• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.05.2014

Regulament cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, aprobat prin HCA al BNM nr.52 din 20.03.2014

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 110-114/596 din 09.05. 2014

Înregistrat
la Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova cu nr.975 din 24.04.2014

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 52
din 20 martie 2014

Cu privire la aprobarea, abrogarea și modificarea
unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

În temeiul art. 5, 11 şi 44 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1, 30, 35 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, conform anexei nr.1.

 2. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei nr.2.

 3. În Regulamentul cu privire la externalizarea activităţilor şi operaţiunilor băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 241 din 3 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.2099), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 16 decembrie 2011 sub nr. 858, la punctul 8 sintagma „Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile licenţiate din Republica Moldova a informaţiei despre activitatea lor financiară, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.392 din 21 decembrie 2000” se substituie cu sintagma „Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.52 din 20 martie 2014”.

 4. În Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 16 martie 2009 sub nr.666, la punctul 80 sintagma „Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile licenţiate din Republica Moldova a informaţiei despre activitatea lor financiară, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.392 din 21 decembrie 2000”, se substituie cu sintagma „Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.52 din 20 martie 2014”.

 5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea termenului de cinci luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.52 din 20 martie 2014

 

REGULAMENT
cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor

Modificat prin:

HCE nr.103 din 21.04.2016, MO al RM nr.140-149, art.986 din 27.05.16

 

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu împuternicirile Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute la art. 5, 11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională şi art. 30, 35 şi 40 din Legea instituţiilor financiare.
[Pct.1 completat prin Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016]

2.Obiectivul prezentului regulament este asigurarea dezvăluirii de către bănci a informaţiei despre activitatea lor economico-financiară, menite să stimuleze disciplina şi competitivitatea de piaţă şi să întărească stabilitatea financiară prin promovarea transparenţei activităţii băncii, precum şi asigurarea publicului cu informaţii privind situaţia economico-financiară a băncii şi expunerea acesteia la risc.

3. Prin prezentul regulament se stabilesc criteriile şi modul de dezvăluire de către bancă a informaţiei privind activitatea sa economico-financiară şi altă informaţie de interes public, inclusiv a informaţiei aferente condiţiilor de deschidere, modificare şi completare a conturilor, de acordare a creditelor, acceptare a depozitelor, emitere şi deservire a cardurilor de plată, a informaţiei privind acţionarii şi / sau grupurile de persoane care acţionează concertat şi care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi beneficiarii efectivi ai acestora.

4. În scopul prezentului regulament se utilizează următoarele noţiuni:
Oficiu bancar – încăperea unde este localizată subdiviziunea teritorială a băncii (sediul central, filiala, reprezentanţa şi oficiile secundare).
Panou – planşă/dispozitiv electronic unde este afişată informaţia destinată publicului, plasată în oficiul bancar la un loc accesibil publicului.
Pagina web a băncii - ansamblul informaţiilor în formă electronică şi al mijloacelor de dialog interactiv, pe care banca le pune la dispoziţie publicului în reţeaua Internet.
Rata dobânzii – rata dobânzii aferentă creditului (depozitului), exprimată ca procent fix sau flotant aplicat anual soldului creditului (depozitului).
Consumator – persoană fizică ce intenţionează să comande ori să procure sau care comandă, procură ori foloseşte produse şi servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de antreprenor sau profesională.
Costul total al creditului – toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte debitorul în legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special valoarea medie a primelor de asigurare, sunt incluse în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de închiderea unui contract de servicii.
Valoarea totală a creditului – sumele totale puse la dispoziţie în baza unui contract de credit.
Dobânda anuală efectivă – costul total al creditului pentru consumator exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului, inclusiv costurile menţionate la art.23 alin.(2) din Legea privind contractele de credit pentru consumatori, după caz.
Suma de bază – soldul brut al creditelor / depozitelor care nu include dobânzile calculate şi nu este diminuat cu sumele aferente ajustărilor de valoare şi reducerile pentru pierderi din deprecieri (pierderea de valoare) şi cu suma reducerilor pentru pierderi la active / angajamente condiţionale calculate în conformitate cu Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale.
Dezvăluirea informaţiei – prezentarea informaţiei de bancă publicului prin intermediul diferitor mijloace, cum sunt mass - media, panoul sau pagina web a băncii, conform prevederilor expuse în prezentul regulament.
[Pct.4 completat prin Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016]


CAPITOLUL II
CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE INFORMAŢIEI DEZVĂLUITE

5. Informaţia dezvăluită reflectă situaţia reală a băncii şi permite publicului să evalueze prompt situaţia economico-financiară a băncii, rezultatele obţinute, riscurile aferente, structura de proprietate şi activitatea ei operaţională.

