• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.08.2018

Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013

 

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.191-197 din 06.09.2013, art.1370

Înregistrat
la Ministrul Justiţiei al Republicii
Moldova nr. 936 din 30 august 2013

APROBAT
prin Hotarîrea Consiliului de administratie
al Bancii Nationale a Moldovei
nr. 157 din 1 august 2013

În vigoare: la 15 septembrie 2013

REGULAMENT
CU PRIVIRE LA TRANSFERUL DE CREDIT

(varianta cu includerea modificărilor şi completărilor conform listei*)


Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Obiectul Regulamentului cu privire la transferul de credit (în continuare Regulament) este reglementarea modalităţii de efectuare a transferului de credit de către prestatorii de servicii de plată și alți participanți la sistemul automatizat de plăți interbancare.
[Pct. 1  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

2. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni:
Prestator de servicii de plată – banca licenţiată şi prestatorul de servicii de plată nebancar, care au dreptul de a presta servicii de plată în conformitate cu articolele 4 şi 7 din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (în continuare Lege).
Prestator de servicii de plată nebancar – societatea de plată, furnizorul de servicii poştale în calitate de prestator de servicii de plată, societatea emitentă de monedă electronică în calitate de prestator de servicii de plată.
Beneficiar al plăţii - persoana care este destinatarul fondurilor ce au făcut obiectul unei operaţiuni de plată de transfer de credit.
Data decontării – data la care obligaţiile de transfer a mijloacelor băneşti sunt executate între prestatorul plătitor şi prestatorul beneficiar.
Prestatorul intermediar – prestatorul de servicii de plată care nu este nici cel al plătitorului, nici cel al beneficiarului şi care participă la realizarea transferului de credit.
Prestatorul plătitor - prestatorul de servicii de plată care în baza ordinului de plată efectuează transferul de credit.
Prestatorul beneficiar - prestatorul de servicii de plată care finalizează transferul de credit efectuînd operaţiunile relevante.
Codul BBAN (Basic Bank Account Number) – şir de caractere care identifică în mod unic la nivel naţional contul unui client deschis la o bancă.
Codul IBAN (International Bank Account Number) - şir de caractere care identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client deschis la o bancă.
Emitent - persoana care emite un ordin de plată.
Ordinul de plată - dispoziţie a plătitorului adresată prestatorului de servicii de plată pentru executarea transferului de credit.
Plătitor -  persoana care este titularul unui cont de plăţi şi care autorizează un ordin de plată (iniţiază sau permite executarea unui ordin de plată) din acel cont de plăţi.
Transfer de credit – o serie de operaţiuni care încep prin iniţierea de către plătitor a unui ordin de plată şi transmiterea acestuia prestatorului de servicii de plată în scopul punerii la dispoziţia unui beneficiar unei anumite sume de bani. Transferul de credit poate fi iniţiat atît în numele clientului prestatorului de servicii de plată, cît şi nemijlocit de către prestatorul de servicii de plată în nume şi pe cont propriu.
Transfer de credit pe baza unui fișier de grup – reprezintă mai multe transferuri ordonate de un singur plătitor către mai mulți beneficiari, care sînt grupate în vederea transmiterii.
[Pct.2  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

 

Capitolul II
TIPURILE TRANSFERULUI DE CREDIT ŞI MODALITATEA DE UTILIZARE A ACESTORA

3. Transferul de credit poate fi efectuat atît în monedă naţională cît şi în valută străină, conform prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare.

4. În funcţie de solicitarea clientului prestatorului de servicii de plată, transferul de credit în monedă naţională poate fi efectuat în regim de urgenţă (transfer urgent) sau în regim normal (transfer normal).

5. Transferul de credit poate fi executat de către prestatorul plătitor la date programate şi sume fixe (transfer programat), în numele titularului de cont, conform prevederilor contractuale.

6. Transferul de credit poate fi executat de către prestatorul plătitor la o dată viitoare a plăţii, în cazul aranjamentelor contractuale existente între părţi în acest sens. Termenul maxim posibil de executare urmează a fi convenit între plătitor şi prestatorul de servicii de plată.

