• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.10.2012

Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCA al BNM nr.154 din 28.06.2007

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-135 din 24.08.2007, art. 514

 

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr. 496 din 14.08.2007

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 154
din 28.06.2007

cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare

În scopul reglementării modalităţii de supraveghere a sistemului automatizat de plăţi interbancare şi în temeiul art. 5 lit. f) şi art. 11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr, 56-57, art. 624), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare (se anexează).

2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

 

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEI AL
BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Leonid TALMACI

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.154 din 28.06.2006

REGULAMENTUL
cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare

Modificat şi completat prin:

HCA al BNM nr.152 din 31.07.2008, MO al R. Moldova nr.174/503a din 16.09.2008
HCA al BNM nr. 153 din 29.07.2010, MO al R. Moldova nr. 163-165/610 din 10.09.2010
HCA al BNM nr. 228 din 27.09.2012, MO al R. Moldova nr. 222-227/1276 din 26.10.2012

Capitolul I
Dispoziţii generale

1. Prevederi generale
1.1. În temeiul art.5 lit. f) şi art.11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548–XIII din 21 iulie 1995 se emite prezentul Regulament, care determină modalitatea de supraveghere a sistemului automatizat de plăţi interbancare.
1.2. Prevederile prezentului Regulament se aplică asupra participanţilor la sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI) şi asupra Băncii Naţionale a Moldovei în calitate de administrator al SAPI.
1.3. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni:
[Pct.1 subpct.1.3 modificat prin HBN228 din 27.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1276; în vigoare 01.01.13]
Biroul de servicii al SAPI reprezintă mijlocul destinat expedierii şi recepţionării mesajelor în interesul participanţilor, care nu au posibilitate de a se conecta direct la sistem (prin intermediul canalului de bază şialcelui de rezervă) conform procedurilor stabilite în Documentul tehnic.
Blocarea plăţilor în SAPI este situaţia care apare în cazul cînd decontarea documentelor de plată aflate în cozile de aşteptare ale participanţilor se blochează din motivul lipsei de mijloace băneşti suficiente în conturile lor de decontare.
Participant la SAPI este instituţia eligibilă de a participa în SAPI în conformitate cu Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 02.03.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.39-42, art.144), cu modificările şi completările ulterioare.
[Pct.1 subpct.1.3, al.2) modificat prin HBN153 din 29.07.10, MO163-165/10.09.10 art.610; în vigoare 01.11.10]
Riscurile aferente activităţii în SAPI sînt riscurile la care pot fi expuşi participanţii la SAPI, care în cazurile în care nu sînt gestionate adecvat pot perturba activitatea acestora în sistem.
Sistemul automatizat de plăţi interbancare reprezintă sistemul prin intermediul căruia sînt efectuate plăţile interbancare în lei moldoveneşti pe teritoriul Republicii Moldova, care este compus din sistemul de decontare pe bază brută în timp real (sistemul DBTR) şi sistemul de compensare cu decontare pe bază netă (sistemul CDN).
1.4. Banca Naţională a Moldovei în calitate de administrator al SAPI este responsabilă de asigurarea stabilităţii şi eficienţei sistemului automatizat de plăţi interbancare.
1.5. În vederea atingerii obiectivului menţionat, Banca Naţională a Moldovei supraveghează activitatea în cadrul SAPI şi întreprinde măsurile necesare în scopul diminuării riscurilor la care pot fi expuşi participanţii la sistem.

 

Capitolul II
Gestionarea riscurilor în cadrul sistemului automatizat
de plăţi interbancare

2. Tipurile de riscuri
2.1. În cadrul activităţii în SAPI participanţii pot fi expuşi la riscul de lichiditate şi la riscul operaţional.
2.2. Riscul de lichiditate apare atunci cînd participantul nu dispune de mijloace băneşti suficiente în contul său de decontare pentru efectuarea plăţilor, inclusiv în cazul decontării poziţiei nete debitoare.
2.3. Riscul operaţional apare în cazul gestionării ineficiente a mijloacelor software şi hardware aferente SAPI şi al erorilor generate de neglijenţa, neatenţia, calificarea insuficientă a personalului responsabil de administrarea procedurilor legate de activitatea în SAPI.
2.4. În vederea limitării expunerilor la riscurile aferente activităţii în SAPI, participanţii urmează să întreprindă măsurile necesare de gestionare a riscurilor în conformitate cu prezentul Regulament, Contractul privind participarea în SAPI şi Documentul tehnic pentru participanţii la sistemul automatizat de plăţi interbancare (Documentul tehnic).

