• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.01.2017

Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice, aprobat prin HCE al BNM nr.330 din 01.12.2016

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016, art. 2131

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÂREA
nr. 330  din 1 decembrie 2016

Cu privire la aprobarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

 

ÎNREGISTRAT:
Ministrul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1155 din 06 decembrie 2016
Ministru _________ Vladimir CEBOTARI
 

În temeiul art.5 lit.d), art.11 alin. (1), art.27 alin.(1) lit.c) şi art.44 lit.a)  din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare,  art.28 alin. (2) lit. d), alin.(7), (8) şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei 

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice, conform anexei nr.1.
2. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei nr.2.
3. Cererile și documentele privind solicitările de permisiuni în contextul art.28 alin.(7) din Legea instituțiilor financiare prezentate la Banca Națională a Moldovei și nesoluționate la data intrării  în vigoare a prezentei hotărîri se examinează şi se soluţionează în condițiile prezentei hotărîri.

 

Preşedintele
Comitetului executiv

Sergiu CIOCLEA

 

Anexa nr.1
la Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 330 din 1 decembrie 2016

 

REGULAMENTUL
cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor
în capitalul persoanelor juridice

 

I. PREVEDERI GENERALE

1.  Regulamentul stabileşte mecanismul şi regulile referitor la deţinerea de către bănci, direct sau indirect, a cotelor în capitalul persoanelor juridice rezidente sau nerezidente, altele decît băncile rezidente.

2. Capitalul reglementat – se determină conform Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 269 din 17 octombrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 130, art. 310) și reprezintă capitalul normativ total.

3. Persoane care acţionează concertat – se determină conform art.3 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199).

 

II. APLICAREA

4. Nicio bancă, singură ori în cadrul grupului de persoane care acţionează concertat, fără permisiunea scrisă a Băncii Naţionale, nu poate:

1) să deţină în capitalul unei persoane juridice, cu excepţia băncilor în al căror capital dobîndirea/deţinerea cotelor se efectuează conform art.15 din Legea instituţiilor financiare, o cotă care:

a) reprezintă 20% şi mai mult din capitalul persoanei juridice;
b) depăşeşte, conform valorii ei contabile, 5% din capitalul reglementat al băncii;

2) să deţină cotele menţionate la subpct.1) cu o valoare contabilă totală mai mare de 50% din capitalul reglementat al băncii.

5. Orice majorare ulterioară obținerii permisiunii de deținere a cotelor în capitalul persoanelor juridice superioară limitelor stabilite la pct.4 poate fi efectuată cu permisiunea scrisă a Băncii Naţionale în condiţiile prezentului regulament.

6. Nu este necesară permisiunea Băncii Naţionale pentru cotele de participare la capitalul persoanelor juridice transmise în posesiune/achiziţionate în schimbul rambursării datoriilor şi/sau deţinute temporar de bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane.

7. Permisiunea scrisă a Băncii Naţionale privind deţinerea de către bancă a cotei în capitalul persoanei juridice trebuie să fie obţinută pînă la încheierea actului juridic prin care va fi dobîndită cota în capitalul persoanei juridice.

8. Băncile vor notifica Banca Naţională despre orice cotă deţinută de bancă în capitalul persoanei juridice, despre cotele de participare în capitalul persoanelor juridice transmise în posesiune/achiziţionate în schimbul rambursării datoriilor, precum şi despre cotele deţinute de bancă, în capitalul persoanei juridice, temporar în nume propriu, dar pe contul altor persoane, cu prezentarea deciziei organului abilitat, în termen de 10 zile de la data efectuării investiţiei/transmiterii în posesiune/achiziţionării în schimbul rambursării datoriilor/deţinerii temporare de bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane.

 

III.PREZENTAREA ŞI EXAMINAREA CERERII
CU PRIVIRE LA DEȚINEREA DE CĂTRE BANCĂ A COTEI
ÎN CAPITALUL PERSOANEI JURIDICE

9. Pentru solicitarea permisiunii scrise a Băncii Naţionale cu privire la deţinerea cotei în capitalul persoanei juridice în cazurile prevăzute la pct. 4, este necesară prezentarea unei cereri semnate de către președintele organului executiv al băncii cu anexarea cel puțin a următoarelor informații/documente:

1) hotărîrea privind deţinerea cotei în capitalul persoanei juridice, luată de organul de conducere împuternicit al băncii de a lua asemenea hotărîre;