61. Prestatorul de servicii de plată va actualiza procedurile interne în funcție de modificările și completările operate în actele normative în vigoare.

 

Capitolul III
CERINŢE PRIVIND INFORMAŢIILE PRECONTRACTUALE, ÎNTOCMIREA ŞI PRIMIREA ORDINULUI DE PLATĂ

7. Prestatorii de servicii de plată urmează să respecte cerinţele privind transparenţa condiţiilor şi cerinţele de informare privind serviciile de plată, precum şi cerinţele aferente măsurilor corective şi de prevenire, conform prevederilor Legii.

8. La efectuarea transferului de credit, emitentul utilizează formularul ordinului de plată elaborat de către prestatorul plătitor cu respectarea cerinţelor stabilite în prezentul Regulament. Atît banca, cît şi prestatorul de servicii de plată nebancar pot utiliza modelul ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 5.
[Pct. 8  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681]
[Pct. 8  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

9. Ordinul de plată utilizat la efectuarea transferului de credit atît în monedă naţională, cît şi în valută străină, trebuie să conţină elementele obligatorii menţionate în Anexa nr.2, respectiv Anexa nr.3, fiind prezentat pe suport hîrtie sau transmis în mod electronic prin intermediul sistemelor de deservire bancară la distanţă la banca plătitoare sau prin intermediul altor sisteme electronice de plată în adresa prestatorului de servicii de plată nebancar. În cazul transferului de credit în valută străină, suplimentar la elementele obligatorii menţionate în Anexa nr. 3, prestatorul plătitor comunică prestatorului beneficiar următoarele date obligatorii: data decontării transferului de credit, numărul de referinţă pentru mesajul electronic aferent transferului de credit al prestatorului plătitor.

91. Odată ce elementele obligatorii menţionate în Anexa nr.2/Anexa nr.3  devin disponibile în format electronic, operațiunile de plată trebuie să permită o procesare electronică complet automată în toate etapele procesului și pe parcursul întregului lanț al plăților (procesare automată integrată), permițînd derularea electronică integrală a procesului de plată, fără a mai fi necesară reintroducerea datelor sau intervenția manuală.

10. Modul de completare al ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului de credit, destinat transferului mijloacelor băneşti în/din bugetul public naţional, este reglementat de către Ministerul Finanţelor cu respectarea cerinţelor stabilite în prezentul Regulament.

11. Ordinul de plată se întocmeşte în limba de stat. La întocmirea ordinului de plată utilizat pentru efectuarea transferului în valută străină, elementele utilizate în sistemele de plăţi internaţionale se completează într-o limbă străină, conform practicii internaţionale. În ordinul de plată nu se admit corectări şi/sau ştersături.
[Pct. 11  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681]

12. Responsabilitatea privind veridicitatea şi corectitudinea informaţiei indicate în ordinul de plată îi revine emitentului.

13. Ordinul de plată pe suport hîrtie se prezintă la prestatorul plătitor în numărul de exemplare necesar părţilor.

14. Ordinul de plată se prezintă/transmite spre executare la prestatorul plătitor de către emitent sau de către persoana împuternicită a acestuia în ziua în care a fost emis, iar în cazul emiterii ordinului de plată de către unitatea Trezoreriei de Stat, acesta se prezintă spre executare la prestatorul plătitor cu data emiterii în decursul anului bugetar curent.

15. Plătitorul nu poate revoca ordinul de plată după momentul în care acesta a fost primit de către prestatorul plătitor cu respectarea cerinţelor descrise în articolul 62 din Lege.

16. Prestatorul de servicii de plată este obligat să respecte drepturile utilizatorilor serviciilor de plată, precum şi obligaţiile care îi revin la efectuarea transferului de credit, în conformitate cu cerinţele Capitolului V din Lege.