3. Gestionarea riscului de lichiditate
3.1. În vederea gestionării riscului de lichiditate în cadrul SAPI, Banca Naţională a Moldovei efectuează următoarele:
a) asigură participanţii cu informaţia necesară ce ţine de activitatea acestora în SAPI;
b) acordă credite „intraday/overnight” băncilor licenţiate participante la SAPI, în funcţie de obiectivele politicii monetare;
c) iniţiază mecanismul automatizat de deblocare în cazul blocării plăţilor la unul sau mai mulţi participanţi la SAPI.
[Pct.2 subpct.3.1, lit. c) modificată prin HBN153 din 29.07.10, MO163-165/10.09.10 art.610; în vigoare 01.11.10]
3.2. În scopul obţinerii informaţiei aferente activităţii în SAPI, participanţii dispun de posibilitatea utilizării facilităţilor de vizualizare interactivă a sistemului, precum şi de posibilitatea efectuării interpelărilor prin intermediul mesajelor de sistem.
3.3. În cazul în care băncile licenţiate participante la SAPI nu dispun de lichiditate suficientă, Banca Naţională a Moldovei poate acorda acestora credite „intraday” sub formă de „overdraft” la contul de decontare şi credite „overnight”.
3.4. Banca Naţională a Moldovei în funcţie de obiectivele politicii monetare stabileşte limite la utilizarea creditelor „intraday/overnight”, pe care le comunică băncilor licenţiate prin intermediul facilităţilor SAPI. Modalitatea şi condiţiile de acordare a creditelor „intraday/overnight” sînt stipulate în Regulamentul privind facilităţile permanente de creditare acordate băncilor de către Banca Naţională a Moldovei.
3.5. Banca Naţională a Moldovei iniţiază mecanismul deblocării plăţilor la nivel de participant, în cazul în care timp de 2 ore acesta nu a întreprins acţiuni menite să deblocheze coada de aşteptare în care s-au acumulat două sau mai multe plăţi, cu excepţia cazului în care la contul participantului de către persoanele abilitate prin lege sînt înaintate ordine incaso care nu pot fi executate din motivul insuficienţei mijloacelor băneşti. Acest mecanism permite deblocarea plăţilor, indiferent de prioritatea acestora, conform principiului „by-pass FIFO” (primul disponibil – primul executat).
Mecanismul de deblocare bazat pe principiul „by-pass FIFO” se aplică de către Banca Naţională şi în cazul în care are loc blocarea concomitentă a plăţilor între doi sau mai mulţi participanţi la sistem.
[Pct.3 subpct.3.5 modificat prin HBN228 din 27.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1276; în vigoare 01.01.13]
[Pct.3 subpct.3.5 în redacţia HBN153 din 29.07.10, MO163-165/10.09.10 art.610; în vigoare 01.11.10]

3.6. Pentru gestionarea riscului de lichiditate participantul la SAPI este obligat să efectueze:
a) monitorizarea soldului şi rulajelor din contul său de decontare, precum şi a cozii de aşteptare la contul de decontare;
b) monitorizarea poziţiei nete calculate de către sistemul CDN;
c) administrarea cozii de aşteptare la contul de decontare, în cazul cînd se depistează că mijloacele băneşti din contul de decontare sînt insuficiente pentru efectuarea plăţilor.
3.7. Monitorizarea soldului şi rulajelor din contul de decontare, precum şi a cozii de aşteptare la contul de decontare urmează a fi efectuată de către participant în regim de timp real în vederea depistării insuficienţei de lichiditate cu care ar putea să se confrunte participantul.
3.8. Monitorizarea poziţiei nete calculate de sistemul CDN urmează a fi efectuată de către participant în termene rezonabile.
[Pct.3 subpct.3.8 modificat prin HBN228 din 27.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1276; în vigoare 01.01.13]
[Pct.3 subpct.3.8 modificat prin HBN153 din 29.07.10, MO163-165/10.09.10 art.610; în vigoare 01.11.10]

3.9. Administrarea cozii de aşteptare se efectuează în vederea optimizării listei documentelor de plată plasate în coada de aşteptare şi a eficientizării procesului de decontare. Participantul care are în coada de aşteptare la contul său de decontare documente de plată poate efectua anularea unuia sau a mai multor documente de plată sau modifica priorităţile atribuite acestora.

