• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.07.2019

Asistenţă tehnică

 

Pe parcursul ultimilor ani, Banca Națională a Moldovei (BNM) a beneficiat de asistenţă tehnică din partea Uniunii Europene (UE), a instituţiilor financiare internaţionale, a băncilor centrale străine şi a altor parteneri de dezvoltare. Domeniile de asistenţă tehnică corespund priorităţilor şi obiectivelor strategice de dezvoltare ale BNM trasate pe termen mediu.

 

Asistența Uniunii Europene

Suportul din partea Comisiei Europene este oferit BNM urmare a angajamentelor asumate de către Republica Moldova în contextul procesului de integrare europeană. Acordarea asistenței din partea UE se efectuează, în principal, prin Misiunea UE de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova și prin instrumentele de asistență Twinning și TAIEX.

 

Misiunea Uniunii Europene de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova

Misiunea UE de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova oferă sprijin Guvernului și altor autorități publice ale Republicii Moldova, inclusiv Băncii Naționale a Moldovei, pentru implementarea reformelor, concentrându-se în special pe punerea în aplicare a Acordului de Asociere dintre Moldova și UE. Actuala misiune are un termen de implementare de trei ani, din ianuarie 2019 până în decembrie 2021. Misiunea precedentă și-a implementat acțiunile pe parcursul perioadei ianuarie 2016 – decembrie 2018 și a fost compusă din 25 de consilieri din diferite sectoare. 

În contextul acestei misiuni, în perioada 15 februarie 2016 – 31 decembrie 2018, BNM a fost asistată de un înalt consilier pentru sectorul bancar – dr. Aldona Jočienė, care  a oferit consultanță pentru reformarea sistemului de supraveghere bancară, având ca obiectiv principal crearea unui cadru de supraveghere modern și eficient, în conformitate cu standardele UE (Basel III). Asistența respectivă a contribuit la dezvoltarea capacităților de supraveghere bancară în vederea sporirii siguranței și a solidității băncilor, precum și la punerea în aplicare în mod eficient a unei supravegheri orientate spre viitor, bazate pe riscuri și pe raționamentul profesionist, utilizând Procesul de Supraveghere și Evaluare (SREP). De asemenea, înaltul consilier pentru sectorul bancar a oferit sprijin Băncii Naționale în vederea consolidării capacităților de comunicare ale BNM pentru a asigura o mai bună informare a societății cu privire la sectorul bancar, precum și în vederea consolidării cooperării BNM cu alte instituții publice naționale în scopul eficientizării luptei împotriva crimelor economice.

În perioada ianuarie – iunie 2019, dr. Aldona Jočienė și-a continuat activitatea sa de înalt consilier la BNM, deja în cadrul noii Misiuni UE de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova. În această perioadă, dna Jočienė a continuat să furnizeze consultanță pentru BNM în domeniul supravegherii bancare, al comunicării eficiente, precum și pentru facilitarea cooperării cu diverse autorități locale și internaționale. Totodată, înaltul consilier a oferit asistență și Comisiei Naționale a Pieței Financiare în ceea ce privește consolidarea capacităților acestei instituții în domeniul supravegherii sectorului nebancar și punerea în aplicare a recomandărilor Comitetului Național de Stabilitate Financiară.

Prin Dispoziția Guvernului nr. 55-d din 25 aprilie 2016 a fost instituit un comitet de supraveghere pentru evaluarea performanței generale a Misiunii UE de consiliere în politici publice, iar unul din viceguvernatorii BNM este membru al acestui comitet.

Pentru a afla mai multe informații despre Misiunea UE de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova vă rugăm să vizitați pagina web: http://www.eu-advisers.md.

