• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.06.2018

Regulamentul cu privire la auditul extern al băncilor

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului
cu privire la auditul extern al băncilor

nr. 118  din  24.05.2018
(în vigoare 08.06.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 183-194 art. 908 din 08.06.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1328 din 31.05.2018

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art.85 alin.(2), art.87-90 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la auditul extern al băncilor, conform anexei.

2. Se abrogă Regulamentul cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rezultatelor auditului, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.24 din 08 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art.104), cu modificările şi completările ulterioare.

3. Cererea şi documentele privind obţinerea aprobării societăţii de audit de către Banca Naţională a Moldovei nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se examinează şi se soluţionează în conformitate cu prevederile regulamentului menţionat la pct.1, cu condiţia completării acestora în termen de 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare.
Cererea şi documentele se examinează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data completării de către bancă a setului de documente. În cazul în care cererea şi documentele nu sunt completate în termenul indicat acestea se restituie băncii.

4. Primul audit extern în scopul verificării şi evaluării adecvării şi implementării politicilor şi procedurilor interne ale băncii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, prevăzut la punctul 21 din regulamentul menţionat la pct.1, se va iniţia la 1 septembrie 2018, pentru perioada 1 septembrie 2017 – 1 septembrie 2018, cu prezentarea raportului auditorului în cel mult 3 luni de la data încheierii perioadei de raportare auditate.

 

PREŞEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Sergiu CIOCLEA

Nr.118. Chişinău, 24 mai 2018.

 

Anexă

Aprobat
prin Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.118 din 24 mai 2018

REGULAMENT
cu privire la auditul extern al băncilor

 

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ aferent efectuării auditului extern al situaţiilor financiare ale băncii şi a auditului extern în alte scopuri, cerinţe faţă de societatea de audit, modul de aprobare şi de retragere a aprobării societăţii de audit, modul de comunicare şi documentare între societatea de audit, Banca Naţională a Moldovei şi bancă.

2. Noţiunile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.
În sensul prezentului regulament, noţiunea “bancă” include banca persoană juridică din Republica Moldova şi sucursala băncii din alt stat licenţiată de către Banca Naţională a Moldovei.

3. Societatea de audit care va efectua auditul extern al băncii urmează a fi aprobată de Banca Naţională a Moldovei până la încheierea cu banca a contractului de audit.

4. Societatea de audit efectuează auditul extern al situaţiilor financiare ale băncii conform legislaţiei din domeniul auditului şi prevederilor cadrului legal aferent activităţii băncilor.

 

Capitolul II
CERINŢE FAŢĂ DE SOCIETATEA DE AUDIT

5. Banca Naţională a Moldovei aprobă societatea de audit pentru efectuarea auditului extern al băncii, care cumulativ întruneşte următoarele criterii:
1) Nu i-a fost retrasă aprobarea Băncii Naţionale a Moldovei în contextul respectării prevederilor cadrului legal aferent activităţii băncilor şi/sau domeniul auditului extern al băncii din ultimii 3 ani;
2) Dispune de minimum 3 ani de experienţă în domeniul auditului situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public;
3) Echipa societăţii de audit desemnată pentru misiunea de audit respectivă întruneşte următoarele condiţii:
a) cel puţin 1/3 din echipa societăţii de audit dispune de experienţă în domeniul auditului situaţiilor financiare conform standardelor internaţionale de raportare financiară (în continuare –IFRS);
b) cel puţin un auditor dispune de certificat de calificare a auditorului instituţiilor financiare, eliberat de Banca Naţională a Moldovei;
c) cel puţin un auditor dispune de certificat de calificare a contabilului, eliberat de către o societate internaţională independentă;
d) cel puţin un auditor din echipa societăţii de audit dispune de certificat de audit în sisteme informaţionale CISA, eliberat de către o societate internaţională independentă ce se ocupă cu dezvoltarea, adoptarea şi utilizarea cunoştinţelor şi practicilor acceptate la nivel mondial pentru sistemele informatice de vârf în industrie ISACA (în continuare – certificat CISA);
e) cel puţin un membru al echipei societăţii de audit are o experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul auditului situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public, dintre care un an în domeniul auditului situaţiilor financiare ale băncilor.

6. O societate de audit poate presta servicii de audit extern, indiferent de scopul auditului propus, în aceeaşi perioadă de gestiune, concomitent la câteva bănci din Republica Moldova, cu condiţia că la data aprobării acesteia, de către Banca Naţională a Moldovei, activele cumulative ale băncilor respective să nu depăşească 50 la sută din totalul activelor din sistemul bancar.

