• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.05.2003

Regulament cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Naţională a Moldovei de la bănci, aprobat prin HCA al BNM nr. 65 din 27.03.2003

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 84-86 din 16.05.2003, art.121

APROBAT
prin Hotărîrea nr.65 a Consiliului
de administraţie al BNM din 27 martie 2003

Regulament
cu privire la depozitele overnight acceptate de
Banca Naţională a Moldovei de la bănci

Modificat și completat prin:

HCA al BNM nr.26 din 05.02.2004, MO al R. Moldova nr. 26-29 din 13.02.2004;
HCA al BNM nr.79 din 08.04.2004, MO al R. Moldova nr.61-63 din 16.04.2004;
HCA al BNM nr. 218 din 02.09.2004, MO al R. Moldova nr.168-170 din 10.09.2004;
HCA al BNM nr. 356 din 01.12.2005, MO al R. Moldova nr.164-167 din 09.12.2005;
HCA al BNM nr. 86 din 06.04.2006, MO al R. Moldova nr.59-62 din 14.04.2006;
HCA al BNM nr. 303 din 16.11.2006, MO al R. Moldova nr.181-183 din 24.11.2006;
HCA al BNM nr.211 din 16.08.2007, MO al R. Moldova nr.136-140 din 31.08.2007;
HCA al BNM nr.36 din 13.03.2008, MO al R. Moldova nr.61-62 din 25.03.2008;
HCA al BNM nr.139 din 31.07.2008, MO al R. Moldova nr.171-173 din 12.09.2008).

Notă: Pe tot parcursul textului Regulamentului şi anexelor cuvîntul „dispoziţia” se substituie cu cuvîntul „ordinul”; cuvîntul „”Loro”” se substituie cu cuvintele „de decontare”; sintagma „Centrului de procesare al Departamentului tehnologii informaţionale şi procesare date” se substituie cu sintagma „Departamentului sistemul de plăţi”; abrevierile „CP al DTIPD” cu abrevierea „DSP” conform Hot .BNM nr.86 din 06.04.2006, în vigoare 21.04.2006
Notă: Pe tot parcursul textului abrevierea „Art.” Se substituie cu cuvîntul „Capitolul”; numerotarea punctelor de structură ale regulamentului se efectuează succesiv conform Hot. BNM nr. 356 din 01.12.2005, în vigoare 09.12.2005

Notă: Pe tot parcursul textului din Regulament se modifică denumirea departamentului din „Departamentul credite şi operaţiuni de piaţă (DCOP)” în „Departamentul operaţiuni de piaţă (DOP)” conform Hot. BNM nr. 26 din 05.02.2004, în vigoare 13.02.2004

 

Capitolul 1. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament determină modul de acceptare de către Banca Naţională a Moldovei (în continuare BNM) a depozitelor overnight în lei moldoveneşti de la băncile licenţiate (în continuare bănci).
(Pct.1 modificat prin Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008, în vigoare 12.09.2008)

2. BNM acceptă depozite overnight de la bănci în temeiul art. 45 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995, în scopul menţinerii condiţiilor pieţei monetare.

3. Depozitul overnight este o facilitate permanentă acordată de Banca Naţională a Moldovei băncilor de a plasa depozite peste noapte la BNM din proprie iniţiativă.
(Pct.3 modificat prin Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008, în vigoare 12.09.2008)
(Pct.3 modificat prin Hot. BNM nr.211 din 16.08.2007, în vigoare 01.10.2007)

4. În funcţie de condiţiile pieţei şi în conformitate cu obiectivele politicii monetare, BNM poate stabili perioadele/zilele în care nu va accepta depozite overnight.
(Pct.4 modificat prin Hot. BNM nr.211 din 16.08.2007, în vigoare 01. 10.2007)

5. Banca Naţională a Moldovei publică periodic în mas-media informaţia privind depozitele overnight acceptate de BNM.
(Cap.1 completat prin Hot. BNM nr.79 din 08.04.2004, în vigoare 16.04.2004)

 

