• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.08.2018

Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 191-197 din 6 septembrie 2013, art. 1370

Înregistrat
la Ministrul Justiţiei al Republicii
Moldova nr. 936 din 30 august 2013

APROBAT
prin Hotarîrea Consiliului de administratie
al Bancii Nationale a Moldovei
nr. 157 din 1 august 2013

În vigoare: la 15 septembrie 2013

 

REGULAMENT
CU PRIVIRE LA CARDURILE DE PLATĂ

(varianta cu includerea modificărilor şi completărilor conform listei*)

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Obiectul Regulamentului cu privire la cardurile de plată (în continuare Regulament) este reglementarea activităţii prestatorilor de servicii de plată şi a clienţilor acestora în cadrul sistemelor de plăţi cu carduri de plată.

2. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni:
Autorizarea operaţiunii cu card de plată - permisiunea prestatorului emitent de a efectua o anumită operaţiune prin intermediul cardului de plată emis de acesta.
Agent de decontare - Banca Națională a Moldovei sau banca din Republica Moldova, ce asigură finalitatea decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu cardurile de plată pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul sistemului de plăţi cu carduri de plată, conform cerinţelor stabilite de organizatorul sistemului şi prezentul regulament.
(Pct. 2  modificat prin HBNM 217 din 20.08.2015, MO258-261/18.09.15, art. 1720)
Prestatorul emitent - un prestator de servicii de plată care, în baza unui contract cu organizatorul sistemului de plăţi cu carduri de plată, emite carduri de plată, deserveşte deţinătorii de carduri de plată emise de el şi efectuează autorizarea operaţiunilor cu carduri de plată.
Prestatorul acceptant - un prestator de servicii de plată care, în baza unui contract cu organizatorul sistemului de plăţi cu carduri de plată, oferă comerciantului servicii de acceptare la plată a cardurilor de plată în conformitate cu contractul de deservire a comerciantului şi/sau eliberează mijloace băneşti în numerar deţinătorilor de carduri de plată.
Card de plată - un suport de informaţie standardizat şi, după caz, personalizat prin intermediul căruia deţinătorul, de regulă, cu utilizarea numărului personal de identificare al său şi/sau a unor alte coduri care permit identificarea sa, în funcţie de tipul cardului de plată are acces la distanţă la contul de plăţi la care este ataşat cardul de plată în vederea efectuării operaţiunilor de plată.
În funcţie de caracteristicile de identificare se pot distinge următoarele tipuri de carduri:
a) card personalizat – card de plată care este ataşat la un cont de plăţi şi pe care este tipărită/embosată informaţia despre deţinător;
b) card preplătit – card de plată care nu este personalizat şi care poate fi procurat, fără depunerea cererii de emitere a acestuia. Acest card se emite numai în lei moldoveneşti cu un nominal anumit, care nu poate depăşi suma stabilită în actele normative în vigoare privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
(Pct. 2  modificat prin HBNM 203 din 09.08.2018, MO321-332/24.08.18, art. 1314)
c) card personificat – card de plată care este ataşat la un cont de plăţi şi pe care nu este tipărită/embosată informaţia despre client. Acest card se emite numai în lei moldoveneşti prin completarea cererii de emitere a cardului, cu furnizarea datelor şi documentelor necesare pentru identificarea deţinătorului în evidenţa internă a prestatorului de servicii de plată. Cardul personificat poate fi emis şi după epuizarea mijloacelor băneşti utilizate aferente cardului preplătit (limita căruia a fost stabilită la emiterea acestuia) cu furnizarea datelor şi documentelor necesare pentru identificarea deţinătorului în evidenţa internă a băncii.
În funcţie de provenienţa mijloacelor băneşti disponibile în contul deţinătorului de card personalizat/personificat se disting următoarele tipuri de carduri de plată:
a) card de credit, prin intermediul căruia deţinătorul dispune de mijloacele băneşti oferite de emitent sub forma unei linii de credit;
b) card de debit, prin intermediul căruia deţinătorul dispune de mijloacele băneşti depuse la prestatorul de servicii de plată şi care poate oferi posibilitatea acordării unei facilităţi de overdraft (descoperit de cont) în cazul insuficienţei mijloacelor băneşti în contul acestuia.
Comerciant - o persoană juridică, un întreprinzător individual sau o persoană care practică alt tip de activitate, care acceptă carduri de plată în calitate de instrument de plată fără numerar pentru mărfurile comercializate, serviciile prestate, lucrările executate, în baza contractului încheiat cu prestatorul acceptant.
Dispozitivul special - un dispozitiv prin intermediul căruia se efectuează operaţiuni cu utilizarea fizică a cardurilor de plată, care poate fi:
a) bancomat (denumit prescurtat conform uzanţelor internaţionale – ATM), destinat autoservirii deţinătorilor de carduri de plată, ce permite acestora retragerea mijloacelor băneşti în numerar din conturile de plăţi, transferuri de mijloace băneşti, depunerea mijloacelor băneşti în conturi şi informarea privind situaţia conturilor şi a operaţiunilor efectuate prin intermediul cardurilor de plată;
b) imprinter, destinat deservirii deţinătorilor de carduri de plată, aflat la prestatorul de servicii de plată sau la un comerciant, care permite transpunerea amprentei datelor reliefate ale unui card de plată pe un formular standardizat al chitanţei;
c) terminal (denumit prescurtat conform uzanţelor internaţionale – POS terminal), destinat deservirii deţinătorilor de carduri de plată , aflat la un prestator de servicii de plată sau la un comerciant, care permite citirea datelor de pe banda magnetică şi/sau de pe microprocesorul cardului de plată, procesarea acestor date şi a altor date referitoare la operaţiunea iniţiată.
Numărul personal de identificare a deţinătorului de card de plată (denumit prescurtat conform uzanţelor internaţionale – PIN) - un cod personal atribuit de către prestatorul emitent unui deţinător de card de plată şi care reprezintă un element de securitate personalizat care permite identificarea deţinătorului de card la efectuarea anumitor operaţiuni cu utilizarea cardului.
Organizatorul sistemului de plăţi cu carduri de plată - o persoană juridică care stabileşte condiţiile de participare în sistemul de plăţi cu carduri de plată, elaborează standarde şi norme aplicate în sistem, precum şi asigură îndeplinirea obligaţiilor financiare ale prestatorilor de servicii de plată participanţi la sistem. 
(Pct. 2  modificat prin HBNM 217 din 20.08.2015, MO258-261/18.09.15, art. 1720)