2) denumirea, adresa, IDNO și data înregistrării persoanei juridice;

3) mărimea capitalului social al persoanei juridice;

4) cota de participare (în lei şi în %) preconizată spre procurare;

5) în caz de procurare a acţiunilor:

a) numărul total de acţiuni emise de către persoana juridică;
b) numărul acţiunilor cu drept de vot emise de către persoana juridică;
c) valoarea nominală (fixată) a unei acţiuni;
d) numărul acţiunilor preconizate spre procurare;
e) preţul de procurare a acţiunilor;
f)  caracteristica acţiunilor procurate (ordinare sau preferenţiale, cu sau fără drept de vot);

6) ponderea cotei de participare (conform valorii nominale (fixate)) în capitalul social al persoanei juridice deținute la data depunerii cererii;

7) ponderea cotei totale de participare în capitalul persoanei juridice (conform valorii contabile) în capitalul reglementat al băncii;

8) ponderea valorii contabile totale a cotelor în capitalul persoanelor juridice deţinute de bancă în capitalul reglementat al băncii;

9) scopul efectuării investiţiei;

10) argumentarea economică efectuată de bancă (care va include cel puțin analiza financiară a persoanei juridice, operaţiunile desfășurate, rentabilitatea, profitabilitatea, solvabilitatea) care a servit drept temei pentru luarea de către organul împuternicit a deciziei de procurare a cotei de participare în capitalul persoanei juridice;

11) lista acționarilor/asociaților ce dețin cote care reprezintă 20% și mai mult din capitalul persoanei juridice în care banca are intenția să dețină cota, cu indicarea denumirii/numelui, prenumelui persoanei, țării de reședință, valorii și mărimii cotei deținute;

12) lista societăţilor comerciale în care persoana juridică deţine cel puţin 20% din capitalul social al acestora, cu indicarea denumirii, țării de reședință, valorii și mărimii cotei deținute;

13) lista administratorilor persoanei juridice, cu indicarea funcţiilor acestora, denumirii societăţilor comerciale unde aceştia exercită funcția de administratori (denumirea funcţiei ocupate) şi/sau deţin cote în capitalul acestora (se indică mărimea cotei deţinute în %);

14) situaţiile financiare anuale ale persoanei juridice pentru ultimii doi ani (după caz în funcţie de perioada de activitate) supuse auditului independent sau confirmate de către Serviciul situațiilor financiare, conform locului de înregistrare în cazul în care la adunarea generală a acţionarilor nu a fost prevăzută efectuarea auditului, cu excepţia cazului cînd banca participă la constituirea persoanei juridice.

10. Drept motiv de respingere a cererii de acordare a permisiunii scrise privind deținerea de către bancă a cotei în capitalul persoanelor juridice sînt cel puțin una din următoarele situații:

 1) existența sancţiunilor şi măsurilor de remediere prevăzute la art.38 alin.(1) lit.f), alin.(2) pct.2), pct.3) lit.b), e), g), k) din Legea instituţiilor financiare şi/sau măsurile de intervenție timpurie și măsurile de rezoluție prevăzute de Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 3 octombrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343-346, art. 707) aplicate băncii în decursul ultimelor douăsprezece luni pînă la data depunerii cererii;

 2) existența cazurilor în care consecinţele negative ale acestei achiziţii pot influenţa semnificativ situaţia financiară a băncii, inclusiv înregistrarea de către bancă a pierderilor potenţiale; insuficienţa de lichiditate; nerespectarea limitelor valorilor indicatorilor prudenţiali.

11. În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii setului complet de documente în conformitate cu pct.9, Banca Națională aprobă sau respinge cererea de solicitare a permisiunii scrise privind deținerea de către bancă a cotei în capitalul persoanei juridice.

12. În cazul în care setul de documente prezentat la Banca Națională nu este complet și banca nu prezintă în termenul stabilit de Banca Națională documentele necesare pentru completarea acestuia, Banca Naţională restituie cererea de solicitare a permisiunii scrise cu privire la deţinerea cotei în capitalul persoanei juridice fără a o examina.

13. În cazul în care documentele sau informațiile prezentate în conformitate cu pct.9 sînt insuficiente pentru luarea deciziei, Banca Națională poate solicita documente și informații suplimentare, poate efectua investigații suplimentare, inclusiv poate consulta autoritățile publice.

