• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 608;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.06.2000

Regulamentul cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr. 143 din 02.06.2000

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.65-67/230 din 08.06.2000

Aprobat
prin Hotărîrea a Consiliului de Administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 143 din 2 iunie 2000

REGULAMENT
cu privire la contopirea sau absorbţia băncilor din Republica Moldova

Modificat și completat prin:

HCA al BNM nr. 204 din 30.06.2005, MO al R. Moldova nr. 98-100 din 22.07.2005
HCA al BNM nr. 171 din 11.09.2008, MO al R. Moldova nr. 180-181 din 3.10.2008
HCA al BNM nr. 197 din 23.08.2012, MO al R. Moldova nr. 237-241 din 16.11.2012

 

I. FUNDAMENTAREA, OBIECTIVUL ŞI APLICAREA

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu împuternicirile Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute la articolele 4, 5, 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi articolele 1, 7, 13, 16 şi 27 din Legea instituţiilor financiare.
2. Prezentul Regulament are drept scop asigurarea bunei funcţionări a sectorului financiar al Republicii Moldova bazat pe un sistem puternic şi competitiv orientat spre relaţiile de piaţă şi prevenirea oricărui risc dependent de sistem.
3. Orice contopire sau absorbţie a băncilor se efectuează cu permisiunea scrisă a Băncii Naţionale.
4. Prezentul Regulament stabileşte regulile şi procedurile ce urmează a fi utilizate de către băncile comerciale antrenate în procesul de contopire sau absorbţie.
5. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi în cazul vânzării unei părţi substanţiale din activele băncii.

 

II.DEFINIŢII

6. În sensul prezentului Regulament sunt stabilite următoarele definiţii:
6.1. Contopirea este procesul de reorganizare, care are ca efect încetarea existenţei a două sau mai multe bănci (băncile contopite) în rezultatul căreia este înfiinţată o nouă bancă (banca succesoare).
La contopirea băncilor, toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile fiecăreia din băncile contopite trec, potrivit actului de transfer şi bilanţului consolidat, la banca succesoare.
Neincluderea în bilanţul consolidat şi în actul de transfer a unor obligaţiuni contractate, angajamente şi garanţii emise etc. a băncii contopite nu scuteşte banca succesoare de îndeplinirea acestora după înregistrarea contopirii.
(Pct.6.1 modificat prin HCA nr.204 din 30 iunie 2005)
6.2. Absorbţia este procesul de reorganizare, care are ca efect încetarea existenţei unei sau mai multor bănci (băncile absorbite) şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la o bancă (banca absorbantă) devenind succesor de drepturi şi obligaţii ale băncii (băncilor) absorbite.
La absorbţie toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile băncii absorbite trec la banca absorbantă în conformitate cu actul de transfer şi bilanţul consolidat.
Neincluderea în bilanţul consolidat şi în actul de transfer a unor obligaţiuni contractate, angajamente şi garanţii emise etc. a băncii absorbite nu scuteşte banca succesoare de îndeplinirea acestora după înregistrarea absorbţiei.
(Pct.6.2 modificat prin HCA nr.204 din 30 iunie 2005)
6.3. Vânzare unei părţi substanţiale din activele băncii valoarea căreia constituie mai mult de 10 la sută din valoarea activelor băncii conform bilanţului la ultima dată gestionară se efectuează cu permisiunea scrisă a Băncii Naţionale.
Vânzarea unei părţi substanţiale din activele băncii, ce constituie de la 10 până la 50 la sută din valoarea activelor băncii se efectuează în baza deciziei consiliului băncii.
Vânzarea unei părţi substanţiale din activele băncii, ce constituie mai mult de 50 la sută din valoarea activelor băncii se efectuează în baza deciziei adunării generale a acţionarilor.

 

III.REGLEMENTAREA CONTOPIRII SAU ABSORBŢIEI

7. Banca Naţională va aproba contopirea sau absorbţia băncilor comerciale numai în cazul în care nu va fi admis riscul excesiv în sistemul financiar şi va contribui la promovarea unui sector financiar puternic şi competitiv.