 

Capitolul IV
ACCEPTAREA ŞI EXECUTAREA ORDINULUI DE PLATĂ DE CĂTRE PRESTATORUL PLĂTITOR

17. Prestatorul plătitor acceptă spre executare ordinul de plată dacă sînt respectate următoarele condiţii:
a) plătitorul are deschis cont de plăţi la prestatorul plătitor în conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare;
b) mijloacele băneşti din contul de plăţi al plătitorului sînt suficiente pentru efectuarea transferului (cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel, în conformitate cu aranjamentele contractuale şi prevederile legislaţiei în vigoare);
c) asupra mijloacelor băneşti din contul de plăţi al plătitorului nu sînt aplicate restricţii privind utilizarea acestora din partea organelor abilitate prin lege;
d) ordinul de plată este întocmit în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi alte acte normative aplicabile;
e) sînt prezentate şi verificate de către prestatorul de servicii de plată documentele justificative, autorizaţii, notificaţii şi alte documente (în continuare - documente relevante), în cazul în care prezentarea acestora este prevăzută de actele normative în vigoare.

18. Momentul primirii ordinului de plată este considerat momentul în care ordinul de plată transmis direct de către plătitor este recepţionat de către prestatorul plătitor. În cazul în care momentul primirii ordinului de plată nu este într-o zi lucrătoare pentru prestatorul plătitor, ordinul de plată se consideră primit în următoarea zi lucrătoare.

19. Ordinul de plată neacceptat spre executare se restituie de către prestatorul plătitor prin notificarea plătitorului privind refuzul, indicarea motivului refuzului, precum şi procedura de remediere a oricăror erori ce au determinat refuzul, în modul convenit cu plătitorul, în cel mai scurt timp, dar nu mai tîrziu de sfîrşitul zilei lucrătoare următoare celei în care a fost primit ordinul de plată respectiv.

20. Prestatorul plătitor informează plătitorul, printr-o modalitate convenită cu acesta, despre acceptarea sau neacceptarea ordinului de plată spre executare.

21. Prestatorul de servicii de plată poate stabili ora-limită aproape de sfîrşitul zilei lucrătoare, după care orice ordin de plată primit se consideră primit în următoarea zi lucrătoare.

22. În cazul în care plătitorul care iniţiază un ordin de plată şi prestatorul plătitorului convin ca, executarea ordinului de plată să înceapă într-o anumită zi (transfer de credit la o dată viitoare a plăţii) sau la sfîrşitul unei anumite perioade (transfer programat), momentul primirii este considerat ziua convenită. În cazul în care ziua convenită nu este o zi lucrătoare pentru prestatorul de servicii de plată, ordinul de plată este considerat primit  în următoarea zi lucrătoare.

23. Banca plătitoare în calitate de prestator de servicii de plată trece la scăderi suma înscrisă în ordinul de plată acceptat spre executare la data primirii acestuia cu respectarea cerinţelor pct. 18, 21 şi 22, şi îl transmite la data executării cu respectarea cerinţelor descrise în pct. 26:
a) prin intermediul sistemului automatizat de plăţi interbancare în adresa băncii beneficiare;
b) prin sistemul intern al băncii în adresa beneficiarului, în cazul în care plătitorul şi beneficiarul se deservesc în aceeaşi bancă;
c) prin alt sistem utilizat de bancă în cazul transferului în valută străină.
Prestatorul de servicii de plată nebancar trece la scăderi suma înscrisă în ordinul de plată acceptat spre executare la data primirii acestuia, cu respectarea cerinţelor pct. 18, 21 şi 22, şi, după caz, transmite băncii care-l deserveşte la data executării, cu respectarea cerinţelor descrise în pct. 26, informaţia relevantă aferentă executării ordinului de plată, pentru efectuarea/iniţierea decontării finale de către această bancă.
[Pct. 23  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681]
[Pct. 24  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681]
[Pct. 24  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151] 
[Pct. 241  inclus  prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]
[Pct. 24 și 241 excluse prin HBNM 203 din 09.08.2018, MO al RM nr.321-332/24.08.18, art. 1314]

25. Prestatorul de servicii de plată elaborează graficul de primire a ordinelor de plată  atît pe suport hîrtie, cît şi prin intermediul sistemelor de deservire bancară la distanţă sau alte sisteme electronice. Prestatorul de servicii de plată afişează graficul de primire a ordinelor de plată pe panou la oficiile sale şi pe pagina oficială Web a sa şi este obligat să-l respecte, în relaţia cu clienţii.

