• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2016

Instrucţiunea cu privire de modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin HCA al BNM nr.255 din 17.11.2011

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.238-242 din 02.12.2011, art.2151

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. 255
din 17 noiembrie 2011

Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare
de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară

În temeiul articolelor 11 şi 72 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare şi conform articolelor 33, 37 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară (se anexează).

2. Se abrogă Instrucţiunea cu privire la întocmirea de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.99 din 31.03.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 55-58/195).

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

 

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Dorin Drăguţanu

Anexă la Hotărîrea
Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.255 din 17 noiembrie 2011

 

INSTRUCŢIUNEA
cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară

Modificat prin:
Hotărîrea CA al BNM nr 243 din 23.10.2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.229-233 din 02.11.2012;

Hotărîrea CA al BNM nr 261 din 04.12.2014, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.366-371din 12.12.2014;
Hotărîrea CE al BNM nr 332 din 01.12.2014, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.441-451 din 16.12.2016;

Hotărîrea CE al BNM nr 341 din 21.12.2017, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-6 din 05.01.2018;.

 

Capitolul I
Noţiuni generale

1. Prezenta Instrucţiune are ca obiect modul de completare a Raportului privind statistica monetară, în conformitate cu anexa, în care conturile băncilor se clasifică în categorii pentru efectuarea analizei monetare, în scopul elaborarării programelor monetare şi al controlului asupra îndeplinirii lor.
[Pct.1 modificat prin HBN 243 din 23.10.2012, MO229-233/02.11.12 art.1315]
[Pct.1 modificat prin HBN 261 din 04.12.2014, MO366-371/12.12.14 art.1844]

2. În sensul prezentei Instrucţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1) bilanţ monetar - sinteza statistică a tuturor categoriilor bilanţiere de activ şi pasiv existente în sold la sfârşitul perioadei de raportare, clasificate şi detaliate astfel încît să permită calcularea agregatelor monetare şi a contrapartidelor acestora; bilanţul monetar cuprinde activele şi pasivele bilanţiere ale băncilor;
[Pct.2 subpct 1) modificat prin HBN 243 din 23.10.2012, MO229-233/02.11.12 art.1315]
2) teritoriul economic al unui stat constă din teritoriul geografic, administrat de un guvern, unde persoanele, bunurile şi capitalul circulă liber. (conform Sistemului Conturilor Naţionale, cap. III al Programului de stat de trecere a Republicii Moldova la sistemul mondial de contabilitate şi statistică, Hotărîrea Guvernului RM nr. 710 din 23 septembrie 1994, în continuare Sistemul Conturilor Naţionale);
3) persoană fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi şi de obligaţii civile (conform art. 17 din Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06 iunie 2002);
4) persoană juridică este organizaţia care are un patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobândească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pârât în instanţe de judecată (conform art. 55 din Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06 iunie 2002);
5) centru de interes economic într-o ţară este atunci când există amplasamente pe teritoriul economic al ţării respective unde sau de unde o persoană fizică sau juridică s-a angajat în activităţi şi tranzacţii economice pe o perioadă mai mare de un an (conform Sistemului Conturilor Naţionale);
6) rezidenţi – conform art.3 pct.9) din Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008;
7) nerezidenti – conform art.3 pct.10) din Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008;
8) unitate instituţională - unitate economică rezidentă care are centru de interes, deci desfăşoară o activitate economică de cel puţin un an pe teritoriul respectiv, are autonomie de decizie în exercitarea funcţiei sale principale şi/sau dispune de contabilitate completă (conform Sistemului Conturilor Naţionale);
9) sector instituţional - ansamblu de unităţi instituţionale grupate în baza funcţiei lor principale şi a surselor de finanţare (conform Sistemului Conturilor Naţionale).

3. În prezentul raport unităţile rezidente ale Republicii Moldova se grupează în următoarele sectoare instituţionale:
1) Sectorul societăţilor financiare cuprinde unităţi instituţionale a căror funcţie principală constă în finanţarea, adică colectarea, transformarea şi redistribuirea disponibilităţilor financiare. Resursele principale ale acestor unităţi sunt constituite din fonduri provenite din angajamentele contractate şi din dobânzi primite (conform Sistemului Conturilor Naţionale).
Acest sector include instituţiile financiare, precum şi organizaţiile mediului financiar nebancar rezidente, a căror principală activitate este intermedierea financiară sau o altă activitate financiară auxiliară şi constă din următoarele subsectoare:
a) banca centrală - acest subsector instituţional cuprinde Banca Naţională a Moldovei;
b) bănci și alte instituții financiare, cuprinde următoarele componente:
- bănci – persoane juridice definite la noțiunea „Bancă”, art. 2 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995;
- asociații de economii și împrumut (AEÎ), categoria B și C – persoane juridice definite la noțiunea „asociaţie de economii şi împrumut”, art. 3 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007, și care dețin licențe de categoria B și C, în conformitate cu art. 29 alin.(3) și alin.(4) din legea menționată;
[Pct. 3 subpunctul 1) litera b) modificată prin HBN 243 din 23.10.2012, MO229-233/02.11.12 art.1315]
[ Pct. 3 subpunctul 1) litera b) modificată prin HBN 332 din 1.12.2016, MO 441-451/16.12.16 art.2133]
c) mediul financiar nebancar cuprinde următoarele componente:
- asigurători (reasigurători) - persoane juridice înregistrate în Republica Moldova care, în condiţiile Legii cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006, deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de asigurare (reasigurare), care constă, în principal, din: oferirea, negocierea şi încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, efectuarea de acţiuni de regres şi de recuperare (conform art.1 din Legea cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006);
[Pct.3 subpct.1), lit.c) noțiunea în redacţia HBN332 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2133]
- fonduri nestatale de pensii - organizaţii necomerciale care se ocupă cu colectarea şi evidenţa contribuţiilor financiare depuse benevol de persoanele fizice sau juridice fie în numele acestora şi care asigură sporirea acestor mijloace pentru plata pensiei suplimentare (conform art.2 din Legea cu privire la fondurile nestatale de pensii nr.329-XIV din 25 martie 1999);
- la alţi intermediari financiari se atribuie:
organizaţii de microfinanţare - persoane juridice a căror activitate de bază o constituie activitatea de prestare a serviciilor de microfinanţare, şi anume acordare şi gestionarea împrumuturilor, acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare, efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor (conform art.7 din Legea cu privire la organizaţiile de microfinanţare nr. 280-XV din 22 iulie 2004);
asociaţii de economii şi împrumut (AEÎ) categoria A – persoane juridice definite la noțiunea „asociaţie de economii şi împrumut”, art. 3 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21 iunie 2007, și care dețin licențe de categoria A, în conformitate cu art. 29 alin.(2) din legea menționată;
[Pct.3 subpct.1), lit.c) noțiunea în redacţia HBN332 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2133]
organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) – companii investiţionale, definite la art. 89 alin(1) din Legea privind piața de capital nr. 171 din 11 iulie 2012;
[Pct.3 subpct.1), lit.c) noțiunea în redacţia HBN332 din 01.12.16, MO441-451/16.12.16 art.2133]
companii de leasing financiar – persoane juridice a căror activitate de bază o constituie finanţarea procurării activelor materiale (conform Legii cu privire la leasing nr.59 din 28 aprilie 2005);
- unităţi financiare auxiliare – instituţii financiare a căror activitate este legată de intermedierea financiară, dar care nu activează în calitate de intermediari financiari;
2) Sectorul administraţiei publice cuprinde unităţile instituţionale a căror funcţie principală este de a produce servicii non-piaţă destinate consumului individual şi obiectiv şi de a efectua operaţiuni de redistribuire a veniturilor statului. Resursele lor provin din contribuţiile obligatorii vărsate de unităţile care aparţin altor sectoare instituţionale (conform Sistemului Conturilor Naţionale). Acest sector instituţional se împarte în două subsectoare:
a) organele administraţiei publice centrale includ organismele centrale a căror competenţă se întinde pe tot teritoriul ţării, inclusiv organizaţiile necomerciale, controlate şi finanţate de către organele administraţiei publice centrale (conform Sistemului Conturilor Naţionale);
b) organele administraţiei publice locale includ administraţiile publice a căror competenţă se întinde numai pe o unitate administrativă locală, inclusiv organizaţiile necomerciale, controlate şi finanţate de către organele administraţiei publice locale (conform Sistemului Conturilor Naţionale);
3) Sectorul societăţilor nefinanciare cuprinde unităţile instituţionale nefinanciare a căror funcţie o constituie producţia de bunuri şi servicii nefinanciare destinate pieţei şi ale căror resurse principale provin din vânzarea producţiei (conform Sistemului Conturilor Naţionale).
Acest sector include societăţile comerciale, inclusiv filiale, reprezentanţele acestora, precum şi societăţile comerciale afiliate care au ca scop principal producerea, comercializarea mărfurilor şi acordarea de servicii nefinanciare şi constă din două subsectoare:
a) societăţile comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public includ societăţile comerciale, precum şi societăţile comerciale afiliate care sunt controlate de organele administraţiei publice, în cazul în care ultimele au dreptul de proprietate de mai mult de 50 la sută din capitalul societăţilor;
b) societăţile comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat includ societăţile comerciale a căror pondere mai mare de 50 la sută din capital aparţine sectorului privat sau capitalului străin;
4) Alte sectoare rezidente constă din următoarele subsectoare:
a) gospodării ale populaţiei care cuprind indivizi sau grupuri de indivizi în acelaşi timp în funcţia lor de consumatori şi, eventual, de întreprinzători.
La acest subsector se atribuie:
- persoanele fizice care grupează persoanele fizice ce locuiesc singure şi grupuri de persoane fizice care folosesc aceeaşi locuinţă, consumă în colectiv bunuri şi servicii şi, eventual, produc bunuri şi/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul propriu;
- persoanele fizice care practică activitate în cadrul asociaţiilor de persoane fără personalitate juridică şi sînt producători de bunuri şi/sau servicii pentru piaţă, şi anume, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti, deţinătorii de patentă, notarii, avocaţii, executorii judiciari etc.”;
b) instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei grupează unităţile instituţionale care prestează servicii gratuite pentru gospodării şi ale căror resurse provin din contribuţiile voluntare efectuate de gospodării şi din veniturile din proprietate şi cuprind organizaţiile necomerciale care deservesc gospodăriile populaţiei: sindicatele, partidele politice, cultele religioase, asociaţiile culturale şi sportive etc (conform Sistemului Conturilor Naţionale).
[Pct.3 subpct 4) modificat prin HBN 243 din 23.10.2012, MO229-233/02.11.12 art.1315]

4. Unităţile nerezidente ale Moldovei se grupează în sectorul nerezedenţi care este divizat pe următoarele categorii:
1) instituţii bancare care cuprind banca centrală, băncile şi alte instituţii financiare;
2) instituţii nebancare care includ organele administraţiei publice, societăţile nefinanciare, mediul financiar nebancar, gospodăriile populaţiei, instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

5. Activele bilanţiere se raportează la valoarea brută şi se clasifică după cum urmează:
1) numerar - bancnote şi monede care posedă valoarea nominală şi sunt emise de bănci centrale sau guverne. În această categorie se includ şi cecurile de călătorie;
2) împrumuturi – active financiare care sunt create atunci când un creditor împrumută fonduri direct debitorului şi se autentifică prin instrumente nenegociabile. În această categorie sunt cuprinse:
a) credite – oricare angajamente de a acorda bani ca împrumuturi cu condiţia rambursării lor, plăţii dobânzii şi altor plăţi aferente, oricare prelungiri ale termenului de rambursare a datoriei, garanţii emise, precum şi oricare angajamente de a achiziţiona creanţe sau alte drepturi de a efectua plăţi;
b) acorduri de răscumpărare (REPO) – operaţiuni de vânzare de valori mobiliare sau alte active, altele decât împrumuturi, cu răscumpărarea ulterioară a aceloraşi valori mobiliare sau alte active la o dată anumită sau la vedere şi la un preţ anumit, stabilit la data vânzării;
c) leasing financiar este o operaţiune ce se desfăşoară pe bază de contract, conform căruia locatorul/finanţatorul transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este locatarul/utilizatorul, la solicitarea acestuia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.
3) valori mobiliare (altele decât acţiunile) – instrumentele financiare, etaloane sau simboluri ale investiţiilor liber negociabile.
În această categorie se includ:
a) obligaţiunile şi alte tipuri de valori mobiliare, inclusiv recipisele depozitare asupra acestor valori mobiliare, şi anume: obligaţiuni de stat, bonuri de trezorerie, certificate ale Băncii Naţionale şi ale altor instituţii financiare etc.;
b) orice alte instrumente financiare care pot fi convertite sau care oferă dreptul de a cumpăra sau vinde valori mobiliare stabilite la lit. a);
4) acţiuni şi alte participaţii de capital – documente de evidenţă, sub forma de certificate confectionate prin metoda tipografică si/sau inscrieri în conturile analitice deschise pe numele proprietarilor lor sau deţinătorilor nominali în registrele deţinătorilor de valori mobiliare ale societatii, care atestă dreptul acţionarilor/ deţinătorilor de părţi sociale de a participa la conducerea societăţii, de a primi dividende, precum şi părţi din bunurile societatii în cazul lichidării acesteia;
5) rezerve tehnice de asigurare reprezintă datorii ale companiilor de asigurare/ fondurilor nestatale de pensii faţă de asiguraţi/ beneficiari şi sunt formate din estimări ale plăţilor viitoare, pentru riscurile produse în trecut sau pentru cele care se vor produce în viitor;
6) instrumente financiare derivate – instrumente financiare utilizate prin contracte financiare a căror valoare are la bază preţul unui activ suport. Acesta poate fi un instrument financiar, o marfă sau indicatori şi valori ce măsoară diverse evenimente, instrumente financiare sau statistici, prin intermediul cărora pe piaţa financiară se pot efectua operaţiuni de cumpărare-vânzare a riscurilor financiare, şi anume: riscul dobânzilor, riscul valutar, riscul modificării cursului acţiunilor şi preţurilor la mărfuri, riscul de credit etc.;
Această categorie include contractele forward, futures, swap şi opţiunil;
7) active nefinanciare - activele legate de activităţi şi exploataţii controlabile şi pot fi imobilizări corporale şi necorporale, active curente – circulante, şi anume: stocuri, obiecte şi produse, respectiv active naturale – neprelucrate: zăcăminte, resurse naturale regenerabile, resurse biologice şi ecologice;
8) imobilizări – active fixe corporale şi necorporale, care sunt prevăzute a fi utilizate pentru mai mult de un an; în această categorie se includ terenurile şi clădirile instituţiilor de credit, echipamente, software etc.

6. Obligaţiunile bilanţiere se raportează la valoarea brută şi se clasifică după cum urmează:
1) depozite – sume de bani depuse care urmează a fi rambursate fie la vedere, fie la termen, cu sau fără dobândă ori cu orice alte beneficii, fie în condiţiile convenite în comun de către deponenţi sau de împuterniciţii acestora şi de băncile ce acceptă banii, precum şi nu se raportează la datorii subordonate, la dreptul de proprietate ori la servicii, inclusiv la servicii de asigurare şi sunt confirmate sau nu de orice evidenţă scrisă ori de orice chitanţă, certificat, notă sau de alte documente ale băncilor care acceptă banii.
Actualmente se utilizează următoarele conturi de depozitare:
a) depozite transferabile – depozite care pot fi retrase în numerar fără avizare, fără plata amenzii sau fără restricţii, pot fi utilizate nemijlocit la efectuarea plăţilor cu cecuri, poliţe, dispoziţii de plată, înscrieri directe în cont/decontări, precum şi la efectuarea altor mecanisme ale plăţilor directe;
b) la alte depozite se atribuie toate cerinţele ce sunt confirmate de dovezi de depozit cu excepţia depozitelor transferabile. Aceste depozite conferă băncilor posibilitatea de a depăşi riscul de retragere imprevizibilă a mijloacelor atrase.
În această categorie sunt cuprinse:
- depozite la termen - depozite constituite din fonduri pe termen scurt sau mediu şi lung depuse într-o bancă, pentru o perioadă stabilită anterior de clienţi sau de bănci terţe. Depozitele la termen sunt depozitele netransferabile care nu pot fi transformate în numerar înainte de un termen fix convenit sau care pot fi transformate doar cu plata unor penalităţi;
- depozite de economii – depozite care reprezintă o combinaţie între conturi curente şi depozitele la termen cu flexibilitate ridicată comparativ cu ultimele, deoarece nu sunt conditionaţe de un termen şi permit depuneri sau retrageri în orice moment, însă pot dispune şi de anumite limitări: o sumă minimă pentru deschiderea contului, un sold minim intangibil, depuneri sau retrageri condiţionate de anumite limite, un număr mai redus de operaţiuni ce se pot efectua etc., care nu se intâlnesc în cazul conturilor curente;
- depozite overnight - depozite cu termen de o zi, care sunt convertibile în numerar sau transferabile la cerere prin cec, ordin de plată, debitare sau prin mijloace similare, fără restricţii sau penalităţi;
- depozite la vedere – depozite care permit ridicarea imediată a banilor, dar care nu oferă posibilitatea transferului direct al mijloacelor persoanelor terţe;
- depozite netransferabile în valută străină;
2) valori mobiliare emise (altele decât acţiunile) - instrumentele negociabile, altele decât acţiunile sau alte participaţii de capital emise de bănci şi alte instituţii financiare, tranzacţionate în mod obişnuit pe pieţele secundare, şi care nu conferă deţinătorului vreun drept de proprietate asupra instituţiei emitente; instrumentele nenegociabile emise de bănci şi alte instituţii financiare, care, ulterior, devin negociabile vor fi reclasificate ca valori mobiliare negociabile emise. În această categorie de pasive se includ:
a) valori mobiliare emise care conferă deţinătorului dreptul necondiţionat la un venit fix, sau stabilit contractual sub forma de plată a cuponului şi/sau a unei sume fixe stabilite la o dată anumită sau începând de la o dată stabilită la momentul emisiunii: certificate şi cambii bancare etc.;
b) împrumuturi nenegociabile primite care au fost restructurate prin transformarea în titluri şi care pot fi negociate pe pieţele secundare;
3) capital şi rezerve – sume aferente tuturor mijloacelor care aparţin acţionarilor băncii, şi anume acţiuni emise de către bancă, plasate şi achitate integral de către acţionari sau alţi proprietari, capital de rezervă, diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale, imobilizărilor necorporale şi investiţiilor pe termen lung, profiturile nedistribuite, alte rezerve etc.
La capital şi rezerve se atribuie:
a) capital propriu – sume care reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor băncii după deducerea tuturor datoriilor. Capital propriu cuprinde:
- capital social – sume aferente valorilor acţiunilor plasate şi acţiunilor de tezaur achiziţionate sau răscumpărate de bancă;
- capital de rezervă – sume destinate pentru acoperirea pierderilor băncii şi majorarea capitalului social;
- profit nedistribuit /pierdere neacoperită – include atât rezultatul exerciţiului curent, cât şi rezultatul anilor precedenţi;
- alte rezerve (alte rezerve prevăzute de statut);
b) capital secundar – sume aferente diferenţelor din reevaluarea imobilizărilor corporale, imobilizărilor necorporale şi investiţiilor pe termen lung.