 

Twinning

Twinning este un instrument al UE de cooperare administrativă între autoritățile statelor membre ale UE și autoritățile țărilor beneficiare. Proiectele Twinning (numite și proiecte de înfrățire instituțională) urmăresc scopul de a dezvolta capacitățile instituționale ale autorităților beneficiare și se derulează pe parcursul unui an sau mai mult, timp în care experți din sectorul public din UE sunt detașați pentru a oferi asistență autorităților beneficiare în vederea atingerii unor obiective specifice. Spre deosebire de asistența tehnică clasică, unilaterală, în care experții împărtășesc persoanelor interesate cunoștințele și experiența lor, proiectele Twinning reprezintă un parteneriat strâns în care implicarea activă a autorităților beneficiare este foarte importantă pentru obținerea rezultatului așteptat. Mai multe informații privind instrumentul de asistență Twinning sunt disponibile pe pagina web a Comisiei Europene.


Proiectul Twinning ”Consolidarea capacității BNM de reglementare și supraveghere bancară în contextul cerințelor UE”

În perioada 1 iulie 2015 – 30 mai 2017, BNM a beneficiat de asistență din partea Uniunii Europene prin intermediul instrumentului Twinning, în scopul consolidării capacității sale în domeniul reglementării și supravegherii bancare în contextul cerințelor Uniunii Europene. Principalele rezultate ale proiectului sunt:

 • elaborarea proiectului unei noi legi bancare – Legea privind activitatea băncilor, ce va permite BNM să emită acte normative secundare de reglementare a cerințelor prudențiale înaintate băncilor pentru fiecare domeniu;
   
 • elaborarea a 20 de proiecte de reglementari secundare care asigură transpunerea prevederilor cadrului normativ european cu privire la bănci;
   
 • elaborarea regulilor interne ale BNM care vor permite exercitarea eficientă a funcției de supraveghere și modificarea structurii organizatorice a BNM;
   
 • creșterea nivelului de expertiză a supraveghetorilor și reprezentanților băncilor cu privire la cadrul Basel III prin instruiri interne, studii de caz, exerciții practice desfășurate în Republica Moldova, România, Olanda ș.a.

Informații suplimentare privind evoluția proiectului Twinning de care a beneficiat BNM sunt disponibile aici


Proiectul Twinning „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”

La 13 decembrie 2018 a fost lansat proiectul Twinning „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”. Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani, iar beneficiarii proiectului sunt aproximativ 15 instituții publice din Republica Moldova cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv BNM. Grație suportului oferit de UE prin intermediul acestui proiect Twinning, BNM va consolida și va dezvolta mecanismul de supraveghere al entităților raportoare, având în vedere noile cerințe ale actelor normative, inclusiv prin implementarea unor proceduri interne robuste, evaluarea riscurilor la care se expun entitățile, prin instruirea continuă și informarea privind noile tendințe și tipologii aferente prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

 

TAIEX

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) este un instrument de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene care are scopul de a sprijini autoritățile beneficiare în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE și de aplicare a legislației armonizate, precum și de a facilita împărtășirea celor mai bune practici din UE. Asistența TAIEX este oferită autorităților publice beneficiare pe un termen scurt (până la 5 zile) sub formă de ateliere de lucru, misiuni ale experților din UE la instituțiile beneficiare sau vizite de studiu ale reprezentanților din autoritățile beneficiare la autoritățile din statele UE. Informații suplimentare privind instrumentul TAIEX sunt publicate pe pagina web a Comisiei Europene.

Prin intermediul instrumentului TAIEX, BNM a beneficiat de asistență în următoarele domenii:

 1. gestionarea comunicării în timp de criză (noiembrie 2014);
 2. crearea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (ianuarie 2015);
 3. promovarea plăților fără numerar (martie 2015);
 4. managementul numerarului și asigurarea securității tezaurului în cadrul unei bănci centrale (iulie 2015);
 5. supravegherea, redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții (septembrie 2015);
 6. investițiile, alocarea strategică a activelor, politica monetară și gestionarea riscurilor (octombrie 2017);
 7. supravegherea și evaluarea riscului operațional (aprilie 2019);
 8. evaluarea riscului de piață și a riscului de rată a dobânzii înafara portofoliului de tranzacționare (aprilie 2019);
 9. supravegherea și evaluarea riscurilor de credit și de contrapartidă (mai 2019);
 10. modelul eficient pentru sistemul național împotriva contrafacerii banilor (mai 2019);
 11. procesul de supraveghere și evaluare (SREP) a capitalului (aspecte cantitative) (iunie 2019);
 12. sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și standardele EU în acest domeniu (iunie 2019).

