentul intrării acestuia în SIC. Pentru a retrage formularul de transfer, participantul va transmite în SIC cererea de revocare a formularului de transfer al valorilor mobiliare (anexa nr.16).

 24. În cazul în care o astfel de cerere de revocare din partea participantului poate fi procesată, SIC va anula datele aferente operaţiunii din formularul de transfer respectiv şi va transmite participantului o notificare de confirmare a executării cererii. În cazul în care revocarea respectivă nu poate fi procesată sau pentru că participantul nu mai are dreptul de a revoca formularul de transfer, sau pentru că acesta a fost deja decontat, SIC va remite iniţiatorului un aviz de respingere la cererea de revocare (anexa nr.17) sau de finalizare cu succes a tranzacţiei (anexa nr.14).

Secţiunea 6. Interacţiunea dintre SAPI şi SIC la utilizarea facilităţilor
de creditare intraday/ overnight

 1. La începutul zilei de lucru, după primirea de la SAPI a notificării privind începerea etapei „Operaţiuni de remediere”, SIC, în mod automat, va genera Registrul valorilor mobiliare disponibile în contul nr.III.1 în SIC la Banca Naţională în diviziune pe fiecare bancă şi va transmite către SAPI informaţia din acest registru necesară pentru stabilirea limitelor creditelor intraday/overnight.

 2. Pe parcursul zilei operaţionale băncile au dreptul de a completa şi/sau de a retrage valorile mobiliare rezervate pe conturile nr.III.1. Pentru efectuarea înregistrării schimbărilor în conturile valorilor mobiliare respective, SIC în mod automat va solicita de la SAPI confirmarea posibilităţii eliberării sau completării valorilor mobiliare rezervate în contul III.1 al băncii corespunzătoare şi schimbării limitei intraday/overnight (anexele nr.18, nr.19) şi în cazul acceptului va efectua înregistrările respective cu generarea unui nou registru.

 3. Valorile mobiliare din registrul disponibil la momentul începerii etapei „Operaţiuni overnight” a SAPI vor fi utilizate atît pentru asigurarea creditelor overnight reperfectate de Banca Naţională din credite intraday, cît şi pentru creditele overnight acordate conform cererii băncii.
  Selectarea valorilor mobiliare, care vor fi gajate Băncii Naţionale în acest scop, se efectuează de către SIC conform următorului principiu: în primul rînd se acceptă valorile mobiliare cu termenul mai mic pînă la scadenţă, în cazul existenţei valorilor mobiliare cu termene de scadenţă identice, dar cu ISIN diferit, se acceptă valorile mobiliare cu volume mai mari.

 4. Registrul valorilor mobiliare disponibile în contul nr.III.1 va servi în regim de timp real drept confirmare pentru SIC a gajării sau stingerii gajului asupra valorilor mobiliare.

 5. În scopul monitorizării procedurii de acordare şi rambursare a creditului overnight, în SIC este disponibil registrul creditelor overnight acordate.

 

Capitolul V1
Procesarea operaţiunilor cu obligaţiunile de stat
deţinute de depozitarul central

971. În vederea tranzacţionării obligaţiunilor de stat la bursa de valori, prin intermediul contului nr.IV deschis în SIC pentru depozitarul central pot fi efectuate următoarele tipuri de operaţiuni:
1) operaţiuni de transfer fără plată din portofoliul propriu (contul nr.I) al participantului 1 în contul nr.IV al depozitarului central;
2) operaţiuni de transfer fără plată din portofoliul clienţilor participantului 1 (contul nr.II) în contul nr.IV al depozitarului central.