 

CAPITOLUL II
Structura Raportului

7. Toate categoriile aferente „Activelor” şi „Obligaţiunilor” în raport se divizează în funcţie de:
1) rezidenţi şi nerezidenţi;
2) moneda naţională şi valută străină;
3) sectorul instituţional:
a) Banca Naţională a Moldovei;
b) Băncile şi alte instituţii financiare;
c) Mediul financiar nebancar;
d) Organele administraţiei publice centrale;
e) Organele administraţiei publice locale;
f) Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public;
g) Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat;
h) Alte sectoare rezidente constă din două subsectoare:
- >gospodării ale populaţiei (inclusiv persoanele fizice şi persoanele fizice care practică activitate);
- instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei;
j) Nerezidenţi:
- instituţii bancare;
- instituţii nebancare.
[Pct.7 subpct 3) modificat prin HBN 243 din 23.10.2012, MO229-233/02.11.12 art.1315]

8. Activele şi obligaţiunile băncii necesită a fi clasificate în funcţie de următoarele categorii:
1) Numerar şi depozite în „Active” se reflectă depozitele transferabile şi alte depozite ale rezidenţilor, iar în parteaObligaţiuni” se prezintă depozitele persoanelor juridice şi fizice rezidente, care se clasifică în depozite: la vederea şi pe termen scurt – până la 1 an, pe termen mediu – de la 1 an până la 5 ani şi pe termen lung – peste 5 ani;
2) Valori mobiliare (altele decât acţiuni) Această categorie se grupează în funcţie de sectoare de rezidenţă în moneda naţională şi valută străină, clasificate conform scadenţei: pe termen scurt – până la 1 an şi pe termen mediu şi lung – de la 1 an până la 5 ani şi respectiv peste 5 ani;
3) Împrumuturile se clasifică pe sectoare de rezidenţă în funcţie de moneda naţională şi valută străină, precum şi în funcţie de scadenţă: pe termen scurt – până la 1 an, pe termen mediu – de la 1 an până la 5 ani şi pe termen lung – peste 5 ani. Împrumuturile acordate /primite în lei moldoveneşti, ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractul de credit, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta străină la care se ataşează, se reflectă drept împrumuturi în valută străină;
4) Acţiuni şi alte forme de participare în capital se divizează în următoarele componente:
a) Fondurile vărsate de acţionari includ suma totală a primei emisiuni şi a următoarelor emisiuni de acţiuni sau a altor instrumente, care confirmă dreptul de proprietate asupra patrimoniului societăţii comerciale;
b) Profitul nedistribuit reprezintă profitul obţinut în urma achitării impozitelor, care nu este distribuit între acţionari şi nu este transferat în rezervele generale sau speciale;
c) Rezervele generale şi speciale (capitalul de rezervă) reprezintă fonduri formate din defalcări din profitul net;
d) Reevaluarea indică valoarea netă a articolului, care corespunde cu valoarea reevaluării activelor şi pasivelor din bilanţ;
5) Rezerve tehnice de asigurare constă din valoarea netă a mijloacelor altor sectoare rezidente vărsate în fondurile de rezervă pentru asigurarea vieţii şi de pensii, precum şi din cotizaţiile privind primele de asigurare şi ale rezervelor pentru înlăturarea conflictelor necontractuale;
6) Instrumente financiare derivate reprezintă instrumentele forward şi contracte options, se includ şi contractele futures şi swap-urile;
7) Alte creanţe şi datorii includ:
a) Creditul comercial şi plăţi în avans care nu includ împrumuturi pentru finanţarea creditului comercial, reflectate în categoria “Împrumuturi”;
b) Alte sume către primire se utilizează pentru reflectarea tuturor articolelor care necesită o analiză suplimentară pentru includerea lor în alte categorii;
8) Activele nefinanciare includ:
a) imobilizări;
b) alte active nefinanciare.
[Pct.8 modificat prin HBN 243 din 23.10.2012, MO229-233/02.11.12 art.1315]
[Pct.8 modificat prin prin HCE BNM 341 din 21.12.2017, MO 1-6/05.01.18 art.29]

 

CAPITOLUL III
Prezentarea Raportului

9. Băncile licenţiate prezintă la Banca Naţională a Moldovei raportul privind statistica monetară săptămînal, conform graficului şi lunar, cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară (anexa 1). În cazul în care data de 5 este zi nelucrătoare, raportul se prezintă în următoarea zi lucrătoare.
[Pct.9 modificat prin HBN 243 din 23.10.2012, MO229-233/02.11.12 art.1315]
[Pct.9 modificat prin HBN 261 din 04.12.2014, MO366-371/12.12.14 art.1844]

10. Raportul se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de prezentare de către băncile licenţiate a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei (aprobată prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008) cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV
Modul de întocmire a Raportului

11. Raportul se întocmeşte conform formularelor, ale căror structură este identică atît pentru raportul săptămînal, cît şi pentru cel lunar .
[Pct.11 modificat prin HBN 243 din 23.10.2012, MO229-233/02.11.12 art.1315]

12. Raportul se completează în bază datelor evidenţei contabile analitice la sfârşitul perioadei gestionare şi trebuie să corespundă cu conturile bilanţului contabil al băncii.

13. Toate sumele se prezintă în lei şi se reflectă în numere întregi.
[Pct.13 modificat prin HBN 243 din 23.10.2012, MO229-233/02.11.12 art.1315]

14. Toate sumele în valută străină se recalculează în moneda naţională (conform cursului oficial al BNM stabilit pentru ultima zi operaţională a perioadei gestionare) şi în raport se indică echivalentul lor în moneda naţională. Sumele în moneda naţională şi în valută străină sînt marcate în raport cu prescurtările “MN” şi “VS”, respectiv.
[Pct.14 modificat prin HBN 243 din 23.10.2012, MO229-233/02.11.12 art.1315]

15. În prezentul raport se includ:

În compartimentul «Active»