 

Capitolul II
CERINŢE PRIVIND ÎNCEPEREA ACTIVITĂŢII ÎNTR-UN SISTEM DE PLĂŢI CU CARDURI DE PLATĂ

3. Pentru a începe activitatea într-un sistem de plăţi cu carduri de plată, prestatorul de servicii de plată, cel puţin cu 30 de zile lucrătoare înainte de începerea activităţii, prezintă la Banca Naţională a Moldovei un demers la care anexează informaţia aferentă descrierii activităţii prestatorului de servicii de plată  în sistem, care va cuprinde:
a)denumirea sistemului şi a organizatorului acestuia, alte date la latitudinea prestatorului de servicii de plată privind descrierea sistemului;
b) descrierea statutului şi a tipului de activitate a prestatorului de servicii de plată în sistem, cu anexarea copiilor documentelor care confirmă statutul prestatorului de servicii de plată  în sistem şi dreptul de a desfăşura o anumită activitate în sistem (copia contractului încheiat cu organizatorul sistemului de plăţi cu carduri de plată sau alte documente confirmative: scrisori, certificate, licenţe, copia contractului încheiat cu prestatorii de servicii de plată cu statut de membru principal (participant direct) în cadrul unui sistem de plăţi cu carduri de plată (în cazul prestatorilor de servicii de plată cu statut de membru afiliat/asociat (participant indirect)), copia contractului încheiat cu centrul de procesare, contractul de colaborare privind acceptarea cardurilor de plată (în cazul în care prestatorul de servicii de plată nu deţine dreptul de acceptare a cardurilor de plată, utilizînd serviciile unui prestator acceptant) şi modificările la acestea etc.);
c) descrierea tipurilor de carduri ce urmează să fie emise şi/sau acceptate de către prestatorul de servicii de plată şi a serviciilor ce urmează să fie oferite de către prestatorul de servicii de plată deţinătorilor de carduri.

4. Banca Naţională a Moldovei examinează informaţia prezentată de prestatorul de servicii de plată, în conformitate cu pct.3, în decurs de 30 zile lucrătoare din ziua înregistrării demersului la Banca Naţională şi informează prestatorul de servicii de plată privind rezultatele examinării, și, în cazul conformării la prevederile pct. 3, emite o confirmare în temeiul căreia prestatorul de servicii de plată începe activitatea.

5. Prestatorul de servicii de plată, înainte de a-şi începe activitatea în cadrul unui sistem de plăţi cu carduri de plată, înştiinţează Banca Naţională a Moldovei asupra acţiunilor întreprinse pentru înlăturarea neconformărilor depistate.

51. Prestatorul de servicii de plată începe activitatea în cadrul unui sistem de plăţi cu carduri de plată după obținerea confirmării din partea Băncii Naţionale a Moldovei.