14. În cazul necesităţii solicitării documentelor și informațiilor suplimentare și/sau efectuării unor investigaţii suplimentare de către Banca Naţională, termenul stabilit la pct.11 poate fi prelungit pentru o perioadă de pînă la 15 zile lucrătoare sau, după caz, suspendat pentru o perioadă de timp stabilită de Banca Națională, cu informarea în scris a băncii.

15. În cazul în care banca nu prezintă în termenul stabilit de Banca Națională documentele și informațiile suplimentare menționate la pct.14, Banca Naţională restituie cererea de solicitare a permisiunii scrise cu privire la deţinerea cotei în capitalul persoanei juridice fără a o examina.

16. Încheierea actului juridic prin care va fi dobîndită cota în capitalul persoanei juridice trebuie să fie efectuată în termen de cel mult 6 luni din data eliberării permisiunii scrise de către Banca Naţională. În caz contrar permisiunea își pierde valabilitatea.

 

IV. POLITICA ŞI PROCEDURILE INTERNE

17. Banca care deţine cote de participare în capitalul persoanelor juridice trebuie să dispună de politici şi proceduri interne, care vor conține reguli şi exigenţe asupra deţinerii cotelor de participare în capitalul persoanelor juridice cu scopul respectării prevederilor prezentului regulament, securităţii unor astfel de investiţii, precum şi dirijării eficiente a acestora.

18. Politica şi procedurile vor prevedea cel puțin următoarele:

1)   cerințe pentru efectuarea de către funcționarii responsabili a analizei privind deținerea cotelor de participare în capitalul persoanelor juridice și de înaintarea recomandărilor privind oportunitatea deținerii cotelor de participare în capitalul persoanelor juridice;

2)   cerințe aferente studiilor și practicilor faţă de funcţionarii responsabili de efectuarea analizei și de elaborarea recomandărilor referitor la oportunitatea investițiilor;

3)   metodele de gestionare a riscurilor aferente deținerilor cotelor de participare în capitalul persoanelor juridice.

19. Banca va asigura monitorizarea activităţii şi administrării persoanelor juridice în capitalul cărora deţine o cotă care reprezintă 20% şi mai mult din capitalul persoanei juridice, va deţine şi va menţine informaţia/documentele prevăzute la pct.9, subpct. 2), 3), 11), 12), 13), 14).

 

V. CONFORMAREA ŞI RAPORTAREA

20. Băncile prezintă Băncii Naţionale raportul privind cotele de participare în capitalul persoanelor juridice, întocmit în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al republicii Moldova, 2011, nr. 216-221, art. 2008).

21. Semestrial, banca va prezenta la Banca Naţională situaţiile financiare ale persoanelor juridice în care deţine cote ce reprezintă echivalentul a 20% şi mai mult din capitalul acestora sau dacă persoana juridică este sucursala băncii, precum şi informaţia cu privire la expunerile „mari” ale persoanelor juridice menţionate, după cum urmează:

1) cel tîrziu pînă la data de 15 august, situaţiile financiare ale persoanelor juridice pentru primul semestru (bilanţul şi situaţia de profit şi pierdere) întocmite conform standardelor relevante de contabilitate fără confirmarea de către Serviciul situaţiilor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică (denumit în continuare Serviciul situaţiilor financiare), cu excepţia entităţilor de interes public, ale căror situaţii financiare urmează a fi confirmate de către Serviciul situaţiilor financiare, precum şi informaţia cu privire la expunerile „mari” ale persoanelor juridice, întocmită în conformitate cu anexa din prezentul regulament;

2) cel tîrziu pînă la data de 31 ianuarie a anului următor celui gestionar, situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice (bilanţul şi situaţia de profit şi pierdere), întocmite conform standardelor relevante de contabilitate fără confirmarea de către Serviciul situaţiilor financiare, precum şi informaţia cu privire la expunerile „mari” ale persoanelor juridice, întocmită în conformitate cu anexa la prezentul regulament;

3) cel tîrziu pînă la data de 15 mai a anului următor celui gestionar, situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice (bilanţul şi situaţia de profit şi pierdere), întocmite conform standardelor relevante de contabilitate şi confirmate de către Serviciul situaţiilor financiare, precum şi informaţia cu privire la expunerile „mari” ale persoanelor juridice, întocmită în conformitate cu anexa la prezentul regulament, în cazul în care rapoartele financiare anuale ale persoanelor juridice confirmate de către Serviciul situaţiilor financiare diferă de cele neconfirmate, prezentate pînă la 31 ianuarie. În cazul în care situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice, confirmate de către Serviciul situaţiilor financiare nu diferă de cele neconfirmate, prezentate pînă la 31 ianuarie, banca, cel tîrziu pînă la data de 15 mai a anului următor celui gestionar, comunică Băncii Naţionale printr-o scrisoare despre faptul că rapoartele financiare anuale, prezentate în conformitate cu subpct.2), nu diferă de cele confirmate de către Serviciul situaţiilor financiare.