1.1.0.0.0.0.0.NUMERAR ŞI DEPOZITE Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.1.0.0.0.0., 1.1.2.0.0.0.0. şi 1.1.3.0.0.0.0.
1.1.1.0.0.0.0. – Numerar Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.1.1.0.0.0 şi 1.1.1.2.0.0.0.
1.1.1.1.0.0.0. – În moneda naţională (Se includ conturile bilanţiere 1001 1002, 1003, 1004, 1005, 1007)
1.1.1.2.0.0.0. – În valută străină (Se includ conturile bilanţiere 1001 1002, 1003, 1004, 1005, 1007)
1.1.2.0.0.0.0. – Depozite transferabile Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.2.1.0.0.0. şi 1.1.2.2.0.0.0.
1.1.2.1.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.2.1.1.0.0., 1.1.2.1.2.0.0, .1.1.2.1.3.0.0, şi 1.1.2.1.4.0.0.
1.1.2.1.1.0.0. – Depozite transferabile în Banca Naţională a Moldovei (MN). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.2.1.1.1.0. şi 1.1.2.1.1.2.0.
1.1.2.1.1.1.0. – Rezerve obligatorii (Se includ conturile bilanţiere 1097, 1701)
1.1.2.1.1.2.0. – Alte depozite transferabile în Banca Naţională a Moldovei (MN). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.2.1.1.2.1., 1.1.2.1.1.2.2.
1.1.2.1.1.2.1. – Contul „Nostro” în BNM (Se includ conturile bilanţiere 1031,1701)
1.1.2.1.1.2.2. – Contul „Nostro” în BNM pentru operaţiuni cu numerarul (Se include contul bilanţier 1036)
1.1.2.1.2.0.0. – Depozite transferabile Bănci şi alte instituţii financiare (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.2.1.2.1.0. şi 1.1.2.1.2.2.0.
1.1.2.1.2.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 1034, 1099)
1.1.2.1.2.2.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 1701)
1.1.2.1.3.0.0. – Depozite transferabile Mediul financiar nebancar (MN)
1.1.2.1.4.0.0. – Depozite transferabile Nerezidenţi (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.2.1.4.1.0. şi 1.1.2.1.4.2.0
1.1.2.1.4.1.0. – Instituţii bancare nerezidente (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.2.1.4.1.1. şi 1.1.2.1.4.1.2
1.1.2.1.4.1.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 1034, 1099)
1.1.2.1.4.1.2. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 1701)
1.1.2.1.4.2.0. – Instituţii nebancare nerezidente (MN)
1.1.2.2.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.2.2.1.0.0., 1.1.2.2.2.0.0, .1.1.2.2.3.0.0, şi 1.1.2.2.4.0.0.
1.1.2.2.1.0.0. – Depozite transferabile în Banca Naţională a Moldovei (VS). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.2.2.1.1.0. şi 1.1.2.2.1.2.0.
1.1.2.2.1.1.0. – Rezerve obligatorii (Se includ conturile bilanţiere 1097, 1701)
1.1.2.2.1.2.0. – Alte depozite transferabile în Banca Naţională a Moldovei (VS)
1.1.2.2.2.0.0. – Depozite transferabile Bănci şi alte instituţii financiare (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.2.2.2.1.0. şi 1.1.2.2.2.2.0.
1.1.2.2.2.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 1032, 1099)
1.1.2.2.2.2.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 1701)
1.1.2.2.3.0.0. – Depozite transferabile Mediul financiar nebancar
1.1.2.2.4.0.0. – Depozite transferabile Nerezidenţi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.2.1.4.1.0. şi 1.1.2.2.4.2.0
1.1.2.2.4.1.0. – Instituţii bancare nerezidente (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.2.2.4.1.1. şi 1.1.2.1.4.2.2
1.1.2.2.4.1.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 1032, 1099)
1.1.2.2.4.1.2. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 1701)
1.1.2.2.4.2.0. – Instituţii nebancare nerezidente (VS)
1.1.3.0.0.0.0. – Alte depozite Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.3.1.0.0.0. şi 1.1.3.2.0.0.0.
1.1.3.1.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.3.1.1.0.0., 1.1.3.1.2.0.0., 1.1.3.1.3.0.0. şi 1.1.3.1.4.0.0
1.1.3.1.1.0.0. – Alte depozite în Banca Naţională a Moldovei (MN). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.3.1.1.1.0., 1.1.3.1.1.2.0.
1.1.3.1.1.1.0. – Rezerve obligatorii
1.1.3.1.1.2.0. – Alte depozite în Banca Naţională a Moldovei (MN). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.3.1.1.2.1., 1.1.3.1.1.2.2. şi 1.1.3.1.1.2.3.
1.1.3.1.1.2.1. – Depozite-overnight (Se include contul bilanţier 1061)
1.1.3.1.1.2.2. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1091, 1092)
1.1.3.1.1.2.3. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1704, 1707)
1.1.3.1.2.0.0. – Alte depozite Bănci şi alte instituţii financiare (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.3.1.2.1.0., 1.1.3.1.2.2.0., 1.1.3.1.2.3.0., 1.1.3.1.2.4.0., 1.1.3.1.2.5.0. şi 1.1.3.1.2.6.0.
1.1.3.1.2.1.0. – Depozte-overnight (Se includ conturile bilanţiere 1062 şi 1063)
1.1.3.1.2.2.0. – La vedere (Se include contul bilanţier 1075)
1.1.3.1.2.3.0. – Pe termen scurt (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.3.1.2.3.1., 1.1.3.1.2.3.2.
1.1.3.1.2.3.1. – o lună şi mai puţin (Se includ conturile bilanţiere 1093, 1095, 1099, 1111)
1.1.3.1.2.3.2. – mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an (Se includ conturile bilanţiere 1094, 1096,1099, 1111)
1.1.3.1.2.4.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1102, 1103, 1099, 1111)
1.1.3.1.2.5.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1105, 1106,1099, 1111)
1.1.3.1.2.6.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1704, 1706, 1707, 1708)
1.1.3.1.3.0.0. – Alte depozite Mediul financiar nebancar (MN)
1.1.3.1.4.0.0. – Alte depozite Nerezidenţi (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.3.1.4.1.0. şi 1.1.3.1.4.2.0.
1.1.3.1.4.1.0. – Instituţii bancare nerezidente (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.3.1.4.1.1., 1.1.3.1.4.1.2., 1.1.3.1.4.1.3., 1.1.3.1.4.1.4., 1.1.3.1.4.1.5. şi 1.1.3.1.4.1.6.
1.1.3.1.4.1.1. – Depozite overnight (Se includ conturile bilanţiere 1062, 1063)
1.1.3.1.4.1.2. – La vedere (Se include contul bilanţier 1075)
1.1.3.1.4.1.3. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1093, 1094, 1095, 1096, 1099,1111)
1.1.3.1.4.1.4. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1102, 1103, 1099, 1111)
1.1.3.1.4.1.5. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1105, 1106, 1099,1111)
1.1.3.1.4.1.6. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1704, 1706, 1707, 1708)
1.1.3.1.4.2.0. – Instituţii nebancare (MN)
1.1.3.2.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.3.2.1.0.0., 1.1.3.2.2.0.0., 1.1.3.2.3.0.0. şi 1.1.3.2.4.0.0
1.1.3.2.1.0.0. – Alte depozite în Banca Naţională a Moldovei (VS). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.3.2.1.1.0., 1.1.3.2.1.2.0
1.1.3.2.1.1.0. – Rezerve obligatorii
1.1.3.2.1.2.0. – Alte depozite în Banca Naţională a Moldovei (VS). Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.1.3.2.1.2.1., 1.1.3.2.1.2.2 şi 1.1.3.2.1.2.3.
1.1.3.2.1.2.1. – Depozite-overnight (Se include contul bilanţier 1061)
1.1.3.2.1.2.2. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1091, 1092)
1.1.3.2.1.2.3. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1704, 1707)
1.1.3.2.2.0.0. – Alte depozite Bănci şi alte instituţii financiare (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.3.2.2.1.0., 1.1.3.2.2.2.0., 1.1.3.2.2.3.0., 1.1.3.2.2.4.0., 1.1.3.2.2.5.0.şi 1.1.3.2.2.6.0
1.1.3.2.2.1.0. – Depozite-overnight (Se includ conturile bilanţiere 1062, 1063)
1.1.3.2.2.2.0. – La vedere (Se include contul bilanţier 1075)
1.1.3.2.2.3.0. – Pe termen scurt (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.3.2.2.3.1. şi 1.1.3.2.2.3.2
1.1.3.2.2.3.1. – o lună şi mai puţin (Se includ conturile bilanţiere 1093, 1095, 1099,1111)
1.1.3.2.2.3.2. – mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an (Se includ conturile bilanţiere 1094, 1096, 1099, 1111)
1.1.3.2.2.4.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1102, 1103, 1099, 1111)
1.1.3.2.2.5.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1099,1105, 1106, 1111)
1.1.3.2.2.6.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1704, 1706, 1707, 1708)
1.1.3.2.3.0.0. – Alte depozite Mediul financiar nebancar
1.1.3.2.4.0.0. – Alte depozite Nerezidenţi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.3.2.4.1.0. şi 1.1.3.2.4.2.0.
1.1.3.2.4.1.0. – Instituţii bancare nerezidente (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.3.2.4.1.1., 1.1.3.2.4.1.2., 1.1.3.2.4.1.3., 1.1.3.2.4.1.4., 1.1.3.2.4.1.5. şi 1.1.3.2.4.1.6.
1.1.3.2.4.1.1. – Depozite-overnight (Se includ conturile bilanţiere 1062, 1063)
1.1.3.2.4.1.2. – La vedere (Se include contul bilanţier 1075)
1.1.3.2.4.1.3. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1093, 1094, 1095, 1096, 1099,1111)
1.1.3.2.4.1.4. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1102, 1103, 1099, 1111)
1.1.3.2.4.1.5. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1105, 1106, 1099, 1111)
1.1.3.2.4.1.6. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1704, 1706, 1707, 1708)
1.1.3.2.4.2.0. – Instituţii nebancare nerezidente (VS)
1.2.0.0.0.0.0. – VALORI MOBILIARE ALTELE DECÂT ACŢIUNI Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.0.0.0.0. şi 1.2.2.0.0.0.0.
1.2.1.0.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.1.0.0.0., 1.2.1.2.0.0.0., 1.2.1.3.0.0.0., 1.2.1.4.0.0.0., 1.2.1.5.0.0.0., 1.2.1.6.0.0.0., 1.2.1.7.0.0.0., 1.2.1.8.0.0.0. şi 1.2.1.9.0.0.0.
1.2.1.1.0.0.0. – Valori mobiliare Banca Naţională a Moldovei (MN). Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.1.1.0.0. şi 1.2.1.1.2.0.0.
1.2.1.1.1.0.0. – Rezerve obligatorii MN
1.2.1.1.2.0.0. – Alte valori mobiliare Banca Naţională a Moldovei (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.1.2.1.0., 1.2.1.1.2.2.0. şi 1.2.1.1.2.3.0.
1.2.1.1.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1163,1181,1191, (-)1192)
1.2.1.1.2.2.0. – Pe termen mediu şi lung
1.2.1.1.2.3.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 1713)
1.2.1.2.0.0.0. – Valori mobiliare Bănci şi alte instituţii financiare (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.2.1.0.0., 1.2.1.2.2.0.0., 1.2.1.2.3.0.0. şi 1.2.1.2.4.0.0.
1.2.1.2.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191,(-)1192)
1.2.1.2.2.0.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)
1.2.1.2.3.0.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)
1.2.1.2.4.0.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1711, 1712, 1713)
1.2.1.3.0.0.0. – Valori mobiliare Mediul financiar nebancar (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.3.1.0.0. şi 1.2.1.3.2.0.0
1.2.1.3.1.0.0. – Valori mobiliare Agenţiile de restructurare bancară (MN)
1.2.1.3.2.0.0. – Valori mobiliare Mediul financiar nebancar (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.3.2.1.0., 1.2.1.3.2.2.0., 1.2.1.3.2.3.0 şi 1.2.1.3.2.4.0
1.2.1.3.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere , 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, 1168, 1185, 1191, (-)1192, 1493, 1495 (-), 1497)
1.2.1.3.2.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)
1.2.1.3.2.3.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)
1.2.1.3.2.4.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1711, 1712, 1713, 1743)
1.2.1.4.0.0.0. – Valori mobiliare Organele administraţiei publice centrale (MN). Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.4.1.0.0., 1.2.1.4.2.0.0., 1.2.1.4.3.0.0 şi 1.2.1.4.4.0.0
1.2.1.4.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1151, 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1161, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1182, 1185, 1191, (-)1192 )
1.2.1.4.2.0.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1151, 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1161, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1183, 1185, 1191, (-)1192)
1.2.1.4.3.0.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1151, 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1161, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1184, 1185, 1191, (-)1192 )
1.2.1.4.4.0.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1711, 1712, 1713)
1.2.1.5.0.0.0. – Valori mobiliare Organele administraţiei publice locale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.5.1.0.0., 1.2.1.5.2.0.0., 1.2.1.5.3.0.0 şi 1.2.1.5.4.0.0
1.2.1.5.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1151, 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1161, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1182, 1185, 1191, (-)1192)
1.2.1.5.2.0.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1151, 1154, 1155, (-)1156,1157, 1161, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1183, 1185, 1191, (-)1192)
1.2.1.5.3.0.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1151, 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1161, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1184, 1185, 1191, (-)1192)
1.2.1.5.4.0.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1711, 1712, 1713)
1.2.1.6.0.0.0. – Valori mobiliare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.6.1.0.0., 1.2.1.6.2.0.0., 1.2.1.6.3.0.0 şi 1.2.1.6.4.0.0
1.2.1.6.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1493, 1495)
1.2.1.6.2.0.0. – Pe termen mediu
1.2.1.6.3.0.0. – Pe termen lung
1.2.1.6.4.0.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, ( -)1497)
1.2.1.7.0.0.0. – Valori mobiliare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.7.1.0.0., 1.2.1.7.2.0.0., 1.2.1.7.3.0.0 şi 1.2.1.7.4.0.0
1.2.1.7.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1493, 1495)
1.2.1.7.2.0.0. – Pe termen mediu
1.2.1.7.3.0.0. – Pe termen lung
1.2.1.7.4.0.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, ( -)1497)
1.2.1.8.0.0.0. – Valori mobiliare Alte sectoare rezidente (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.8.1.0.0., 1.2.1.8.2.0.0. şi 1.2.1.8.3.0.0
1.2.1.8.1.0.0. – Pe termen scurt
1.2.1.8.2.0.0. – Pe termen mediu şi lung
1.2.1.8.3.0.0. – Dobânda calculată
1.2.1.9.0.0.0. – Valori mobiliare Nerezidenţi (MN)Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.9.1.0.0. şi 1.2.1.9.2.0.0
1.2.1.9.1.0.0. – Instituţii bancare nerezidente (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.9.1.1.0., 1.2.1.9.1.2.0., 1.2.1.9.1.3.0. şi 1.2.1.9.1.4.0.
1.2.1.9.1.1.0. – Pe termen scurt
1.2.1.9.1.2.0. – Pe termen mediu
1.2.1.9.1.3.0. – Pe termen lung
1.2.1.9.1.4.0. – Dobânda calculată
1.2.1.9.2.0.0. – Instituţii nebancare nerezidente (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.1.9.2.1.0., 1.2.1.9.2.2.0., 1.2.1.9.2.3.0. şi 1.2.1.9.2.4.0.
1.2.1.9.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1493, 1495)
1.2.1.9.2.2.0. – Pe termen mediu
1.2.1.9.2.3.0. – Pe termen lung
1.2.1.9.2.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743,( -)1497)
1.2.2.0.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.2.1.0.0.0., 1.2.2.2.0.0.0., 1.2.2.3.0.0.0., 1.2.2.4.0.0.0., 1.2.2.5.0.0.0., 1.2.2.6.0.0.0., 1.2.2.7.0.0.0., 1.2.2.8.0.0.0. şi 1.2.2.9.0.0.0.
1.2.2.1.0.0.0. – Valori mobiliare Banca Naţională a Moldovei (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.2.1.1.0.0. şi 1.2.2.1.2.0.0.
1.2.2.1.1.0.0. – Rezerve obligatorii
1.2.2.1.2.0.0. – Alte valori mobiliare Banca Naţională a Moldovei
1.2.2.2.0.0.0. – Valori mobiliare Bănci şi alte instituţii financiare (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.2.2.1.0.0., 1.2.2.2.2.0.0., 1.2.2.2.3.0.0. şi 1.2.2.2.4.0.0.
1.2.2.2.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156 ,1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185,1191, (-)1192)
1.2.2.2.2.0.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155,(-)1156,1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192 )
1.2.2.2.3.0.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)
1.2.2.2.4.0.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1711, 1712, 1713)
1.2.2.3.0.0.0. – Valori mobiliare Mediul financiar nebancar (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.2.3.1.0.0. şi 1.2.2.3.2.0.0.
1.2.2.3.1.0.0. – Valori mobiliare Agenţiile de restructurare bancară (VS)
1.2.2.3.2.0.0. – Valori mobiliare Mediul financiar nebancar , Alte (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.2.3.2.1.0., 1.2.2.3.2.2.0., 1.2.2.3.2.3.0. şi 1.2.2.3.2.4.0.
1.2.2.3.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191,(-)1192, 1493, 1495, (-)1497)
1.2.2.3.2.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192,)
1.2.2.3.2.3.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere , 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192,)
1.2.2.3.2.4.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1711, 1712, 1713, 1743)
1.2.2.4.0.0.0. – Valori mobiliare Organele administraţiei publice centrale
1.2.2.5.0.0.0. – Valori mobiliare Organele administraţiei publice locale
1.2.2.6.0.0.0. – Valori mobiliare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.2.6.1.0.0., 1.2.2.6.2.0.0., 1.2.2.6.3.0.0. şi 1.2.2.6.4.0.0.
1.2.2.6.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1493, 1495)
1.2.2.6.2.0.0. – Pe termen mediu
1.2.2.6.3.0.0. – Pe termen lung
1.2.2.6.4.0.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743,( -)1497)
1.2.2.7.0.0.0. – Valori mobiliare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.2.7.1.0.0., 1.2.2.7.2.0.0., 1.2.2.7.3.0.0. şi 1.2.2.7.4.0.0.
1.2.2.7.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1493, 1495)
1.2.2.7.2.0.0. – Pe termen mediu
1.2.2.7.3.0.0. – Pe termen lung
1.2.2.7.4.0.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, ( -)1497 )
1.2.2.8.0.0.0. – Valori mobiliare Alte sectoare rezindente
1.2.2.9.0.0.0. – Valori mobiliare Nerezidenţi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.2.9.1.0.0. şi 1.2.2.9.2.0.0
1.2.2.9.1.0.0. – Valori mobiliare Instituţii bancare nerezidente (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.2.9.1.1.0., 1.2.2.9.1.2.0., 1.2.2.9.1.3.0. şi 1.2.2.9.1.4.0.
1.2.2.9.1.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156,1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192)
1.2.2.9.1.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191, (-)1192,)
1.2.2.9.1.3.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1154, 1155, (-)1156, 1157, 1164, 1165, (-)1166, 1168, 1185, 1191,(-)1192)
1.2.2.9.1.4.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1711, 1712, 1713)
1.2.2.9.2.0.0. – Valori mobiliare Instituţii nebancare nerezidente (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.2.2.9.2.1.0., 1.2.2.9.2.2.0., 1.2.2.9.2.3.0. şi 1.2.2.9.2.4.0.
1.2.2.9.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1493, 1495)
1.2.2.9.2.2.0. – Pe termen mediu
1.2.2.9.2.3.0. – Pe termen lung
1.2.2.9.2.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, ( -) 1497 )
1.3.0.0.0.0.0. – ÎMPRUMUTURI Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.0.0.0.0. şi 1.3.2.0.0.0.0.
1.3.1.0.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.1.0.0.0., 1.3.1.2.0.0.0., 1.3.1.3.0.0.0., 1.3.1.4.0.0.0., 1.3.1.5.0.0.0., 1.3.1.6.0.0.0., 1.3.1.7.0.0.0., 1.3.1.8.0.0.0. şi 1.3.1.9.0.0.0.
1.3.1.1.0.0.0. – Împrumuturi Banca Naţională a Moldovei (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.1.1.0.0. şi 1.3.1.1.2.0.0.
1.3.1.1.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (Repo) (MN) (Se includ conturile bilanţiere 1221, 1715)
1.3.1.1.2.0.0. – Alte împrumuturi (MN)
1.3.1.2.0.0.0. – Împrumuturi Bănci şi alte instituţii financiare (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.2.1.0.0., 1.3.1.2.2.0.0 şi 1.3.1.2.3.0.0.
1.3.1.2.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (Repo) (MN) (Se includ conturile bilanţiere 1221,1715)
1.3.1.2.2.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.2.2.1.0., 1.3.1.2.2.2.0, 1.3.1.2.2.3.0, 1.3.1.2.2.4.0 şi 1.3.1.2.2.5.0.
1.3.1.2.2.1.0. – Overnight (Se includ conturile bilanţiere 1331, 1332)
1.3.1.2.2.2.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1341, 1351, 1354)
1.3.1.2.2.3.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1352, 1355)
1.3.1.2.2.4.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1353, 1356)
1.3.1.2.2.5.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1727, 1728, (-)1343, (-)1358)
1.3.1.2.3.0.0. – Leasingul financiar (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.2.3.1.0., 1.3.1.2.3.2.0, 1.3.1.2.3.3.0, şi 1.3.1.2.3.4.0.
1.3.1.2.3.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1531)
1.3.1.2.3.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1531)
1.3.1.2.3.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1531)
1.3.1.2.3.4.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1746, (-)1535)
1.3.1.3.0.0.0. – Împrumuturi Mediul financiar nebancar (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.3.1.0.0., 1.3.1.3.2.0.0, 1.3.1.3.3.0.0, 1.3.1.3.4.0.0 şi 1.3.1.3.5.0.0.
1.3.1.3.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (Repo) (MN) (Se includ conturile bilanţiere 1221, 1715)
1.3.1.3.2.0.0. – Agenţii de restructurare bancară
1.3.1.3.3.0.0. – Împrumuturi (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.3.3.1.0., 1.3.1.3.3.2.0, 1.3.1.3.3.3.0, şi 1.3.1.3.3.4.0.
1.3.1.3.3.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1431)
1.3.1.3.3.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1432)
1.3.1.3.3.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1433)
1.3.1.3.3.4.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 1723, (-) 1436)
1.3.1.3.4.0.0. – Alte împrumuturi către Mediul financiar nebancar (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.3.4.1.0., 1.3.1.3.4.2.0, 1.3.1.3.4.3.0, şi 1.3.1.3.4.4.0.
1.3.1.3.4.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1491, 1492, 1494, 1496)
1.3.1.3.4.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1492, 1496)
1.3.1.3.4.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1496)
1.3.1.3.4.4.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, (-)1497)
1.3.1.3.5.0.0. – Leasingul financiar (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.3.5.1.0., 1.3.1.3.5.2.0, 1.3.1.3.5.3.0, şi 1.3.1.3.5.4.0.
1.3.1.3.5.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1532)
1.3.1.3.5.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1532)
1.3.1.3.5.3.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1532)
1.3.1.3.5.4.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1746, (-)1535)
1.3.1.4.0.0.0. – Împrumuturi Organele administraţiei publice centrale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.4.1.0.0., 1.3.1.4.2.0.0, 1.3.1.4.3.0.0, şi 1.3.1.4.4.0.0.
1.3.1.4.1.0.0. – Împrumuturi acordate Instituţiilor finanţate de la bugetul de stat (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.4.1.1.0., 1.3.1.4.1.2.0 şi 1.3.1.4.1.3.0.
1.3.1.4.1.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1361, 1381)
1.3.1.4.1.2.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 1362, 1363, 1382, 1383)
1.3.1.4.1.3.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1731, 1735, (-)1366, (-)1386)
1.3.1.4.2.0.0. – Împrumuturi acordate Casei Naţionale de Asigurări Sociale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.4.2.1.0., 1.3.1.4.2.2.0 şi 1.3.1.4.2.3.0.
1.3.1.4.2.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1371)
1.3.1.4.2.2.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 1372, 1373)
1.3.1.4.2.3.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1733, (-)1378)
1.3.1.4.3.0.0. – Împrumuturi acordate Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.4.3.1.0., 1.3.1.4.3.2.0 şi 1.3.1.4.3.3.0.
1.3.1.4.3.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1374)
1.3.1.4.3.2.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 1375, 1376)
1.3.1.4.3.3.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1733, (-)1378)
1.3.1.4.4.0.0. – Împrumuturi acordate Instituţiilor finanţate din fondurile speciale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.4.4.1.0., 1.3.1.4.4.2.0 şi 1.3.1.4.4.3.0.
1.3.1.4.4.1.0. – Pe termen scurt
1.3.1.4.4.2.0. – Pe termen mediu şi lung
1.3.1.4.4.3.0. – Dobânda calculată
1.3.1.5.0.0.0. – Împrumuturi Organele administraţiei publice locale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.5.1.0.0. şi 1.3.1.5.2.0.0.
1.3.1.5.1.0.0. – Împrumuturi acordate Unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor subordonate acestor unităţi finanţate din bugetul local (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.5.1.1.0., 1.3.1.5.1.2.0. şi 1.3.1.5.1.3.0.
1.3.1.5.1.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1391, 1394, 1491,1492 )
1.3.1.5.1.2.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 1392, 1393, 1395, 1396, 1492)
1.3.1.5.1.3.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1732, (-)1398, 1743, (-) 1497)
1.3.1.5.2.0.0. – Împrumuturi acordate Unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor subordonate acestor unităţi finanţate din fondurile speciale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.5.2.1.0., 1.3.1.5.2.2.0 şi 1.3.1.5.2.3.0.
1.3.1.5.2.1.0. – Pe termen scurt
1.3.1.5.2.2.0. – Pe termen mediu şi lung
1.3.1.5.2.3.0. – Dobânda calculată
1.3.1.6.0.0.0. – Împrumuturi Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.6.1.0.0., 1.3.1.6.2.0.0., 1.3.1.6.3.0.0., 1.3.1.6.4.0.0., 1.3.1.6.5.0.0., 1.3.1.6.6.0.0., 1.3.1.6.7.0.0. şi 1.3.1.6.8.0.0.
1.3.1.6.1.0.0. – Credite acordate în domeniul agriculturii şi industriei alimentare (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.6.1.1.0. şi 1.3.1.6.1.2.0.
1.3.1.6.1.1.0. – Credite acordate în domeniul agriculturii (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.6.1.1.1., 1.3.1.6.1.1.2., 1.3.1.6.1.1.3. şi 1.3.1.6.1.1.4”