972. Transferurile valorilor mobiliare de stat indicate la punctul 971 se procesează în baza formularelor de transfer transmise în SIC de ambele părţi implicate în operaţiune. În baza acestor formulare obligaţiunile de stat reflectate în contul nr.IV al depozitarului central în SIC vor fi înregistrate în conturile fiecărui proprietar al obligaţiunilor de stat în sistemul de ţinere a registrului depozitarului central.
Pentru tranzacţionarea pe piaţa extrabursieră prin intermediul dealerilor primari a obligaţiunilor de stat înregistrate în contul nr.IV al depozitarului central, în SIC este necesară efectuarea aceloraşi operaţiuni, în sens invers.

973. Înregistrarea transferurilor între doi clienţi care se deservesc la depozitarul central, în cazul tranzacţionării la bursa de valori a obligaţiunilor de stat, se asigură prin completarea în modul stabilit prin regulile proprii ale depozitarului central a dispoziţiei de transfer care nu se prezintă la Banca Naţională.
Decontarea tranzacţiilor cu valori mobiliare de stat se realizează de către depozitarul central la ciclul de decontare [T+0] conform principiului DvP model 1.

974. Decontarea mijloacelor băneştiaferente obligaţiunilor de stat tranzacţionate la bursa de valori se realizează de către depozitarul central, în modul stabilitde regulile proprii ale acestuia, prin SAPI administrat de Banca Naţională.

975. Depozitarul central eliberează extrasul din registru, document, care confirmă dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare de stat cu termenul de circulaţie mai mare de un an înregistrate în conturile deschise în evidenţa depozitarului central.
(Cap.V1(pct.971-975) introdus prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 

Capitolul VI
Modul de comunicare între participanţi/titularii contului personal şi
Banca Naţională în cadrul SIC

 1. Pentru a transmite informaţia ce ţine de înregistrările în sistem, atît Banca Naţională, cît şi participanţii la SIC pot utiliza următoarele mijloace de comunicaţie: sistemul „Mesaje interbancare” prin componenta de transport a SAPI, suportul magnetic conform standardului stabilit în aplicaţia „Mesaje interbancare”, versiunea „Bănci comerciale”, suportul hîrtie legalizat cu semnătura conducătorului băncii şi amprenta ştampilei, precum şi alte mijloace de comunicaţie care pot apărea pe măsura dezvoltării sistemului.
  (Pct.98 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 2. Informaţia aferentă înregistrărilor în SIC este furnizată atît de Banca Naţională, cît şi de participantul la SIC, utilizînd sistemul „Mеsaje interbancare”, prin componenta de transport a SAPI.
  Suportul magnetic sau suportul hîrtie pot fi utilizate în cazuri excepţionale, dacă din anumite motive obiective componenta de transport indicată nu va fi accesibilă. Cu titularii contului personal poate fi practicată comunicarea prin fax.

 

Capitolul VII
Comisioane

 1. Banca Naţională stabileşte pentru participanţi şi titularii contului personal, cu excepţia Băncii Naţionale, Ministerului Finanţelor şi Fondului de garantare a depozitelor, comisioane pentru:
  1) depozitarea valorilor mobiliare în SIC, nivelul I la Banca Naţională, în procente din soldul mediu lunar al valorilor mobiliare la valoarea nominală deţinute pe conturile proprii (conturile nr.I şi nr.III) ale participantului la SIC şi pe contul nr.II al titularului contului personal;
  2) procesarea operaţiunilor cu valorile mobiliare în SIC la nivelul I la Banca Naţională, la valoarea fixă pentru fiecare formular de transfer acceptat de către SIC al Băncii Naţionale.

 2. Comisionul pentru procesare se aplică ambelor părţi implicate în operaţiune, cu excepţia operaţiunilor de transfer de portofoliu, în care comisionul se aplică doar participantului care devine deţinător al valorilor mobiliare, iar în cazul transferului obligaţiunilor de stat în/din contul nr.IV - băncii care a iniţiat transferul de valori mobiliare în SIC. În cazul operaţiunilor de tip banca – client şi operaţiunilor legate de constituirea/stingerea gajului în favoarea Băncii Naţionale, comisionul dat se aplică participantului care a iniţiat transferul de valori mobiliare în SIC la Banca Naţională.
  (Pct.101 completat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 3. Banca Naţională va percepe comisioanele lunar, în mărimea stabilită în anexa nr.20, în temeiul contractului privind participarea la sistemul de înscrieri în conturi al Băncii Naţionale a Moldovei.