6. În cadrul procesului de dezvăluire băncile vor respecta următoarele caracteristici calitative ale informaţiei dezvăluite:
1) informaţie accesibilă – dezvăluirea informaţiei prin canale de distribuire care oferă acces egal şi oportun la informaţie;
2) informaţie completă şi multilaterală – dezvăluirea informaţiei agregate, consolidate care poate fi evaluată reieşind din activităţile desfăşurate;
3) informaţie semnificativă şi oportună – dezvăluirea la timp şi operativ a informaţiei relevante pentru public în procesul decizional;
4) informaţie veridică – dezvăluirea informaţiei reale, verificabile, neutre, complete care să reflecte esenţa economică a evenimentelor şi a tranzacţiilor efectuate;
5) informaţie comparabilă – dezvăluirea informaţiei pentru determinarea tendinţelor în dinamică ale datelor;
6) informaţie materială – dezvăluirea informaţiei care ar exclude omiterea unor date esenţiale ce ar putea conduce la schimbarea evaluării şi deciziei utilizatorului.

 

CAPITOLUL III
PREVEDERI GENERALE PRIVIND AUTENTIFICAREA
ŞI DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI DE CĂTRE BANCĂ

7. Veridicitatea informației dezvăluită se confirmă prin semnătura conducătorului organului executiv al băncii, iar în cazul în care se întocmeşte în baza informaţiei contabile şi de contabilul-şef cu aplicarea, în toate cazurile, a ştampilei băncii. Informaţia dată se păstrează în original la sediul central al băncii (la executor).
[Pct.7 modificat prin Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016]

8. În cadrul oficiilor bancare se afişează pe panou copiile de pe originalele informaţiilor menţionate la punctul 7.

9. Responsabilitatea de bază pentru perfectarea şi publicarea informaţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul regulament o poartă conducătorul organului executiv al băncii. În cazul publicării de către bancă a informaţiei denaturate şi care nu corespunde cerinţelor Băncii Naţionale a Moldovei, legislaţiei în vigoare, banca publică o dezminţire cu rectificarea informaţiei.

10. Informaţia dezvăluită în conformitate cu prezentul regulament nu se supune auditului, iar în cazul în care banca decide ca această informaţie să fie supusă auditului, se publică şi raportul de audit respectiv.

11. Publicarea informaţiei pe pagina web oficială a băncii în conformitate cu prezentul regulament se face în compartimente / subcompartimente distincte şi accesibile direct de pe pagina de start, într-un format şi limbaj accesibil publicului. Se consideră accesibil formatul şi limbajul care corespund următoarelor caracteristici:
1) textul este clar, concis şi lizibil;
2) denumirea compartimentului este suficient de sugestivă cu privire la caracterul și tipul informațiilor conținute;
3) dimensiunile, culorile şi contrastul textului sunt adecvat stabilite pentru a permite citirea acestuia fără probleme;
4) nu sunt utilizate practici care să creeze în mod vădit un disconfort la nivel psihologic cu scopul de a impune cititorului dorinţa de a nu citi textul respectiv.

12. Dezvăluirea informației pe pagina web a băncii, solicitată conform capitolelor IV, V şi VI din prezentul regulament, va fi accesibilă la o distanță de maxim 3 click- uri. Totodată, banca va plasa la nivelul ierarhic superior al structurii informaționale a paginii web (pe pagina principală) compartimentul „Dezvăluirea informației” care va conține trei subcompartimente:
1) „Informația privind activitatea economico-financiară”;
2) „Informaţie privind guvernanţa băncii”;
3) „Informație privind prestarea serviciilor și oferirea produselor bancare”.
Subcompartimentul „Informația privind activitatea economico-financiară” va include rapoartele prevăzute la punctul 14 din prezentul regulament, grupate pe ani şi luni, în format XLS, iar informaţiile prevăzute la punctul 15 grupate pe ani în format PDF. Subcompartimentul „Informație privind prestarea serviciilor și oferirea produselor bancare” va include în format XLS informațiile prevăzute la punctele 20 subpunctul 2) și 21 subpunctul 2) din prezentul regulament.
[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016]

13. Materialele plasate pe pagina web a băncii vor fi informaţiile generate de bancă. În cazul publicării unor informaţii din surse externe acestea urmează să fie incluse printr-o notiţă scurtă cu referinţă la sursa originală.

