• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.01.2024

Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.296 din 27.10.2016 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri”

 

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.388-398 din 11.11.2016, art.1942

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA nr. 296
din 27 octombrie 2016

Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri 

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
Vladimir CEBOTARI
nr.1143 din 3 noiembrie 2016
 

În temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) şi b) şi art.52 din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, art.43 alin.(10) şi art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

[Clauza de adoptare modificată prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, conform anexei la prezenta hotărîre.

2. Prima raportare conform Instrucțiunii indicate la punctul 1 din prezenta hotărîre se va efectua după cum urmează:
a) rapoartele conform prevederilor din anexele nr.1 și nr.2 la Instrucțiunea menționată se vor prezenta pentru ziua gestionară 12 decembrie 2016;
b) rapoartele conform prevederilor din anexele nr.3 și nr.4 din Instrucțiunea menționată se vor prezenta pentru luna gestionară decembrie 2016.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.


Președintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

 

Aprobată
prin Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.296 din 27  octombrie 2016

Instrucţiune
privind raportarea la Banca Națională a Moldovei
de către casele de schimb valutar și hoteluri

Modificată prin:

HCE al BNM nr.211 din 26.10.2023, MO al R. Moldova n.43-4320 din 16.112023, art.1100

HCE al BNM nr.275 din 14.11.2018, MO al R. Moldova n.r440 din 29.11.2018, art.1700

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. În prezenta Instrucţiune se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare.

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

 

2. Prezenta Instrucţiune reglementează modul de întocmire şi prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a următoarelor rapoarte:

a) raportul privind cursurile de cumpărare şi vînzare a principalelor valute străine stabilite de către casa de schimb valutar, prevăzut în anexa nr.1;

b) raportul privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine stabilite de către hotel, prevăzut în anexa nr.2;

c) raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar, prevăzut în anexa nr.3;

d) raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate de către hotel, prevăzut în anexa nr.4.

 

3. Rapoartele indicate la punctul 2 (în continuare – rapoarte) se întocmesc de către casele de schimb valutar şi hoteluri conform formularelor şi modului de completare a acestora prevăzute în anexele nr.1–nr.4 şi se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în scopul analizei situaţiei pe piaţa valutară a Republicii Moldova, precum şi supravegherea activităţii unităţilor de schimb valutar menţionate.

 

4. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naţionale /valutelor străine, se indică codurile numerice ale acestora conform standardului internaţional ISO 4217 “Coduri pentru reprezentarea monedelor şi fondurilor”.

 

Capitolul II. Termenele de prezentare a rapoartelor

5. Casele de schimb valutar şi hotelurile care au un program de lucru de pînă la 12 ore întocmesc şi prezintă la Banca Naţională a Moldovei rapoartele indicate la punctul 2 lit.a) şi b) zilnic (cu excepţia zilelor nelucrătoare), după cum urmează:

1) primul raport pentru ziua gestionară (care reflectă cursurile de cumpărare și vânzare stabilite la începutul programului de lucru de către casa de schimb valutar, în cazul hotelului – a cursurilor de cumpărare) – cel târziu la ora 10:00 a zilei gestionare;

2) al doilea raport pentru ziua gestionară (care reflectă modificarea în decursul programului de lucru a cursurilor de cumpărare și vânzare de către casa de schimb valutar, în cazul hotelului – a cursurilor de cumpărare):

a) cel târziu la ora 16.00 a zilei gestionare – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a modificat cursurile menționate până la ora 16.00 a zilei gestionare, sau

b) în decurs de 30 de minute de la ora (ora şi minute) cînd cursurile de cumpărare şi vînzare devin aplicabile – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a modificat cursurile menţionate după ora 16.00 a zilei gestionare.

