• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.01.2020

Post vacant: Contabil principal (durată determinată) responsabil de operațiuni interne

Anunț repetat

 

Atribuțiile secției:

 • Calcularea remunerațiilor salariaților BNM; asigurarea efectuării decontărilor cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală; înregistrarea operaţiunilor privind delegarea, pregătirea și perfecționarea personalului BNM; întocmirea şi prezentarea după destinaţie a rapoartelor şi dărilor de seamă statistice perfectate în cadrul secției; efectuarea şi înregistrarea sistematică în evidenţa contabilă a operaţiunilor patrimoniale privind: achiziţionarea imobilizărilor corporale și necorporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, materialelor consumabile, stocurilor, amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, serviciile contractate și prestate BNM, executarea lucrărilor.

 

Obiectivele postului:

 • Participarea la perfectarea şi realizarea tuturor operațiunilor aferente achiziționării imobilizărilor corporale și necorporale obiectelor de mică valoare și scurtă durată (OMVSD), stocurilor și altor bunuri materiale, prestarea serviciilor și executarea lucrărilor, alte activități conexe acestora.

Contabilul principal pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor sale, descrise mai jos, urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

 • eficienţă sporită;
 • cadrului legal în vigoare, inclusiv SIRF;
 • dezvoltare profesională continuă;
 • creşterea calităţii activităţii.

 

Cerințe minime obligatorii:

Studii superioare în domeniul evidenţei contabile, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

 1. Experienţă de minim 1 an în domeniul evidenței contabile;
 2. Cunoştinţe aferente actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile și evidenţei fiscale;
 3. Cunoştinţe de operare cu calculatorul la nivel de utilizator şi cunoaşterea medie a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 4. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române - bine;
 5. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, perseverență;
 6. Adaptarea sporită la modificările operate în derularea activității atît la nivel operațional, cît și la nivel de sistem informațional;
 7. Alte abilități și atitudini: de planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă și de echipă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: studii post universitare, limba engleză.

 

Principalele atribuții:

 • Înregistrarea sistematică în conturile analitice bilanţiere şi extrabilanţiere, conform Planului de conturi al BNM, prevederilor SIRF şi politicilor contabile ale BNM, a operaţiunilor economice și financiare privind achiziționarea imobilizărilor corporale și necorporale obiectelor de mică valoare și scurtă durată (OMVSD), stocurilor și altor bunuri materiale, prestarea serviciilor și executarea lucrărilor,casarea materialelor consumabile din gestiunea persoanelor responsabile,etc;
 • Urmărirea respectării încasării/transferării sumelor datoriilor debitoare și creditoare;
 • Reflectarea în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii patrimoniului, creanțelor și datoriilor
 • Efectuarea introducerii corecte și complete a informației aferente evidenței contractelor privind achiziționarea imobilizărilor corporale și necorporale, OMVSD, ș.a.
 • Evidența garanțiilor de bună execuție, a formularelor cu caracter special a blanchetelor de strictă evidență
 • Întocmirea şi prezentarea după destinaţie a rapoartelor și statistice;
 • Participarea la examinarea proiectelor organele de stat ale Republicii Moldova, în vederea expunerii obiecţiilor şi propunerilor pe marginea acestora, în aspecte ce țin de atribuțiile funcției.
 • Participarea la seminare organizate de alte instituții în aspecte ce țin de activitatea Secției, perfecționarea sistematică a nivelului personal de calificare al activităţii profesionale.
 • Participarea la elaborarea caietelor de sarcini privind automatizarea operațiunilor Secției și realizarea acțiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informațional de evidență contabilă.

 

Termen-limită:

 • 22 ianuarie 2020.

 

Recomandăm să consultaţi bibliografia propusă înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 297-300, art.544 din 30.10.2015);
 2. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Codul Fical al RM;
 4. HG nr.669 din 27.05.2016 privind achizițiile publice de lucrări;
 5. Ordinul nr.60 din 29.05.2012 privind inventarierea;
 6. HG nr.289 din 14.03.2007 privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.
 7. Ordinul nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală și a Instrucțiunii privind copmpletarea acestuia.
 8. Ordinul MF nr.24/36 din 25.03.1998 cu privire la aprobarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special.

 

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și