 

CAPITOLUL IV
DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

14. Banca dezvăluie pe pagina web a băncii şi afişează pe panourile din oficiile bancare, lunar, informaţia expusă la subpunctele 1)-5) din prezentul punct, şi trimestrial, informaţia expusă la subpunctul 6) din prezentul punct, cel târziu până în ultima zi a lunii următoare perioadei de gestiune.
Informaţia cu privire la activitatea economico-financiară care reflectă poziţia financiară a băncii la sfârşitul zilei operaţionale a lunii gestionare include:
1) FIN1-Bilanţul, FIN2-Contul de profit sau pierdere (întocmite în conformitate cu Instrucţiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor);
2) indicatori aferenţi situaţiei economico-financiare a băncii conform anexei nr.1 la prezentul regulament, care va include, dar nu se va limita la:
a) indicatorii aferenţi capitalului;
b) indicatorii aferenţi activelor;
c) indicatorii aferenţi veniturilor şi profitabilităţii;
d) indicatorii aferenţi lichidităţii pe termen lung (principiul I) și lichidității curente (principiul II);
e) indicatorii aferenţi sensibilităţii la riscul pieţei;
f) date generale;
3) informaţia privind creditele conform anexei nr.2 la prezentul regulament, care va include, dar nu se va limita la:
a) ramura creditului;
b) numărul creditelor acordate, în perioada lunii gestionare, în lei moldoveneşti şi valută străină;
c) soldul portofoliului de credite în lei moldoveneşti şi valută străină;
d) rata medie a dobânzii aferentă soldurilor creditelor în lei moldoveneşti şi valută străină.
Ramura creditului va fi determinată conform domeniului de activitate a debitorului în corespundere cu categoriile specificate în Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova;
4) informaţia privind depozitele, conform anexei nr.3 la prezentul regulament, care va include, dar nu se va limita la:
a) tipul de depozite;
b) portofoliul de depozite acceptate în lei moldoveneşti şi valută străină;
c) rata medie a dobânzii aferente soldurilor depozitelor acceptate în lei moldoveneşti şi valută străină.
Tipul depozitelor acceptate va fi determinat conform următoarelor criterii: termenul de acceptare a depozitului de către bancă (la termen, la vedere), cu şi fără dobândă şi apartenenţa acestuia (depozite ale persoanelor fizice, depozite ale persoanelor juridice, inclusiv depozite ale bugetului de stat şi ale bugetelor administraţiilor administrativ-teritoriale, ale băncilor, mediului financiar nebancar şi ale altor persoane fizice care practică activitate de întreprinzător sau alt gen de activitate);
5) informaţia privind lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III) se publică utilizînd modelul raportului ORD 3.13.D „Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)” din Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale;
6) informaţia privind activele şi obligaţiunile financiare sensibile la rata dobânzii se publică utilizând modelul raportului FIN27 „Expunerea la riscul ratei dobânzii” din Instrucţiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor.
[Pct.14 subpct.5) în redacţia Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 30.06.2016]
[Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016]

15. Banca dezvăluie pe pagina web, păstrează în oficiul bancar şi face accesibil publicului, la cererea acestuia, următoarea informaţie pentru perioada ultimilor trei ani precedenţi celui gestionar:
1) raportul anual propriu al băncii. În cazul în care banca este întreprindere–mamă aceasta va dezvălui doar raportul anual consolidat;
2) raportul auditorului asupra situaţiilor financiare anuale proprii ale băncii, iar în cazul întreprinderii-mamă și cele consolidate, cu anexarea situaţiilor financiare respective, care va include: bilanţul; situaţia de profit şi pierdere; situaţia modificărilor capitalului propriu; situaţia fluxurilor de numerar; notele la situaţiile financiare;
3) raportul anual propriu al conducerii băncii. În cazul în care banca este întreprindere–mamă aceasta va dezvălui doar raportul anual al conducerii consolidat;
4) politica contabilă a băncii;
5) informaţia care conţine strategia gestionării riscurilor la care poate fi expusă banca.
Informaţia menţionată la subpunctele 1)-4) se întocmeşte ţinând cont de prevederile Legii contabilităţii şi instituțiilor financiare.
[Pct.15 în redacţia Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016]

16. Banca dezvăluie, în ziarele de circulaţie generală, trimestrial, informaţia menţionată la punctul 14 subpunctele 1) şi 2) cel târziu până în ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune. Concomitent, pe panou şi pe pagina web a băncii se specifică ziarele în care se dezvăluie informaţia.