7. Contractul de audit extern se încheie în formă scrisă şi conţine cel puţin următoarele:
1) Obiectivul şi sfera de aplicare a auditului extern;
2) Obligaţia societăţii de audit de a elabora raportul auditorului conform Standardelor Internaţionale de Audit (în continuare - ISA), precum şi scrisoarea adresată conducerii, pe care societatea de audit este responsabilă să le prezinte consiliului băncii şi Băncii Naţionale a Moldovei;
3) Perioada de gestiune, conform legislaţiei contabilităţii, pentru care se efectuează auditul extern;
4) Obligaţia societăţii de audit de a comunica băncii despre modificarea informaţiei aferentă criteriilor specificate la pct.5 în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificării;
5) Obligaţia societăţii de audit de a transmite Băncii Naţionale a Moldovei informaţia obţinută în cadrul misiunii de audit în situaţiile prevăzute la art.89 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor şi faptul că aceasta nu constituie o încălcare a obligaţiei de respectare a confidenţialităţii informaţiei referitoare la activitatea băncii auditate, care revine societăţii de audit potrivit legislaţiei sau clauzelor contractuale, şi nu poate atrage răspunderea de orice natură a acesteia.

8. Pentru obţinerea aprobării Băncii Naţionale a Moldovei, banca depune o cerere cu anexarea următoarelor documente şi informaţii:
1) În cazul auditului situaţiilor financiare, extrasul din procesul-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor băncii la care a fost luată decizia privind confirmarea societăţii de audit pentru desfăşurarea auditului situaţiilor financiare;
2) În cazul auditului extern în alte scopuri, extrasul din procesul-verbal a organului de conducere abilitat prin lege sau statut la care a fost luată decizia privind confirmarea societăţii de audit pentru desfăşurarea auditului extern în alte scopuri;
3) O descriere cu privire la calendarul activităţilor planificate a societăţii de audit pentru perioada de gestiune planificată;
4) O declaraţie pe propria răspundere cu privire la lipsa criteriilor de afiliere a societăţii de audit cu banca, semnată de către persoana responsabilă/conducătorul societăţii de audit;
5) Proiectul agreat al contractului de audit extern, care va fi încheiat între bancă şi societatea de audit, întocmit în limba română, care include şi cerinţele specificate la pct.7;
6) Informaţiile privind experienţa teoretică şi practică a echipei societăţii de audit în domeniul auditului situaţiilor financiare conform IFRS, sistemelor informaţionale în sectorul financiar şi auditului extern în alte scopuri, după caz, potrivit pct.5 şi anexei la prezentul regulament, cu ataşarea copiilor documentelor justificative, confirmate prin semnătura persoanei responsabile a băncii;
7) O declaraţie pe propria răspundere cu privire la independenţa auditorilor din echipa societăţii de audit, conform legislaţiei din domeniul auditului, semnată de către persoana responsabilă/conducătorul societăţii de audit;
8) În cazul auditului extern în alte scopuri, suplimentar la documentele şi informaţiile specificate în prezentul punct, se anexează şi proiectul scrisorii de misiune a societăţii de audit întocmite conform Standardelor Internaţionale privind Serviciile Conexe.

9. Cererea, precum şi documentele şi informaţiile anexate, specificate la pct.8, se întocmesc în limba română şi se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în termen de 10 zile lucrătoare de la confirmarea societăţii de audit de către adunarea generală a acţionarilor băncii sau, după caz, de către organul de conducere abilitat prin lege sau statut. Banca Naţională a Moldovei, în termen de 30 zile lucrătoare de la data primirii setului complet de documente şi informaţii, aprobă sau refuză să aprobe societatea de audit nominalizată, informând în scris banca despre decizia sa.

10. În cazul în care documentele specificate la pct.8 sunt incomplete, Banca Naţională a Moldovei informează în scris banca despre acest fapt în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Banca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării scrisorii Băncii Naţionale a Moldovei, completează şi prezentă la Banca Naţională a Moldovei documentele şi/sau informaţiile care lipsesc. Termenul de 30 de zile lucrătoare specificat la pct.9 începe să curgă la prezentarea de către bancă a setului complet de documente şi informaţii.

11. În cazul în care banca nu a completat în termenele prevăzute la pct.10 setul de documente, Banca Naţională a Moldovei îl restituie fără a-l examina.