4. Gestionarea riscului operaţional
4.1. În scopul gestionării riscului operaţional participanţii şi Banca Naţională a Moldovei urmează să asigure implementarea tuturor măsurilor necesare pentru administrarea şi exploatarea eficientă a mijloacelor software şi hardware aferente SAPI, precum şi pentru asigurarea continuităţii activităţii în situaţii de incident.
4.2. Administrarea şi exploatarea mijloacelor software şi hardware de interacţiune cu SAPI urmează a fi efectuată de către participanţi în conformitate cu prevederile Documentului tehnic, în special participanţii trebuie să asigure:
a) măsurile necesare pentru îndeplinirea eficientă şi securizată a atribuţiilor de serviciu ale personalului implicat în procesele de administrare şi exploatare a mijloacelor software şi hardware de interacţiune cu SAPI;
b) conformarea cu instrucţiunile, specificaţiile şi ghidurile aferente SAPI referitor la:
- configurarea mijloacelor software şi hardware de interacţiune cu SAPI;
- modul de conectare la SAPI cu respectarea cerinţelor stabilite faţă de canalele de legătură;
- corespunderea mesajelor de plată şi a interpelărilor transmise/primite la/de la SAPI cu modul de formare a mesajelor şi formatul mesajelor stabilit;
- respectarea cerinţelor privind substituirea simbolurilor nepermise spre utilizare în mesajele de plată aferente SAPI;
c) continuitatea proceselor ce ţin de interacţiunea cu SAPI, şi anume:
- asigurarea rezervării pentru posturile automatizate de lucru destinate interacţiunii cu SAPI, a componentelor hardware/software ale acestora, precum şi a componentelor ce asigură funcţionarea acestora (surse de alimentare neîntreruptă cu energie electrică etc.);
- asigurarea măsurilor privind conectarea la SAPI prin canalul de rezervă, în cazul inaccesibilităţii canalului de bază;
- asigurarea măsurilor ce ţin de utilizarea Biroului de servicii al SAPI, în cazul imposibilităţii conectării directe la SAPI;
- conectarea la SAPI pînă la începutul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a Programului zilei operaţionale a SAPI;
- efectuarea lucrărilor de administrare/menţinere a mijloacelor software/hardware în afara zilei operaţionale a SAPI, în cazul în care aceste lucrări ar putea avea impact asupra continuităţii interacţiunii cu SAPI;
- transmiterea pachetelor cu documente de plată în sistemul CDN evitînd acumularea acestora (iniţierea transmiterii pachetelor cu documente de plată acumulate trebuie să fie efectuată cel puţin cu o oră înainte de finalizarea etapei „Transmiterea documentelor de plată” a sesiunii de compensare respective);
- asigurarea măsurilor ce ar permite efectuarea plăţilor urgente prin intermediul serviciului Web-monitoring, în cazul în care nu funcţionează Sistemul informaţional intern;
[Pct.4 subpct.4.2, lit. c) modificată prin HBN228 din 27.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1276; în vigoare 01.01.13]
[Pct.4 subpct.4.2, lit. c) modificată prin HBN153 din 29.07.10, MO163-165/10.09.10 art.610; în vigoare 01.11.10]

d) securitatea componentelor hardware şi software utilizate la posturile automatizate de lucru destinate interacţiunii cu SAPI, şi anume:
- restricţionarea accesului la posturile automatizate de lucru destinate interacţiunii cu SAPI şi la localurile unde acestea sînt instalate;
- utilizarea perechilor de chei criptografice de către utilizatorii responsabili de interacţiunea cu SAPI şi utilizatorii operatori, cu respectarea procedurii de certificare a cheilor publice la centrul autorizat de certificare şi a cerinţelor de securitate stabilite;
- transmiterea în SAPI a mesajelor de plată autentificate cu semnături digitale, fiind utilizate mijloacele de aplicare a semnăturii digitale puse la dispoziţia participantului de către Banca Naţională a Moldovei;
e) respectarea altor cerinţe din Documentul tehnic.
4.2.1 Utilizarea Biroului de servicii al SAPI, precum şi a serviciului Web-monitoring în scopul transmiterii plăţilor se efectuează în conformitate cu procedurile stabilite în Documentul tehnic.
[Pct.4 subpct.4.21 introdus prin HBN228 din 27.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1276; în vigoare 01.01.13]
4.3. Banca Naţională a Moldovei administrează şi exploatează mijloacele software şi hardware ale SAPI, precum şi asigură continuitatea sistemului în conformitate cu instrucţiunile şi procedurile de exploatare şi menţinere ale sistemului.