Capitolul 2. Condiţiile de utilizare a depozitului overnight

6. Volumul depozitelor overnight acceptate de către BNM nu este limitat.

7. Depozitul overnight se consideră depozitul cu termen de o zi.

8. În cazul stabilirii de către BNM a zilei/perioadei în care nu se acceptă depozite overnight, Departamentul operaţiuni de piaţă (în continuare DOP), va notifica băncile, în prealabil, printr-un Comunicat (anexa 2 la Regulament), utilizînd sistemul „Mesaje interbancare”, prin componenta de transport a sistemului automatizat de plăţi interbancare (în continuare SAPI) şi prin plasarea comunicatului respectiv pe pagina WEB. Comunicatul va fi expediat băncilor cel tîrziu pînă la orele 16:00 în ziua/prima zi a perioadei în care nu se vor accepta depozite overnight.
(Pct.8 în redacţia Hot. BNM nr.211 din 16.08.2007, în vigoare 01.10.2007)
(Pct. 8 modificat prin Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare din 02.01.2007)
(Pct.8 modificat prin Hot. BNM nr.86 din 06.04.2006, în vigoare 21.04.2006)

9. Banca poate efectua zilnic o singură tranzacţie de plasare a depozitului overnight la BNM.

10. Rata dobânzii la depozitul overnight se stabileşte de către Consiliul de Administraţie al BNM, se publică în mass-media şi pe pagina WEB a BNM şi se aplică cu data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului de Administraţie.

11. Rata dobânzii la depozitul overnight se comunică de către DOP băncilor, utilizînd sistemul „Mesaje interbancare” prin componenta de transport a SAPI şi Departamentului Buget, Finanţe şi Contabilitate (DBFC), prin poşta electronică, pe măsura modificării.
(Pct.11 modificat prin Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008, în vigoare 12.09.2008 )
(Pct. 11 modificat prin Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare din 02.01.2007)
(Pct.11 modificat prin Hot. BNM nr.86 din 06.04.2006, în vigoare 21.04.2006)
(Pct.12 exclus prin Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare 02.01.2007, celelalte renumerotate)
(Pct.12 modificat prin Hot. BNM nr.86 din 06.04.2006, în vigoare 21.04.2006)

12. Data plasării depozitului overnight este considerată data înregistrării sumei depozitului în contul de depozit overnight al băncii la BNM.

13. Data scadenţei depozitului overnight este prima zi operaţională care urmează după data plasării depozitului.

14. Dobânda pentru depozitul overnight se calculează după formula procentelor simple reieşind din uzanţa: 1 an - 365.

15. În cazul plasării depozitului overnight în ziua operaţională anterioară zilelor de odihnă sau de sărbătoare, băncilor li se efectuează plata dobânzii pentru termenul de facto al depozitului păstrat la BNM.
(Pct.15 modificat prin Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare din 02.01.2007)
(Pct.15 (16) modificat prin Hot. BNM nr.86 din 06.04.2006, în vigoare 21.04.2006)

16.Dobânda la depozitul overnight se calculează din data înregistrării sumei în contul de depozit overnight la BNM până la data rambursării sumei din contul de depozit overnight la BNM în contul de decontare al băncii în SAPI (contul Loro). Pentru ziua în care BNM transferă suma depozitului în contul de decontare al băncii dobânda nu se calculează.
(Pct. 16 modificat prin Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare din 02.01.2007)

17. Dobânda pentru depozitul plasat overnight se achită de către BNM la data scadenţei depozitului.
(Pct. 17 modificat prin Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare din 02.01.2007)

18. Termenul depozitelor plasate overnight nu poate fi prelungit.

19. Mijloacele băncilor plasate la BNM în conturile de depozit overnight nu se consideră rezerve obligatorii.

20. Informaţia privind plasarea depozitelor overnight, în diviziune pe fiecare bancă, constituie secret comercial.

21. Evidenţa contabilă a operaţiunilor de depozit overnight se efectuează în conformitate cu Planul de conturi al BNM şi Planul de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova.