8. Băncile care se află în proces de reorganizare continuă să efectueze decontările prin intermediul conturilor sale corespondente şi să-şi onoreze obligaţiile până la efectuarea înregistrării în conformitate cu prezentul Regulament.

9. În cazul contopirii Banca Naţională va elibera băncii succesoare licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare.
(Pct.9 modificat prin HCA nr.171 din 11.09.08)

10 În cazul absorbţiei banca succesoare va desfăşura activitatea după absorbţie în baza licenţei deţinute de ea anterior.
(Pct.10 modificat prin HCA nr.171 din 11.09.08)

11. Banca succesoare poate să-şi deschidă filiale, reprezentanţe şi oficii secundare în baza băncii (băncilor) cedente în conformitate cu Regulamentul privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor, cu excepţia capitolului II al regulamentului nominalizat în prezentul punct.
(Pct.11 modificat prin HCA nr.197 din 23.08.2012)

12. La contopire sau absorbţie toate drepturile privind activităţile financiare şi procedeele tehnice aferente acestora ale băncilor contopite sau absorbite trec la banca succesoare (cu excepţia documentelor de remediere, ţinând cont de prevederile aliniatului trei şi a cazurilor, în care a fost decis altfel, ţinând cont de prevederile alineatului doi din punctul dat) .
La eliberarea permisiunii conform p.p.21, 22 Banca Naţională poate lua decizia de a nu transmite băncii succesoare unele drepturi privind activităţile financiare şi procedeele tehnice aferente acestora, acordate anterior băncilor care au participat la procesul de contopire (absorbţie). O astfel de decizie poate fi luată conform prevederilor actelor normative în baza cărora au fost acordate drepturile respective.
Documentele de remediere emise faţă de banca contopită sau absorbită se referă la banca succesoare în măsura în care acestea nu limitează activităţile financiare anterior permise uneia din băncile cedente.
(Pct.12 modificat prin HCA nr.204 din 30 iunie 2005)

 

IV.LIMITELE POZIŢIEI DOMINANTE PE PIAŢA BANCARĂ

13. Pentru promovarea unui sector financiar puternic şi competitiv este necesară respectarea de către bănci a următoarelor limite:
- activele totale ale băncii succesoare în raport cu activele totale pe întregul sector bancar nu trebuie să depăşească 30%;
- depozitele persoanelor fizice ale băncii succesoare în raport cu depozitele totale primite de la persoanele fizice pe întregul sector bancar nu trebuie să depăşească 30%.

14. Respectarea limitelor poziţiei dominante pe piaţa bancară este obligatorie pentru toate băncile comerciale din Republica Moldova în activitatea lor cotidiană.

 

V.RISCUL DEPENDENT DE SISTEM

15. Banca Naţională va evalua potenţialul riscului dependent de sistem în baza următoarelor criterii:
a) argumentarea economică a contopirii sau absorbţiei (scopul, motivele şi impactul reorganizării asupra situaţiei financiare a băncii succesoare);
b) existenţa unui plan operaţional rezonabil pentru derularea procesului de contopire sau absorbţie;
c) respectarea de către banca succesoare a valorilor indicatorilor prudenţiali prevăzute în actele normative în vigoare ale Băncii Naţionale. În cazul în care va fi constatată încălcarea acestora la momentul contopirii sau absorbţiei, banca succesoare va conforma activitatea sa în domeniul respectiv în termen de un anTermenul indicat în p.15 c) nu se consideră perioadă de graţie., argumentând această conformare prin activităţi concrete, cu reflectarea acestora în business-plan;
d) impactul poziţiei financiare a băncii succesoare asupra sistemului financiar, inclusiv asupra competitorilor (situaţia curentă şi dezvoltarea ulterioară), luând în consideraţie limitele poziţiei dominante, concentrarea creditelor şi depozitelor, efectele asupra pieţei monetare şi valutare.