17. Banca, în termen de 4 luni de la încheierea anului financiar, publica în ziarele de circulaţie generală, precum şi în ziarele din localităţile în care banca are subdiviziuni separate, copiile de pe bilanţul contabil şi raportul auditului extern şi editează raportul anual, eliberând gratuit publicului copii de pe acesta din urmă.

18. Banca Naţională poate publica pe pagina sa web informaţia dezvăluită de bănci conform punctului 14 din prezentul Regulament.

 

CAPITOLUL V
DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR ŞI OFERIREA PRODUSELOR BANCARE

[Denumirea completată prin Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016

19. Pentru a-i permite publicului de a evalua de sine stătător oferta băncii privind serviciile şi produsele prestate, aceasta tipăreşte şi distribuie gratuit materiale care dezvăluie informaţia cu privire la termenele şi condiţiile de funcţionare a produselor şi serviciilor oferite în cadrul desfăşurării activităţii sale, conform punctelor 20 – 25.

20. Banca dezvăluie informaţia aferentă condiţiilor de acceptare a depozitelor, de deschidere, modificare şi închidere a conturilor şi de utilizare a cardurilor de plată care va include, dar nu se va limita la:
1) caracteristicile principale ale diferitelor tipuri de depozit (conturi de depozit) oferite;
2) condiţiile de acceptare a depozitelor care vor include, conform anexei nr.31 din prezentul regulament, dar nu se va limita la:
a) suma depozitului (minimă / maximă) în monedă naţională /valută străină;
b) termenul de acceptare a depozitului (la termen sau la vedere) în monedă naţională /valută străină;
c) moneda de acceptare a depozitului (monedă naţională / valuta străină);
d) rata dobânzii (flotantă / fixă) la depozitele acceptate în moneda naţională / valută străină, precum şi metoda de calcul a valorii ratei dobânzii, care va fi prezentată prin intermediul exemplelor reprezentative;
e) modalitatea (cu sau fără capitalizare) şi termenul / periodicitatea de achitare a dobânzii;
f) dreptul şi condiţiile de modificare a ratei dobânzii;
g) comisioane, taxe aferente deschiderii şi deservirii contului de depozit;
h) dreptul şi modalitatea de suplimentare sau retragere parţială a mijloacelor băneşti din contul de depozit;
i) condiţiile de reziliere a contractului de depozit înainte de termen;
j) documentele necesare pentru deschiderea, modificarea şi închiderea contului de depozit;
3) asigurarea existenţei pe pagina web a băncii a unui instrument destinat rezolvării ecuaţiilor în vederea determinării sumelor totale (privind rata dobânzii şi alte plăţi, care vor fi achitate de bancă) ce urmează a fi plătite conform contractului respectiv de depozit. La utilizarea acestui instrument, banca va asigura calculul pe perioade (lunar / trimestrial), în funcţie de periodicitatea plăţilor aferente depozitului, care urmează a fi efectuate de bancă. Plăţile aferente depozitului se determină reieşind din condiţiile existente înaintea încheierii contractului de depozit (suma depozitului, termenul depozitului, rata dobânzii etc.);
4) ghidul privind deschiderea conturilor de depozit (inclusiv deschiderea, modificarea și închiderea conturilor curente, pentru titularii de conturi) care va include lista documentelor ce urmează a fi prezentate pentru deschiderea conturilor, cerințele specifice la prezentarea unor documente (specimenul de semnături și amprenta ștampilei), precum și formalităţile îndeplinite pentru deschiderea şi folosirea acestora;
5) condiţiile de emitere şi deservire a cardurilor de plată vor include, dar nu se vor limita la:
a) documentele necesare pentru emiterea cardului de plată, termenul de eliberare şi perioada de valabilitate a acestuia;
b) comisioanele şi condiţiile de emitere a cardului de plată (depunerea minimă iniţială, soldul minim în cont, restricţiile aferente utilizării cardului de plată, taxa de emitere, deservirea anuală, precum şi alte taxe percepute în cazul prelungirii termenului de valabilitate, modificarea numelui / prenumelui, pierderea / furtul / deteriorarea cardului de plată, modificarea PIN-ului şi altele);
c) comisioanele aferente efectuării operaţiunilor şi serviciilor prestate (alimentarea contului, retragerea numerarului, achitarea bunurilor / serviciilor precum şi efectuarea transferurilor de către client, vizualizarea soldului, eliberarea extrasului de cont, investigarea litigiilor privind operaţiunile efectuate etc.);
d) dobânda, formula de calcul şi periodicitatea acordării acesteia de către bancă, pentru mijloacele deţinute în cont, după caz;
e) cursul valutar aplicat la efectuarea operaţiunilor cu carduri, stabilit de bancă sau după caz, metoda de determinare a acestuia (de exemplu, cursul valutar stabilit de sistemele de plăţi internaţionale) – în cazul în care moneda operaţiunii diferă de moneda contului de card;
6) suplimentar la informaţia menţionată la subpunctul 5, în cazul cardului de credit, banca va dezvălui şi următoarele informaţii:
a) valoarea minimă / maximă a creditului / overdraftului sancţionat;
b) durata minimă / maximă de rambursare a creditului;
c) formele de asigurare a creditului;
d) rata dobânzii achitată de client, metoda de calcul, modul de rambursare şi periodicitatea plăţilor;
e) alte plăţi ce nu sunt incluse în rata dobânzii (care sunt şi cuantumul acestora);
f) mărimea penalităţilor pentru overdraft nesancţionat /depăşirea termenului de rambursare a creditului;
g) rata dobânzii achitată de client pentru creditul restant, metoda de calcul şi modul de rambursare a sumelor restante;
h) documentele necesare pentru obţinerea creditului;
i) cerinţele minime faţă de client pentru eliberarea creditului;
7) informaţia cu privire la comisioanele stabilite pentru comercianţi la prestarea serviciilor de acceptare a cardurilor de plată.
[Pct.20 modificat prin Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016]