 4. În ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se efectuează plata, Banca Naţională va trimite participantului un raport în formă electronică, specificînd comisioanele ce urmează a fi plătite.
  (Pct.103 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 5. În următoarea zi lucrătoare după data expedierii raportului, Banca Naţională va percepe valoarea comisioanelor din contul de decontare al participantului respectiv deschis la Banca Naţională a Moldovei.
  (Pct.104 modificat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 6. Tipurile comisioanelor, mărimea, precum şi modul de aplicare a acestora pot fi modificate de Banca Naţională cu condiţia notificării prealabile a participanţilor, cu cel puţin 30 de zile înainte ca acestea să intre în vigoare.

 

Capitolul VIII
Încetarea participării la SIC

 1. Participantul poate fi exclus din SIC de către Banca Naţională:
  1) ca urmare a retragerii licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare;
  2) dacă participantul nu corespunde cerinţelor prezentului regulament;
  3) dacă participantul a renunţat la calitatea sa de participant la SIC, cu condiţia că şi-a îndeplinit toate obligaţiunile legate de operaţiunile efectuate în SIC, precum şi cu condiţia notificării, în prealabil, a Băncii Naţionale în termen de 10 zile lucrătoare.
  Participantul poate fi exclus din SIC cu condiţia că acesta nu deţine valori mobiliare în conturile nr.I, II, III.

 2. Participantul poate fi exclus din SIC unilateral de către Banca Naţională, în baza hotărîrii Consiliului de administraţie privind retragerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare sau a hotărîrii de constatare a necorespunderii participantului cerinţelor prezentului regulament.

 3. Administratorul SIC stabileşte termenul la care încetarea participării devine efectivă, în funcţie de situaţia specifică a participantului respectiv şi notifică pe ceilalţi participanţi, prin transmiterea unui e-mail securizat, cu privire la încetarea participării.

 4. Din momentul comunicării administratorului SIC despre adoptarea uneia dintre hotărîrile Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale menţionate la punctul 107 al prezentului regulament, SIC va accepta intrarea în sistem doar a formularelor de transfer care vor conduce la descreşterea portofoliului propriu de valori mobiliare şi a formularelor de transfer ce ţin de transmiterea portofoliului de valori mobiliare al clienţilor săi către un alt participant solvabil.

 5. Banca Naţională poate suspenda dreptul participantului de a efectua operaţiuni cu VMS în numele clienţilor la contul nr.II în SIC în situaţia pierderii calităţii de dealer primar, informînd participanţii la SIC cu privire la această suspendare prin poşta electronică securizată.
  În cazul restabilirii funcţiei de dealer primar, administratorul SIC va lua toate măsurile ca participantul să aibă posibilitatea de operare cu contul nr.II în SIC aferent operaţiunilor în numele clienţilor, începînd din ziua operaţională imediat următoare datei adoptării/luării deciziei respective.

 6. În cazul înrăutăţirii situaţiei financiare a participantului, valorile mobiliare disponibile în contul clienţilor sau mijloacele băneşti de la răscumpărarea acestora pot fi transferate pe bază contractuală, cu acordul clientului, la un alt participant solvabil.

 7. Titularul contului personal poate fi exclus din SIC de către Banca Naţională:
  1) în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la punctul 16 din prezentul regulament, constatate în hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale;
  2) în cazul renunţării la calitatea sa de titular al contului personal, cu condiţia notificării, în prealabil, a Băncii Naţionale în termen de 10 zile lucrătoare.
  Excluderea titularului contului personal din SIC se efectuează cu transferarea VMS de pe contul nr.II al titularului contului personal pe contul nr.II al băncii, cu care acesta a avut încheiat contractul triplu, pentru înregistrare şi evidenţă a VMS la nivelul II al SIC.