1.3.1.6.1.1.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1231)
1.3.1.6.1.1.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1232)
1.3.1.6.1.1.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1233)
1.3.1.6.1.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)1236, 1716)
1.3.1.6.1.2.0. – Credite acordate în domeniul industriei alimentare (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.6.1.2.1., 1.3.1.6.1.2.2., 1.3.1.6.1.2.3. şi 1.3.1.6.1.2.4.
1.3.1.6.1.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1241)
1.3.1.6.1.2.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1242)
1.3.1.6.1.2.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1243)
1.3.1.6.1.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1717, (-)1246)
1.3.1.6.2.0.0. – Credite acordate în domeniul construcţiilor (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.6.2.1.0., 1.3.1.6.2.2.0., 1.3.1.6.2.3.0. şi 1.3.1.6.2.4.0.
1.3.1.6.2.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1261)
1.3.1.6.2.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1262)
1.3.1.6.2.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1263)
1.3.1.6.2.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1719, (-)1268)
1.3.1.6.3.0.0. – Credite acordate în domeniul industriei energetice (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.6.3.1.0., 1.3.1.6.3.2.0., 1.3.1.6.3.3.0. şi 1.3.1.6.3.4.0.
1.3.1.6.3.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1321)
1.3.1.6.3.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1322)
1.3.1.6.3.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1323)
1.3.1.6.3.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)1326, 1725)
1.3.1.6.4.0.0. – Credite acordate în domeniul industriei productive (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.6.4.1.0., 1.3.1.6.4.2.0., 1.3.1.6.4.3.0. şi 1.3.1.6.4.4.0.
1.3.1.6.4.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1411)
1.3.1.6.4.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1412)
1.3.1.6.4.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1413)
1.3.1.6.4.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1734, (-)1416)
1.3.1.6.5.0.0. – Credite acordate în domeniul comerţului şi prestării serviciilor (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.6.5.1.0. şi 1.3.1.6.5.2.0.
1.3.1.6.5.1.0. – Credite acordate în domeniul comerţului (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.6.5.1.1., 1.3.1.6.5.1.2., 1.3.1.6.5.1.3. şi 1.3.1.6.5.1.4.
1.3.1.6.5.1.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1421)
1.3.1.6.5.1.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1422)
1.3.1.6.5.1.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1423)
1.3.1.6.5.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1736, (-)1426,)
1.3.1.6.5.2.0. – Credite acordate în domeniul prestării serviciilor (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.6.5.2.1., 1.3.1.6.5.2.2., 1.3.1.6.5.2.3. şi 1.3.1.6.5.2.4.
1.3.1.6.5.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1311)
1.3.1.6.5.2.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1312)
1.3.1.6.5.2.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1313)
1.3.1.6.5.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1742, (-)1314)
1.3.1.6.6.0.0. – Credite acordate în domeniul transportului, telecomunicaţiilor şi dezvoltării reţelei (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.6.6.1.0., 1.3.1.6.6.2.0., 1.3.1.6.6.3.0. şi 1.3.1.6.6.4.0.
1.3.1.6.6.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1471)
1.3.1.6.6.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1472)
1.3.1.6.6.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1473)
1.3.1.6.6.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1741, (-)1476)
1.3.1.6.7.0.0. – Alte credite (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.6.7.1.0., 1.3.1.6.7.2.0., 1.3.1.6.7.3.0. şi 1.3.1.6.7.4.0.
1.3.1.6.7.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1491, 1492, 1494, 1496)
1.3.1.6.7.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1492, 1496)
1.3.1.6.7.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1496)
1.3.1.6.7.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, (-)1497)
1.3.1.6.8.0.0. – Leasingul financiar (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.6.8.1.0., 1.3.1.6.8.2.0., 1.3.1.6.8.3.0. şi 1.3.1.6.8.4.0
1.3.1.6.8.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.6.8.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.6.8.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.6.8.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1746, (-)1535)
1.3.1.7.0.0.0. – Împrumuturi Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.7.1.0.0., 1.3.1.7.2.0.0., 1.3.1.7.3.0.0., 1.3.1.7.4.0.0., 1.3.1.7.5.0.0., 1.3.1.7.6.0.0., 1.3.1.7.7.0.0., 1.3.1.7.8.0.0. şi 1.3.1.7.9.0.0.
1.3.1.7.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (Repo) Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 1221,1715)
1.3.1.7.2.0.0. – Credite acordate în domeniul agriculturii şi industriei alimentare (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.7.2.1.0. şi 1.3.1.7.2.2.0.
1.3.1.7.2.1.0. – Credite acordate în domeniul agriculturii (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.7.2.1.1., 1.3.1.7.2.1.2., 1.3.1.7.2.1.3. şi 1.3.1.7.2.1.4.
1.3.1.7.2.1.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1231)
1.3.1.7.2.1.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1232)
1.3.1.7.2.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1233)
1.3.1.7.2.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1716, (-)1236)
1.3.1.7.2.2.0. – Credite acordate în domeniul industriei alimentare (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.7.2.2.1., 1.3.1.7.2.2.2., 1.3.1.7.2.2.3. şi 1.3.1.7.2.2.4.|
1.3.1.7.2.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1241)
1.3.1.7.2.2.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1242)
1.3.1.7.2.2.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1243)
1.3.1.7.2.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1717, (-) 1246)
1.3.1.7.3.0.0. – Credite acordate în domeniul construcţiilor (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.7.3.1.0., 1.3.1.7.3.2.0., 1.3.1.7.3.3.0. şi 1.3.1.7.3.4.0.
1.3.1.7.3.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1261,1266, 1267)
1.3.1.7.3.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1262, 1266, 1267)
1.3.1.7.3.3.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1263, 1266, 1267)
1.3.1.7.3.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1719, (-)1268)
1.3.1.7.4.0.0. – Credite acordate în domeniul industriei energetice (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.7.4.1.0., 1.3.1.7.4.2.0., 1.3.1.7.4.3.0. şi 1.3.1.7.4.4.0.
1.3.1.7.4.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1321)
1.3.1.7.4.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1322)
1.3.1.7.4.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1323)
1.3.1.7.4.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1725, (-)1326)
1.3.1.7.5.0.0. – Credite acordate în domeniul industriei productive (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.7.5.1.0., 1.3.1.7.5.2.0., 1.3.1.7.5.3.0. şi 1.3.1.7.5.4.0.
1.3.1.7.5.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1411)
1.3.1.7.5.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1412 )
1.3.1.7.5.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1413)
1.3.1.7.5.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1734, (-)1416)
1.3.1.7.6.0.0. – Credite acordate în domeniul comerţului şi prestării serviciilor (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.7.6.1.0. şi 1.3.1.7.6.2.0.
1.3.1.7.6.1.0. – Credite acordate în domeniul comerţului (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.7.6.1.1., 1.3.1.7.6.1.2., 1.3.1.7.6.1.3. şi 1.3.1.7.6.1.4.
1.3.1.7.6.1.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1421)
1.3.1.7.6.1.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1422)
1.3.1.7.6.1.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1423)
1.3.1.7.6.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1736, (-)1426)
1.3.1.7.6.2.0. – Credite acordate în domeniul prestării serviciilor (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.7.6.2.1., 1.3.1.7.6.2.2., 1.3.1.7.6.2.3. şi 1.3.1.7.6.2.4.
1.3.1.7.6.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1311)
1.3.1.7.6.2.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1312)
1.3.1.7.6.2.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1313)
1.3.1.7.6.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1742, (-)1314)
1.3.1.7.7.0.0. – Credite acordate în domeniul transportului, telecomunicaţiilor şi dezvoltării reţelei (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.7.7.1.0., 1.3.1.7.7.2.0., 1.3.1.7.7.3.0. şi 1.3.1.7.7.4.0.
1.3.1.7.7.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1471)
1.3.1.7.7.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1472)
1.3.1.7.7.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1473)
1.3.1.7.7.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1741, (-)1476 )
1.3.1.7.8.0.0. – Alte credite (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.7.8.1.0., 1.3.1.7.8.2.0., 1.3.1.7.8.3.0. şi 1.3.1.7.8.4.0.
1.3.1.7.8.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1491, 1492, 1494, 1496)
1.3.1.7.8.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1492, 1496)
1.3.1.7.8.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1496)
1.3.1.7.8.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, (-)1497)
1.3.1.7.9.0.0. – Leasingul financiar (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.7.9.1.0., 1.3.1.7.9.2.0., 1.3.1.7.9.3.0. şi 1.3.1.7.9.4.0.
1.3.1.7.9.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.7.9.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.7.9.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.7.9.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1746, (-)1535)
1.3.1.8.0.0.0. – Împrumuturi Alte sectoare rezidente (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.8.1.0.0, . 1.3.1.8.2.0.0, şi 1.3.1.8.3.0.0.
1.3.1.8.1.0.0. – Împrumuturi persoane fizice (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.8.1.1.0., 1.3.1.8.1.2.0., 1.3.1.8.1.3.0 şi 1.3.1.8.1.4.0.
1.3.1.8.1.1.0. – Credite de consum (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.8.1.1.1., 1.3.1.8.1.1.2., 1.3.1.8.1.1.3. şi 1.3.1.8.1.1.4.
1.3.1.8.1.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1291, 1512)
1.3.1.8.1.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1292, 1512)
1.3.1.8.1.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1293, 1512)
1.3.1.8.1.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1722, (-)1296, 1757, (-)1516 )
1.3.1.8.1.2.0. – Credite pentru imobil (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.8.1.2.1., 1.3.1.8.1.2.2., 1.3.1.8.1.2.3. şi 1.3.1.8.1.2.4.
1.3.1.8.1.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1441)
1.3.1.8.1.2.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1442)
1.3.1.8.1.2.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1443)
1.3.1.8.1.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1737, (-)1446)
1.3.1.8.1.3.0. – Alte credite (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.8.1.3.1., 1.3.1.8.1.3.2., 1.3.1.8.1.3.3. şi 1.3.1.8.1.3.4.
1.3.1.8.1.3.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1511, 1513, 1514)
1.3.1.8.1.3.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1513, 1514)
1.3.1.8.1.3.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1513, 1514)
1.3.1.8.1.3.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1757, (-) 1516)
1.3.1.8.1.4.0. – Leasingul financiar (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.8.1.4.1., 1.3.1.8.1.4.2., 1.3.1.8.1.4.3. şi 1.3.1.8.1.4.4.
1.3.1.8.1.4.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.8.1.4.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.8.1.4.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.8.1.4.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1746, (-)1535)
1.3.1.8.2.0.0. – Împrumuturi persoane fizice care practică activitate (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.8.2.1.0. şi 1.3.1.8.2.2.0.
1.3.1.8.2.1.0. – Credite acordate (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.8.2.1.1., 1.3.1.8.2.1.2., 1.3.1.8.2.1.3. şi 1.3.1.8.2.1.4.
1.3.1.8.2.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1461, 1491, 1492, 1494, 1496)
1.3.1.8.2.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1462, 1492, 1496)
1.3.1.8.2.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1463, 1496)
1.3.1.8.2.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, 1756,(-) 1466, ,(-) 1497)
1.3.1.8.2.2.0. – Leasingul financiar (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.8.2.2.1., 1.3.1.8.2.2.2., 1.3.1.8.2.2.3. şi 1.3.1.8.2.2.4.
1.3.1.8.2.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.8.2.2.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.8.2.2.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.8.2.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1746, (-)1535)
1.3.1.8.3.0.0. – Împrumuturi Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.8.3.1.0. şi 1.3.1.8.3.2.0.
1.3.1.8.3.1.0. – Credite acordate (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.8.3.1.1., 1.3.1.8.3.1.2., 1.3.1.8.3.1.3. şi 1.3.1.8.3.1.4.
1.3.1.8.3.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1451, 1491, 1492, 1494, 1496)
1.3.1.8.3.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1452, 1492, 1496 )
1.3.1.8.3.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1453, 1496 )
1.3.1.8.3.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1724,1743, (-) 1456, (-) 1497 )
1.3.1.8.3.2.0. – Leasingul financiar (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.1.8.3.2.1., 1.3.1.8.3.2.2., 1.3.1.8.3.2.3. şi 1.3.1.8.3.2.4.
1.3.1.8.3.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.8.3.2.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.8.3.2.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.1.8.3.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1746, (-)1535)
1.3.1.9.0.0.0. – Împrumuturi Nerezidenţi (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.9.1.0.0. şi 1.3.1.9.2.0.0.
1.3.1.9.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1221, 1715)
1.3.1.9.2.0.0. – Alte împrumuturi Nerezidenţi (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.9.2.1.0. şi 1.3.1.9.2.2.0.
1.3.1.9.2.1.0. – Împrumuturi Instituţii bancare nerezidenţi (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.1.9.2.1.1., 1.3.1.9.2.1.2., 1.3.1.9.2.1.3., 1.3.1.9.2.1.4. şi 1.3.1.9.2.1.5.
1.3.1.9.2.1.1. – Overnight (Se includ conturile bilanţiere 1331, 1332)
1.3.1.9.2.1.2. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1341, 1351, 1354)
1.3.1.9.2.1.3. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1352, 1355)
1.3.1.9.2.1.4. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1353, 1356)
1.3.1.9.2.1.5. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)1343, (-)1358, 1727, 1728)
1.3.1.9.2.2.0. – Împrumuturi Instituţii nebancare nerezidenţi (MN) (Se includ conturile bilanţiere 1231, 1232, 1233, 1241,1242,1243,1261, 1262, 1263, 1266, 1267, 1291, 1292, 1293,1311, 1312, 1313,1321, 1322, 1323, 1411, 1412, 1413,1421, 1422,1423,1441, 1442, 1443, 1451, 1452, 1453,1461, 1462, 1463, 1471,1472,1473, 1491, 1492, 1494,1496, 1511, 1512, 1513, 1514, 1532, 1719, (-)1268, 1716, (-)1236, 1722, (-)1296, 1734, (-) 1416, 1736,(-)1426, 1741, (-)1476 1742, (-)1314, 1743, (-)1497, 1717, (-) 1246, 1725, (-)1326,1746, (-)1535, 1757, (-)1516, 1737, (-)1446, 1756,(-) 1466, 1724, (-) 1456)
1.3.2.0.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.1.0.0.0., 1.3.2.2.0.0.0., 1.3.2.3.0.0.0., 1.3.2.4.0.0.0., 1.3.2.5.0.0.0., 1.3.2.6.0.0.0., 1.3.2.7.0.0.0., 1.3.2.8.0.0.0. şi 1.3.2.9.0.0.0.
1.3.2.1.0.0.0. – Împrumuturi Banca Naţională a Moldovei (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.1.1.0.0. şi 1.3.2.1.2.0.0.
1.3.2.1.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (VS) (Se includ conturile bilanţiere 1221, 1715)
1.3.2.1.2.0.0. – Alte împrumuturi (VS)
1.3.2.2.0.0.0. – Împrumuturi Bănci şi alte instituţii financiare (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.2.1.0.0., 1.3.2.2.2.0.0 şi 1.3.2.2.3.0.0.
1.3.2.2.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (Repo) (VS) (Se includ conturile bilanţiere 1221,1715)
1.3.2.2.2.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.2.2.1.0., 1.3.2.2.2.2.0, 1.3.2.2.2.3.0, 1.3.2.2.2.4.0 şi 1.3.2.2.2.5.0.
1.3.2.2.2.1.0. – Overnight (Se includ conturile bilanţiere 1331, 1332)
1.3.2.2.2.2.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1341, 1351, 1354)
1.3.2.2.2.3.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1352, 1355)
1.3.2.2.2.4.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1353, 1356)
1.3.2.2.2.5.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)1343, (-)1358, 1727, 1728)
1.3.2.2.3.0.0. – Leasingul financiar (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.2.3.1.0., 1.3.2.2.3.2.0, 1.3.2.2.3.3.0, şi 1.3.2.2.3.4.0.
1.3.2.2.3.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1531)
1.3.2.2.3.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1531)
1.3.2.2.3.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1531)
1.3.2.2.3.4.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1746, (-)1535)
1.3.2.3.0.0.0. – Împrumuturi Mediul financiar nebancar (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.3.1.0.0., 1.3.2.3.2.0.0, 1.3.2.3.3.0.0, 1.3.2.3.4.0.0 şi 1.3.2.3.5.0.0.
1.3.2.3.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (Repo) (VS) (Se includ conturile bilanţiere 1221, 1715)
1.3.2.3.2.0.0. – Agenţii de restructurare bancară
1.3.2.3.3.0.0. – Împrumuturi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.3.3.1.0., 1.3.2.3.3.2.0, 1.3.2.3.3.3.0, şi 1.3.2.3.3.4.0.
1.3.2.3.3.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1431)
1.3.2.3.3.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1432)
1.3.2.3.3.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1433)
1.3.2.3.3.4.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1723, (-)1436)
1.3.2.3.4.0.0. – Alte împrumuturi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.3.4.1.0., 1.3.2.3.4.2.0, 1.3.2.3.4.3.0, şi 1.3.2.3.4.4.0.
1.3.2.3.4.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1491, 1492, 1494, 1496)
1.3.2.3.4.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1492, 1496)
1.3.2.3.4.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1496)
1.3.2.3.4.4.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, (-)1497)
1.3.2.3.5.0.0. – Leasingul financiar (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.3.5.1.0., 1.3.2.3.5.2.0, 1.3.2.3.5.3.0, şi 1.3.2.3.5.4.0.
1.3.2.3.5.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.3.5.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.3.5.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.3.5.4.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1746, (-)1535)
1.3.2.4.0.0.0. – Împrumuturi Organele administraţiei publice centrale (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.4.1.0.0., 1.3.2.4.2.0.0, 1.3.2.4.3.0.0. şi 1.3.2.4.4.0.0.
1.3.2.4.1.0.0. – Împrumuturi acordate Instituţiilor finanţate de la bugetul de stat (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.4.1.1.0., 1.3.2.4.1.2.0. şi 1.3.2.4.1.3.0.
1.3.2.4.1.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1361, 1381)
1.3.2.4.1.2.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 1362, 1363, 1382, 1383)
1.3.2.4.1.3.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)1366, (-)1386, 1731, 1735)
1.3.2.4.2.0.0. – Împrumuturi acordate Casei Naţionale de Asigurări Sociale (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.4.2.1.0., 1.3.2.4.2.2.0 şi 1.3.2.4.2.3.0.
1.3.2.4.2.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1371)
1.3.2.4.2.2.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 1372, 1373)
1.3.2.4.2.3.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1733, (-)1378)
1.3.2.4.3.0.0. – Împrumuturi acordate Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.4.3.1.0., 1.3.2.4.3.2.0 şi 1.3.2.4.3.3.0.
1.3.2.4.3.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1374)
1.3.2.4.3.2.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 1375, 1376)
1.3.2.4.3.3.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1733, (-)1378)
1.3.2.4.4.0.0. – Împrumuturi acordate Instituţiilor finanţate din fondurile speciale (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.4.4.1.0., 1.3.2.4.4.2.0 şi 1.3.2.4.4.3.0.
1.3.2.4.4.1.0. – Pe termen scurt
1.3.2.4.4.2.0. – Pe termen mediu şi lung
1.3.2.4.4.3.0. – Dobânda calculată
1.3.2.5.0.0.0. – Împrumuturi Organele administraţiei publice locale (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.5.1.0.0. şi 1.3.2.5.2.0.0.
1.3.2.5.1.0.0. – Împrumuturi acordate unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor subordonate acestor unităţi finanţate din bugetul local (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.5.1.1.0., 1.3.2.5.1.2.0. şi 1.3.2.5.1.3.0.
1.3.2.5.1.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1391, 1394)
1.3.2.5.1.2.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 1392, 1393, 1395, 1396)
1.3.2.5.1.3.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1732, (-)1398)
1.3.2.5.2.0.0. – Împrumuturi acordate Unităţilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor subordonate acestor unităţi finanţate din fondurile speciale (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.5.2.1.0., 1.3.2.5.2.2.0 şi 1.3.2.5.2.3.0.
1.3.2.5.2.1.0. – Pe termen scurt
1.3.2.5.2.2.0. – Pe termen mediu şi lung
1.3.2.5.2.3.0. – Dobânda calculată
1.3.2.6.0.0.0. – Împrumuturi Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.6.1.0.0., 1.3.2.6.2.0.0., 1.3.2.6.3.0.0., 1.3.2.6.4.0.0., 1.3.2.6.5.0.0., 1.3.2.6.6.0.0., 1.3.2.6.7.0.0. şi 1.3.2.6.8.0.0.
1.3.2.6.1.0.0. – Credite acordate în domeniul agriculturii şi industriei alimentare (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.6.1.1.0. şi 1.3.2.6.1.2.0.
1.3.2.6.1.1.0. – Credite acordate în domeniul agriculturii (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.6.1.1.1., 1.3.2.6.1.1.2., 1.3.2.6.1.1.3. şi 1.3.2.6.1.1.4.
1.3.2.6.1.1.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1231)
1.3.2.6.1.1.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1232)
1.3.2.6.1.1.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1233)
1.3.2.6.1.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)1236, 1716)
1.3.2.6.1.2.0. – Credite acordate în domeniul industriei alimentare (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.6.1.2.1., 1.3.2.6.1.2.2., 1.3.2.6.1.2.3. şi 1.3.2.6.1.2.4.
1.3.2.6.1.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1241)
1.3.2.6.1.2.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1242)
1.3.2.6.1.2.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1243)
1.3.2.6.1.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1717, (-)1246)
1.3.2.6.2.0.0. – Credite acordate în domeniul construcţiilor (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.6.2.1.0., 1.3.2.6.2.2.0., 1.3.2.6.2.3.0. şi 1.3.2.6.2.4.0.
1.3.2.6.2.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1261)
1.3.2.6.2.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1262)
1.3.2.6.2.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1263)
1.3.2.6.2.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1719,, (-)1268)
1.3.2.6.3.0.0. – Credite acordate în domeniul industriei energetice (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.6.3.1.0., 1.3.2.6.3.2.0., 1.3.2.6.3.3.0. şi 1.3.2.6.3.4.0.
1.3.2.6.3.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1321)
1.3.2.6.3.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1322)
1.3.2.6.3.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1323)
1.3.2.6.3.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)1326, 1725)
1.3.2.6.4.0.0. – Credite acordate în domeniul industriei productive (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.6.4.1.0., 1.3.2.6.4.2.0., 1.3.2.6.4.3.0. şi 1.3.2.6.4.4.0.
1.3.2.6.4.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1411)
1.3.2.6.4.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1412)
1.3.2.6.4.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1413)
1.3.2.6.4.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1734, (-)1416)
1.3.2.6.5.0.0. – Credite acordate în domeniul comerţului şi prestării serviciilor (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.6.5.1.0. şi 1.3.2.6.5.2.0.
1.3.2.6.5.1.0. – Credite acordate în domeniul comerţului (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.6.5.1.1., 1.3.2.6.5.1.2., 1.3.2.6.5.1.3. şi 1.3.2.6.5.1.4.
1.3.2.6.5.1.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1421)
1.3.2.6.5.1.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1422)
1.3.2.6.5.1.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1423)
1.3.2.6.5.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1736, (-)1426,)
1.3.2.6.5.2.0. – Credite acordate în domeniul prestării serviciilor (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.6.5.2.1., 1.3.2.6.5.2.2., 1.3.2.6.5.2.3. şi 1.3.2.6.5.2.4.