26. Prestatorul plătitor asigură că, după momentul primirii ordinului de plată, suma operaţiunii de plată este creditată în contul prestatorului beneficiar cel tîrziu pînă la sfîrşitul următoarei zile lucrătoare.

27. Prestatorul plătitor, precum şi prestatorul beneficiar urmează să respecte condiţiile privind integritatea sumelor transferate conform articolului 63 din Lege.

28. Prestatorul beneficiarului plăţii urmează să atribuie data valutei, precum şi să asigure dispunerea sumei operaţiunii de plată la dispoziţia beneficiarului plăţii imediat după creditarea acestei sume în contul prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plăţii, în conformitate cu articolele 64 alin. (2) şi 67 alin. (1) şi alin. (2) din Lege.

29. Prestatorul plătitor acceptă şi execută ordinul de plată aferent transferului urgent în conformitate cu condiţiile stabilite şi dezvăluite în prealabil plătitorului. Condiţiile în cauză trebuie să includă cel puţin limita de timp în care ordinul de plată va fi acceptat şi executat de către prestatorul plătitor după primirea acestuia de la client (timpul necesar pentru verificarea, autorizarea, trecerea la scăderi şi transmiterea acestuia în adresa prestatorului beneficiar prin intermediul sistemului automatizat de plăţi interbancare/alte sisteme electronice  sau în adresa beneficiarului prin sistemul intern al prestatorului de servicii de plată).

30. Prestatorul plătitor afişează condiţiile ce ţin de executarea ordinului de plată aferent transferului urgent pe pagina Web oficială a sa şi pe panou în oficiile prestatorului de servicii de plată, asigurînd actualizarea lor pe măsura operării modificărilor.

31. La solicitarea plătitorului, prestatorul plătitor confirmă, printr-o modalitate convenită cu plătitorul, timpul transmiterii ordinului de plată aferent transferului urgent în adresa prestatorului beneficiar prin intermediul sistemului automatizat de plăţi interbancare/alte sisteme electronice sau în adresa beneficiarului prin sistemul intern al prestatorului de servicii de plată.

32. În vederea desfăşurării corecte şi eficiente a proceselor de acceptare şi executare a ordinului de plată aferent transferului de credit urgent, prestatorul plătitor elaborează proceduri interne cu privire la etapele aferente acestor procese descrise în mod separat atît pentru ordinele de plată recepţionate pe suport hîrtie, cît şi prin intermediul sistemelor de deservire bancară la distanţă sau alte sisteme electronice (primirea şi verificarea, autorizarea, trecerea la scăderi şi transmiterea ordinului de plată), duratei fiecărei etape, precum şi a acţiunilor întreprinse de persoanele implicate în etapele de prelucrare a ordinului de plată.

33. Prestatorul de servicii de plată implementează un sistem de control adecvat asupra monitorizării proceselor de acceptare şi executare a ordinului de plată aferent transferului de credit urgent, precum şi verifică sistematic aplicarea procedurilor interne cu privire la derularea acestor procese.