 

Capitolul IX
Procedura aplicată de administratorul SIC în cazul iniţierii procesului
de lichidare a participantului

 1. Formularele de transfer introduse în SIC la Banca Naţională anterior comunicării hotărîrii de retragere a licenţei se procesează în vederea decontării finale (definitive), conform prezentului regulament.

 2. Formularele de transfer introduse în SIC după momentul adoptării hotărîrii privind retragerea licenţei şi procesate în ziua adoptării respectivei hotărîri îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor, cu condiţia că administratorul SIC să poată dovedi, după momentul decontării, că nu a cunoscut despre faptul deschiderii procedurii de lichidare.

 3. Niciun formular de transfer nu poate fi revocat de către un participant la SIC sau de către un terţ, din momentul intrării acestuia în SIC, moment stabilit în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 

Capitolul X
Raportarea şi reconcilierea în cadrul SIC

 1. Drept urmare a efectuării operaţiunilor cu valorile mobiliare, SIC perfectează pe fiecare emitent în parte registre şi dări de seamă cu privire la soldurile valorilor mobiliare şi operaţiunile înregistrate în conturile de evidenţă a valorilor mobiliare, care ulterior pot fi modificate şi completate în funcţie de necesitate şi de posibilităţile de exploatare a SIC.

 2. După transferarea dreptului de proprietate SIC expediază fiecărui participant/titular al contului personal în SIC la Banca Naţională un certificat de confirmare a înscrierii în conturile de valori mobiliare (anexele nr.6, nr.7).

 3. În acelaşi timp, în vederea asigurării unei evidenţe sigure, participanţii au obligaţia să informeze administratorul SIC, în ziua lucrătoare imediat următoare după eliberarea certificatului, despre existenţa neconcordanţelor între informaţiile înregistrate în SIC la nivelul I şi cele înregistrate în SIC la nivelul II. În caz contrar, numai înregistrările efectuate în SIC la Banca Naţională vor fi luate ca bază în cazul unor divergente între datele Băncii Naţionale şi datele participanţilor.

 4. Cel tîrziu în prima zi de lucru a săptămînii care urmează după săptămîna de gestiune participanţii la SIC (cu excepţia depozitarului central) sunt obligaţi să expedieze la Banca Naţională informaţia privind soldurile pe contul nr.I, nr.III şi contul nr.II (în total pe clienţi) pe fiecare zi a săptămînii şi volumul operaţiunilor efectuate între clienţii băncii (anexa nr.21) şi informaţia privind soldurile pe contul nr.II în diviziune pe investitorii nerezidenţi (anexa nr.22), asigurînd reconcilierea tuturor conturilor individuale ale clienţilor participanţilor şi a conturilor proprii, evidenţiate în sistemele proprii, cu conturile deschise în SIC la Banca Naţională. Informaţia dată este prezentată separat pe emitenţi: Ministerul Finanţelor – valori mobiliare de stat şi Banca Naţională a Moldovei – certificatele BNM.
  (Pct.119 completat prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

1191. Depozitarul central, în prima zi lucrătoare a săptămînii care urmează după săptămîna de gestiune, este obligat să transmită la Banca Naţională informaţiile referitoare la soldurile pe contul nr. IV în suma totală, pe fiecare zi a săptămînii, precum şi volumul operaţiunilor de vînzare-cumpărare a obligaţiunilor de stat efectuate la bursa de valori între clienţii depozitarului central şi înregistrate în contul nr. IV al depozitarului central în SIC (anexa nr.25).
(Pct.1191 introdus prin Hot. BNM nr.273 din 26.12.2013, în vigoare 21.02.2014)

 1. Participanţii întocmesc lunar şi prezintă la Banca Naţională pînă la data de 5 a lunii ce urmează după luna de gestiune lista clienţilor - proprietari ai VMS, care deţin mai mult de 5 la sută din volumul VMS cu acelaşi cod ISIN, aflate în circulaţie (anexa nr.23). După caz, Banca Naţională poate, prin intermediul poştei electronice securizate, solicita de la participanţi această informaţie mai frecvent.