1.3.2.6.5.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1311)
1.3.2.6.5.2.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1312)
1.3.2.6.5.2.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1313)
1.3.2.6.5.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1742, (-)1314)
1.3.2.6.6.0.0. – Credite acordate în domeniul transportului, telecomunicaţiilor şi dezvoltării reţelei (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.6.6.1.0., 1.3.2.6.6.2.0., 1.3.2.6.6.3.0. şi 1.3.2.6.6.4.0.
1.3.2.6.6.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1471)
1.3.2.6.6.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1472)
1.3.2.6.6.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1473)
1.3.2.6.6.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1741, (-)1476)
1.3.2.6.7.0.0. – Alte credite (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.6.7.1.0., 1.3.2.6.7.2.0., 1.3.2.6.7.3.0. şi 1.3.2.6.7.4.0.
1.3.2.6.7.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1491, 1492, 1494, 1496)
1.3.2.6.7.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1492, 1496)
1.3.2.6.7.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1496)
1.3.2.6.7.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, (-)1497)
1.3.2.6.8.0.0. – Leasingul financiar (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.6.8.1.0., 1.3.2.6.8.2.0., 1.3.2.6.8.3.0. şi 1.3.2.6.8.4.0.
1.3.2.6.8.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.6.8.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.6.8.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.6.8.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1746, (-)1535)
1.3.2.7.0.0.0. – Împrumuturi Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.7.1.0.0., 1.3.2.7.2.0.0., 1.3.2.7.3.0.0., 1.3.2.7.4.0.0., 1.3.2.7.5.0.0., 1.3.2.7.6.0.0., 1.3.2.7.7.0.0., 1.3.2.7.8.0.0. şi 1.3.2.7.9.0.0.
1.3.2.7.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (Se includ conturile bilanţiere 1221, 1715)
1.3.2.7.2.0.0. – Credite acordate în domeniul agriculturii şi industriei alimentare (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.7.2.1.0. şi 1.3.2.7.2.2.0.
1.3.2.7.2.1.0. – Credite acordate în domeniul agriculturii (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.7.2.1.1., 1.3.2.7.2.1.2., 1.3.2.7.2.1.3. şi 1.3.2.7.2.1.4.
1.3.2.7.2.1.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1231)
1.3.2.7.2.1.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1232)
1.3.2.7.2.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1233)
1.3.2.7.2.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1716, (-)1236)
1.3.2.7.2.2.0. – Credite acordate în domeniul industriei alimentare (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.7.2.2.1., 1.3.2.7.2.2.2., 1.3.2.7.2.2.3. şi 1.3.2.7.2.2.4.
1.3.2.7.2.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1241)
1.3.2.7.2.2.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1242)
1.3.2.7.2.2.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1243)
1.3.2.7.2.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1717, (-)1246)
1.3.2.7.3.0.0. – Credite acordate în domeniul construcţiilor (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.7.3.1.0., 1.3.2.7.3.2.0., 1.3.2.7.3.3.0. şi 1.3.2.7.3.4.0.
1.3.2.7.3.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1261, 1266, 1267)
1.3.2.7.3.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1262, 1266, 1267)
1.3.2.7.3.3.0. – Pe termen lung (Se include conturile bilanţiere 1263, 1266, 1267)
1.3.2.7.3.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1719, (-)1268)
1.3.2.7.4.0.0. – Credite acordate în domeniul industriei energetice (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.7.4.1.0., 1.3.2.7.4.2.0., 1.3.2.7.4.3.0. şi 1.3.2.7.4.4.0.
1.3.2.7.4.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1321)
1.3.2.7.4.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1322)
1.3.2.7.4.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1323)
1.3.2.7.4.4.0. – Dobînda calculată (Se include conturile bilanţiere 1725,, (-)1326)
1.3.2.7.5.0.0. – Credite acordate în domeniul industriei productive (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.7.5.1.0., 1.3.2.7.5.2.0., 1.3.2.7.5.3.0. şi 1.3.2.7.5.4.0.
1.3.2.7.5.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1411)
1.3.2.7.5.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1412 )
1.3.2.7.5.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1413)
1.3.2.7.5.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1734, (-)1416)
1.3.2.7.6.0.0. – Credite acordate în domeniul comerţului şi prestării serviciilor (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.7.6.1.0. şi 1.3.2.7.6.2.0.
1.3.2.7.6.1.0. – Credite acordate în domeniul comerţului (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.7.6.1.1., 1.3.2.7.6.1.2., 1.3.2.7.6.1.3. şi 1.3.2.7.6.1.4.
1.3.2.7.6.1.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1421)
1.3.2.7.6.1.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1422)
1.3.2.7.6.1.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1423)
1.3.2.7.6.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1736, (-)1426)
1.3.2.7.6.2.0. – Credite acordate în domeniul prestării serviciilor (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.7.6.2.1., 1.3.2.7.6.2.2., 1.3.2.7.6.2.3. şi 1.3.2.7.6.2.4.
1.3.2.7.6.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1311)
1.3.2.7.6.2.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1312)
1.3.2.7.6.2.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1313)
1.3.2.7.6.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1742, (-)1314)
1.3.2.7.7.0.0. – Credite acordate în domeniul transportului, telecomunicaţiilor şi dezvoltării reţelei (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.7.7.1.0., 1.3.2.7.7.2.0., 1.3.2.7.7.3.0. şi 1.3.2.7.7.4.0.
1.3.2.7.7.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1471)
1.3.2.7.7.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1472)
1.3.2.7.7.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1473)
1.3.2.7.7.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1741, (-)1476)
1.3.2.7.8.0.0. – Alte credite (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.7.8.1.0., 1.3.2.7.8.2.0., 1.3.2.7.8.3.0. şi 1.3.2.7.8.4.0.
1.3.2.7.8.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1491, 1492, 1494, 1496)
1.3.2.7.8.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1492, 1496)
1.3.2.7.8.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1496)
1.3.2.7.8.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743, (-)1497)
1.3.2.7.9.0.0. – Leasingul financiar (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.7.9.1.0., 1.3.2.7.9.2.0., 1.3.2.7.9.3.0. şi 1.3.2.7.9.4.0.
1.3.2.7.9.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.7.9.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.7.9.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.7.9.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1746, (-)1535)
1.3.2.8.0.0.0. – Împrumuturi Alte sectoare rezidente (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.8.1.0.0., 1.3.2.8.2.0.0. şi 1.3.2.8.3.0.0.
1.3.2.8.1.0.0. – Împrumuturi persoane fizice (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.8.1.1.0., 1.3.2.8.1.2.0., 1.3.2.8.1.3.0 şi 1.3.2.8.1.4.0.
1.3.2.8.1.1.0. – Credie de consum (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.8.1.1.1., 1.3.2.8.1.1.2., 1.3.2.8.1.1.3. şi 1.3.2.8.1.1.4.
1.3.2.8.1.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1291,1512 )
1.3.2.8.1.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1292, 1512)
1.3.2.8.1.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1293, 1512)
1.3.2.8.1.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1722, (-)1296, 1757, (-) 1516 )
1.3.2.8.1.2.0. – Credite pentru imobil (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.8.1.2.1., 1.3.2.8.1.2.2., 1.3.2.8.1.2.3. şi 1.3.2.8.1.2.4.
1.3.2.8.1.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1441)
1.3.2.8.1.2.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1442)
1.3.2.8.1.2.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1443)
1.3.2.8.1.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1737, (-)1446)
1.3.2.8.1.3.0. – Alte credite (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.8.1.3.1., 1.3.2.8.1.3.2., 1.3.2.8.1.3.3. şi 1.3.2.8.1.3.4.
1.3.2.8.1.3.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1511, 1513, 1514)
1.3.2.8.1.3.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere, 1513, 1514)
1.3.2.8.1.3.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1513, 1514)
1.3.2.8.1.3.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1757, (-)1516)
1.3.2.8.1.4.0. – Leasingul financiar (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.8.1.4.1., 1.3.2.8.1.4.2., 1.3.2.8.1.4.3. şi 1.3.2.8.1.4.4.
1.3.2.8.1.4.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.8.1.4.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.8.1.4.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.8.1.4.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1746, (-)1535)
1.3.2.8.2.0.0. – Împrumuturi persoane fizice care practică activitate (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.8.2.1.0. şi 1.3.2.8.2.2.0.
1.3.2.8.2.1.0. – Credite acordate (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.8.2.1.1., 1.3.2.8.2.1.2., 1.3.2.8.2.1.3. şi 1.3.2.8.21.4.
1.3.2.8.2.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1461, 1491, 1492, 1494, 1496)
1.3.2.8.2.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1462, 1492, 1496)
1.3.2.8.2.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1463, 1496)
1.3.2.8.2.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1743,1756, (-) 1466, (-) 1497)
1.3.2.8.2.2.0. – Leasingul financiar (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.8.2.2.1., 1.3.2.8.2.2.2., 1.3.2.8.2.2.3. şi 1.3.2.8.2.2.4.
1.3.2.8.2.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.8.2.2.2. – Pe termen mediu (Se include contul 1532)
1.3.2.8.2.2.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.8.2.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1746, (-)1535)
1.3.2.8.3.0.0. – Împrumuturi Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.8.3.1.0. şi 1.3.2.8.3.2.0.
1.3.2.8.3.1.0. – Credite acordate (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.8.3.1.1., 1.3.2.8.3.1.2., 1.3.2.8.3.1.3. şi 1.3.2.8.3.1.4.
1.3.2.8.3.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1451, 1491, 1492, 1494, 1496)
1.3.2.8.3.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1452, 1492, 1496 )
1.3.2.8.3.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1453, 1496)
1.3.2.8.3.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1724, 1743, (-) 1456, (-) 1497 )
1.3.2.8.3.2.0. – Leasingul financiar (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 1.3.2.8.3.321., 1.3.2.8.3.2.2., 1.3.2.8.3.2.3. şi 1.3.2.8.3.2.4.
1.3.2.8.3.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.8.3.2.2. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.8.3.2.3. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 1532)
1.3.2.8.3.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 1746, (-)1535)
1.3.2.9.0.0.0. – Împrumuturi Nerezidenţi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.9.1.0.0. şi 1.3.2.9.2.0.0.
1.3.2.9.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1221, 1715)
1.3.2.9.2.0.0. – Alte împrumuturi Nerezidenţi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.9.2.1.0. şi 1.3.2.9.2.2.0.
1.3.2.9.2.1.0. – Împrumuturi Instituţii bancare nerezidenţe (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.3.2.9.2.1.1., 1.3.2.9.2.1.2., 1.3.2.9.2.1.3., 1.3.2.9.2.1.4. şi 1.3.2.9.2.1.5.
1.3.2.9.2.1.1. – Overnight (Se includ conturile bilanţiere 1331, 1332)
1.3.2.9.2.1.2. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 1341, 1351, 1354)
1.3.2.9.2.1.3. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 1352, 1355)
1.3.2.9.2.1.4. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 1353, 1356)
1.3.2.9.2.1.5. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)1343, (-)1358, 1727, 1728)
1.3.2.9.2.2.0. – Împrumuturi Instituţii nebancare nerezidenţi (VS ) (Se includ conturile bilanţiere 1231, 1232, 1233, 1241, 1242, 1243,1261, 1262, 1263, 1266, 1267, 1291, 1292, 1293,1311, 1312, 1313,1321, 1322, 1323, 1411, 1412, 1413,1421, 1422,1423,1441, 1442, 1443, 1451, 1452, 1453,1461, 1462, 1463, 1471,1472,1473, 1491, 1492, 1494,1496, 1511, 1512, 1513, 1514, 1532, 1719, (-)1268, 1716, (-)1236, 1722, (-)1296, 1734, (-) 1416, 1736, (-)1426, 1741, (-)1476 1742, (-)1314, 1743, (-)1497, 1717, (-) 1246, 1725, (-)1326, 1746, (-)1535, 1757, (-)1516, 1737, (-)1446, 1756,(-) 1466, 1724, (-) 1456)
1.4.0.0.0.0.0. – ACŢIUNI ŞI ALT CAPITAL Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.4.1.0.0.0.0. şi 1.4.2.0.0.0.0.
1.4.1.0.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.4.1.1.0.0.0., 1.4.1.2.0.0.0., 1.4.1.3.0.0.0., 1.4.1.4.0.0.0., 1.4.1.5.0.0.0. 1.4.1.6.0.0.0., 1.4.1.7.0.0.0. şi 1.4.1.8.0.0.0
1.4.1.1.0.0.0. – Banca Naţională a Moldovei (Se includ conturile bilanțiere 1551, 1552, 1751)
1.4.1.2.0.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153, 1157, 1162, 1163, 1168, 1186, 1551, 1552, 1561, 1562, 1563, 1751)
1.4.1.3.0.0.0. – Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153,1157, 1162, 1163, 1168, 1186, 1551, 1552, 1561, 1562, 1563, 1751)
1.4.1.4.0.0.0. – Organele administraţiei publice centrale
1.4.1.5.0.0.0. – Organele administraţiei publice locale
1.4.1.6.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153, 1157, 1162, 1163,1168, 1186,1551, 1552, 1562, 1563, 1751)
1.4.1.7.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153,1157, 1162, 1163, 1168, 1186, 1551, 1552, 1561, 1562, 1563, 1751)
1.4.1.8.0.0.0. – Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153,1157, 1162, 1163, 1168, 1186, 1551, 1552, 1561, 1562,1563, 1751)
1.4.2.0.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.4.2.1.0.0.0., 1.4.2.2.0.0.0., 1.4.2.3.0.0.0., 1.4.2.4.0.0.0., 1.4.2.5.0.0.0. 1.4.2.6.0.0.0., 1.4.2.7.0.0.0. şi 1.4.2.8.0.0.0
1.4.2.1.0.0.0. – Banca Naţională a Moldovei (Se includ conturile bilanţiere 1551, 1552, 1751)
1.4.2.2.0.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153,1157,1162, 1163, 1168, 1186, 1551, 1552, 1561, 1562, 1563, 1751)
1.4.2.3.0.0.0. – Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153,1157, 1162, 1163, 1168, 1186, 1551, 1552, 1561, 1562, 1563, 1751)
1.4.2.4.0.0.0. – Organele administraţiei publice centrale
1.4.2.5.0.0.0. – Organele administraţiei publice locale
1.4.2.6.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153, 1157, 1162, 1163,1168, 1186, 1551, 1552, 1562, 1563, 1751)
1.4.2.7.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153, 1157, 1162, 1163, 1168, 1186, 1551, 1552, 1561, 1562, 1563, 1751)
1.4.2.8.0.0.0. – Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1152, 1153,1157, 1162, 1163, 1168, 1186, 1551, 1552, 1561, 1562, 1563, 1751)
1.5.0.0.0.0.0. – REZERVE TEHNICE DE ASIGURARE Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.5.1.0.0.0.0. şi 1.5.2.0.0.0.0.
1.5.1.0.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.5.1.1.0.0.0., 1.5.1.2.0.0.0. şi 1.5.1.3.0.0.0.
1.5.1.1.0.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare
1.5.1.2.0.0.0. – Mediul financiar nebancar
1.5.1.3.0.0.0. – Nerezidenţi
1.5.2.0.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.5.2.1.0.0.0., 1.5.2.2.0.0.0. şi 1.5.2.3.0.0.0.
1.5.2.1.0.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare
1.5.2.2.0.0.0. – Mediul financiar nebancar
1.5.2.3.0.0.0. – Nerezidenţi
1.6.0.0.0.0.0. – DERIVATIVE FINANCIARE Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.6.1.0.0.0.0. şi 1.6.2.0.0.0.0.
1.6.1.0.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.6.1.1.0.0.0., 1.6.1.2.0.0.0., 1.6.1.3.0.0.0., 1.6.1.4.0.0.0., 1.6.1.5.0.0.0. 1.6.1.6.0.0.0., 1.6.1.7.0.0.0., 1.6.1.8.0.0.0 şi 1.6.1.9.0.0.0.
1.6.1.1.0.0.0. – Banca Naţională a Moldovei
1.6.1.2.0.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare
1.6.1.3.0.0.0. – Mediul financiar nebancar
1.6.1.4.0.0.0. – Organele administraţiei publice centrale
1.6.1.5.0.0.0. – Organele administraţiei publice locale
1.6.1.6.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public
1.6.1.7.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat
1.6.1.8.0.0.0. – Alte Sectoare Rezidente
1.6.1.9.0.0.0. – Nerezidenţi
1.6.2.0.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.6.2.1.0.0.0., 1.6.2.2.0.0.0., 1.6.2.3.0.0.0., 1.6.2.4.0.0.0., 1.6.2.5.0.0.0. 1.6.2.6.0.0.0., 1.6.2.7.0.0.0., 1.6.2.8.0.0.0 şi 1.6.2.9.0.0.0.
1.6.2.1.0.0.0. – Banca Naţională a Moldovei
1.6.2.2.0.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare
1.6.2.3.0.0.0. – Mediul financiar nebancar
1.6.2.4.0.0.0. – Organele administraţiei publice centrale
1.6.2.5.0.0.0. – Organele administraţiei publice locale
1.6.2.6.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public
1.6.2.7.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat
1.6.2.8.0.0.0. – Alte Sectoare Rezidente
1.6.2.9.0.0.0. – Nerezidenţi
1.7.0.0.0.0.0.ALŢI DEBITORI Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.7.1.0.0.0.0. şi 1.7.2.0.0.0.0.
1.7.1.0.0.0.0. – Credit comercial şi plăţi în avans Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.7.1.1.0.0.0. şi 1.7.1.2.0.0.0.
1.7.1.1.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.7.1.1.1.0.0., 1.7.1.1.2.0.0., 1.7.1.1.3.0.0., 1.7.1.1.4.0.0., 1.7.1.1.5.0.0. 1.7.1.1.6.0.0., 1.7.1.1.7.0.0., 1.7.1.1.8.0.0 şi 1.7.1.1.9.0.0
1.7.1.1.1.0.0. – Banca Naţională a Moldovei (Se includ conturile bilanţiere 1761, 1763)
1.7.1.1.2.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 1761, 1763)
1.7.1.1.3.0.0. – Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 1761, 1763)
1.7.1.1.4.0.0. – Organele administraţiei publice centrale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.7.1.1.4.1.0. şi 1.7.1.1.4.2.0.
1.7.1.1.4.1.0. – Plăţi anticipate în buget (achitarea prealabilă a impozitului pe venit) (Se include contul bilanţier 1762)
1.7.1.1.4.2.0. – Alte plăţi anticipate (Se include contul bilanţier 1763)
1.7.1.1.5.0.0. – Organele administraţiei publice locale (Se include contul bilanţier 1763)
1.7.1.1.6.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 1761, 1763)
1.7.1.1.7.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 1761, 1763)
1.7.1.1.8.0.0. – Alte Sectoare Rezidente (Se includ conturile bilanţiere 1761, 1763)
1.7.1.1.9.0.0. – Nerezidenţi (Se include contul bilanţier 1763)
1.7.1.2.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.7.1.2.1.0.0., 1.7.1.2.2.0.0., 1.7.1.2.3.0.0., 1.7.1.2.4.0.0., 1.7.1.2.5.0.0. 1.7.1.2.6.0.0., 1.7.1.2.7.0.0., 1.7.1.2.8.0.0 şi 1.7.1.2.9.0.0
1.7.1.2.1.0.0. – Banca Naţională a Moldovei (Se includ conturile bilanţiere 1761, 1763)
1.7.1.2.2.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 1761, 1763)
1.7.1.2.3.0.0. – Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 1761, 1763)
1.7.1.2.4.0.0. – Organele Administraţiei Publice Centrale
1.7.1.2.5.0.0. – Organele Administraţiei Publice Locale
1.7.1.2.6.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 1761, 1763)
1.7.1.2.7.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 1761, 1763)
1.7.1.2.8.0.0. – Alte Sectoare Rezidente (Se includ conturile bilanţiere 1761, 1763)
1.7.1.2.9.0.0. – Nerezidenţi (Se include contul bilanţier 1763)
1.7.2.0.0.0.0. – Alte sume către primire Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.7.2.1.0.0.0. şi 1.7.2.2.0.0.0.
1.7.2.1.0.0.0. – Alte sume către primire sectoare rezidente Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.7.2.1.1.0.0. şi 1.7.2.1.2.0.0.
1.7.2.1.1.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.7.2.1.1.1.0., 1.7.2.1.1.2.0., 1.7.2.1.1.3.0., 1.7.2.1.1.4.0. şi 1.7.2.1.1.5.0.
1.7.2.1.1.1.0. – Dividende către primire Rezidenţi (Se include contul bilanţier 1808)
1.7.2.1.1.2.0. – Reevaluarea activelor financiare (Se includ conturile bilanţiere 1871, 1872, 1873)
1.7.2.1.1.3.0. – Conturi de decontare Rezidenţi (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.7.2.1.1.3.1., 1.7.2.1.1.3.2., 1.7.2.1.1.3.3., 1.7.2.1.1.3.4., 1.7.2.1.1.3.5. 1.7.2.1.1.3.6., 1.7.2.1.1.3.7. şi 1.7.2.1.1.3.8.
1.7.2.1.1.3.1. – Banca Naţională a Moldovei (Se includ conturile bilanţiere 1805, 1815)
1.7.2.1.1.3.2. – Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1805, 1806, 1807, 1816, 1818)
1.7.2.1.1.3.3. – Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1805, 1806, 1807, 1816, 1818)
1.7.2.1.1.3.4. – Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 1801, 1802, 1805, 1807)
1.7.2.1.1.3.5. – Organele administraţiei publice locale (Se includ conturile bilanţiere 1802, 1805, 1807)
1.7.2.1.1.3.6. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1805, 1807, 1816, 1818)
1.7.2.1.1.3.7. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1805, 1807, 1816, 1818)
1.7.2.1.1.3.8. – Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1804, 1805, 1807, 1816, 1818)
1.7.2.1.1.4.0. – Articole în proces de colectare Rezidenţi (Se include contul bilanţier 1791)
1.7.2.1.1.5.0. – Articole diverse de active Rezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1753, 1754, 1755, 1758, 1792, 1793, 1797, 1809, 1811, 1812, 1813, 1814, (-) 1881)
1.7.2.1.2.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.7.2.1.2.1.0., 1.7.2.1.2.2.0., 1.7.2.1.2.3.0., 1.7.2.1.2.4.0. şi 1.7.2.1.2.5.0.
1.7.2.1.2.1.0. – Dividende către primire Rezidenţi (Se include contul bilanţier 1808)
1.7.2.1.2.2.0. – Reevaluarea activelor financiare (Se includ conturile bilanţiere 1871, 1872, 1873)
1.7.2.1.2.3.0. – Conturi de decontare Rezidenţi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.7.2.1.2.3.1., 1.7.2.1.2.3.2., 1.7.2.1.2.3.3., 1.7.2.1.2.3.4., 1.7.2.1.2.3.5. 1.7.2.1.2.3.6., 1.7.2.1.2.3.7. şi 1.7.2.1.2.3.8
1.7.2.1.2.3.1. – Banca Naţională a Moldovei (Se include contul bilanţier 1815)
1.7.2.1.2.3.2. – Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 1805, 1806, 1816,1818)
1.7.2.1.2.3.3. – Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1805, 1806, 1807,1816,1818)
1.7.2.1.2.3.4. – Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 1805, 1807)
1.7.2.1.2.3.5. – Organele administraţiei publice locale (Se includ conturile bilanţiere 1805, 1807)
1.7.2.1.2.3.6. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1805, 1807, 1816, 1818)
1.7.2.1.2.3.7. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1805, 1807, 1816, 1818)
1.7.2.1.2.3.8. – Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 1803, 1804, 1805, 1807,1816, 1818)
1.7.2.1.2.4.0. – Articole în proces de colectare Rezidenţi (Se include contul bilanţier 1791)
1.7.2.1.2.5.0. – Articole diverse de active Rezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1753, 1754, 1755, 1758, 1792, 1793, 1797, 1809, 1811, 1812, 1813, 1814, (-) 1881)
1.7.2.2.0.0.0. – Sume către primire Nerezidenţi Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.7.2.2.1.0.0. şi 1.7.2.2.2.0.0.
1.7.2.2.1.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.7.2.2.1.1.0., 1.7.2.2.1.2.0., 1.7.2.2.1.3.0. şi 1.7.2.2.1.4.0.
1.7.2.2.1.1.0. – Dividende către primire Nerezidenţi (Se include contul bilanţier 1808)
1.7.2.2.1.2.0. – Conturi de decontare Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1752, 1803,1805,1806, 1807, 1816, 1818, 1843, 1862, (-)2843, (-)2862)
1.7.2.2.1.3.0. – Articole în proces de colectare Nerezidenţi (Se include contul bilanţier 1791)
1.7.2.2.1.4.0. – Articole diverse de active Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1753, 1754, 1755,1758, 1792, 1793, 1797, 1809, 1811, 1812, 1814, 1871, 1872, 1873, (-)1881)
1.7.2.2.2.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.7.2.2.2.1.0., 1.7.2.2.2.2.0., 1.7.2.2.2.3.0. şi 1.7.2.2.2.4.0
1.7.2.2.2.1.0. – Dividende către primire Nerezidenţi (Se include contul bilanţier 1808)
1.7.2.2.2.2.0. – Conturi de decontare Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1752, 1803,1805, 1806, 1807, 1816,1818, 1843, 1853, 1862, (-)2843, (-)2853, (-)2862)
1.7.2.2.2.3.0. – Articole în proces de colectare Nerezidenţi (Se include contul bilanţier 1791)
1.7.2.2.2.4.0. – Articole diverse de active Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 1753, 1754, 1755,1758, 1792, 1793, 1797, 1809, 1811, 1812, 1814, 1871, 1872, 1873, (-)1881)
1.8.0.0.0.0.0. – ACTIVE NEFINANCIARE Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.8.1.0.0.0.0. şi 1.8.2.0.0.0.0.
1.8.1.0.0.0.0. – Imobilizări Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.8.1.1.0.0.0. şi 1.8.1.2.0.0.0
1.8.1.1.0.0.0. – Imobilizări corporale (Se includ conturile bilanţiere 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1608, 1609)
1.8.1.2.0.0.0. – Imobilizări necorporale (Se includ conturile bilanţiere 1631, 1632, 1633)
1.8.2.0.0.0.0. – Alte active nefinanciare Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.8.2.1.0.0.0. şi 1.8.2.2.0.0.0.
1.8.2.1.0.0.0. – Stocuri de mărfuri şi materiale (Se includ conturile bilanţiere 1661, 1662, 1663)
1.8.2.2.0.0.0. – Monede comemorative şi jubiliare (Se include contul bilanţier 1008)
1.9.9.9.9.9.9.TOTAL ACTIVE Rândul respectiv constă din suma rândurilor 1.1.0.0.0.0.0., 1.2.0.0.0.0.0., 1.3.0.0.0.0.0., 1.4.0.0.0.0.0., 1.5.0.0.0.0.0., 1.6.0.0.0.0.0., 1.7.0.0.0.0.0., şi 1.8.0.0.0.0.0.