 

VI.AUDITUL EXTERN

16. Banca Naţională recomandă băncilor aflate în proces de contopire sau absorbţie să antreneze o firmă de audit independentă, care posedă licenţa de desfăşurare a activităţii de audit bancar eliberată de către Camera Licenţierii şi auditorul care deţine certificatul de calificare al auditorului instituţiei financiare.
(Pct.16 modificat prin HCA nr.171 din 11.09.08)

 

VII.PROCEDURA DE OBŢINERE A ACORDULUI PRELIMINAR AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

17. În scopul obţinerii acordului preliminar, solicitanţii înştiinţează Banca Naţională referitor la intenţia de contopire sau absorbţie, cu prezentarea actelor respective în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 1. Organele de administrare ale băncilor vor prezenta în comun cererea pentru obţinerea acordului preliminar pentru contopirea sau absorbţia băncilor cel mai târziu cu treizeci de zile până la data desfăşurării adunărilor generale ale acţionarilor la care va fi luată decizia de reorganizare.
 2. Cererea scrisă şi setul de acte, întocmite în conformitate cu prevederile stipulate în anexa nr.1 la prezentul Regulament, se înaintează Guvernatorului Băncii Naţionale de către preşedinţii Consiliilor băncilor care au intenţia de contopire sau absorbţie.
 3. Banca Naţională este în drept să solicite prezentarea informaţiei suplimentare, în cazul în care informaţia prezentată conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament este insuficientă pentru luarea deciziei privind eliberarea acordului preliminar.
  (Pct.17 modificat prin HCA nr.204 din 30 iunie 2005)

18. În termen de cincisprezece zile lucrătoare de la data înregistrării cererii Banca Naţională, în condiţiile prevăzute la capitolele III – V ale prezentului Regulament, eliberează acordul preliminar sau respinge cererea, informând în scris solicitanţii cu indicarea motivelor.

19. Acordul preliminar privind contopirea sau absorbţia băncilor eliberat de Banca Naţională este valabil pentru perioada de un an de la data eliberării acestuia.

 

VIII.PROCEDURA DE OBŢINERE A PERMISIUNII BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI ŞI ÎNREGISTRAREA

20. În scopul obţinerii permisiunii şi înregistrării contopirii sau absorbţiei prin efectuarea înscrierilor respective în registrul central al băncilor comerciale, eliberării şi/sau retragerii licenţelor de desfăşurare a activităţilor financiare solicitanţii prezintă cererea şi setul respectiv de acte în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
(Pct.20 modificat prin HCA nr.171 din 11.09.08)
a. Cererea scrisă şi setul respectiv de acte, întocmite în conformitate cu prevederile stipulate în anexa nr.2 la prezentul Regulament, se înaintează Guvernatorului Băncii Naţionale de către preşedinţii Consiliilor băncilor antrenate în contopire sau absorbţie în termen de cincisprezece zile lucrătoare după intrarea în vigoare a hotărârilor respective ale adunărilor generale ale acţionarilor.
b. Banca Naţională este în drept să solicite prezentarea informaţiei suplimentare, în cazul în care informaţia prezentată conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament este insuficientă pentru luarea deciziei privind eliberarea permisiunii şi înregistrarea contopirii sau absorbţiei băncilor.
(Modificat prin HCA nr.204 din 30 iunie 2005)

21. În termen de patruzeci şi cinci zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru eliberarea permisiunii şi înregistrării contopirii sau absorbţiei, Banca Naţională examinează cererea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi prezentului Regulament.

22. În cazul în care cererea (întocmită în corespundere cu anexa nr.2) corespunde prevederilor legislaţiei în vigoare Banca Naţională efectuează următoarele:
a) în cazul contopirii
- acordă permisiunea;
- aprobă statutul băncii succesoare;
- retrage licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare a băncilor contopite şi eliberează licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare băncii succesoare;
- înregistrează banca succesoare în registrul central al băncilor cu excluderea simultană din registru a băncilor contopite;
b) în cazul absorbţiei
- acordă permisiunea;
- aprobă modificările la statut (în caz de necesitate);
- retrage licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare a băncii absorbite;
- efectuează înscrierile privind excluderea din registrul central al băncilor a băncii absorbite.
(Pct.22 modificat prin HCA nr.204 din 30.06.2005)|
(Pct.22 modificat prin H CA nr.171 din 11.09.08)

 

IX. VÂNZAREA UNEI PĂRŢI SUBSTANŢIALE DIN ACTIVELE BĂNCII

23. Vânzarea unei părţi substanţiale din activele băncii se efectuează în două etape:
- obţinerii acordului preliminar al Băncii Naţionale la iniţierea procesului de vânzare a unei părţi substanţiale din activele băncii ;
- obţinerii permisiunii Băncii Naţionale.