 

Capitolul XI
Cerinţe referitoare la funcţionalitatea şi securitatea SIC
Secţiunea 1. Cerinţe referitoare la funcţionalitatea SIC

 1. În cadrul SIC (la ambele nivele) trebuie să fie asigurate şi respectate cel puţin următoarele cerinţe funcţionale, care:
  1) să permită păstrarea şi vizualizarea istoricului tranzacţiilor cu valori mobiliare şi al operaţiunilor aferente acestora pentru o perioadă de cel puţin un an după răscumpărarea valorilor mobiliare;
  2) să permită crearea de arhive în format electronic şi, la necesitate, să poată restabili informaţia în baza arhivelor date;
  3) să dispună de măsuri de protecţie suficiente şi eficiente în scopul permiterii accesului doar persoanelor împuternicite şi în limita drepturilor acordate;
  4) să dispună de mecanisme de control al accesului ce ar asigura atribuirea de identificatori unici şi date de acces (parola, token, cheie) persoanelor împuternicite;
  5) să asigure implementarea de politici complexe faţă de parolele de acces;
  6) să asigure înregistrarea tuturor activităţilor şi evenimentelor în cadrul SIC şi păstrarea securizată a acestora, pentru a permite auditul evenimentelor de sistem (în special, a excepţiilor şi evenimentelor de securitate a informaţiei) şi a acţiunilor persoanelor împuternicite în cadrul sistemului (inclusiv a celor cu drepturi de administrare);
  7) să dispună de mecanisme de validare a datelor de intrare şi de ieşire din sistem.

Secţiunea 2. Cerinţe referitoare la securitatea SIC

 1. Informaţiile prelucrate în cadrul SIC cad sub incidenţa prevederilor legale privind asigurarea păstrării secretului bancar, comercial, datelor cu caracter personal, secretului profesional în Banca Naţională, precum şi oricărei informaţii protejate prin lege.

 2. Informaţiile privind descrierea sistemului, codurile sursă, procedurile de administrare, acordare a accesului şi de efectuare a copiilor de rezervă reprezintă informaţii confidenţiale, ce necesită a fi adecvat protejate.

 3. Accesul la sistem se va acorda doar în funcţie de rolul deţinut în sistem şi doar persoanelor împuternicite.

 4. Participanţii trebuie să asigure elaborarea unui plan de analiză şi gestiune a riscurilor la care se expune sistemul, care va conţine măsurile de securitate implementate, măsurile şi acţiunile necesare a fi întreprinse, resursele alocate, responsabilităţile şi termenele de implementare conform priorităţilor de administrare a riscurilor de securitate a informaţiei. Planul trebuie să fie revizuit la apariţia unor modificări majore în cadrul SIC sau cel puţin o dată pe an.

Secţiunea 3. Cerinţe referitoare la asigurarea continuităţii funcţionării SIC

 1. Participanţii trebuie să asigure păstrarea în format electronic a istoricului tranzacţiilor cu valori mobiliare şi a operaţiunilor aferente acestora pentru o perioadă de 10 ani.

 2. În vederea asigurării unui grad înalt de disponibilitate a datelor şi informaţiilor la nivelul doi al SIC, participanţii vor elabora şi implementa proceduri adecvate de continuitate şi recuperare a activităţii sistemelor informatice ce prelucrează tranzacţii cu valori mobiliare.