În compartimentul «Obligaţiuni»

2.1.0.0.0.0.0.– DEPOZITE INCLUSE ÎN MASA MONETARĂ Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.1.0.0.0.0. şi 2.1.2.0.0.0.0.
2.1.1.0.0.0.0. – Depozite transferabile Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.1.1.0.0.0. şi 2.1.1.2.0.0.0.
2.1.1.1.0.0.0. În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.1.1.1.0.0., 2.1.1.1.2.0.0., 2.1.1.1.3.0.0., 2.1.1.1.4.0.0. şi 2.1.1.1.5.0.0.
2.1.1.1.1.0.0. – Depozite transferabile Mediul financiar nebancar (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.1.1.1.1.0. şi 2.1.1.1.1.2.0.
2.1.1.1.1.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232,2237,2238, 2251, 2254, 2258, 2274, 2275)
2.1.1.1.1.2.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2719)
2.1.1.1.2.0.0. – Depozite transferabile Organele administraţiei publice locale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.1.1.2.1.0. şi 2.1.1.1.2.2.0
2.1.1.1.2.1.0. – Depozite transferabile
2.1.1.1.2.2.0. – Dobânda calculată
2.1.1.1.3.0.0. – Depozite transferabile Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.1.1.3.1.0. şi 2.1.1.1.3.2.0
2.1.1.1.3.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)
2.1.1.1.3.2.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2719)
2.1.1.1.4.0.0. – Depozite transferabile Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.1.1.4.1.0. şi 2.1.1.1.4.2.0
2.1.1.1.4.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)
2.1.1.1.4.2.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2719)
2.1.1.1.5.0.0. – Depozite transferabile Alte sectoare rezidente (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.1.1.5.1.0., 2.1.1.1.5.2.0. şi 2.1.1.1.5.3.0
2.1.1.1.5.1.0. – Depozite transferabile persoane fizice (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.1.1.5.1.1. şi 2.1.1.1.5.1.2
2.1.1.1.5.1.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2225, 2233, 2252, 2255, 2259)
2.1.1.1.5.1.2. – Dobînda calculată (Se include contul bilanţier 2719)
2.1.1.1.5.2.0. – Depozite transferabile persoane fizice care practică activitate (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.1.1.5.2.1. şi 2.1.1.1.5.2.2
2.1.1.1.5.2.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2231, 2232, 2224, 2238, 2239, 2251, 2254, 2258, 2275)
2.1.1.1.5.2.2. – Dobînda calculată (Se include contul bilanţier 2719)
2.1.1.1.5.3.0. – Depozite transferabile Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiilor (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.1.1.5.3.1. şi 2.1.1.1.5.3.2
2.1.1.1.5.3.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)
2.1.1.1.5.3.2. – Dobînda calculată (Se include contul bilanţier 2719)
2.1.1.2.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.1.2.1.0.0., 2.1.1.2.2.0.0., 2.1.1.2.3.0.0., 2.1.1.2.4.0.0. şi 2.1.1.2.5.0.0.
2.1.1.2.1.0.0. – Depozite transferabile Mediul financiar nebancar (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.1.2.1.1.0. şi 2.1.1.2.1.2.0.
2.1.1.2.1.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2237, 2238, 2251, 2254, 2258, 2274, 2275)
2.1.1.2.1.2.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2719)
2.1.1.2.2.0.0. – Depozite transferabile Organele administraţiei publice locale (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.1.2.2.1.0. şi 2.1.1.2.2.2.0
2.1.1.2.2.1.0. – Depozite transferabile
2.1.1.2.2.2.0. – Dobânda calculată
2.1.1.2.3.0.0. – Depozite transferabile Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.1.2.3.1.0. şi 2.1.1.2.3.2.0
2.1.1.2.3.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)
2.1.1.2.3.2.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2719)
2.1.1.2.4.0.0. – Depozite transferabile Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.1.2.4.1.0. şi 2.1.1.2.4.2.0
2.1.1.2.4.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)
2.1.1.2.4.2.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2719)
2.1.1.2.5.0.0. – Depozite transferabile Alte sectoare rezidente (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.1.2.5.1.0., 2.1.1.2.5.2.0. şi 2.1.1.2.5.3.0
2.1.1.2.5.1.0. – Depozite transferabile persoane fizice (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.1.2.5.1.1. şi 2.1.1.2.5.1.2.
2.1.1.2.5.1.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2225, 2233, 2252, 2255, 2259)
2.1.1.2.5.1.2. – Dobînda calculată (Se include contul bilanţier 2719)
2.1.1.2.5.2.0. – Depozite transferabile persoane fizice care practică activitate (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.1.2.5.2.1. şi 2.1.1.2.5.2.2.
2.1.1.2.5.2.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2231, 2232, 2224, 2238, 2239, 2251, 2254, 2258, 2275)
2.1.1.2.5.2.2. – Dobînda calculată (Se include contul bilanţier 2719)
2.1.1.2.5.3.0. – Depozite transferabile Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiilor (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.1.2.5.3.1. şi 2.1.1.2.5.3.2 .
2.1.1.2.5.3.1. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2224, 2231, 2232, 2238, 2251, 2254, 2258, 2275)
2.1.1.2.5.3.2. – Dobînda calculată (Se include contul bilanţier 2719)
2.1.2.0.0.0.0. – Alte depozite Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.2.1.0.0.0. şi 2.1.2.2.0.0.0
2.1.2.1.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.2.1.1.0.0., 2.1.2.1.2.0.0., 2.1.2.1.3.0.0., 2.1.2.1.4.0.0. şi 2.1.2.1.5.0.0
2.1.2.1.1.0.0. – Alte depozite Mediul financiar nebancar (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.2.1.1.1.0. şi 2.1.2.1.1.2.0
2.1.2.1.1.1.0. – Depozite de economii şi la termen (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.2.1.1.1.1., 2.1.2.1.1.1.2., 2.1.2.1.1.1.3., 2.1.2.1.1.1.4. şi 2.1.2.1.1.1.5.
2.1.2.1.1.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2314, 2421, 2424)
2.1.2.1.1.1.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi până la 2 ani inclusiv) MN (Se includ conturile bilanţiere 2314, 2422, 2425)
2.1.2.1.1.1.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi până la 5 ani inclusiv) MN (Se includ conturile bilanţiere 2314, 2422, 2425)
2.1.2.1.1.1.4. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2314, 2423, 2426)
2.1.2.1.1.1.5. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722,2729, 2736)
2.1.2.1.1.2.0. – Depozite diverse (ne incluse în altă parte) (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.2.1.1.2.1., 2.1.2.1.1.2.2., 2.1.2.1.1.2.3., 2.1.2.1.1.2.4. şi 2.1.2.1.1.2.5
2.1.2.1.1.2.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2235, 2256, 2261, 2312, 2333)
2.1.2.1.1.2.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312)
2.1.2.1.1.2.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312)
2.1.2.1.1.2.4. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312)
2.1.2.1.1.2.5. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2724, 2728)
2.1.2.1.2.0.0. – Alte depozite Organele administraţiei publice locale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.2.1.2.1.0., 2.1.2.1.2.2.0., 2.1.2.1.2.3.0 şi 2.1.2.1.2.4.0
2.1.2.1.2.1.0. – Pe termen scurt
2.1.2.1.2.2.0. – Pe termen mediu
2.1.2.1.2.3.0. – Pe termen lung
2.1.2.1.2.4.0. – Dobânda calculată
2.1.2.1.3.0.0. – Alte depozite Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (MN). Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.2.1.3.1.0., 2.1.2.1.3.2.0., 2.1.2.1.3.3.0., 2.1.2.1.3.4.0. şi 2.1.2.1.3.5.0
2.1.2.1.3.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2235, 2256, 2261, 2312, 2333, 2371, 2381)
2.1.2.1.3.2.0. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2372, 2382)
2.1.2.1.3.3.0. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2372, 2382)
2.1.2.1.3.4.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2254, 2312, 2373, 2383)
2.1.2.1.3.5.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2719, 2722, 2724, 2728, 2729)
2.1.2.1.4.0.0. – Alte depozite Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (MN). Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.2.1.4.1.0., 2.1.2.1.4.2.0., 2.1.2.1.4.3.0., 2.1.2.1.4.4.0. şi 2.1.2.1.4.5.0
2.1.2.1.4.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2235, 2256, 2261, 2312, 2333, 2371, 2381)
2.1.2.1.4.2.0. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2256, 2261, 2312, 2372, 2382)
2.1.2.1.4.3.0. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2372, 2382)
2.1.2.1.4.4.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2373, 2383)
2.1.2.1.4.5.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2724, 2728, 2729)
2.1.2.1.5.0.0. – Alte depozite Alte sectoare rezidente (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.2.1.5.1.0., 2.1.2.1.5.2.0 şi 2.1.2.1.5.3.0.
2.1.2.1.5.1.0. – Alte depozite persoane fizice (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.2.1.5.1.1., 2.1.2.1.5.1.2., 2.1.2.1.5.1.3., 2.1.2.1.5.1.4. şi 2.1.2.1.5.1.5.
2.1.2.1.5.1.1. – Pe termen scurt (MN) (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2236, 2257, 2262, 2311, 2374, 2384)
2.1.2.1.5.1.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2236, 2311, 2375, 2385)
2.1.2.1.5.1.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2236, 2311, 2375, 2385)
2.1.2.1.5.1.4. – Pe termen lung (MN) (Se includ conturile bilanţiere 2311, 2376, 2386)
2.1.2.1.5.1.5. – Dobînda calculată (MN) (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2728, 2729)
2.1.2.1.5.2.0. – Alte depozite persoane fizice care practică activitate (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.2.1.5.2.1., 2.1.2.1.5.2.2., 2.1.2.1.5.2.3., 2.1.2.1.5.2.4. şi 2.1.2.1.5.2.5.
2.1.2.1.5.2.1. – Pe termen scurt (MN) (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2235, 2256, 2261, 2313,2333, 2371,2431, 2434, 2381)
2.1.2.1.5.2.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2313, 2372, 2432, 2435, 2382)
2.1.2.1.5.2.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2313, 2372, 2432, 2435, 2382)
2.1.2.1.5.2.4. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2313, 2373, 2433, 2436, 2383)
2.1.2.1.5.2.5. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2724, 2728, 2729, 2738)
2.1.2.1.5.3.0. – Alte depozite Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.2.1.5.3.1., 2.1.2.1.5.3.2., 2.1.2.1.5.3.3., 2.1.2.1.5.3.4. şi 2.1.2.1.5.3.5.
2.1.2.1.5.3.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2235, 2256, 2261, 2315, 2333, 2371, 2381, 2411, 2414)
2.1.2.1.5.3.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2315, 2372, 2382, 2412, 2415)
2.1.2.1.5.3.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2315, 2372, 2382, 2412, 2415)
2.1.2.1.5.3.4. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2315, 2373, 2383, 2413, 2416)
2.1.2.1.5.3.5. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2724, 2728, 2729, 2735)
2.1.2.2.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.2.2.1.0.0., 2.1.2.2.2.0.0., 2.1.2.2.3.0.0., 2.1.2.2.4.0.0. şi 2.1.2.2.5.0.0
2.1.2.2.1.0.0. – Alte depozite Mediul financiar nebancar (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.2.2.1.1.0. şi 2.1.2.2.1.2.0
2.1.2.2.1.1.0. – Depozite de economii şi la termen (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.2.2.1.1.1., 2.1.2.2.1.1.2., 2.1.2.2.1.1.3., 2.1.2.2.1.1.4. şi 2.1.2.2.1.1.5.
2.1.2.2.1.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2421, 2424, 2314)
2.1.2.2.1.1.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi până la 2 ani inclusiv) VS (Se includ conturile bilanţiere 2422, 2425, 2314)
2.1.2.2.1.1.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi până la 5 ani inclusiv) VS (Se includ conturile bilanţiere 2422, 2425, 2314)
2.1.2.2.1.1.4. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2423, 2426, 2314)
2.1.2.2.1.1.5. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2729, 2736)
2.1.2.2.1.2.0. – Depozite diverse (ne incluse în altă parte) (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.2.2.1.2.1., 2.1.2.2.1.2.2., 2.1.2.2.1.2.3., 2.1.2.2.1.2.4. şi 2.1.2.2.1.2.5.
2.1.2.2.1.2.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2235, 2256, 2261, 2312, 2333)
2.1.2.2.1.2.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312)
2.1.2.2.1.2.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312)
2.1.2.2.1.2.4. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 2312)
2.1.2.2.1.2.5. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2719, 2722,2724, 2728)
2.1.2.2.2.0.0. – Alte depozite Organele administraţiei publice locale (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.2.2.2.1.0., 2.1.2.2.2.2.0., 2.1.2.2.2.3.0. şi 2.1.2.2.2.4.0.
2.1.2.2.2.1.0. – Pe termen scurt
2.1.2.2.2.2.0. – Pe termen mediu
2.1.2.2.2.3.0. – Pe termen lung
2.1.2.2.2.4.0. – Dobânda calculată
2.1.2.2.3.0.0. – Alte depozite Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.2.2.3.1.0., 2.1.2.2.3.2.0., 2.1.2.2.3.3.0., 2.1.2.2.3.4.0. şi 2.1.2.2.3.5.0.
2.1.2.2.3.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2235, 2256, 2261, 2312, 2333, 2371, 2381)
2.1.2.2.3.2.0. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235,,2312, 2372, 2382)
2.1.2.2.3.3.0. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, , 2312, 2372, 2382)
2.1.2.2.3.4.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2373, 2383)
2.1.2.2.3.5.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2724, 2728, 2729)
2.1.2.2.4.0.0. – Alte depozite Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.2.2.4.1.0., 2.1.2.2.4.2.0., 2.1.2.2.4.3.0., 2.1.2.2.4.4.0. şi 2.1.2.2.4.5.0
2.1.2.2.4.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2235, 2256, 2261, 2312, 2333, 2371, 2381)
2.1.2.2.4.2.0. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2372, 2382)
2.1.2.2.4.3.0. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) VS (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2372, 2382)
2.1.2.2.4.4.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2312, 2373, 2383)
2.1.2.2.4.5.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2724, 2728, 2729)
2.1.2.2.5.0.0. – Alte depozite Alte sectoare rezidente (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.2.2.5.1.0., 2.1.2.2.5.2.0 şi 2.1.2.2.5.3.0.
2.1.2.2.5.1.0. – Alte depozite persoane fizice (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.2.2.5.1.1., 2.1.2.2.5.1.2., 2.1.2.2.5.1.3., 2.1.2.2.5.1.4. şi 2.1.2.2.5.1.5.
2.1.2.2.5.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2236, 2257,2262, 2311, 2374, 2384)
2.1.2.2.5.1.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2236, 2311, 2375, 2385)
2.1.2.2.5.1.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere Se includ conturile bilanţiere 2236, 2311, 2375, 2385)
2.1.2.2.5.1.4. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2311, 2376, 2386)
2.1.2.2.5.1.5. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2728, 2729)
2.1.2.2.5.2.0. – Alte depozite persoane fizice care practică activitate (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.2.2.5.2.1., 2.1.2.2.5.2.2., 2.1.2.2.5.2.3., 2.1.2.2.5.2.4. şi 2.1.2.2.5.2.5.
2.1.2.2.5.2.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2236, 2256, 2261, 2313, 2333, 2371, 2431, 2434, 2381)
2.1.2.2.5.2.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2313, 2372, 2432, 2435, 2382)
2.1.2.2.5.2.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere Se includ conturile bilanţiere 2235, 2313, 2372, 2432, 2435, 2382)
2.1.2.2.5.2.4. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2313, 2373, 2433, 2436, 2383)
2.1.2.2.5.2.5. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2724, 2728, 2729, 2738)
2.1.2.2.5.3.0. – Alte depozite Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.1.2.2.5.3.1., 2.1.2.2.5.3.2., 2.1.2.2.5.3.3., 2.1.2.2.5.3.4. şi 2.1.2.2.5.3.5.
2.1.2.2.5.3.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2235, 2256, 2261, 2315, 2333, 2371, 2381, 2411, 2414)
2.1.2.2.5.3.2. – Pe termen mediu (mai mult de 1 an şi pînă la 2 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2315, 2372, 2382, 2412, 2415)
2.1.2.2.5.3.3. – Pe termen mediu (mai mult de 2 ani şi pînă la 5 ani inclusiv) (Se includ conturile bilanţiere 2235, 2315, 2372, 2382, 2412, 2415)
2.1.2.2.5.3.4. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2315, 2373, 2383, 2413, 2416)
2.1.2.2.5.3.5. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2724, 2728, 2729, 2735)
2.2.0.0.0.0.0.DEPOZITE EXCLUSE DIN MASA MONETARĂ Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.0.0.0.0. şi 2.2.2.0.0.0.0.
2.2.1.0.0.0.0. – Depozite Transferabile Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.1.0.0.0. şi 2.2.1.2.0.0.0.
2.2.1.1.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.1.1.0.0., 2.2.1.1.2.0.0., 2.2.1.1.3.0.0., 2.2.1.1.4.0.0., 2.2.1.1.5.0.0., 2.2.1.1.6.0.0., 2.2.1.1.7.0.0., 2.2.1.1.8.0.0. şi 2.2.1.1.9.0.0.
2.2.1.1.1.0.0. – Depozite transferabile excl. Banca Naţională a Moldovei (MN)
2.2.1.1.2.0.0. – Depozite transferabile excl. Bănci şi alte instituţii financiare (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.1.2.1.0. şi 2.2.1.1.2.2.0
2.2.1.1.2.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2032, 2034)
2.2.1.1.2.2.0. – Dobînda calculată (Se include contul bilanţier 2701)
2.2.1.1.3.0.0. – Depozite transferabile excl. Mediul financiar nebancar (MN). Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.1.3.1.0. şi 2.2.1.1.3.2.0.
2.2.1.1.3.1.0. – Depozite transferabile excl. Agenţii de restructurare bancară
2.2.1.1.3.2.0. – Depozite transferabile excl.. Alte decăt Agenţii de restructurare bancară (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.2.1.1.3.2.1. şi 2.2.1.1.3.2.2.
2.2.1.1.3.2.1. – Depozite transferabile
2.2.1.1.3.2.2. – Dobânda calculată
2.2.1.1.4.0.0. – Depozite transferabile excl. Organele administraţiei publice centrale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.1.4.1.0., 2.2.1.1.4.2.0., 2.2.1.1.4.3.0. şi 2.2.1.1.4.4.0.
2.2.1.1.4.1.0. – Depozite transferabile Fonduri de împrumut ale statului
2.2.1.1.4.2.0. – Depozite transferabile Fonduri ale contrapărţilor
2.2.1.1.4.3.0. – Alte Depozite transferabile excl. Statul (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.1.4.3.1., 2.2.1.1.4.3.2., 2.2.1.1.4.3.3., 2.2.1.1.4.3.4., 2.2.1.1.4.3.5., 2.2.1.1.4.3.6., 2.2.1.1.4.3.7., 2.2.1.1.4.3.8. şi 2.2.1.1.4.3.9.
2.2.1.1.4.3.1. – Mijloace bugetului de stat (Se include contul bilanţier 2263)
2.2.1.1.4.3.2. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului de stat (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.1.4.3.3. – Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se includ conturile bilanţiere 2268, 2269)
2.2.1.1.4.3.4. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.1.4.3.5. – Mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanţier 2267)