 

Capitolul III
OBLIGAŢIILE PRESTATORILOR DE SERVICII DE PLATĂ CARE ACTIVEAZĂ ÎN SISTEMELE DE PLĂŢI CU CARDURI DE PLATĂ

6. Prestatorul de servicii de plată care activează într-un sistem de plăţi cu carduri de plată poate desfăşura activitatea de emitere şi acceptare a cardurilor de plată.

7. Prestatorul de servicii de plată trebuie să identifice permanent utilizarea frauduloasă a cardurilor emise şi/sau acceptate, precum şi să ţină evidenţa cazurilor de fraudă într-un registru special, luînd toate măsurile necesare pentru minimizarea fraudelor şi descurajarea tentativelor de fraudă cu carduri ale personalului propriu, deţinătorilor de carduri, comercianţilor şi altor persoane. În acest scop, prestatorul de servicii de plată urmează să elaboreze proceduri interne relevante.

8. Procedurile trebuie să includă prevederi cu privire la:
1) asigurarea cadrului de securitate necesar, şi anume:
a) securitatea la nivel de personal (selectarea minuţioasă a personalului, segregarea adecvată a responsabilităţilor);
b) asigurarea securităţii transmiterii informaţiei confidenţiale;
c) restricţionarea accesului fizic al altor persoane decît cele responsabile în încăperile de lucru, precum şi supravegherea acestor încăperi;
d) controlul şi monitorizarea accesului persoanelor responsabile la informaţia confidenţială;
e) revizuirea regulată a suficienţei şi eficienţei măsurilor de protejare a informaţiei confidenţiale;
2) obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor antrenate în procesul de identificare a operaţiunilor frauduloase sau suspecte cu cardurile emise şi/sau acceptate;
3) tipurile de activităţi frauduloase cu carduri de plată care pot avea loc, modalităţile de prevenire, monitorizare şi identificare a acestora, precum şi măsurile ce urmează a fi întreprinse în cazul depistării unor operaţiuni frauduloase sau suspecte.

9. Prestatorul de servicii de plată trebuie să monitorizeze permanent respectarea de către persoanele responsabile a procedurilor în cauză şi să întreprindă măsuri prompte şi eficiente în cazul în care va depista încălcarea acestora. Prestatorul de servicii de plată urmează să analizeze tendinţele şi cauzele activităţii frauduloase cu carduri de plată în vederea elaborării şi implementării măsurilor de minimizare sau prevenire a acestora.

91. Prestatorul de servicii de plată va actualiza procedurile interne în funcție de modificările și completările operate în actele normative în vigoare.

10. Prestatorii de servicii de plată urmează să respecte cerinţele privind transparenţa condiţiilor şi cerinţele de informare privind serviciile de plată, precum şi cerinţele aferente măsurilor corective şi de prevenire, conform prevederilor Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (în continuare Lege).

(Pct. 11-17 excluse prin HBNM 203 din 09.08.2018, MO321-332/24.08.18, art. 1314)

171. Prestatorii de servicii de plată nu au dreptul să limiteze utilizarea conturilor la care au fost atașate cardurile de plată numai pentru tranzacţiile efectuate cu utilizarea cardurilor de plată. Prestatorul de servicii de plată trebuie să permită efectuarea operaţiunilor din aceste conturi și în baza altor instrumente de plată fără numerar (transfer de credit, debitare directă etc.).

 