24. În scopul obţinerii acordului preliminar, solicitanţii înştiinţează Banca Naţională referitor la intenţia de vânzare şi procurare a unei părţi substanţiale din activele băncii vânzătoare, cu prezentarea actelor respective în conformitate cu anexa nr.4 la prezentul Regulament.
a) Organele de administrare a solicitanţilor vor prezenta în comun cererea pentru obţinerea acordului preliminar pentru vânzarea şi procurarea unei părţi substanţiale din activele băncii vânzătoare cel mai târziu cu treizeci de zile până la data desfăşurării şedinţei organului abilitat de a primi decizia corespunzătoare.
b) În termen de cincisprezece zile lucrătoare de la data înregistrării cererii Banca Naţională, în condiţiile prevăzute la capitolele III – V ale prezentului Regulament, eliberează acordul preliminar sau respinge cererea, informând în scris solicitanţii cu indicarea motivelor.

25. În scopul obţinerii permisiunii pentru vânzarea şi procurarea unei părţi substanţiale din activele băncii vânzătoare, solicitanţii prezintă cererea şi setul respectiv de acte în conformitate cu anexa nr.5 la prezentul Regulament.
a) În termen de treizeci zile lucrătoare de la data înregistrării cererii privind vânzarea şi procurarea unei părţi substanţiale din activele băncii vânzătoare, Banca Naţională examinează cererea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi prezentului Regulament. În rezultatul examinării eliberează permisiunea sau respinge cererea, informând în scris solicitanţii cu indicarea motivelor.

26. Banca Naţională este în drept să solicite prezentarea informaţiei suplimentare, în cazul în care informaţia prezentată conform anexelor nr. 4 şi 5 la prezentul Regulament este insuficientă pentru luarea deciziei privind eliberarea acordului preliminar.
(Pct.26 modificat prin HCA nr.204 din 30.06.2005)

 

X. MOTIVELE DE RESPINGERE A CERERII

27. Banca Naţională poate respinge cererea depusă de solicitanţi în cazul în care:
a) procesul de contopire, absorbţie sau vânzarea unei părţi substanţiale din activele băncii contravine art.27 din Legea instituţiilor financiare;
b) Banca Naţională nu este pe deplin convinsă că:
- banca se va conforma condiţiilor Legii instituţiilor financiare;
- calificarea, experienţa şi integritatea morală a administratorilor şi acţionarilor cu cote substanţiale corespund business-planului şi activităţilor financiare pentru care banca deţine deja sau va primi licenţa;
- situaţia financiară a băncii va fi satisfăcătoare;
c) nu se respectă limitele poziţiei dominante pe piaţa bancară;
d) Banca Naţională nu este satisfăcută de rezultatul evaluării viitoarei activităţi a băncii bazate pe criteriile riscului dependent de sistem;
e) nu toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile (conform bilanţului) băncilor contopite sau absorbite trec la banca succesoare;
f) procesul de contopire sau absorbţie nu evoluează în conformitate cu legislaţia în vigoare;
g) setul de acte n-a fost prezentat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
(Pct.27 modificat prin HCA nr.204 din 30.06.2005)
(Pct.27 modificat prin H CA nr.171 din 11.09.08)

 

XI.DISPOZIŢII FINALE

28. Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

XII. ANEXE LA REGULAMENT

Anexa nr.1 Exigenţe la cererea pentru obţinerea acordului preliminar pentru contopirea sau absorbţia băncilor.
Anexa nr.2 Exigenţe la cererea pentru obţinerea permisiunii privind contopirea sau absorbţia băncilor.
Anexa nr.3 Modelul fişei de înregistrare.
Anexa nr.4 Exigenţe la cererea pentru obţinerea acordului preliminar pentru vânzarea unei părţi substanţiale din activele băncii.
Anexa nr.5 Exigenţe la cererea pentru obţinerea permisiunii privind vânzarea unei părţi substanţiale din activele băncii