21. Banca dezvăluie informaţia aferentă condiţiilor de acordare a creditelor care va include, dar nu se va limita la:
1) caracteristicile generale pentru fiecare tip de credit acordat;
2) condiţiile de acordare a creditelor, conform anexei nr.4 din prezentul regulament, care va include, dar nu se va limita la:
a) moneda creditului;
b) valoarea totală a creditului în monedă naţională (minimă / maximă)/valoarea totală a creditului în valută străină (minimă / maximă);
c) rata dobânzii aferentă creditului, fixă / flotantă, în moneda naţională (minimă / maximă) / în valută străină (minimă / maximă), precum şi metoda de calculare a ratei dobânzii aferentă creditului prin intermediul a cel puţin două exemple reprezentative;
d) durata contractului de credit în moneda naţională (minim / maxim) / durata contractului de credit în valută străină (minim / maxim);
e) alte plăţi decât rata dobânzii aferente creditului în moneda naţională / în valută străină, care sunt incluse în costul total al creditului;
f) dobânda anuală efectivă a creditului în moneda naţională / în valută străină şi informaţia expusă la art. 4 punctul (3) din Legea privind contractele de credit pentru consumatori, după caz;
g) modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa plăţilor;
h) documentele necesare pentru obţinerea creditului;
i) formele de asigurare ale creditului acceptate de bancă;
j) efectele rambursării anticipate, precum şi penalităţile aferente contractului de credit;
k) condiţiile în care rata dobânzii se poate modifica;
l) menţionarea faptului că la creditele acordate în valută străină sau în moneda naţională ataşate la cursul valutei străine plăţile se vor modifica în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valutele străine, în cazul în care plăţile vor fi efectuate în moneda naţională;
m) modalitatea de aplicare a cursului de schimb la efectuarea plăţilor aferente creditelor acordate în valuta străină sau în moneda naţională ataşate la cursul valutei străine;
3) asigurarea existenţei pe pagina web a băncii a unui instrument destinat rezolvării ecuaţiilor în vederea determinării costului total al creditului (privind rata dobânzii şi alte plăţi, care vor fi achitate conform subpunctul 2), literelor d) şi e) din prezentul punct). La utilizarea acestui instrument, pentru produsele creditoare, la care sunt prestabilite grafice concrete de achitare, banca va asigura calculul pe perioade (lunar / trimestrial) în funcţie de frecvenţa plăţilor, a achitărilor aferente creditului care urmează a fi efectuate de client (achitarea creditului, ratei dobânzii, comisioanelor, taxelor etc.), de soldul creditului. Costul total al creditului se determină reieşind din condiţiile existente înaintea încheierii contractului de credit (valoarea totală a creditului, termenele de rambursare, dobânda anuală efectivă etc.).