Capitolul IV
CERINŢE FAŢĂ DE AGENTUL DE DECONTARE

18. Banca care prestează serviciile de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să se conformeze următoarelor cerinţe:
1) dispune de politici și proceduri robuste și cuprinzătoare de gestionare a riscurilor, respectiv de sisteme eficiente de şi control și limitare a riscurilor (riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul operaţional, riscul de decontare, riscul reputațional, riscul juridic și alte riscuri) la care se poate expune banca și alte bănci din Republica Moldova în cadrul proceselor aferente decontărilor ce țin de operațiunile în monedă națională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova. Aceste politici, proceduri și sisteme trebuie să fie adecvate și suficiente în raport  cu amploarea, complexitatea şi specificul activităţii de prestare a serviciilor respective, cu caracteristicile sistemului de plată/decontare în care participă banca și să țină cont de interconexiunile băncii cu alți participanți din sistemul de plată și alte instituții/sisteme de plată și decontare cu care interacționează, şi vor asigura cel puțin:
a) desfășurarea activităților legate de asigurarea finalității decontărilor aferente operațiunilor în monedă națională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova în baza unui cadru intern bine definit, solid și adecvat;
b) eficiența organizării și implementării sistemelor de control intern al riscurilor care pot rezulta din desfășurarea activităților menționate la lit. a);
c) identificarea la timp, evaluarea efectivă, raportarea, monitorizarea și gestionarea adecvată a riscurilor și a surselor acestor riscuri, inclusiv a riscurilor legate de perturbarea decontării și a celor aferente externalizării serviciilor respective;
d) raportarea către organele de conducere ale băncii despre expunerile la riscuri în vederea luării deciziilor privind aspectele identificate ale riscurilor semnificative asumate de către bancă;
e) dispunerea de instrumente adecvate pentru întreprinderea măsurilor necesare pentru a minimiza şi limita expunerile la riscurile ce rezultă din activitatea de asigurare a finalității decontărilor desfășurată de către bancă.
Aceste politici, proceduri și sisteme trebuie evaluate periodic și ajustate condițiilor curente de activitate ale băncii și cadrului macroeconomic  în care își desfășoară activitatea sistemul de plăți/decontare la care participă banca.
2) dispune de o componentă organizatorică dedicată exclusiv activităților legate de asigurarea finalității decontărilor aferente operațiunilor în monedă națională  efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova și de un mecanism de evidență adecvat caracteristicilor sistemului și volumului activităților desfășurate de bancă în sistem;
3) asigură că personalul implicat în procesele de activitate relevante să deţină calificarea necesară (studii necesare în domeniu; instruirea în ceea ce ţine de gestionarea riscurilor) în vederea îndeplinirii responsabilităţilor şi obligaţiilor ce ţin de asigurarea finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova;
4) implementează un mecanism clar de raportare a cazurilor de incident înregistrate (tergiversarea sau eşecul decontării mijloacelor băneşti necesare de către una din bănci etc.) conducerii băncii, fiind indicate acţiunile întreprinse în vederea soluţionării acestor incidente şi persoanele responsabile în acest scop;
5) efectuează evaluarea periodică, cel puţin o dată pe an, a suficienţei măsurilor întreprinse şi elaborarea unui raport și plan de asigurare a continuității în acest sens cu prezentarea acestuia la Banca Naţională a Moldovei nu mai tîrziu de data de 20 ianuarie a anului următor celui gestionar.
(Pct. 18  modificat prin HBNM 217 din 20.08.2015, MO258-261/18.09.15, art. 1720)

19. Înainte de începerea activității de prestare a serviciilor de asigurare a finalității decontărilor aferente operațiunilor în monedă națională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova, banca notifică Banca Națională a Moldovei, prezentînd următoarele informații:
a) proiectul contractului ce urmează a fi încheiat cu organizatorul sistemului de plăți cu carduri de plată cu privire la prestarea serviciilor de garantare a finalității decontărilor aferente operațiunilor în monedă națională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova;
b) politicile, procedurile și sistemele de control intern elaborate în vederea conformării la cerințele stipulate la pct. 18 subpunctul 1);
c) informații privind respectarea cerințelor pct. 18 subpunctele 2)-3).
(Pct. 19  modificat prin HBNM 217 din 20.08.2015, MO258-261/18.09.15, art. 1720)

191. Banca Naţională evaluează informațiile prezentate de bancă conform pct. 19, luînd în considerare realizarea obiectivelor de promovare a activității eficiente pe piața serviciilor de plată întru menținerea securității și eficienței sistemelor de plăți, asigurarea  stabilității și siguranței activității desfășurate de bancă și/sau îndeplinirii obligațiilor asumate de către bancă, ținînd cont, dar fără a se limita la acestea, de întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) banca activează pe parcursul a cel puţin trei ani după obţinerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare;
b) banca nu a încălcat limitele indicatorilor de prudenţă conform actelor normative ale Băncii Naţionale, stabilite în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), b), f) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, în decursul ultimelor douăsprezece luni înaintea depunerii demersului;
c) băncii nu i-au fost aplicate sancţiuni sau măsuri prevăzute la art.38 alin. (1) lit. a), d) și f), alin.(2) pct. 1), pct. 2), pct. 3) lit. a) - g) şi lit. i), j), k) şi pct. 4) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, în decursul ultimelor douăsprezece luni pînă la data depunerii demersului;
d) deținătorilor de cote substanțiale în capitalul băncii nu le-au fost aplicate măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2¹) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, în decursul ultimelor douăsprezece luni pînă la data depunerii demersului;
e) politicile și procedurile interne ale băncii de gestionare a riscurilor și sistemele de control al riscurilor se conformează cerințelor stabilite la pct. 18 subpunctul 1), iar cerințele pct. 18 subpunctele 2)-3) vor fi respectate;
f) banca va deține statut de membru principal (participant direct) în cadrul sistemului de plăţi cu carduri de plată în cadrul căruia intenționează să presteze servicii de asigurare a finalităţii decontărilor.