 

Capitolul III
Supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare

5. Organizarea supravegherii
5.1. Supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare este organizată în două niveluri. Primul nivel de supraveghere este efectuat de către participanţi, iar cel de al doilea de către Banca Naţională a Moldovei.
5.2. Participantul la SAPI asigură supravegherea activităţii personalului responsabil de administrarea şi exploatarea mijloacelor software şi hardware de interacţiune cu SAPI, precum şi a personalului responsabil de gestionarea riscului de lichiditate.
5.3. În cadrul supravegherii SAPI, Banca Naţională a Moldovei efectuează următoarele:
a) evaluează conformarea SAPI cu standardele şi normele internaţionale în domeniul sistemelor de plăţi de importanţă sistemică;
b) supraveghează activitatea participanţilor în SAPI.

6. Modalitatea de efectuare a supravegherii
6.1. În scopul efectuării supravegherii persoanelor responsabile de administrarea şi exploatarea mijloacelor software şi hardware de interacţiune cu SAPI, precum şi a persoanelor responsabile de gestionarea riscului de lichiditate, participantul urmează să elaboreze procedurile interne relevante.
6.2. Procedurile nominalizate trebuie să includă toate prevederile necesare cu privire la obligaţiunile, drepturile şi responsabilităţile persoanelor antrenate în activităţile ce ţin de participarea în SAPI şi trebuie să se conformeze cerinţelor de gestionare a riscurilor aferente activităţii în SAPI.
6.3. Participantul trebuie să monitorizeze permanent respectarea procedurilor interne privind gestionarea riscurilor aferente activităţii în SAPI de către persoanele responsabile şi să întreprindă măsuri prompte şi eficiente în cazul în care va depista încălcarea acestor proceduri.
6.3.1 Participantul trebuie să asigure monitorizarea continuităţii interacţiunii cu SAPI şi gestiunea incidentelor care pot avea impact asupra continuităţii SAPI.
[Pct.6 subpct.6.31 introdus prin HBN153 din 29.07.10, MO163-165/10.09.10 art.610; în vigoare 01.11.10]
6.3.2 Incidentele produse în cadrul activităţii participantului la SAPI trebuie înregistrate, iar măsurile întreprinse pentru soluţionarea acestora trebuie evaluate din punctul de vedere al suficienţei şi eficienţei, pentru a asigura evitarea apariţiei incidentelor similare pe viitor şi asigurarea continuităţii participării la SAPI. Incidentele semnificative (de ex. cele care au afectat disponibilitatea serviciului pentru mai mult de 30 minute) se raportează în mod obligatoriu conducerii participantului.
[Pct.6 subpct.6.32 introdus prin HBN153 din 29.07.10, MO163-165/10.09.10 art.610; în vigoare 01.11.10]
6.4. În scopul asigurării conformării SAPI cu standardele şi normele internaţionale, Banca Naţională a Moldovei va efectua evaluarea periodică a acestuia în conformitate cu Principiile fundamentale pentru sistemele de plăţi de importanţă sistemică elaborate de Banca pentru Decontările Internaţionale (Principiile Basel).
[Pct.6 subpct.6.4 modificat prin HBN228 din 27.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1276; în vigoare 01.01.13]
6.5. În cazul în care în urma evaluărilor efectuate va fi depistată necesitatea dezvoltării caracteristicilor funcţionale şi tehnice ale SAPI şi/sau a mecanismelor de gestionare a riscurilor, Banca Naţională a Moldovei va întreprinde acţiunile necesare în acest sens, cu informarea respectivă a participanţilor.
6.6. Pentru supravegherea activităţii participanţilor în SAPI, Banca Naţională a Moldovei efectuează următoarele:
a) monitorizează activitatea participanţilor în cadrul sistemului;
b) evaluează măsurile întreprinse de către băncile licenţiate participante la SAPI pentru gestionarea riscurilor aferente activităţii în SAPI.
6.7. Monitorizarea activităţii participanţilor în cadrul sistemului este efectuată în regim de timp real şi are ca scop depistarea operativă a problemelor care pot genera riscuri majore pentru participanţi sau ar putea perturba funcţionarea SAPI.
6.8. Monitorizarea activităţii participanţilor în SAPI include următoarele funcţii:
- monitorizarea soldurilor şi rulajelor din conturile de decontare, în vederea depistării problemelor de lichiditate cu care se confruntă participanţii;
- monitorizarea cozilor de aşteptare la conturile de decontare, în scopul prevenirii blocării plăţilor în SAPI;
- urmărirea conexiunilor la sistem, în scopul depistării problemelor de acces la SAPI;
- alte acţiuni relevante.
6.9. În vederea evaluării măsurilor întreprinse de către băncile licenţiate participante la SAPI pentru gestionarea riscurilor aferente activităţii în SAPI, Banca Naţională a Moldovei verifică în cadrul controalelor pe teren conformarea băncilor cerinţelor de gestionare a riscurilor prevăzute de prezentul Regulament.