22. Banca dezvăluie informaţia aferentă condiţiilor de desfăşurare a operaţiunilor de schimb valutar care va include, dar nu se va limita la:
1) condiţiile de efectuare a operaţiunilor de schimb valutar;
2) mărimea comisioanelor şi a altor plăţi aferente.

23. Banca dezvăluie informaţia aferentă condiţiilor de desfăşurare a activităţii în partea ce se referă la plăţile / transferurile în / din străinătate (transferurile internaționale) cu excepţia remiterii de bani, care va include, dar nu se va limita la:
1) condiţiile de efectuare a transferurilor internaționale;
2) modalităţile de efectuare a plăţilor / transferurilor în /din străinătate;
3) moneda plăţii /transferului în /din străinătate;
4) mărimea comisioanelor şi altor plăţi aferente;
5) informaţia disponibilă cu privire la tipurile comisioanelor sau plăţilor care se percep /pot fi percepute de băncile străine prin intermediul cărora se primesc / efectuează transferurile internaţionale, precum şi cu privire la mărimea acestora.

24. Banca dezvăluie informaţia aferentă prestării serviciilor de remitere de bani, conform cerinţelor expuse în Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani.

25. Banca dezvăluie informaţia privind alte produse şi servicii bancare pe care le oferă banca, care va include, dar nu se va limita la:
1) caracteristicile produselor şi serviciilor;
2) condiţiile de prestare a serviciilor,
3) specificarea tarifelor şi a ratelor dobânzilor, după caz, inclusiv tarifele comisioanelor practicate, precum şi mărimea şi momentul achitării acestora.

26. Dezvăluirea informaţiei despre rata dobânzii şi alte plăţi aferente creditului / depozitului trebuie să cuprindă şi informaţia privind condiţiile concrete, criteriile obiective, şi, după caz, orice indice de referinţă aplicabil ratei iniţiale a dobânzii aferente creditului, precum şi modalitatea şi termenele de preavizare (notificare) în cazul modificării mărimii ratelor dobânzii şi / sau a altor plăţi.

27. Ratele dobânzilor, comisioanele, taxele şi alte plăţi pentru prestarea serviciilor şi produselor bancare vor fi publicate, fiind tipărite cu aceleaşi caractere care au fost utilizate la dezvăluirea altei informaţii.

28. Informaţia conform punctului 19 este actualizată permanent în funcţie de modificările şi / sau completările parvenite conform reglementărilor interne ale băncii şi se publică în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 zile de la data survenirii modificărilor / completărilor.

29. Informaţia şi materialele dezvăluite în prezentul capitol se afişează pe panou în oficiile bancare şi pe pagina web a băncii. Pe panou (şi / sau în materiale) se plasează datele referitor la persoana de contact şi telefonul acesteia.

 

CAPITOLUL VI
DEZVĂLUIREA INFORMAŢIEI PRIVIND GUVERNANŢA BĂNCII

30. Banca dezvăluie informaţia referitor la modalităţile de întocmire a sesizărilor / reclamaţiilor / plângerilor clienţilor şi factorii de resort autorizaţi să le primească şi să le soluţioneze, precum şi formalităţile de prezentare a acestora la bancă.