Alte solicitări de asistență TAIEX, formulate de BNM, ar putea fi realizate în perioada următoare.

 

Asistența instituțiilor financiare internaționale

Fondul Monetar Internațional și instituțiile care fac parte din Grupul Băncii Mondiale sunt printre cele mai importante organizații internaționale care acordă susținere BNM în domenii cheie de activitate. Sporirea eficienței politicii monetare și a managementului financiar, consolidarea politicilor instituționale și structurale, dezvoltarea și funcționarea adecvată a sistemului de plăți, fortificarea capacităților în domeniul supravegherii bancare și dezvoltarea cadrului legal privind rezoluția bancară reprezintă unele din obiectivele asistenței tehnice oferite de către aceste instituții.

Pe parcursul ultimilor ani, Fondul Monetar Internațional a oferit asistență BNM în contextul creării Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, în domeniul combaterii falsificării banilor, în procesul de consolidare a operațiunilor monetare și valutare ale BNM în regimul de țintire a inflației, precum și în domeniul raportării statistice.

Banca Mondială organizează periodic instruiri pentru reprezentanții BNM în cadrul cărora sunt prezentate inovațiile, tehnicile și metodele de gestionare a rezervelor valutare, precum și de estimare și diminuare a riscurilor investiționale asociate acestui proces. În anul 2018, Banca Mondială a organizat seminare pentru angajații și conducerea BNM, precum și pentru reprezentanții băncilor comerciale autohtone în domeniul guvernanței corporative și a implementării standardelor internaționale de raportare financiară.

În anul 2014, reprezentanții Fondului Monetar Internațional și ai Băncii Mondiale au efectuat o evaluare aprofundată și detaliată a sectorului financiar al Republicii Moldova în cadrul Programului FSAP (Financial Sector Assessment Program).

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a oferit BNM consultanță pe subiecte fiscale relevante procesului de formulare a politicii monetare.

 

Asistența altor parteneri

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a oferit asistență pentru BNM, prin intermediul Corpului Voluntarilor în Domeniul Serviciilor Financiare (Financial Services Volunteer Corps – FSVC), în următoarele scopuri: înființarea Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare, dezvoltarea unui sistem de plăți național inovativ, producerea statisticii conturilor internaționale, eficientizarea funcției de resurse umane.

Oficiul de Asistență Tehnică al Trezoreriei Statelor Unite ale Americii

Începând cu anul 2010, Oficiul de Asistență Tehnică al Trezoreriei Statelor Unite ale Americii oferă asistență tehnică pentru BNM în domenii cum ar fi guvernarea corporativă, politica monetară, resurse umane și supraveghere bancară. Asistența se axează pe îmbunătățirea conformării cu standardele internaționale, cu Principiile de bază Basel pentru o supraveghere bancară eficientă, pe redresarea și rezoluția bancară, pe lichidarea bancară și pe tranziția la Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Seminarele și instruirile la locul de muncă au un rol esențial în implementarea asistenței și în realizarea scopurilor aferente acesteia.

Fondul pentru Buna Guvernare

Datorită proiectelor de asistență realizate cu suportul Fondului pentru Buna Guvernare (Good Governance Fund), finanțat de Guvernul Marii Britanii, BNM a beneficiat de consultanță și expertiză în diferite domenii de competență. Astfel, BNM a obținut ghiduri și recomandări în vederea elaborării unor acte normative secundare aferente implementării Legii privind activitatea băncilor și a Legii privind redresarea și rezoluția băncilor, pentru îmbunătățirea proiectelor de acte normative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, precum și alt suport tehnic în diferite arii de competență ale BNM.