192. Banca Naţională este în drept să solicite prezentarea informaţiilor suplimentare, în cazul în care informaţia menţionată la pct. 19 nu este suficientă pentru a realiza evaluarea prevăzută la pct. 191. În acest caz, termenul de examinare stabilit la pct. 20 se extinde cu 20 de zile de la data prezentării informațiilor suplimentare de către bancă.
(Pct. 191-192 incluse prin HBNM 217 din 20.08.2015, MO258-261/18.09.15, art. 1720)

20. În termen de 30 de zile de la notificarea Băncii Naționale în condițiile pct. 19, Banca Națională realizează evaluarea prevăzută la pct. 191 și notifică băncii rezultatele evaluării. 
(Pct. 20  modificat prin HBNM 217 din 20.08.2015, MO258-261/18.09.15, art. 1720)

201.Banca poate începe activitatea de prestare a serviciilor de asigurare a finalității decontărilor aferente operațiunilor în monedă națională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova doar după primirea unei notificări a Băncii Naționale privind lipsa interdicțiilor, restricțiilor sau a suspendării desfășurării activității de prestare a serviciilor de asigurare a finalității decontărilor aferente operațiunilor în monedă națională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova.

202. Banca Națională dispune interzicerea, restricționarea sau suspendarea desfășurării activității de prestare a serviciilor de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova, dacă  în rezultatul evaluării efectuate conform pct.191 constată că banca nu întrunește condițiile prevăzute la pct. 191 sau că această activitate, în orice alt mod, va periclita siguranța și stabilitatea sistemului de plăți și/sau va comporta riscuri semnificative pentru bancă.
(Pct. 201-202  incluse prin HBNM 217 din 20.08.2015, MO258-261/18.09.15, art. 1720)
(Pct. 21  exclus prin HBNM 217 din 20.08.2015, MO258-261/18.09.15, art. 1720)

 

Capitolul V
CARACTERISTICILE GENERALE ALE CARDULUI DE PLATĂ ŞI OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI EMITENT

22. Cardul de plată este proprietatea prestatorului emitent care are dreptul exclusiv de a acorda solicitanţilor statut de deţinător de card de plată şi de a retrage acest statut în condiţiile prestabilite. Statutul de deţinător de card se acordă persoanei pentru care se emite cardul.

23. Cardul de plată se emite în conformitate cu normele sistemului de plăţi cu carduri de plată şi trebuie să conţină elemente de siguranţă care să protejeze corpul material al acestuia, trăsături de personalizare încorporate pe suprafaţa sa (în cazul cardurilor personalizate), componente inserate în corpul material al acestuia, inclusiv banda magnetică şi/sau microprocesorul (circuit integrat specializat) etc.

24. Cardurile de plată personalizate/personificate emise de către prestatorul de servicii de plată se clasifică în funcţie de scopul utilizării acestora în carduri personale şi carduri de afaceri (business).

25. Prestatorul emitent este obligat să verifice identitatea solicitantului cardului de plată personalizat/personificat. Prestatorul de servicii de plată poate solicita prezentarea informaţiilor şi actelor pe care le consideră necesare pentru luarea deciziei privind emiterea şi eliberarea cardurilor, în conformitate cu actele normative în vigoare.

26. Cardul personalizat/personificat poate fi ataşat atît conturilor de plăţi deja deschise, în registrele contabile ale prestatorului de servicii de plată, pe numele titularului de cont, cît şi la un cont de plăţi deschis la momentul emiterii cardului. La un cont de plăţi pot fi ataşate mai multe carduri de plată. Evidenţa tuturor operaţiunilor financiare efectuate cu cardul de plată personalizat/personificat urmează a fi asigurată în contabilitatea analitică a prestatorului de servicii de plată pe fiecare titular de cont în parte. Evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor financiare efectuate cu cardurile de plată preplătite se efectuează de către prestatorul de servicii de plată în mod centralizat pe un cont separat deschis în registrele contabile ale prestatorului de servicii de plată sau pentru fiecare card preplătit emis de către prestatorul de servicii de plată.

27. Cardul de plată personal este ataşat la contul de plăţi deschis pe numele unei persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate.

28. Cardul de plată de afaceri (business) este ataşat la contul de plăţi deschis pe numele unei persoane juridice, reprezentanţei înfiinţate în Republica Moldova a persoanei juridice nerezidente, persoanei fizice care practică activitatea de întreprinzător sau alt tip de activitate.

29. La solicitarea titularului contului de plăţi prestatorul de servicii de plată poate emite carduri de plată persoanelor împuternicite de către acesta de a utiliza mijloacele băneşti din contul de plăţi.