[Pct.5 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

 

6. Casele de schimb valutar şi hotelurile care au un program de lucru mai mare de 12 ore întocmesc şi prezintă la Banca Naţională a Moldovei rapoartele indicate la punctul 2 lit.a) şi b) zilnic (cu excepţia zilelor nelucrătoare), după cum urmează:

1) primul raport pentru ziua gestionară (care reflectă cursurile de cumpărare și vânzare stabilite la începutul programului de lucru de către casa de schimb valutar, în cazul hotelului – a cursurilor de cumpărare) – cel târziu la ora 10.00 a zilei gestionare;

2) al doilea raport pentru ziua gestionară (care reflectă prima modificare în decursul programului de lucru a cursurilor de cumpărare și vânzare de către casa de schimb valutar, în cazul hotelului – a cursurilor de cumpărare):

a) cel târziu la ora 16.00 a zilei gestionare – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat prima modificare a cursurilor menționate până la ora 16.00 a zilei gestionare, sau

b) în decurs de 30 de minute de la ora (ora şi minute) cînd cursurile de cumpărare şi vînzare devin aplicabile – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat prima modificare a cursurilor menţionate după ora 16.00 a zilei gestionare;

3) al treilea raport pentru ziua gestionară (care reflectă a doua modificare în decursul programului de lucru a cursurilor de cumpărare și vânzare de către casa de schimb valutar, în cazul hotelului – a cursurilor de cumpărare) – în decurs de 30 de minute de la ora (ora şi minute) cînd cursurile de cumpărare şi vînzare devin aplicabile – în cazul în care casa de schimb valutar sau hotelul a efectuat a doua modificare a cursurilor menţionate.

[Pct.6 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

 

7. În cazul în care ziua gestionară este o zi cu durata redusă a timpului de muncă, rapoartele indicate la punctul 5 subpunctul 2 lit.a) şi punctul 6 subpunctul 2 lit.a) se prezintă cel tîrziu la ora 15.00 a zilei gestionare în cauză.

[Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

 

8. Rapoartele indicate la punctul 2 lit.c) şi d) se întocmesc lunar şi se prezintă la Banca Naţională a Moldovei cel tîrziu la data de 5 a lunii care urmează după luna gestionară. În cazul în care data de 5 este zi nelucrătoare, rapoartele se prezintă în următoarea zi lucrătoare.

 

Capitolul III. Forma de prezentare a rapoartelor

9. Rapoartele se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în formă electronică conform Instrucţiunii privind modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.232 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.2097).

10. În cazul căderii conexiunii la reţeaua internet, lipsei curentului electric şi în alte cazuri excepţionale, informaţia din rapoartele indicate la punctul 5 subpunctul 1) şi subpunctul 2 lit.a) şi la punctul 6 subpunctul 1) şi subpunctul 2 lit.a) se prezintă prin telefon.

 

Capitolul IV. Alte prevederi

11. Rapoartele indicate la punctul 2 lit.a) şi b) se întocmesc în baza datelor din dispoziţiile privind cursurile de cumpărare şi vînzare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice pentru ziua gestionară.

 

12. Rapoartele indicate la punctul 2 lit.c) şi d) se întocmesc în baza datelor din evidenţa contabilă pentru perioada gestionară.

 

13. Casele de schimb valutar şi hotelurile poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei prezentate conform rapoartelor indicate la punctul 2 lit.a) şi b) şi corespunderea acestei informaţii cu datele din dispoziţiile privind cursurile de cumpărare şi vînzare pentru efectuarea operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

 

131. Rapoartele indicate la punctul 2 lit. c) și d) pot fi întocmite de către casele de schimb valutar și hoteluri pe suport hârtie sau în formă electronică și se semnează, după caz, cu semnătura olografă sau cu semnătura electronică calificată conform Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere, de către administratorul şi contabilul-şef al casei de schimb valutar/hotelului.

[Pct.131 introdus prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

 

14. Datele din rapoartele indicate la punctul 2 lit.c) şi d) prezentate în formă electronică la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri urmează să corespundă cu datele din aceste rapoarte pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, care se păstrează la casa de schimb valutar şi hotel.

[Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

[Pct.15 abrogat prin Hot.BNM nr.211 din 26.10.2023, în vigoare 16.12.2023]

[Pct.15 modificat prin Hot.BNM nr.275 din 14.11.2018, în vigoare 03.12.2018]

Anexe:         PDF         DOC

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).