 

Anexele la regulament în format:     pdf     doc

Anexă
la Regulamentul cu privire la
deţinerea de către bănci a cotelor
în capitalul persoanelor juridice

 

Informaţia cu privire la expunerile „mari” ale persoanelor juridice

1. Prevederile prezentei anexe reflectă date privind expunerile „mari” (în continuare expuneri), asumate de către persoana juridică, în care banca singură ori în cadrul grupului de persoane care acționează concertat deţine o cotă ce reprezintă echivalentul a 20% şi mai mult din capitalul acesteia, sau dacă persoana juridică este sucursala băncii, faţă de o persoană sau un grup de persoane acţionînd concertat.

 

I. Noţiuni utilizate în informaţia privind expunerile „mari”

2. Noțiunile „expunerea totală” a persoanei juridice, „expunerea netă” a persoanei juridice faţă de o persoană sau un grup de persoane aflate în legătură și „grup de persoane aflate în legătură” sînt similare respectiv noţiunilor de „expunere totală a băncii”, „expunere netă” și „grup de persoane aflate în legătură” stipulate în Regulamentul cu privire la expunerile „mari”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.240 din 09 decembrie 2013 (Monitorul Oficial, 2014, nr.17-23, art.97).

3. „Expunerea mare” a persoanei juridice constituie expunerea netă faţă de o persoană sau un grup de persoane aflate în legătură şi reprezintă 10 la sută sau mai mult din capitalul persoanei juridice.

 

II. Modul de întocmire a informaţiei privind expunerile „mari”

4. La Denumirea debitorului/contrapărţii (coloana B) se reflectă denumirea persoanei fizice (numele şi prenumele) sau denumirea persoanei juridice, conform documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice.

5. La Numărul de identificare al debitorului/contrapărţii (coloana C) se indică, după caz, numărul de identificare de stat (formatul numeric) al unităţii de drept (IDNO), numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), codul fiscal atribuit de organul fiscal sau seria şi numărul actului de identitate în cazurile în care acestea conform legislaţiei în vigoare sînt utilizate/atribuite în calitate de număr personal de identificare. În cazul persoanelor juridice nerezidente se indică numărul de identificare/înregistrare de stat atribuit de către organul abilitat din ţara de origine a nerezidentului, iar în cazul persoanelor fizice nerezidente – seria şi numărul paşaportului/actului de identitate.

6. La Numărul grupului (coloana D) se va specifica numărul grupului de persoane aflate în legătură sau de persoane individuale (persoane fizice şi/sau juridice care nu fac parte dintr-un grup de persoane aflate în legătură). Numerotarea se indică pentru fiecare expunere, astfel încît pentru toate expunerile unei persoane sau unui grup de persoane se va utiliza acelaşi număr de grup.

De exemplu, dacă în raport se va prezenta informaţia pe expuneri, dintre care 3 expuneri sînt faţă de persoana A, care nu este parte a unui grup de persoane aflate în legătură, în coloana D pentru expunerile respective se va indica cifra 1. În cazul în care 2 expuneri sînt faţă de persoana B, 1 – faţă de persoana C şi 1 faţă de persoana D, iar persoanele B, C, şi D formează un grup de persoane aflate în legătură, în coloana D pentru expunerile respective se va indica cifra 2. Pentru expunerile faţă de persoana J (2 expuneri) şi persoana K (4 expuneri) care nu fac parte din grupuri aflate în legătură, în coloana D se va indica, respectiv, cifra 3 şi cifra 4.

În acest caz informaţia în raport se va prezenta în felul următor:

Nr. d/o

Denumirea debitorului/ contrapărţii

Numărul grupului

A

B

D

1

Persoana A

1

2

Persoana A

1

3

Persoana A

1

4

Persoana B

2

5

Persoana B

2

6

Persoana C

2

7

Persoana D

2

8

Persoana J

3

9

Persoana J

3

10

Persoana K

4

11

Persoana K

4

12

Persoana K

4

13

Persoana K

4

7. La Indicele totalului pentru grup (coloana E) se indică cifra 9 pentru rîndurile în care se prezintă ultima expunere faţă de o persoană individuală sau un grup de persoane aflate în legătură (ultimul rînd al unui grup). Pentru toate celelalte rînduri se va indica „-”.