34. Prestatorul de servicii de plată care este o bancă raportează efectuarea şi/sau recepţionarea fiecărui transfer efectuat prin intermediul rețelei SWIFT, asigurînd furnizarea copiilor mesajelor de plată către Banca Naţională, prin intermediul serviciului SWIFT FINInform, administrat de Banca Naţională.
[Pct. 34  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

35. Pentru transmiterea copiilor mesajelor aferente transferurilor efectuate prin intermediul rețelei SWIFT, prestatorul de servicii de plată care este o bancă efectuează plata conform tarifelor stabilite de SWIFT.
[Pct. 35  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

36.  Raportarea către Banca Naţională a transferurilor internaţionale efectuate şi/sau recepţionate  cu utilizarea modalităţilor alternative reţelei SWIFT de transmitere a mesajelor de plată (fax, telex etc.) urmează a fi realizată, de către prestatorul de servicii de plată care este o bancă, cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare efectuării şi/sau recepţionării transferului, cu explicarea cauzelor de utilizare a modalităţilor alternative reţelei SWIFT.
Prestatorul de servicii de plată care este o bancă va înregistra într-un registru special de evidenţă toate cazurile de apariţie a problemelor tehnice ale reţelei SWIFT şi de utilizare a altor modalităţi alternative de comunicare.
[Pct. 36  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]
[Pct. 361  inclus prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]
[Pct. 24 și 241 exclus prin HBNM 203 din 09.08.2018, MO al RM nr.321-332/24.08.18, art. 1314]

 

Capitolul V
PARTICULARITĂŢILE EFECTUĂRII TRANSFERULUI DE CREDIT DE CĂTRE BANCĂ AL SUMELOR ÎNCASATE ÎN NUMERAR

37. La efectuarea transferului sumelor încasate în numerar de la persoanele fizice în favoarea bugetului public naţional sau în favoarea unui beneficiar cu care banca plătitoare nu are încheiat contract, banca plătitoare întocmeşte ordin de plată pentru fiecare ordin de încasare a numerarului în parte, după verificarea documentelor relevante anexate, în cazul în care prezentarea acestora este prevăzută de actele normative în vigoare.

38. Banca plătitoare poate întocmi ordin de plată în suma totală a setului ordinelor de încasare a numerarului, care conţin unul și același cod IBAN al beneficiarului, în cazul în care această clauză este stipulată în contractul respectiv încheiat cu beneficiarul, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel.
[Pct. 38  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

39. La transferarea sumelor percepute de către persoanele împuternicite prin lege la bugetul public naţional de la persoanele fizice, banca plătitoare întocmeşte ordin de plată pentru fiecare ordin de încasare a numerarului în parte.

 

Capitolul VI
RECEPŢIONAREA ORDINULUI DE PLATĂ DE CĂTRE BANCA BENEFICIARĂ PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI AUTOMATIZAT DE PLĂŢI INTERBANCARE

40. Banca beneficiară, după recepţionarea ordinului de plată de la banca plătitoare prin intermediul sistemului automatizat de plăţi interbancare, efectuează în aceeaşi zi lucrătoare controlul corectitudinii codului IBAN şi codului fiscal al beneficiarului.
[Pct. 40  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681]
[Pct. 40  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

41. În cazul în care codul IBAN şi codul fiscal al beneficiarului din ordinul de plată sînt indicate corect, transferul de credit se consideră finalizat şi banca beneficiară efectuează următoarele:
a) înregistrează imediat mijloacele băneşti în contul bancar al beneficiarului;
b) prezintă/transmite beneficiarului, în cazul în care acordul (scris) dintre părţi nu prevede altfel, ordinul de plată pe suport hîrtie sau în mod electronic.
[Pct. 41  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681]
[Pct. 41  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

42. Dacă banca beneficiară depistează că în ordinul de plată recepţionat de la banca plătitoare este indicat greşit codul IBAN şi/sau codul fiscal al beneficiarului sau codul IBAN al beneficiarului nu există, transferul de credit se consideră nefinalizat.
[Pct. 42  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681]
[Pct. 42  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

43. În cazul în care transferul de credit nu este finalizat, banca beneficiară restituie băncii plătitoare suma respectivă nu mai tîrziu de ziua lucrătoare următoare celei în care aceasta a fost primită, întocmind un ordin de plată în conformitate cu Anexa nr.2. În ordinul de plată emis de banca beneficiară se indică codul tranzacţiei respectiv şi se face referinţă la ordinul de plată transmis eronat de către banca plătitoare.