12. În cazul în care setul de documente este complet, dar informaţiile conform acestuia sunt insuficiente pentru constatarea corespunderii societăţii de audit şi luarea deciziei privind aprobarea societăţii de audit, termenul stabilit la pct.9 poate fi prelungit pentru o perioadă de 15 zile lucrătoare, cu informarea în scris a băncii. În cadrul efectuării unor investigaţii suplimentare, Banca Naţională a Moldovei îşi rezervă dreptul de a solicita documente şi informaţii suplimentare, de a efectua examinări suplimentare, inclusiv de a consulta autorităţile publice şi alte persoane juridice privind activitatea societăţii de audit şi / sau a membrilor echipei societăţii de audit.

13. În decizia Băncii Naţionale a Moldovei privind refuzul de a aproba societatea de audit se indică temeiurile în baza cărora se refuză cererea de aprobare a societăţii de audit depusă de către bancă. Drept temeiuri de refuz sunt considerate următoarele:
1) Prezentarea la Banca Naţională a Moldovei a informaţiei eronate pentru luarea deciziei privind aprobarea societăţii de audit şi/sau;
2) Necorespunderea societăţii de audit a cel puţin unuia din criteriile specificate la pct.5 şi 6 şi/sau;
3) Necorespunderea cerinţelor din contractul de audit extern specificate la pct.7;
4) Nerespectarea prevederilor cadrului legal aplicabil auditului extern al băncii din ultimii 3 ani.

14. Banca, în perioada desfăşurării auditului extern, este obligată să notifice în scris Banca Naţională a Moldovei în termen de 3 zile lucrătoare, ori de câte ori este necesar, despre modificările parvenite în informaţiile prezentate în cadrul procesului de aprobare, inclusiv modificările care au ca rezultat neîncadrarea societăţii şi/sau echipei de audit în criteriile stabilite la pct.5.

15. În cazul în care, societatea de audit nu-şi îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute în Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, inclusiv nu mai întruneşte condiţiile specificate la pct.5 şi/sau nu mai respectă cerinţele de conduită etică şi profesională, Banca Naţională a Moldovei retrage aprobarea sau poate acorda o perioadă pentru înlăturarea neconformărilor şi deficienţelor constatate.
În cazul în care, societatea de audit nu înlătură neconformările şi deficienţele constatate în perioada stabilită de către Banca Naţională a Moldovei, aceasta retrage aprobarea acordată societăţii de audit.
În cazul retragerii aprobării societăţii de audit sau acordarea unei perioade pentru înlăturarea neconformărilor şi deficienţelor constatate, Banca Naţională a Moldovei comunică băncii în termen de 2 zile lucrătoare despre decizia luată în acest sens şi despre motivul aplicării măsurilor respective.

16. După informarea băncii despre refuzul de a aproba societatea de audit sau retragerea aprobării acordate societăţii de audit specificate la pct.13 sau 14, după caz, aceasta convoacă neîntârziat adunarea generală a acţionarilor sau, după caz, organul de conducere abilitat prin lege sau statut pentru confirmarea unei alte societăţi de audit în condiţiile prezentului regulament.

17. Auditul extern al activităţilor şi/sau operaţiunilor externalizate de către bancă se efectuează conform cerinţelor specificate la capitolul VI din Regulamentul privind externalizarea activităţilor şi operaţiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.241 din 3 noiembrie 2011.

 

Capitolul III
AUDITUL EXTERN AL SITUAŢIILOR FINANCIARE

18. Banca este auditată anual de către o societate de audit aprobată de Banca Naţională a Moldovei pentru efectuarea auditului extern al situaţiilor financiare individuale şi consolidate, după caz, întocmite conform IFRS.

19. Ca urmare a auditului extern al situaţiilor financiare, echipa societăţii de audit emite raportul auditorului, precum şi scrisoarea adresată conducerii conform legislaţiei din domeniul auditului, inclusiv ISA.

20. Scrisoarea adresată conducerii este destinată consiliului băncii şi conţine cel puţin următoarele informaţii:
1) Aspecte ce decurg din auditul extern al situaţiilor financiare care sunt relevante pentru conducerea băncii în supravegherea procesului de raportare financiară;
2) Denaturări semnificative ale informaţiilor, conform ISA sau inconsecvenţe ce se conţin în situaţiile financiare auditate care au fost corectate;
3) Deficienţe în controlul intern pe care societatea de audit le-a identificat, ţinând cont de dispoziţiile expuse în ISA 265 “Informarea persoanelor responsabile cu guvernanţa şi a conducerii despre deficienţele în controlul intern”, inclusiv cele constatate în metodele şi procedeele utilizate de auditul intern al băncii;
4) Constatări ale societăţii de audit, inclusiv viziunea asupra aspectelor calitative ale practicilor de contabilitate, cel puţin, la subiectele prevăzute în anexa nr.2 din ISA 260 “Comunicarea cu persoanele responsabile cu guvernanţa”;
5) Viziuni ale societăţii de audit asupra aspectelor ce ţin de estimările contabile pentru elementele pentru care estimările sunt esenţiale, aspecte expuse în ISA 540 “Auditarea estimărilor contabile, inclusiv a estimărilor contabile la valoarea justă şi a prezentărilor aferente”;
6) Orice altă informaţie considerată de către societatea de audit semnificativă şi care este necesară de a fi prezentată consiliului băncii.