Fondul European pentru Europa de Sud-Est

Pe parcursul ultimilor ani, BNM  a beneficiat de asistența Fondului European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) în domeniul educației financiare. Cu sprijinul oferit de această organizație, s-au desfășurat proiectele Săptămâna Internațională a Educației Financiare și Ziua Internațională a Economisirii. În cadrul acestor proiecte au fost organizate seminare pentru formatori și au fost editate două cărțulii pentru copii din seria „Educație financiară”. De asemenea, pentru a asigura o interacțiune mai eficientă cu grupurile-țintă din ciclul gimnazial, au fost elaborate jocuri interactive ce prezintă noțiuni elementare din domeniul bancar, pentru două categorii de vârste determinate. Abordarea în cauză sporește atractivitatea evenimentelor și induce participanților o reacție pozitivă imediată, care se manifestă și pe termen lung, cu un efect de propagare atât directă, cât și indirectă a educației financiare. Practica jocurilor interactive are drept scop conștientizarea de către public de la o vârstă fragedă a importanței deciziilor financiare și reprezintă o componentă importantă a acțiunilor cu impact asupra incluziunii financiare.

În perioada decembrie 2014 – iunie 2015, cu suportul financiar al Facilității de Dezvoltare a EFSE, BNM a desfășurat prima campanie națională de incluziune financiară din Republica Moldova ”Plăți fără numerar. Simplu. Sigur. Comod”. Obiectivul principal al acestei acțiuni a fost încurajarea și promovarea utilizării instrumentelor de plată fără numerar prin informarea publicului larg referitor la avantajele oferite de utilizarea cardurilor de plată, a sistemelor de deservire bancară la distanță, a plăților programate și, nu în ultimul rând, a debitării directe.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Ministerul Finanțelor al Olandei

În anul 2018 a fost lansat Proiectul cincinal (2018-2022) de asistență tehnică în domeniul educației financiare din cadrul Programului de constituiență al Ministerului Finanțelor al Olandei, condus de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și rețeaua sa internațională privind educația financiară (INFE). Prin intermediul acestui proiect, finanțat de Ministerul Finanțelor al Olandei, autoritățile din Republica Moldova, alături de cele din alte țări (Bulgaria, Croația, Georgia, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru și România) vor beneficia de expertiza tehnică a platformei Money Wise din Olanda.

Băncile centrale și alți parteneri de dezvoltare

De o importanță majoră este și asistența tehnică acordată BNM de către băncile centrale ale altor state, precum și de către alți parteneri de dezvoltare în domeniul supravegherii bancare, politicii monetare și valutare, stabilității financiare, sistemului de plăți etc. În tabelul de mai jos sunt prezentate informații privind unele autorități din străinătate, în principal bănci centrale, care în ultimii ani au acordat asistență tehnică BNM în baza colaborării bilaterale directe (informația respectivă nu cuprinde asistența acordată prin instrumentele Twinning și TAIEX).

Autoritatea

Domeniile în care a fost oferită asistență tehnică

Banca centrală a Georgiei

 • gestiunea numerarului;
 • statistică.

Banca centrală a Germaniei

 • statistica financiară și monetară;
 • organizarea funcției de tehnologii informaționale într-o bancă centrală;
 • gestiunea și controlul proiectelor;
 • supravegherea bancară;
 • comunicarea externă pe aspecte aferente politicii monetare;
 • sistemul de gestiune a resurselor umane.

Banca centrală a Lituaniei

 • supravegherea bancară la distanță;
 • stabilitatea financiară;
 • comunicare internă și externă a unei bănci centrale.

Sucursala din Lituania a NASDAQ CSD

 • activitatea Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.

Banca centrală a Olandei

 • supraveghere bancară;
 • managementul performanței pentru BNM.

Autoritatea de supraveghere financiară din Polonia

 • licențierea, supravegherea și rezoluția băncilor.

Banca centrală a Poloniei

 • implementarea cadrului de cercetări economice;
 • dezvoltarea sistemului de plăți național;
 • lupta împotriva contrafacerii banilor.

Banca Națională a României

 • gestiunea numerarului;
 • transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (PSD2).

Banca centrală a Turciei

 • organizarea funcției de cooperare externă, coordonarea asistenței tehnice, comunicarea externă, activitățile de educație financiară, organizarea evenimentelor internaționale și a activităților de protocol.

Banca centrală a Ucrainei

 • gestiunea numerarului.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).