 3. Participanţii trebuie să asigure existenţa unei infrastructuri cu un nivel înalt de disponibilitate care să satisfacă următoarele cerinţe minime (fără a se limita doar la acestea):
  1) SIC nu va admite pierderi de date în caz de incidente de continuitate (toleranţa faţă de pierderea de date este zero);
  2) perioada maximă de întrerupere a funcţionării SIC de 2 ore;
  3) infrastructura de bază aferentă SIC va fi dublată de o infrastructură de rezervă, amplasată în cadrul unui local de rezervă care să nu fie expus aceloraşi riscuri precum localul de bază şi trebuie să dispună de capacităţile necesare pentru susţinerea procesului de restabilire. Localului de rezervă i se va asigura cel puţin acelaşi nivel de securitate ca şi celui primar (de bază).

 4. Informaţiile privind operaţiunile efectuate în decursul zilei sunt imprimate pe suport hîrtie, fapt ce permite confruntarea acestora în caz de pierdere a datelor din cadrul SIC ca urmare a unor incidente.

 5. Suplimentar cerinţelor de păstrare prevăzute în prezenta secţiune, documentele aferente operaţiunilor înregistrate în SIC urmează să corespundă, după caz, şi altor cerinţe stabilite de legislaţia în domeniu.

Secţiunea 4. Gestiunea incidentelor de securitate şi continuitate

 1. Un incident de continuitate reprezintă orice eveniment ce a dus la întreruperi în activitatea SIC sau la indisponibilitatea resurselor necesare funcţionării normale a SIC.

 2. Un incident de securitate a informaţiei reprezintă un eveniment sau o serie de evenimente care au o probabilitate semnificativă de a compromite activitatea SIC şi de a aduce ameninţări securităţii informaţiei prelucrate în cadrul acestuia.

 3. Incidentele de continuitate şi securitate aferente SIC apărute la nivelul Băncii Naţionale vor fi soluţionate în regim de urgenţă, conform prevederilor planurilor şi procedurilor de continuitate şi securitate interne ale Băncii Naţionale. Participanţii la SIC în decurs de o oră vor fi anunţaţi prin mijloacele de comunicare disponibile (telefon, poşta electronică, fax autentificat ş.a.) privind perioada de înlăturare a incidentului şi măsurile întreprinse.

 4. În cazul apariţiei incidentelor de continuitate la unul dintre participanţii la SIC, fapt ce face imposibilă efectuarea schimbului de mesaje şi decontarea pe o perioadă continuă care depăşeşte o oră în cursul zilei de operare, participantul apelează persoanele în cadrul Băncii Naţionale, responsabile pentru menţinerea sistemului, prin intermediul telefonului/faxului autentificat, sau prin transmiterea unui mesaj securizat cu descrierea problemelor apărute pentru comunicarea administratorului sistemului şi soluţionarea problemelor.

 5. Toate incidentele majore de securitate apărute la al doilea nivel al SIC se raportează prin scrisoare oficială la Banca Naţională în decurs de maxim 3 zile lucrătoare din momentul constatării incidentului de securitate.

 6. În vederea facilitării investigării cauzelor incidentelor, participanţii vor asigura:
  1) o perioadă de păstrare a jurnalelor de audit de minim 12 luni;
  2) păstrarea şi gestionarea jurnalelor de audit într-o manieră ce asigură integritatea şi autenticitatea informaţiei conţinute.

 

Capitolul XII
Zilele şi programul de operare

 1. Orarul de funcţionare al SIC este de la ora 08:15 pînă la ora 17:00 de luni pînă vineri inclusiv, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

 2. Participanţii pot iniţia tranzacţiile cu valorile mobiliare după cum urmează:
  1) tranzacţiile FoP de la 9:00 pînă la 16:15;
  2) tranzacţiile DvP de la 9:00 pînă la 15:00, cu înregistrarea valorilor mobiliare în conturile menţinute în SIC pînă la 16:45.

 3. Orice modificare a acestui program de operare va fi comunicată participanţilor de către administratorul sistemului.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).