 

Capitolul IV
AUDITUL EXTERN ÎN ALTE SCOPURI

21. Potrivit art.87 din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, Banca Naţională a Moldovei solicită băncilor, după caz, efectuarea de activităţi de audit extern în alte scopuri decât auditul extern al situaţiilor financiare.
Auditul extern în alte scopuri prevăzut la pct.22 subpct.3) se va efectua anual, începând cu 1 septembrie pentru situaţia ultimilor 12 luni, de către o societate de audit aprobată de Banca Naţională a Moldovei în condiţiile expuse în prezentul regulament, cu prezentarea raportului auditorului în cel mult 3 luni de la data încheierii perioadei de raportare auditate.

22. În sensul prezentului regulament, “auditul extern în alte scopuri” reprezintă o sarcină specifică de verificare şi evaluare, solicitată de către Banca Naţională a Moldovei, cu privire la unul sau mai multe din următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:
1) Adecvării cadrului de administrare a activităţii băncii conform actelor normative aplicabile ale Băncii Naţionale a Moldovei;
2) Veridicităţii şi plenitudinii rapoartelor prudenţiale şi FINREP prezentate la Banca Naţională a Moldovei;
3) Adecvării şi implementării politicilor şi procedurilor interne ale băncii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
4) Evaluării cadrului intern de administrare a riscurilor aferente tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor.

23. Auditul extern în alte scopuri poate fi desfăşurat concomitent cu auditul extern al situaţiilor financiare sau separat de acesta, precum şi de aceeaşi societate de audit sau de o altă societate de audit aprobată de Banca Naţională a Moldovei în condiţiile prevăzute în prezentul regulament, care se aplică în modul corespunzător.

24. Auditul extern în alte scopuri nu face parte din auditul extern al situaţiilor financiare, dar este un control specific pe anumite arii solicitate de a fi verificate şi se va face în baza unui contract de audit extern separat încheiat între bancă şi societatea de audit.

25. Banca Naţională a Moldovei poate solicita iniţierea unui audit extern în alte scopuri pentru fiecare bancă individual cu indicarea ariei de verificare şi evaluare.
Banca Naţională a Moldovei poate înainta cerinţe privind modul, forma, perioada, condiţiile de desfăşurare a verificării şi evaluării, inclusiv cerinţele faţă de echipa de audit, şi data limită de prezentare a raportului auditorului extern în alte scopuri.

 

Capitolul V
OBLIGAŢIILE SOCIETĂŢII DE AUDIT APROBATE
DE BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

26. Societatea de audit prezintă, în original, Băncii Naţionale a Moldovei şi consiliului băncii, în termen de 4 luni de la data încheierii perioadei de raportare auditată, conform legislaţiei contabilităţii, raportul auditorului situaţiilor financiare, precum şi scrisoarea adresată conducerii, cu anexarea situaţiilor financiare, care sunt semnate în numele societăţii de audit de către conducătorul societăţii de audit şi şeful echipei societăţii de audit.

27. În cazul auditului extern în alte scopuri solicitat de către Banca Naţională a Moldovei potrivit pct.21, societatea de audit prezintă Băncii Naţionale a Moldovei şi, după caz, consiliului băncii raportul asupra constatărilor efective aferente procedurilor convenite în condiţiile prevăzute la pct.25, care este semnat de către conducătorul societăţii de audit şi şeful echipei societăţii de audit.

28. Banca păstrează în original documentele specificate la pct.26 şi, după caz, pct.27 la sediul acesteia.

29. În perioada desfăşurării auditului extern al situaţiilor financiare şi/sau auditului extern în alte scopuri, Banca Naţională a Moldovei, după caz, comunică cu societatea de audit şi/sau cu banca auditată, pentru a discuta anumite aspecte legate de activitatea băncii auditate.

30. Societatea de audit informează Banca Naţională a Moldovei despre orice fapt sau decizie în legătură cu banca auditată potrivit art.89 alin.(1) din Legea nr.202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor şi furnizează la solicitarea acesteia orice detalii, clarificări, explicaţii legate de perioada de gestiune auditată a băncii, inclusiv după finalizarea activităţii de audit.

 

Anexe:           DOC           PDF