 

Capitolul VII
CERINŢE PRIVIND ORGANIZAREA CADRULUI AFERENT PREVENIRII ŞI COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI ÎN CONTEXTUL FINALIZĂRII TRANSFERULUI DE CREDIT

[Capitolul VII exclus prin HBNM 203 din 09.08.2018, MO321-332/24.08.18 art.1314]

Capitolul VIII
MODUL DE EVIDENŢĂ

48. În cazul efectuării transferului de credit în baza unui ordin de plată prezentat pe suport hîrtie, precum şi în cazul efectuării unui transfer de credit de către prestatorul de servicii de plată în nume şi pe cont propriu, un exemplar al ordinului de plată (legalizat cu semnăturile persoanelor cu drept de semnătură şi amprentele ştampilelor necesare) se include de către prestatorul plătitor în dosar.

49. În cazul efectuării transferului de credit în baza unui ordin de plată transmis de către plătitor în mod electronic prin intermediul sistemelor de deservire bancară la distanţă sau alte sisteme electronice, prestatorul de servicii de plată întocmeşte zilnic un Registru al ordinelor de plată aferente tranzacţiilor primite, care se stabileşte de sine stătător de către prestatorul de servicii de plată, şi care urmează să includă următoarele elemente obligatorii:
a) numărul ordinului de plată;
b) codul tranzacţiei;
c) suma tranzacţiei;
d) moneda tranzacţiei;
e) data şi ora recepţionării ordinului de plată;
f) tipul transferului (normal/urgent);
g) datele de identificare ale plătitorului şi beneficiarului;
h) destinaţia plăţii.

50. Registrul întocmit se legalizează cu amprenta ştampilei şi semnătura persoanelor împuternicite ale prestatorului de servicii de plată şi se include în dosarul zilei operaţionale al acestuia.

 

Capitolul IX
PARTICULARITĂŢILE UTILIZĂRII CODURILOR IBAN DE CĂTRE BĂNCILE LICENŢIATE ȘI ALȚI PARTICIPANȚI AI SISTEMULUI AUTOMATIZAT DE PLĂȚI INTERBANCARE

51. Băncile și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la supct. 2.5 lit. a), c), d) și f) din Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotîrîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 53 din 2 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 39-42, art. 144) vor genera/utiliza coduri IBAN pentru conturile clienţilor acestora la efectuarea/recepţionarea transferurilor de credit. Banca și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare poate să genereze şi să utilizeze coduri IBAN în nume şi pe cont propriu la efectuarea/recepţionarea transferurilor de credit.
[Pct. 51  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681]
[Pct. 51  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

52. Băncile și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament sînt responsabili de generarea corectă a codurilor IBAN corespunzătoare conturilor clienților lor şi pentru comunicarea acestora către clienţi în mod gratuit.
[Pct. 52  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

53. Codurile IBAN, atribuite în Republica Moldova, reprezintă un şir din 24 de caractere alfanumerice care au următoarea semnificaţie:
a) primele două caractere (alfabetice) – reprezintă codul ţării conform ISO 3166 („MD” pentru Republica Moldova);
b) următoarele două caractere (numerice) – reprezintă codul de control (calculat conform standardului internaţional MOD 97- 10, ISO-7064);
c) următoarele douăzeci de caractere (alfanumerice) – reprezintă identificatorul băncii și altor participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulamentul (2 caractere), atribuit de către Banca Națională a Moldovei conform prevederilor pct. 54, urmat de identificatorul clientului deservit de bancă și de către alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament (18 caractere), care conține contul clientului deschis în bancă și, la necesitate, alte elemente necesare identificării clientului: codul monedei, codul filialei etc. (codul BBAN). În cazul în care identificatorul clientului are o lungime mai mică de optsprezece, caracterele lipsă se substituie cu zerouri, care se amplasează în fața acestuia.
[Pct. 53  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681]
[Pct. 53  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

54. Identificatorul băncii și altor participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament este format din primele două simboluri din codul BIC (codul de identificare atribuit băncii și altor participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament,  de către societatea SWIFT) al acesteia. În cazul în care primele două simboluri din codul BIC sînt identice la două sau mai multe bănci sau alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament, identificatorul este format din prima şi a treia literă a codului BIC.
[Pct. 54  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

55. Caracterele utilizate în structura codurilor IBAN pot fi numai litere majuscule ale alfabetului latin (de la A la Z) şi cifre arabe (de la 0 la 9).