2.2.1.1.4.3.6. – Dobânda calculată la mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.1.4.3.7. – Mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanţier 2264)
2.2.1.1.4.3.8. – Dobânda calculată la mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.1.4.3.9. – Garanţiile încasate de serviciul vamal (Se include contul bilanţier 2273)
2.2.1.1.4.4.0. – Alte depozite transferabile unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.1.4.4.1. şi 2.2.1.1.4.4.2.
2.2.1.1.4.4.1. – Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe (Se includ conturile bilanţiere 2251, 2258, 2271, 2272)
2.2.1.1.4.4.2. – Dobînda calculată la mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe (Se include contul bilanţier 2719)
2.2.1.1.5.0.0. – Depozite transferabile excl. Organele administraţiei publice locale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.1.5.1.0., 2.2.1.1.5.2.0. şi 2.2.1.1.5.3.0.
2.2.1.1.5.1.0. – Mijloacele bugetelor locale (Se includ conturile bilanţiere 2251, 2254, 2258, 2266 )
2.2.1.1.5.2.0. – Dobînda calculată la mijloacele bugetelor locale (Se includ conturile bilanţiere 2719, 2721)
2.2.1.1.5.3.0. – Mijloacele speciale ale bugetelor locale
2.2.1.1.6.0.0. – Depozite transferabile excl. Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.1.6.1.0. şi 2.2.1.1.6.2.0.
2.2.1.1.6.1.0. – Depozite transferabile
2.2.1.1.6.2.0. – Dobânda calculată
2.2.1.1.7.0.0. – Depozite transferabile excl. Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.1.7.1.0. şi 2.2.1.1.7.2.0.
2.2.1.1.7.1.0. – Depozite transferabile
2.2.1.1.7.2.0. – Dobânda calculată
2.2.1.1.8.0.0. – Depozite transferabile excl. Alte sectoare rezidente (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.1.8.1.0. şi 2.2.1.1.8.2.0.
2.2.1.1.8.1.0. – Depozite transferabile
2.2.1.1.8.2.0. – Dobânda calculată
2.2.1.1.9.0.0. – Depozite transferabile excl. Nerezidenţi (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.2.1.1.9.1.0.. şi 2.2.1.1.9.2.0.
2.2.1.1.9.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2032, 2034, 2224, 2225, 2231, 2232, 2233, 2238, 2251, 2252, 2254, 2255, 2258, 2259, 2275)
2.2.1.1.9.2.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2701, 2719)
2.2.1.2.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.2.1.0.0., 2.2.1.2.2.0.0., 2.2.1.2.3.0.0., 2.2.1.2.4.0.0., 2.2.1.2.5.0.0., 2.2.1.2.6.0.0., 2.2.1.2.7.0.0., 2.2.1.2.8.0.0. şi 2.2.1.2.9.0.0.
2.2.1.2.1.0.0. – Depozite transferabile excl. Banca Naţională a Moldovei
2.2.1.2.2.0.0. – Depozite transferabile excl. Bănci şi alte instituţii financiare (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.2.2.1.0. şi 2.2.1.2.2.2.0
2.2.1.2.2.1.0. – Depozite transferabile (Se include contul bilanţier 2032)
2.2.1.2.2.2.0. – Dobînda calculată (Se include contul bilanţier 2701)
2.2.1.2.3.0.0. – Depozite transferabile excl. Mediul financiar nebancar (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.2.3.1.0. şi 2.2.1.2.3.2.0
2.2.1.2.3.1.0. – Depozite transferabile excl. Agenţii de restructurare bancară
2.2.1.2.3.2.0. – Depozite transferabile excl. Alte decăt Agenţii de restructurare bancară (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.2.1.2.3.2.1. şi 2.2.1.2.3.2.2
2.2.1.2.3.2.1. – Depozite transferabile
2.2.1.2.3.2.2. – Dobânda calculată
2.2.1.2.4.0.0. – Depozite transferabile excl. Organele administraţiei publice centrale (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.2.4.1.0., 2.2.1.2.4.2.0. şi 2.2.1.2.4.3.0.
2.2.1.2.4.1.0. – Depozite Transferabile Fonduri de împrumut ale statului
2.2.1.2.4.2.0. – Alte Depozite transferabile excl. Statul (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.2.4.2.1., 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3., 2.2.1.2.4.2.4., 2.2.1.2.4.2.5., 2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7., 2.2.1.2.4.2.8. şi 2.2.1.2.4.2.9.
2.2.1.2.4.2.1. – Mijloace bugetului de stat (Se include contul bilanţier 2263)
2.2.1.2.4.2.2. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului de stat (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.2.4.2.3. – Mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se includ conturile bilanţiere 2268, 2269)
2.2.1.2.4.2.4. – Dobânda calculată la mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.2.4.2.5. – Mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanţier 2267)
2.2.1.2.4.2.6. – Dobânda calculată la mijloacele fondurilor asigurării obligatoriu de asistența medicală (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.2.4.2.7. – Mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanţier 2264)
2.2.1.2.4.2.8. – Dobînda calculată la mijloacele extrabugetare (Se include contul bilanţier 2721)
2.2.1.2.4.2.9. – Garanţiile încasate de serviciul vamal (Se include contul bilanţier 2273)
2.2.1.2.4.3.0. – Alte depozite transferabile unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.2.4.3.1. şi 2.2.1.2.4.3.2.
2.2.1.2.4.3.1. – Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe (Se includ conturile bilanţiere 2251, 2258, 2271, 2272)
2.2.1.2.4.3.2. – Dobînda calculată la mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe (Se include contul bilanţier 2719)
2.2.1.2.5.0.0. – Depozite transferabile excl. Organele administraţiei publice locale (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.2.5.1.0., 2.2.1.2.5.2.0. şi 2.2.1.2.5.3.0.
2.2.1.2.5.1.0. – Mijloacele bugetelor locale (Se includ conturile bilanţiere 2266, 2251, 2254 )
2.2.1.2.5.2.0. – Dobînda calculată la mijloacele bugetelor locale (Se includ conturile bilanţiere 2719, 2721)
2.2.1.2.5.3.0. – Mijloacele speciale ale bugetelor locale
2.2.1.2.6.0.0. – Depozite transferabile excl. Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.2.6.1.0. şi 2.2.1.2.6.2.0.
2.2.1.2.6.1.0. – Depozite transferabile
2.2.1.2.6.2.0. – Dobânda calculată
2.2.1.2.7.0.0. – Depozite transferabile excl. Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.2.7.1.0. şi 2.2.1.2.7.2.0.
2.2.1.2.7.1.0. – Depozite transferabile
2.2.1.2.7.2.0. – Dobânda calculată
2.2.1.2.8.0.0. – Depozite transferabile excl. Alte sectoare rezidente (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.2.8.1.0. şi 2.2.1.2.8.2.0.
2.2.1.2.8.1.0. – Depozite transferabile
2.2.1.2.8.2.0. – Dobânda calculată
2.2.1.2.9.0.0. – Depozite transferabile excl. Nerezidenţi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.1.2.9.1.0. şi 2.2.1.2.9.2.0.
2.2.1.2.9.1.0. – Depozite transferabile (Se includ conturile bilanţiere 2032, 2034, 2224, 2225, 2231, 2232, 2233, 2238, 2251, 2252, 2254, 2255, 2258, 2259, 2275)
2.2.1.2.9.2.0. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2701, 2719)
2.2.2.0.0.0.0. – Alte Depozite Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.1.0.0.0. şi 2.2.2.2.0.0.0.
2.2.2.1.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.1.1.0.0., 2.2.2.1.2.0.0., 2.2.2.1.3.0.0., 2.2.2.1.4.0.0., 2.2.2.1.5.0.0., 2.2.2.1.6.0.0., 2.2.2.1.7.0.0., 2.2.2.1.8.0.0. şi 2.2.2.1.9.0.0.
2.2.2.1.1.0.0. – Alte depozite excl. Banca Naţională a Moldovei
2.2.2.1.2.0.0. – Alte depozite excl. Bănci şi alte instituţii financiare (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.1.2.1.0., 2.2.2.1.2.2.0., 2.2.2.1.2.3.0., 2.2.2.1.2.4.0. şi 2.2.2.1.2.5.0.
2.2.2.1.2.1.0. – Depozite-overnght (Se includ conturile bilanţiere 2331, 2332)
2.2.2.1.2.2.0. – Pe termen scurt (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.1.2.2.1. şi 2.2.2.1.2.2.2.
2.2.2.1.2.2.1. – o lună şi mai puţin (Se includ conturile bilanţiere 2075, 2341, 2346)
2.2.2.1.2.2.2. – mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an (Se includ conturile bilanţiere 2075, 2342, 2347)
2.2.2.1.2.3.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2343, 2348)
2.2.2.1.2.4.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2344, 2349)
2.2.2.1.2.5.0. – Dobînda calculată. (Se includ conturile bilanţiere 2705, 2724, 2725)
2.2.2.1.3.0.0. – Alte depozite excl. Mediul financiar nebancar (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.1.3.1.0. şi 2.2.2.1.3.2.0.
2.2.2.1.3.1.0. – Alte depozite excl. Agenţii de restructurare bancară
2.2.2.1.3.2.0. – Alte depozite excl. Mediul financiar nebancar (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.1.3.2.1., 2.2.2.1.3.2.2., 2.2.2.1.3.2.3. şi 2.2.2.1.3.2.4.
2.2.2.1.3.2.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2234, 2265)
2.2.2.1.3.2.2. – Pe termen mediu
2.2.2.1.3.2.3. – Pe termen lung
2.2.2.1.3.2.4. – Dobânda calculată
2.2.2.1.4.0.0. – Alte depozite excl. Organele administraţiei publice centrale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.1.4.1.0., 2.2.2.1.4.2.0., 2.2.2.1.4.3.0., 2.2.2.1.4.4.0., 2.2.2.1.4.5.0., 2.2.2.1.4.6.0 şi 2.2.2.1.4.7.0
2.2.2.1.4.1.0. – Alte depozite Fonduri de împrumut ale Organelor administraţiei publice centrale
2.2.2.1.4.2.0. – Alte depozite Fonduri ale contrapărţilor
2.2.2.1.4.3.0. – Alte depozite primite de la Instituţiile finanţate de la bugetul de stat (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.1.4.3.1., 2.2.2.1.4.3.2. şi 2.2.2.1.4.3.3.
2.2.2.1.4.3.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 2361)
2.2.2.1.4.3.2. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 2362, 2363)
2.2.2.1.4.3.3. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2727)
2.2.2.1.4.4.0. – Alte depozite primite de la Casa Naţională de Asigurări Sociale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.1.4.4.1., 2.2.2.1.4.4.2. şi 2.2.2.1.4.4.3.
2.2.2.1.4.4.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 2214)
2.2.2.1.4.4.2. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 2215, 2216)
2.2.2.1.4.4.3. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2717)
2.2.2.1.4.5.0. – Alte depozite primite de la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.1.4.5.1., 2.2.2.1.4.5.2. şi 2.2.2.1.4.5.3.
2.2.2.1.4.5.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 2211)
2.2.2.1.4.5.2. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 2212, 2213)
2.2.2.1.4.5.3. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2717)
2.2.2.1.4.7.0. – Alte depozite primite de la Unităţile de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.1.4.7.1., 2.2.2.1.4.7.2. şi 2.2.2.1.4.7.3.
2.2.2.1.4.7.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2541, 2544)
2.2.2.1.4.7.2. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 2542, 2545)
2.2.2.1.4.7.3. – Dobânda calculată. (Se include contul bilanţier 2732)
2.2.2.1.5.0.0. – Alte depozite excl. Organele administraţiei publice locale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.1.5.1.0., 2.2.2.1.5.2.0. şi 2.2.2.1.5.3.0.
2.2.2.1.5.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 2561)
2.2.2.1.5.2.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 2562, 2563)
2.2.2.1.5.3.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2733)
2.2.2.1.6.0.0. – Alte depozite excl. Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2234, 2265)
2.2.2.1.7.0.0. – Alte depozite excl. Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 2234, 2265)
2.2.2.1.8.0.0. – Alte depozite excl. Alte sectoare rezidente
2.2.2.1.9.0.0. – Alte depozite excl. Nerezidenţi (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.1.9.1.0. şi 2.2.2.1.9.2.0.
2.2.2.1.9.1.0. – Instituţii bancare nerezidente (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.1.9.1.1., 2.2.2.1.9.1.2., 2.2.2.1.9.1.3., 2.2.2.1.9.1.4. şi 2.2.2.1.9.1.5.
2.2.2.1.9.1.1. – Depozite-overnght (Se includ conturile bilanţiere 2331, 2332)
2.2.2.1.9.1.2. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2075, 2341, 2342, 2346, 2347)
2.2.2.1.9.1.3. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2343, 2348)
2.2.2.1.9.1.4. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2344, 2349)
2.2.2.1.9.1.5. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2705, 2724, 2725)
2.2.2.1.9.2.0. – Instituţii nebancare nerezidente (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.2.2.1.9.2.1., 2.2.2.1.9.2.2., 2.2.2.1.9.2.3. şi 2.2.2.1.9.2.4.
2.2.2.1.9.2.1.– Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2234, 2256, 2261, 2262, 2265, 2311, 2312, 2333, 2371, 2374, 2381, 2384, 2421, 2424 )
2.2.2.1.9.2.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2311, 2312, 2372, 2375, 2382, 2385, 2422, 2425)
2.2.2.1.9.2.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2311, 2312, 2373, 2376, 2383, 2386, 2423, 2426)
2.2.2.1.9.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2724, 2728, 2729, 2736)
2.2.2.2.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.2.1.0.0., 2.2.2.2.2.0.0., 2.2.2.2.3.0.0., 2.2.2.2.4.0.0., 2.2.2.2.5.0.0., 2.2.2.2.6.0.0., 2.2.2.2.7.0.0., 2.2.2.2.8.0.0. şi 2.2.2.2.9.0.0.
2.2.2.2.1.0.0. – Alte depozite excl. Banca Naţională a Moldovei
2.2.2.2.2.0.0. – Alte depozite excl. Bănci şi alte instituţii financiare (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.2.2.1.0., 2.2.2.2.2.2.0., 2.2.2.2.2.3.0., 2.2.2.2.2.4.0. şi 2.2.2.2.2.5.0.
2.2.2.2.2.1.0. – Depozite-overnght (Se includ conturile bilanţiere 2331, 2332)
2.2.2.2.2.2.0. – Pe termen scurt (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.2.2.2.1. şi 2.2.2.2.2.2.2.
2.2.2.2.2.2.1. – o lună şi mai puţin (Se includ conturile bilanţiere 2075, 2341, 2346)
2.2.2.2.2.2.2. – mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an (Se includ conturile bilanţiere 2075, 2342, 2347)
2.2.2.2.2.3.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2343, 2348)
2.2.2.2.2.4.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2344, 2349)
2.2.2.2.2.5.0. – Dobînda calculată. (Se includ conturile bilanţiere 2705, 2724, 2725)
2.2.2.2.3.0.0. – Alte depozite excl. Mediul financiar nebancar (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.2.3.1.0. şi 2.2.2.2.3.2.0.
2.2.2.2.3.1.0. – Alte depozite excl. Agenţii de restructurare bancară
2.2.2.2.3.2.0. – Alte depozite excl. Mediul financiar nebancar (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.2.3.2.1., 2.2.2.2.3.2.2., 2.2.2.2.3.2.3. şi 2.2.2.2.3.2.4.
2.2.2.2.3.2.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2234, 2265)
2.2.2.2.3.2.2. – Pe termen mediu
2.2.2.2.3.2.3. – Pe termen lung
2.2.2.2.3.2.4. – Dobânda calculată
2.2.2.2.4.0.0. – Alte depozite excl. Organele administraţiei publice centrale (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.2.4.1.0., 2.2.2.2.4.2.0., 2.2.2.2.4.3.0., 2.2.2.2.4.4.0., 2.2.2.2.4.5.0. şi 2.2.2.2.4.6.0
2.2.2.2.4.1.0. – Alte depozite Fonduri de împrumut ale Organelor administraţiei publice centrale
2.2.2.2.4.2.0. – Alte depozite primite de la Instituţiile finanţate din bugetul de stat (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.2.4.2.1., 2.2.2.2.4.2.2. şi 2.2.2.2.4.2.3.
2.2.2.2.4.2.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 2361)
2.2.2.2.4.2.2. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 2362, 2363)
2.2.2.2.4.2.3. – Dobânda calculată. (Se include contul bilanţier 2727)
2.2.2.2.4.3.0. – Alte depozite primite de la Casa Naţională de Asigurări Sociale (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.2.4.3.1., 2.2.2.2.4.3.2. şi 2.2.2.2.4.3.3.
2.2.2.2.4.3.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 2214)
2.2.2.2.4.3.2. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 2215, 2216)
2.2.2.2.4.3.3. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2717)
2.2.2.2.4.4.0. – Alte depozite primite de la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.2.4.4.1., 2.2.2.2.4.4.2. şi 2.2.2.2.4.4.3.
2.2.2.2.4.4.1. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 2211)
2.2.2.2.4.4.2. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 2212, 2213)
2.2.2.2.4.4.3. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2717)
2.2.2.2.4.6.0. – Alte depozite primite de la Unităţile de implementare a proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.2.4.6.1., 2.2.2.2.4.6.2. şi 2.2.2.2.4.6.3.
2.2.2.2.4.6.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2541, 2544)
2.2.2.2.4.6.2. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 2542, 2545)
2.2.2.2.4.6.3. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2732)
2.2.2.2.5.0.0. – Alte depozite excl. Organele administraţiei publice locale (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.2.5.1.0. 2.2.2.2.5.2.0. şi 2.2.2.2.5.3.0.
2.2.2.2.5.1.0. – Pe termen scurt (Se include contul bilanţier 2561)
2.2.2.2.5.2.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 2562, 2563)
2.2.2.2.5.3.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2733)
2.2.2.2.6.0.0. – Alte depozite excl. Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2234, 2265)
2.2.2.2.7.0.0. – Alte depozite excl. Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 2234, 2265)
2.2.2.2.8.0.0. – Alte depozite excl. Alte sectoare rezidente
2.2.2.2.9.0.0. – Alte depozite excl. Nerezidenţi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.2.9.1.0. şi 2.2.2.2.9.2.0.
2.2.2.2.9.1.0. – Instituţii bancare nerezidente (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.2.2.2.9.1.1., 2.2.2.2.9.1.2., 2.2.2.2.9.1.3., 2.2.2.2.9.1.4. şi 2.2.2.2.9.1.5.
2.2.2.2.9.1.1. – Depozite-overnght (Se includ conturile bilanţiere 2331, 2332)
2.2.2.2.9.1.2. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2075, 2341, 2342, 2346, 2347)
2.2.2.2.9.1.3. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2343, 2348)
2.2.2.2.9.1.4. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2344, 2349)
2.2.2.2.9.1.5. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2705, 2724, 2725)
2.2.2.2.9.2.0. – Instituţii nebancare nerezidente (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.2.2.2.9.2.1., 2.2.2.2.9.2.2., 2.2.2.2.9.2.3. şi 2.2.2.2.9.2.4.
2.2.2.2.9.2.1.– Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2226, 2234, 2256, 2261, 2262, 2265, 2311, 2312, 2333, 2371, 2374, 2381, 2384, 2421, 2424 )
2.2.2.2.9.2.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2311, 2312, 2372, 2375, 2382, 2385, 2422, 2425)
2.2.2.2.9.2.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2311, 2312, 2373, 2376, 2383, 2386, 2423, 2426)
2.2.2.2.9.2.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2722, 2724, 2728, 2729, 2736)
2.3.0.0.0.0.0.VALORI MOBILIARE ALTELE DECÂT ACŢIUNI, INCLUSE ÎN MASA MONETARĂ. Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.3.1.0.0.0.0. şi 2.3.2.0.0.0.0
2.3.1.0.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.3.1.1.0.0.0., 2.3.1.2.0.0.0., 2.3.1.3.0.0.0., 2.3.1.4.0.0.0. şi 2.3.1.5.0.0.0.
2.3.1.1.0.0.0. – Valori mobiliare Mediul financiar nebancar (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.3.1.1.1.0.0., 2.3.1.1.1.2.0.0.şi 2.3.1.1.3.0.0.