22. La deschiderea contului şi acceptarea depozitului overnight la BNM comisionul este „zero”.

23.Condiţiile facilităţii de depozit overnight specificate în acest regulament, împreună cu Contractul de depozit overnight vor constitui obligaţiuni contractuale pentru utilizarea facilităţii de depozit.
(Pct. 23 modificat prin Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare din 02.01.2007)
(Cap. 2 modificat prin Hot. BNM nr.218 din 02.09.2004, în vigoare 10.09.2004)
(Cap. 2 modificat prin Hot. BNM nr. 26 din 05.02.2004, în vigoare 13.02.2004)

 

Capitolul 3. Participanţii la facilitatea de depozit overnight

24. În scopul valorificării excesului de lichiditate, băncile din Republica Moldova pot constitui depozite overnight la BNM, dacă:

 • au încheiat cu BNM contractul de utilizare a facilităţii de depozit overnight;
 • au încheiat contractul privind participarea la sistemul automatizat de plăţi interbancare.

(Pct.24 modificat prin Hot. BNM nr.139din 31.07.2008, în vigoare 12.09.2008)
(Pct.24 modificat prin Hot. BNM nr.36din 13.03.2008, în vigoare 25.04.2008)
(Pct.24 modificat prin Hot. BNM nr.303din 16.11.2006, în vigoare 02.01.2007)
(Pct.24 (25) modificat prin Hot. BNM nr.356 din 01.12.2005, în vigoare 09.12.2005)

25. Lista băncilor care sunt admise la facilitatea de depozit overnight se perfectează de către DOP şi se expediază pe măsura modificării prin poşta electronică şi pe suport de hârtie în DSP şi în DBFC până la ora 1600, servind drept bază pentru acceptarea depozitelor overnight de la bănci.
(Pct.25 modificat prin Hot. BNM nr.36 din 13.03.2008, în vigoare 25.04.2008)
(Pct.25 (26) modificat prin Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare 02.01.2007)
(Pct.25 (26) modificat prin Hot. BNM nr.356 din 01.12.2005, în vigoare 09.12.2005)
(Cap.3 modificat prin Hot. BNM nr.218 din 02.09.2004, în vigoare 10.09.2004)

 

Capitolul 4. Acceptarea depozitelor Overnight

26. Pentru a obţine dreptul la facilitatea de depozit overnight, băncile încheie cu Banca Naţională un contract (anexa 1) în care sunt stipulate condiţiile utilizării facilităţii nominalizate.

27. Contractul de depozit overnight se încheie pe o perioadă nelimitată de timp.

28. Contractul poate fi reziliat în orice timp la iniţiativa uneia dintre părţi, cu notificarea prealabilă a celeilalte părţi, cu 3 zile lucrătoare până la rezilierea contractului.

29. Contractul de depozit overnight poate fi modificat sau completat printr-un acord reciproc al părţilor, ţinând cont de modificările operate în Regulament.

30. Banca Naţională va comunica băncilor numărul contului de bilanţ deschis pentru plasarea depozitului overnight.
(Pct.30 introdus prin Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare 02.01.2007)
(Pct.31-36 excluse prin Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare 02.01.2007, celelalte renumerotate)
(Pct.32,33,36 modificate prin Hot. BNM nr.86 din 06.04.2006, în vigoare 21.04.2006)

31. Pentru a plasa depozite overnight, băncile efectuează transferul sumei depozitului overnight prin ordin de plată, întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare, indicând în rubrica „Destinaţia plăţii” textul „Transfer pentru plasare în cont de depozit overnight la BNM”.
(Pct. 31 modificat prin Hot. BNM nr.139 din 31.07.2008, în vigoare 12.09.2008)
(Pct. 31 modificat prin Hot. BNM nr.36 din 13.03.2008, în vigoare 25.04.2008)
(Pct.31 modificat prin Hot. BNM nr.211 din 16.08.2007, în vigoare 01.10.2007)
(Pct. 31 în redacţia Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare 02.01.2007)