56. La atribuirea codurilor IBAN conturilor clienţilor lor, băncile și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament utilizează lista identificatoarelor plasată pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei.
[Pct. 56  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

57. Codul IBAN reprezentat în format electronic nu va conţine caractere de separare sau spaţii. În documentele de plată prezentate pe suport de hîrtie, codul IBAN poate fi redat în grupe a cîte patru caractere, fiecare din grupe fiind separate printr-un spaţiu.

58. Băncile și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament vor verifica corectitudinea codurilor IBAN indicate în ordinele de plată  aferente transferurilor de credit efectuate/recepţionate înaintea executării acestora.
[Pct. 58  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681]
[Pct. 58  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

59. La efectuarea transferului de credit internaţional în valută străină pe adresa beneficiarului care nu dispune de cod IBAN, banca plătitoare și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament verifică corectitudinea indicării codului IBAN al plătitorului în ordinul de plată. În cazul în care în urma verificării s-a constatat că codul IBAN al plătitorului este incorect, banca și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament restituie ordinul de plată respectiv cu informarea plătitorului, indicînd motivul refuzului.
[Pct. 59  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

60. La efectuarea transferului de credit internaţional în valută străină pe adresa beneficiarului care dispune de cod IBAN, banca plătitoare verifică corectitudinea indicării codului IBAN al plătitorului şi al  beneficiarului. În cazul în care, în urma verificării, s-a constatat că cel puţin unul din codurile IBAN este incorect, banca restituie ordinul de plată respectiv cu informarea plătitorului, indicînd motivul refuzului.

61. La recepţionarea transferului de credit internaţional în valută străină, banca verifică corectitudinea indicării codului IBAN al beneficiarului. În cazul în care, în urma verificărilor, sînt depistate unele erori nesemnificative ale codului IBAN şi se constată că acesta aparţine beneficiarului transferului, nefiind necesară efectuarea cărorva investigaţii suplimentare, banca execută transferul de credit internaţional în valută străină, cel tîrziu în ziua următoare recepţionării acestuia.
În cazul în care, în urma verificărilor, se constată că codul IBAN al beneficiarului este incorect şi este necesară obţinerea informaţiilor suplimentare aferente acestui transfer, sau în cazurile de lipsă a acestuia, banca efectuează o investigaţie conform procedurilor sale interne, în cel mult 5 zile lucrătoare şi în cazul în care  se constată că codul IBAN aparţine beneficiarului transferului, banca înregistrează mijloacele băneşti în contul acestuia, cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare perioadei de efectuare a investigaţiei. În cazul în care, urmare a investigaţiei efectuate, se constată că codul IBAN nu aparţine beneficiarului transferului, banca restituie ordinul de plată, cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare perioadei de efectuare a investigaţiei.
Banca este obligată să întreprindă toate măsurile rezonabile în vederea neadmiterii tergiversării procesului de investigare efectuat, pentru executarea sau restituirea în termene cît mai scurte, a  ordinului de plată aferent transferului de credit internaţional în valută străină.

62. Pentru calcularea codului de control inclus în codul IBAN, băncile și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament aplică procedura descrisă în Anexa nr.4.
[Pct. 62  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

63. Băncile și alți participanți ai sistemului automatizat de plăți interbancare menționați la pct. 51 din prezentul Regulament sînt obligați să  valideze codurile IBAN menţionate în ordinele de plată, utilizînd metoda de validare prezentată în Anexa nr.4.
[Pct. 63  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151]

 

Anexe         DOC         PDF

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).