8. La Tipul tranzacţiei (coloana F) se reflectă tipul acordului încheiat pentru fiecare expunere, utilizînd sistemul următor de codificare:

 1 - creanțe și avansuri;

 2 - împrumuturi;

 3 - depozite;

 4 - valori mobiliare;

 5 - cote de participare;

 6 - leasing financiar;

 7 - garanții emise;

 8 - altele.

9. La Tipul de asigurare (coloana G) se indică sursa principală de asigurare pentru fiecare expunere, utilizînd sistemul de codificare prevăzut în Anexa nr.2 ORD 3.1A Expunerile „mari” din Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 216-221, art. 2008).

10. La Expunerea totală (coloana 1) se reflectă expunerea totală (la data raportării) pe fiecare debitor/contraparte.

11. La Expunerea netă (coloana 2) se reflectă expunerea netă (la data raportării) pe fiecare debitor/contraparte.

12. La Total pe grupul persoanelor aflate în legătură (coloana 3) se reflectă suma totală a expunerilor nete faţă de o persoană individuală (care nu face parte dintr-un grup) sau un grup de persoane aflate în legătură. Valoarea se reflectă în rîndul în care în coloana „Indicele totalului pentru grup” (coloana E) s-a indicat cifra 9, restul celulelor din coloană rămîn necompletate.

13. La Raportul dintre expunerea netă şi capital (coloana 4) se reflectă ponderea expunerilor totale nete faţă de o persoană individuală sau un grup de persoane aflate în legătură (indicată în coloana 3) în capital. Valoarea se reflectă în procente fără indicarea semnului ”%” (Ex: 12,57), în rîndul în care în coloana „Indicele totalului pentru grup” (coloana E) s-a indicat cifra 9, restul celulelor din coloană rămîn necompletate.

14. La Data asumării expunerii (coloana 5) se reflectă data iniţială a asumării expunerii (data semnării contractului) faţă de persoana juridică în formatul zz.ll.aaaa.

15. La Numărul prelungirilor (coloana 6) se reflectă numărul prelungirilor expunerilor (creditului sau altor acorduri), similar noţiunii de „activ prelungit” stipulată în Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 231 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 216-221, art. 2007).

16. La Data scadenţei (coloana 7) se reflectă scadenţa fiecărei expuneri sau prelungiri, conform prevederilor contractuale la data raportării.

17. La Data expirării (coloana 8) se reflectă data expirării plăţii expunerii în cazul în care activul este expirat, similar noţiunii de „activ expirat” stipulată în Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale.

 

___________________

denumirea persoanei juridice                          

Se prezintă semestrial, cel tîrziu
la data de 31 a lunii următoare
după perioada gestionară

__________________________________________________

denumirea băncii deţinătoare de cotă în capitalul persoanei juridice respective

 

Informaţia privind expunerile „mari” ale persoanei juridice pentru semestrul ____________20___

Nr. d/o

Denumirea debitorului/ contrapărţii

Numărul de identificare al debitorului/ contrapărţii

Numărul grupului

Indicele totalului pentru grup

Tipul tranzacţiei

Tipul de asigurare

Expune-rea totală

Expunerea netă

Total pe grupul persoanelor

aflate în legătură

Raportul dintre expunerea netă şi capital (%)

Data asumării expunerii

Numărul prelungi-rilor

Data scadenţei

Data expirării

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul băncii

Data întocmirii „___” _________20_

Executorul şi numărul de telefon ____________               L.Ş.

 

 

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 332 din 1 decembrie 2016

 

LISTA
actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei care se abrogă

1. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.81 din 9 aprilie 1998 privind aprobarea Regulamentului cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor economice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.49, art.151);

2. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 49 din 03 martie 2000 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor economice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.31-33, art. 117);

3. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 55 din 28 februarie 2002 privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la deţinerea cotei substanţiale în capitalul unităţilor economice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.33-35, art. 86);

4. Punctul I din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.204 din 30 iunie 2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98-100, art.345);

5. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 10 din 12 ianuarie 2006 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor economice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.21-24, art.63);

6. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 332 din 27 decembrie 2007 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor economice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.16-17, art.40);

7. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 198 din 23 august 2012 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul unităţilor economice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.237-241, art.1430).

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).