30. Prestatorul de servicii de plată ţine evidenţa tuturor cardurilor emise de el în Registrul cardurilor personalizate/personificate emise şi Registrul cardurilor preplătite în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. Registrul cardurilor personalizate/personificate emise trebuie să cuprindă următoarele date despre fiecare card emis de prestatorul de servicii de plată:
1) Pentru cardurile personalizate/personificate:
a) numărul cardului;
b) numărul contului de plăţi;
c) datele despre titularul contului de plăţi (numele, prenumele, patronimicul sau denumirea titularului; rezident/nerezident etc.);
d) datele despre deţinătorul cardului (numele, prenumele, patronimicul; rezident/nerezident etc.);
e) unde, cînd şi cui a fost eliberat cardul;
f) statutul actual al cardului (activ, blocat, retras, furat, pierdut, reţinut, restituit etc.);
g) de cine şi în ce bază a fost modificat statutul cardului.
2) Pentru cardurile preplătite:
a) numărul cardului;
b) statutul actual al cardului (activ, blocat etc.).

31. Prestatorul emitent la primirea înştiinţării de la deţinătorul cardului personalizat/personificat despre producerea unei situaţii de urgenţă (pierderea, furtul cardului, tranzacţie neautorizată, blocarea cardului etc.) trebuie să asigure identificarea deţinătorului de card de plată, să ia toate măsurile necesare pentru oprirea imediată a oricăror tranzacţii prin intermediul cardului în cauză, să înregistreze data şi timpul înştiinţării şi să pună la dispoziţia deţinătorului de card confirmarea faptului primirii înştiinţării corespunzătoare.

32. Prestatorul emitent este obligat să stabilească, cel puţin următoarele modalităţi speciale: linie telefonică dedicată, adresă e-mail, prin care deţinătorii de carduri de plată să poată solicita explicaţii privind soluţionarea problemelor survenite la utilizarea cardurilor de plată.

 

Capitolul VI
CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A OPERAŢIUNILOR PRIN INTERMEDIUL CARDULUI DE PLATĂ

33. Prin intermediul cardurilor de plată personalizate/personificate pot fi efectuate următoarele operaţiuni:
a) plata mărfurilor achiziţionate de la comercianţi, serviciilor prestate, lucrărilor efectuate sau a obligaţiilor faţă de buget (impozite, taxe, alte plăţi obligatorii);
b) retragerea de numerar de la bancomate, de la ghişeele prestatorilor de servicii de plată, în limitele prevăzute de actele normative în vigoare;
c) transferuri naţionale şi internaţionale de mijloace băneşti;
d) alte operaţiuni financiare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

34. Prin intermediul cardurilor de plată preplătite pot fi efectuate următoarele operaţiuni:
a) plata mărfurilor achiziţionate de la comercianţi, în limita disponibilului cardului;
b) achitarea serviciilor prestate, în limita disponibilului cardului;
c) eliberarea numerarului de la ghişeele prestatorului de servicii de plată, numai în cazul în care valoarea disponibilă a cardului nu a fost pe deplin utilizată şi nu depăşeşte 10 lei;
d) alte operaţiuni financiare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

35. Pînă la începerea emiterii cardurilor preplătite, prestatorul de servicii de plată trebuie să efectueze o analiză a riscurilor aferente lansării acestui produs şi să evalueze posibilităţile tehnice (atît cele interne, cît şi în cadrul sistemului de plăţi cu carduri), în vederea diminuării expunerii la riscuri a deţinătorului de card de plată preplătit şi asigurării acestuia cu informaţii necesare (condiţiile de utilizare, etc.) pentru utilizarea acestuia.

36. Retragerea de numerar prin intermediul cardurilor de afaceri pentru plata salariilor şi efectuarea altor plăţi cu caracter social poate fi efectuată numai la ghişeele prestatorului de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată este obligat să asigure controlul asupra existenţei documentului de plată privind transferul plăţilor obligatorii în conformitate cu actele normative în vigoare.

37. Operaţiunile valutare care se realizează prin intermediul cardurilor emise de prestatorul de servicii de plată urmează a fi efectuate în conformitate cu prevederile legislaţiei valutare şi autorizaţiilor/notificaţiilor/certificatelor corespunzătoare – în cazul în care în conformitate cu legislaţia valutară operaţiunea valutară respectivă este supusă autorizării din partea BNM/notificării la BNM.

38. Prestatorul emitent eliberează extrase de conturi de plăţi aferente operaţiunilor efectuate cu carduri de plată în termenul şi în modul prevăzut de Regulile de utilizare a cardurilor.

39. Prestatorul emitent întocmeşte extrase de cont de plăţi în conformitate cu actele normative în vigoare. Extrasele de cont de plăţi se întocmesc în limba de stat sau pot fi întocmite în altă limbă solicitată de titularul contului.

40. Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plăţii asigură ca suma operaţiunii de plată să fie pusă la dispoziţia beneficiarului plăţii imediat după ce această sumă este creditată în contul prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plăţii.

 

Capitolul VII
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR ÎN CADRUL OPERAŢIUNILOR DERULATE PRIN INTERMEDIUL CARDURILOR DE PLATĂ

41. Prestatorul de servicii de plată este obligat să respecte drepturile utilizatorilor serviciilor de plată, precum şi obligaţiile care îi revin în conformitate cu cerinţele Capitolului V din Lege.

42. Deţinătorul cardului de plată utilizează cardul în conformitate cu prevederile Legii, prezentul Regulament şi condiţiile contractului încheiat cu prestatorul de servicii de plată.

43. Deţinătorul cardului de plată personalizat/personificat urmează să respecte obligaţiile ce îi revin, în conformitate cu articolul 54 din Lege.

44. În cazul în care deţinătorul de card nu a asigurat siguranţa elementelor personalizate ale cardului de plată utilizat, el suportă pierderile legate de orice operaţiune de plată neautorizată, care rezultă din producerea unei situaţii de urgenţă  (pierderea, furtul sau însuşirea cardului de plată), pînă la mărimea maximă convenită între prestatorul de servicii de plată şi deţinătorul de card, dar nu mai mult de 2500 de lei.

45. Deţinătorul de card în calitate de plătitor suportă toate pierderile legate de orice operaţiune neautorizată dacă aceste pierderi rezultă din fraudă ori din nerespectarea intenţionată, sau din neglijenţă gravă a uneia sau a mai multor obligaţii care îi revin conform articolului 54 din Lege. În astfel de cazuri, suma maximă menţionată la pct. 44 nu se aplică.

46. După notificarea despre cazurile de pierdere, furt, însuşire a cardului de plată sau de oricare altă utilizare neautorizată a acestuia, deţinătorul de card de plată nu poartă nici o răspundere patrimonială care rezultă din producerea unei situaţii de urgenţă, cu excepţia cazului în care a acţionat în mod fraudulos.

47. În cazul în care prestatorul emitent nu pune la dispoziţie mijloacele adecvate care să permită notificarea în orice moment despre un card de plată pierdut, furat sau însuşit, deţinătorul de card nu poartă răspundere pentru prejudiciul material care rezultă din utilizarea cardului de plată, cu excepţia cazului în care a acţionat în mod fraudulos.

48. Prestatorul emitent este obligat să asigure informarea deţinătorului de card cu privire la măsurile ce pot fi întreprinse de către acesta în scopul prevenirii cazurilor de fraudă, care vor include recomandările prevăzute în Anexă, fiind actualizate în funcţie de evoluţia şi diversificarea tipurilor de fraudă.

 

Capitolul VIII
MODUL DE ACCEPTARE A CARDURILOR DE PLATĂ

49. Prestatorul de servicii de plată acceptă carduri de plată pentru efectuarea operaţiunilor în numerar şi fără numerar la ghişeele prestatorului de servicii de plată şi în reţeaua proprie de bancomate.

50. Comerciantul acceptă carduri de plată la plată în conformitate cu contractul încheiat cu prestatorul acceptant şi cu prevederile actelor normative în vigoare.

51. Prestatorul acceptant este obligat de a instrui comercianţii asupra acceptării la plată a cardurilor de plată, inclusiv asupra modalităţilor de combatere a fraudelor/tentativelor de fraudă şi a procedurilor de notificare a prestatorului de servicii de plată în caz de depistare a utilizării frauduloase sau a tentativei de utilizare frauduloasă a cardului, precum şi asupra necesităţii afişării la un loc vizibil a mărcilor cardurilor acceptate la plată.

52. Contractul de deservire a comerciantului încheiat între comerciant şi prestatorul acceptant trebuie să stipuleze condiţiile în care comerciantul acceptă la plată carduri de plată şi trebuie să includă următoarele:
a) modalitatea de acceptare a cardurilor la plată;
b) modalitatea de perfectare a chitanţelor şi de prezentare a acestora prestatorului de servicii de plată;
c) termenele de restituire de către prestatorul de servicii de plată a plăţilor efectuate prin intermediul cardurilor;
d) contul în care vor fi restituite plăţile efectuate prin intermediul cardurilor;
e) drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor contractante.
 

Capitolul IX
SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII PRESTATORILOR DE SERVICII DE PLATĂ ÎN SISTEMELE DE PLĂŢI CU CARDURI DE PLATĂ

53. Supravegherea activităţii prestatorilor de servicii de plată în cadrul sistemelor de plăţi cu carduri de plată este efectuată de către Banca Naţională a Moldovei prin efectuarea controalelor pe teren în vederea asigurării respectării prevederilor actelor normative în vigoare şi examinarea informaţiilor prezentate de către prestatorii de servicii de plată conform prevederilor prezentului Regulament.