32. Ordinele de plată pentru plasarea depozitelor overnight se expediază de către bănci pe parcursul zilei operaţionale SAPI şi se procesează de către BNM pe parcursul etapei „Operaţiuni overnight” a Programului zilei operaţionale a SAPI.
(Pct. 32 în redacţia Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare 02.01.2007)
(Pct. 32 (38) în redacţia Hot. BNM nr.86 din 06.04.2006, în vigoare 21.04.2006)

33. În baza ordinului de plată BNM va îngegistra mijloacele băneşti transferate, în contul de depozit overnight al băncii în registrele BNM.
(Pct. 33 în redacţia Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare 02.01.2007)
(Pct. 33 (39) modificate prin Hot. BNM nr. 86 din 06.04.2006, în vigoare 21.04.2006)

34. Sumele din ordinele de plată pentru plasarea depozitelor overnight perfectate cu abateri şi erori şi din ordinele de plată expediate de băncile care nu corespund cerinţelor prezentului Regulament se înregistrează în contul de bilanţ pentru evidenţa sumelor neclarificate, nu se consideră depozite plasate overnight la BNM , la aceste sume nu se plăteşte dobândă şi se restituie băncilor în prima zi operaţională după data înregistrării mijloacelor în acest cont.
(Pct. 34 modificat prin Hot. BNM nr.36 din 13.03.2008, în vigoare 25.04.2008)
(Pct. 34 în redacţia Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare 02.01.2007)
(Pct. 34 (40) modificate prin Hot. BNM nr. 86 din 06.04.2006, în vigoare 21.04.2006)
(Pct. 41 exclus prin Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare 02.01.2007, celelalte renumerotate)

 

Capitolul 5. Rambursarea depozitului overnight

35. BNM va efectua rambursarea depozitului overnight în contul de decontarea al băncii în SAPI (Contul Loro), la începutul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a Programului zilei operaţionale a SAPI, în prima zi operaţională următoare după ziua plasării depozitului.
(Pct. 35 în redacţia Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare 02.01.2007)
(Pct. 35 (42) în redacţia Hot. BNM nr. 86 din 06.04.2006, în vigoare 21.04.2006)

36. Dobânda pentru depozitele plasate overnight se calculează la rata depozitului overnight în vigoare la data plasării şi se achită printr-un ordin de plată separat, la data scadenţei depozitului.
(Pct. 36 modificat prin Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare 02.01.2007)

 

Capitolul 6. Restricţii şi penalităţi

(Pct.44 exclus prin Hot. BNM nr.86 din 06.04.2006, în vigoare 21.04.2006, celelalte renumerotate)

37. În cazul în care, depozitul plasat overnight şi dobânda aferentă n-au fost transferate de către BNM în contul de decontare al băncii în SAPI (contul Loro), în prima zi operaţională următoare după ziua acceptării depozitului, BNM va plăti băncii o penalitate în mărime de 0,05% de la suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.
(Pct. 37 modificat prin Hot. BNM nr.303 din 16.11.2006, în vigoare din 02.01.2007)
(Pct.37 (44) modificat prin Hot. BNM nr.86 din 06.04.2006, în vigoare 21.04.2006)

38. Banca Naţională va suspenda dreptul băncilor de a utiliza facilitatea depozitului overnight pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost stabilită comiterea următoarelor încălcări:

 • nerespectarea obligaţiilor legale şi/sau contractuale în cadrul operaţiunilor de politică monetară a BNM (emiterea Certificatelor BNM, operaţiuni de piaţă deschisă cu valori mobiliare de stat, credite overnight şi depozite);
 • admiterea unui deficit de rezerve obligatorii în lei moldoveneşti în contul Loro la BNM în mărime mai mare de 5 la sută din nivelul stabilit sau nerespectarea nivelului rezervelor obligatorii în contul Loro în sume de până la 5 la sută pe parcursul a două perioade de menţinere consecutive;
 • depăşirea, cu trei zile lucrătoare, a termenului stabilit pentru completarea contului rezervelor obligatorii în valută străină sau în moneda naţională.

(Pct. 38 introdus prin Hot. BNM nr.36 din 13.03.2008, în vigoare 25.04.2008)

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).