31. Banca dezvăluie codul de guvernanţă corporativă şi statutul băncii, cu modificările şi completările la acestea.
[Pct.31 în redacţia Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016]

32. Banca dezvăluie informaţia referitor la dreptul de a desfăşura activităţi financiare prin afişarea la sediul central al băncii și pe pagina web a băncii a copiei licenţei, confirmate prin semnătura persoanei responsabile din cadrul băncii. La subdiviziunile separate (filiale, reprezentanţe) şi oficiile secundare (agenţii, puncte de schimb valutar) ale băncii se afişează copiile confirmate prin semnătura persoanei responsabile din cadrul băncii ale copiilor autorizate de Banca Naţională de pe licenţă. În cazul subdiviziunilor separate şi agenţiilor de asemenea se afişează lista activităţilor permise prin regulamentele interne ale subdiviziunilor separate şi agenţiilor în cauză.
[Pct.32 completat prin Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016]

33. Banca dezvăluie, cel puţin, informaţia cu privire la externalizarea activităţilor de importanţă materială, data externalizării, denumirea furnizorului, rolul acestuia în activităţile / operaţiunile externalizate.

34. Banca dezvăluie informaţia referitor la structura sa organizatorică, inclusiv denumirea comitetelor specializate existente, cu indicarea subordonării acestora ţinând cont de competenţa organelor de conducere a băncilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, lista filialelor, reprezentanţelor şi oficiilor secundare, cu indicarea denumirii şi adreselor acestora.

35. Banca dezvăluie informaţia referitor la membrii consiliului, organului executiv, vicepreşedinţii băncii şi contabilul - şef, în conformitate cu anexa nr. 5 la prezentul regulament, care va include, dar nu se va limita la:
1) date generale despre membrii consiliului, organului executiv, vicepreşedinţii băncii şi contabilul – şef: numele, prenumele, funcţia, data confirmării de către Banca Naţională, funcţia (le) ocupată (te) în societate, cota substanțială deţinută în capitalul social al băncii;
2) alte date privind experienţa teoretică şi practică a membrilor consiliului, organului executiv, vicepreşedinţilor băncii şi contabilul – şef: experienţa de muncă din ultimii 5 ani, studiile (universitare, postuniversitare, cursurile de instruire din ultimii 5 ani).
[Pct.35 modificat prin Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016]

36. Banca dezvăluie lista persoanelor autorizate să angajeze banca în relaţii contractuale care include: numele şi prenumele administratorului, postul ocupat, telefonul de contact, semnătura persoanei autorizate. Lista persoanelor autorizate trebuie să fie confirmată prin aplicarea ştampilei băncii.

37. Banca dezvăluie informaţia aferentă acţionarilor şi / sau grupurilor de persoane care acţionează concertat care deţin cote substanţiale în capitalul social al băncii şi beneficiarilor efectivi ai acestor persoane în conformitate cu anexa nr. 6 la prezentul regulament, care va include, dar nu se va limita la:
1) date generale despre deţinătorii direcţi ai cotelor substanţiale: numele, prenumele / denumirea acţionarilor, ţara de reşedinţă, numărul grupului, cote de participare, dreptul de vot;
2) date generale despre beneficiarii efectivi ai persoanelor menţionate la subpunctul 1): numele, prenumele beneficiarului efectiv, ţara de reşedinţă.

38. Termenii utilizaţi la punctul 37 corespund noţiunilor stipulate în Legea instituţiilor financiare şi în Regulamentul cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al băncii.

39. Informaţia dezvăluită la punctul 37 va fi actualizată în termen de 15 zile din data efectuării modificărilor în structura de proprietate a băncii despre modificarea informaţiei din tabelul prevăzut în anexa nr.6 la prezentul regulament.

40. Informaţia prevăzută în prezentul capitol se dezvăluie prin afişare pe panou în oficiile bancare şi pe paginile web ale băncii şi se actualizează pe măsura modificării acesteia, dar nu mai târziu de 10 zile de la data operării modificărilor / completărilor, cu excepţia informaţiei actualizate conform punctului 39. Informaţia prevăzută la punctul 32 din prezentul capitol se dezvăluie conform punctului respectiv.
[Pct.40 completat prin Hot.BNM nr.103 din 21.04.2016, în vigoare 27.06.2016]

 

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE

41. Prezentul regulament nu interferează sau modifică obligaţiunile băncilor de a dezvălui informaţia în orice altă formă sau metodă bazată pe alte legi în vigoare decât cele menţionate în prezentul regulament.

42. Băncile dezvăluie informaţiile pe paginile web în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare aferente activităţii băncii, inclusiv în calitate de emitent al valorilor mobiliare şi / sau prestator de serviciu, precum şi orice altă informaţie pe care o consideră importantă la evaluarea situaţiei economico-financiare, activităţii băncii şi riscurilor pe care aceasta şi le asumă.

 

Anexe