54. În scopul supravegherii activităţii prestatorului de servicii de plată în cadrul sistemelor de plăţi cu carduri, Banca Naţională a Moldovei este în drept să ceară, iar prestatorul de servicii de plată este obligat să prezinte orice informaţii, inclusiv normele şi regulile sistemului de plăţi cu carduri.

541. În cazul în care urmare a efectuării supravegherii Banca Naţională a Moldovei constată, în limita competențelor sale legale, încălcări în activitatea prestatorilor de servicii de plată asupra drepturilor utilizatorilor de servicii de plată, prestatorii de servicii de plată vor prezenta explicaţii fundamentate Băncii Naţionale a Moldovei cu anexarea prevederilor din standardele şi normele aplicate în cadrul sistemului de plăţi cu carduri de plată.

542. În cazul constatării încălcărilor nominalizate la pct. 541, Banca Naţională a Moldovei poate aplica măsuri de remediere şi sancţiuni conform prevederilor Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.

55. Prestatorul de servicii de plată, în termen de 10 zile lucrătoare după apariţia oricăror modificări în informaţia prezentată la Banca Naţională a Moldovei în conformitate cu pct.3, informează în scris Banca Naţională despre aceste schimbări.

56. În cazul încetării activităţii în cadrul unui sistem de plăţi cu carduri de plată, prestatorul de servicii de plată informează în scris Banca Naţională a Moldovei în termen de 10 zile calendaristice din data luării deciziei corespunzătoare.

57. Supravegherea activităţii agenților de decontare este efectuată în mod continuu de către Banca Naţională a Moldovei prin efectuarea controalelor pe teren și din oficiu în vedere verificării întrunirii cerințelor stabilite la pct. 18 și pct. 191 și respectării legii.

58. În cazul în care în cursul supravegherii se constată încălcări în activitatea agenților de decontare, Banca Națională poate aplica măsuri de remediere și sancțiuni conform prevederilor Legii nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică și Legii nr. 550-XIII din 21.07.1995 instituțiilor financiare, inclusiv poate dispune interzicerea, restricționarea sau suspendarea desfășurării activității de agent de decontare.
(Pct. 57-58  incluse prin HBNM 217 din 20.08.2015, MO258-261/18.09.15, art. 1720)

 

Anexă
la Regulamentul cu privire la
cardurile de plată

Recomandări referitoare la prevenirea cazurilor de fraudă
aferente utilizării cardurilor de plată

1. Păstrarea cardului în condiţii ce ar exclude deteriorarea, pierderea şi furtul acestuia.

2. Semnarea cardului pe verso, în locul indicat, imediat la primirea acestuia.

3. Memorarea şi păstrarea în secret a PIN-ului.

4. Utilizarea PIN-ului astfel încît să nu poată fi văzut/identificat de către alte persoane.

5. Preluarea cardului, a mijloacelor bănești solicitate şi a chitanţei după fiecare tranzacţie efectuată la un dispozitiv special.

5.1 Urmărirea şi respectarea instrucţiunilor afişate pe ecranul bancomatului.

6. Solicitarea efectuării operaţiunilor la comerciant/ghişeul băncii numai în prezenţa sa.

7. Solicitarea chitanţei aferente tranzacţiei şi verificarea cu atenţie a informaţiei evidenţiate pe aceasta (data, numărul de card, numele/prenumele, suma tranzacţiei).

8. Evitarea divulgării informaţiei confidenţiale prin telefon şi alte modalităţi de comunicaţie.

9. Verificarea urgentă a soldului contului de plăţi în cazul eşuării tranzacţiei.

10. Păstrarea tuturor chitanţelor tranzacţiilor şi verificarea acestora cu tranzacţiile evidenţiate în extrasul de cont.

11. Alte măsuri racordate la trendul fraudelor.

 

*Lista actelor normative
care au modificat şi/sau completat Regulamentul cu privire la cardurile de plată

1. Hotărîrea CA al BNM nr. 190 din 25.09.2014 (MO al R. Moldova nr. 325-332/1530 din 31.10.2014, în vigoare din data publicării)

2. Hotărîrea CA al BNM nr. 217 din 20.08.2015 (MO al R. Moldova nr. 258-261/1720 din 18.09.2015, în vigoare din data publicării)

3. Hotărîrea CE al BNM nr. 203 din 09.08.2018 (MO al R. Moldova nr. 321-332/1314 din 24.08.2018, în vigoare din data publicării)