2.3.1.1.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-)2186)
2.3.1.1.2.0.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-)2186)
2.3.1.1.3.0.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2716)
2.3.1.2.0.0.0. – Valori mobiliare Organele administraţiei publice locale (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.3.1.2.1.0.0., 2.3.1.2.2.0.0. şi 2.3.1.2.3.0.0
2.3.1.2.1.0.0. – Pe termen scurt
2.3.1.2.2.0.0. – Pe termen mediu şi lung
2.3.1.2.3.0.0. – Dobânda calculată
2.3.1.3.0.0.0. – Valori mobiliare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.3.1.3.1.0.0., 2.3.1.3.2.0.0. şi 2.3.1.3.3.0.0.
2.3.1.3.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-)2186)
2.3.1.3.2.0.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-)2186)
2.3.1.3.3.0.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2716)
2.3.1.4.0.0.0. – Valori mobiliare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.3.1.4.1.0.0., 2.3.1.4.2.0.0. şi 2.3.1.4.3.0.0.
2.3.1.4.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-)2186)
2.3.1.4.2.0.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-)2186)
2.3.1.4.3.0.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2716)
2.3.1.5.0.0.0. – Valori mobiliare Alte sectoare rezidente (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.3.1.5.1.0.0., 2.3.1.5.2.0.0. şi 2.3.1.5.3.0.0.
2.3.1.5.1.0.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-)2186)
2.3.1.5.2.0.0. – Pe termen mediu şi lung (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-)2186)
2.3.1.5.3.0.0. – Dobânda calculată (Se include contul bilanţier 2716)
2.3.2.0.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.3.2.1.0.0.0., 2.3.2.2.0.0.0., 2.3.2.3.0.0.0., 2.3.2.4.0.0.0. şi 2.3.2.5.0.0.0
2.3.2.1.0.0.0. – Valori mobiliare Mediul financiar nebancar. (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-)2186, 2716)
2.3.2.2.0.0.0. – Valori mobiliare Organele administraţiei publice locale
2.3.2.3.0.0.0. – Valori mobiliare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-)2186, 2716)
2.3.2.4.0.0.0. – Valori mobiliare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-)2186, 2716)
2.3.2.5.0.0.0. – Valori mobiliare Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-)2186, 2716)
2.4.0.0.0.0.0.VALORI MOBILIARE ALTELE DECÎT ACŢIUNI, EXCLUSE DIN MASA MONETARĂ Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.4.1.0.0.0.0. şi 2.4.2.0.0.0.0
2.4.1.0.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.4.1.1.0.0.0., 2.4.1.2.0.0.0., 2.4.1.3.0.0.0., 2.4.1.4.0.0.0., 2.4.1.5.0.0.0., 2.4.1.6.0.0.0., 2.4.1.7.0.0.0., 2.4.1.8.0.0.0. şi 2.4.1.9.0.0.0
2.4.1.1.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Banca Naţională a Moldovei
2.4.1.2.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Băncile şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-) 2186, 2716, 2734, 2737, 2821, 2822, 2831, 2832)
2.4.1.3.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 2821, 2822, 2831, 2832, 2734, 2737)
2.4.1.4.0.0.0. – Valori mobiliare excl.Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 2821, 2822, 2831, 2832, 2734, 2737)
2.4.1.5.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Organele administraţiei publice locale (Se includ conturile bilanţiere 2821, 2822, 2831, 2832, 2734, 2737)
2.4.1.6.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2821, 2822, 2831, 2832, 2734, 2737)
2.4.1.7.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 2821, 2822, 2831, 2832, 2734, 2737)
2.4.1.8.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 2821, 2822, 2831, 2832, 2734, 2737)
2.4.1.9.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-) 2186, 2716, 2734, 2737, 2821, 2822, 2831, 2832)
2.4.2.0.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.4.2.1.0.0.0., 2.4.2.2.0.0.0., 2.4.2.3.0.0.0., 2.4.2.4.0.0.0., 2.4.2.5.0.0.0., 2.4.2.6.0.0.0., 2.4.2.7.0.0.0., 2.4.2.8.0.0.0. şi 2.4.2.9.0.0.0
2.4.2.1.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Banca Naţională a Moldovei
2.4.2.2.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-) 2186, 2716, 2734, 2737, 2821, 2822, 2831, 2832)
2.4.2.3.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 2821, 2822, 2831, 2832, 2734, 2737)
2.4.2.4.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 2821, 2822, 2831, 2832, 2734, 2737)
2.4.2.5.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Organele administraţiei publice locale (Se includ conturile bilanţiere 2821, 2822, 2831, 2832, 2734, 2737)
2.4.2.6.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2821, 2822, 2831, 2832, 2734, 2737)
2.4.2.7.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 2821, 2822, 2831, 2832, 2734, 2737)
2.4.2.8.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 2821, 2822, 2831, 2832, 2734, 2737)
2.4.2.9.0.0.0. – Valori mobiliare excl. Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2181, 2183, 2185, (-) 2186, 2716, 2734, 2737, 2821, 2822, 2831, 2832)
2.5.0.0.0.0.0.ÎMPRUMUTURI Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.1.0.0.0.0. şi 2.5.2.0.0.0.0
2.5.1.0.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.1.1.0.0.0., 2.5.1.2.0.0.0., 2.5.1.3.0.0.0., 2.5.1.4.0.0.0., 2.5.1.5.0.0.0., 2.5.1.6.0.0.0., 2.5.1.7.0.0.0., 2.5.1.8.0.0.0. şi 2.5.1.9.0.0.0
2.5.1.1.0.0.0. – Împrumuturi Banca Naţională a Moldovei (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.1.1.1.0.0. şi 2.5.1.1.2.0.0
2.5.1.1.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (Repo) (MN) (Se includ conturile bilanţiere 2151, 2715)
2.5.1.1.2.0.0. – Alte împrumuturi (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.1.1.2.1.0., 2.5.1.1.2.2.0., 2.5.1.1.2.3.0. şi 2.5.1.1.2.4.0
2.5.1.1.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2061, 2091, 2092 )
2.5.1.1.2.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 2093)
2.5.1.1.2.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 2094)
2.5.1.1.2.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2704, 2707)
2.5.1.2.0.0.0. – Împrumuturi Bănci şi alte instituţii financiare (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.5.1.2.1.0.0. şi 2.5.1.2.2.0.0.
2.5.1.2.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (Repo) (Se includ conturile bilanţiere 2151, 2715)
2.5.1.2.2.0.0. – Alte împrumuturi (MN) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.5.1.2.2.1.0., 2.5.1.2.2.2.0., 2.5.1.2.2.3.0. şi 2.5.1.1.2.4.0.
2.5.1.2.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2033, 2062, 2095, 2096)
2.5.1.2.2.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2097, 2531)
2.5.1.2.2.3.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2098, 2531)
2.5.1.2.2.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)2099, (-)2533, 2701, 2704, 2707, 2708, 2731)
2.5.1.3.0.0.0. – Împrumuturi Mediul financiar nebancar (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.1.3.1.0.0., 2.5.1.3.2.0.0. şi 2.5.1.3.3.0.0.
2.5.1.3.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (Repo) (Se includ conturile bilanţiere 2151, 2715)
2.5.1.3.2.0.0. – Împrumuturi de la Agenţii de restructurare bancară
2.5.1.3.3.0.0. – Alte împrumuturi de la Mediul financiar nebancar (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.1.3.3.1.0., 2.5.1.3.3.2.0., 2.5.1.3.3.3.0. şi 2.5.1.3.3.4.0.
2.5.1.3.3.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2121, 2122)
2.5.1.3.3.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2123, 2532)
2.5.1.3.3.3.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2124, 2532)
2.5.1.3.3.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)2125, (-)2534, 2712, 2731)
2.5.1.4.0.0.0. – Împrumuturi Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 2101, 2102, 2103, 2104, (-)2105, 2709)
2.5.1.5.0.0.0. – Împrumuturi Organele administraţiei publice locale
2.5.1.6.0.0.0. – Împrumuturi Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2532, (-)2534,2731)
2.5.1.7.0.0.0. – Împrumuturi Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 2532,(-)2534, 2731 )
2.5.1.8.0.0.0. – Împrumuturi Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 2532,(-)2534, 2731 )
2.5.1.9.0.0.0. – Împrumuturi Nerezidenţi (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.1.9.1.0.0., 2.5.1.9.2.0.0.
2.5.1.9.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2151, 2715)
2.5.1.9.2.0.0. – Alte împrumuturi de la Nerezidenţi (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.1.9.2.1.0. şi 2.5.1.9.2.2.0.
2.5.1.9.2.1.0. – Împrumuturi Instituţii bancare nerezidente (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.1.9.2.1.1., 2.5.1.9.2.1.2., 2.5.1.9.2.1.3. şi 2.5.1.9.2.1.4.
2.5.1.9.2.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2033, 2062, 2095, 2096, 2111, 2112)
2.5.1.9.2.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2113, 2097, 2531)
2.5.1.9.2.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2114, 2098, 2531)
2.5.1.9.2.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2701, 2704, 2707, 2708, 2711, (-)2099, (-)2116, (-)2533, 2731)
2.5.1.9.2.2.0. – Împrumuturi Instituţii nebancare nerezidente (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.1.9.2.2.1., 2.5.1.9.2.2.2., 2.5.1.9.2.2.3. şi 2.5.1.9.2.2.4.
2.5.1.9.2.2.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2121, 2122)
2.5.1.9.2.2.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2123, 2532)
2.5.1.9.2.2.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2124, 2532)
2.5.1.9.2.2.4. – Dobânda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)2125, (-) 2534, 2712, 2731)
2.5.2.0.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.2.1.0.0.0., 2.5.2.2.0.0.0., 2.5.2.3.0.0.0., 2.5.2.4.0.0.0., 2.5.2.5.0.0.0., 2.5.2.6.0.0.0., 2.5.2.7.0.0.0., 2.5.2.8.0.0.0. şi 2.5.2.9.0.0.0
2.5.2.1.0.0.0. – Împrumuturi Banca Naţională a Moldovei (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.2.1.1.0.0. şi 2.5.2.1.2.0.0
2.5.2.1.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (Repo) (Se includ conturile bilanţiere 2151, 2715)
2.5.2.1.2.0.0. – Alte împrumuturi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.2.1.2.1.0., 2.5.2.1.2.2.0., 2.5.2.1.2.3.0. şi 2.5.2.1.2.4.0.
2.5.2.1.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2061, 2091, 2092)
2.5.2.1.2.2.0. – Pe termen mediu (Se include contul bilanţier 2093)
2.5.2.1.2.3.0. – Pe termen lung (Se include contul bilanţier 2094)
2.5.2.1.2.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere 2704, 2707)
2.5.2.2.0.0.0. – Împrumuturi Bănci şi alte instituţii financiare (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.5.2.2.1.0.0. şi 2.5.2.2.2.0.0.
2.5.2.2.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (Repo) (Se includ conturile bilanţiere 2151, 2715)
2.5.2.2.2.0.0. – Alte împrumuturi (VS) Rîndul respectiv constă din suma rîndurilor 2.5.2.2.2.1.0., 2.5.2.2.2.2.0., 2.5.2.2.2.3.0. şi 2.5.2.2.2.4.0.
2.5.2.2.2.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2033, 2062, 2095, 2096)
2.5.2.2.2.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2097, 2531)
2.5.2.2.2.3.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2098, 2531)
2.5.2.2.2.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)2099, (-)2533, 2701, 2704, 2707, 2708, 2731)
2.5.2.3.0.0.0. – Împrumuturi Mediul financiar nebancar (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.2.3.1.0.0., 2.5.2.3.2.0.0. şi 2.5.2.3.3.0.0.
2.5.2.3.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (Repo) (Se includ conturile bilanţiere 2151, 2715)
2.5.2.3.2.0.0. – Împrumuturi Agenţii de restructurare bancară
2.5.2.3.3.0.0. – Alte împrumuturi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.2.3.3.1.0., 2.5.2.3.3.2.0., 2.5.2.3.3.3.0.şi 2.5.2.3.3.4.0.
2.5.2.3.3.1.0. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2121, 2122)
2.5.2.3.3.2.0. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2123, 2532)
2.5.2.3.3.3.0. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2124, 2532)
2.5.2.3.3.4.0. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)2125, (-)2534, 2712, 2731)
2.5.2.4.0.0.0. – Împrumuturi Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 2101, 2102, 2103, 2104, (-)2105, 2709)
2.5.2.5.0.0.0. – Împrumuturi Organele administraţiei publice locale
2.5.2.6.0.0.0. – Împrumuturi Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2532, (-)2534, 2731)
2.5.2.7.0.0.0. – Împrumuturi Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 2532,(-)2534, 2731 )
2.5.2.8.0.0.0. – Împrumuturi Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 2532,(-) 2534, 2731 )
2.5.2.9.0.0.0. – Împrumuturi Nerezidenţi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.2.9.1.0.0. şi 2.5.2.9.2.0.0.
2.5.2.9.1.0.0. – Acorduri de Răscumpărare (Repo) Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2151, 2715)
2.5.2.9.2.0.0. – Alte împrumuturi de la Nerezidenţi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.2.9.2.1.0. şi 2.5.2.9.2.2.0.
2.5.2.9.2.1.0. – Împrumuturi Instituţii bancare nerezidente (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.2.9.2.1.1., 2.5.2.9.2.1.2., 2.5.2.9.2.1.3. şi 2.5.2.9.2.1.4.
2.5.2.9.2.1.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2033, 2062, 2095, 2096, 2111, 2112)
2.5.2.9.2.1.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2113, 2097, 2531)
2.5.2.9.2.1.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2114, 2098, 2531)
2.5.2.9.2.1.4. – Dobînda calculată (Se includ conturile bilanţiere (-)2099, (-)2116, (-)2533, 2701, 2704, 2707, 2708, 2711, 2731)
2.5.2.9.2.2.0. – Împrumuturi Instituţii nebancare nerezidente (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.5.2.9.2.2.1., 2.5.2.9.2.2.2., 2.5.2.9.2.2.3. şi 2.5.2.9.2.2.4.
2.5.2.9.2.2.1. – Pe termen scurt (Se includ conturile bilanţiere 2121, 2122)
2.5.2.9.2.2.2. – Pe termen mediu (Se includ conturile bilanţiere 2123, 2532)
2.5.2.9.2.2.3. – Pe termen lung (Se includ conturile bilanţiere 2124, 2532)
2.5.2.9.2.2.4. – Dobânda calculată (Se includ conturile (-)2125, (-)2534, 2712, 2731)
2.6.0.0.0.0.0.REZERVE TEHNICE DE ASIGURARE Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.6.1.0.0.0.0. şi 2.6.2.0.0.0.0.
2.6.1.0.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.6.1.1.0.0.0., 2.6.1.2.0.0.0. şi 2.6.1.3.0.0.0.
2.6.1.1.0.0.0. – Capitalul net în rezervele de asigurare de viaţă (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.6.1.1.1.0.0. şi 2.6.1.1.2.0.0.
2.6.1.1.1.0.0. – Capitalul net al Altor sectoare rezidente în rezervele de asigurare de viaţă
2.6.1.1.2.0.0. – Capitalul net al Nerezidenţilor în rezervele de asigurare de viaţă
2.6.1.2.0.0.0. – Capitalul Net în fondurile de pensii (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.6.1.2.1.0.0. şi 2.6.1.2.2.0.0.
2.6.1.2.1.0.0. – Capitalul net al Altor sectoare rezidente în fondurile de pensii
2.6.1.2.2.0.0. – Capitalul net al Nerezidenţilor în fondurile de pensii
2.6.1.3.0.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor contra creanţelor restante (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.6.1.3.1.0.0., 2.6.1.3.2.0.0., 2.6.1.3.3.0.0., 2.6.1.3.4.0.0., 2.6.1.3.5.0.0., 2.6.1.3.6.0.0., 2.6.1.3.7.0.0., 2.6.1.3.8.0.0. şi 2.6.1.3.9.0.0.
2.6.1.3.1.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Banca Naţională a Moldovei
2.6.1.3.2.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Bănci şi alte instituţii financiare
2.6.1.3.3.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Mediul financiar nebancar
2.6.1.3.4.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Organele administraţiei publice centrale
2.6.1.3.5.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Organele administraţiei publice locale
2.6.1.3.6.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public
2.6.1.3.7.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat
2.6.1.3.8.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Alte sectoare rezidente
2.6.1.3.9.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Nerezidenţi
2.6.2.0.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.6.2.1.0.0.0., 2.6.2.2.0.0.0. şi 2.6.2.3.0.0.0.
2.6.2.1.0.0.0. – Capitalul net în rezervele de asigurare de viaţă (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.6.2.1.1.0.0. şi 2.6.2.1.2.0.0.
2.6.2.1.1.0.0. – Capitalul net al Altor sectoare rezidente în rezervele de asigurare de viaţă
2.6.2.1.2.0.0. – Capitalul net al Nerezidenţilor în rezervele de asigurare de viaţă
2.6.2.2.0.0.0. – Capitalul Net în fondurile de pensii (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.6.2.2.1.0.0. şi 2.6.2.2.2.0.0.
2.6.2.2.1.0.0. – Capitalul net al Altor sectoare rezidente în fondurile de pensii
2.6.2.2.2.0.0. – Capitalul net al Nerezidenţilor în fondurile de pensii
2.6.2.3.0.0.0. – Plata în Avans a Primelor şi Rezervelor contra Creanţelor Restante (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.6.2.3.1.0.0., 2.6.2.3.2.0.0., 2.6.2.3.3.0.0., 2.6.2.3.4.0.0., 2.6.2.3.5.0.0., 2.6.2.3.6.0.0., 2.6.2.3.7.0.0., 2.6.2.3.8.0.0. şi 2.6.2.3.9.0.0.
2.6.2.3.1.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Banca Naţională a Moldovei
2.6.2.3.2.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Bănci şi alte instituţii financiare
2.6.2.3.3.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Mediul financiar nebancar
2.6.2.3.4.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Organele administraţiei publice centrale
2.6.2.3.5.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Organele administraţiei publice locale
2.6.2.3.6.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public
2.6.2.3.7.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat
2.6.2.3.8.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Alte sectoare rezidente
2.6.2.3.9.0.0. – Plata în avans a primelor şi rezervelor Nerezidenţi
2.7.0.0.0.0.0. – INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.7.1.0.0.0.0. şi 2.7.2.0.0.0.0.
2.7.1.0.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.7.1.1.0.0.0., 2.7.1.2.0.0.0., 2.7.1.3.0.0.0., 2.7.1.4.0.0.0., 2.7.1.5.0.0.0., 2.7.1.6.0.0.0., 2.7.1.7.0.0.0., 2.7.1.8.0.0.0. şi 2.7.1.9.0.0.0.
2.7.1.1.0.0.0. – Banca Naţională a Moldovei
2.7.1.2.0.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare
2.7.1.3.0.0.0. – Mediul financiar nebancar
2.7.1.4.0.0.0. – Organele administraţiei publice centrale
2.7.1.5.0.0.0. – Organele administraţiei publice locale
2.7.1.6.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public
2.7.1.7.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat
2.7.1.8.0.0.0. – Alte sectoare rezidente
2.7.1.9.0.0.0. – Nerezidenţi
2.7.2.0.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.7.2.1.0.0.0., 2.7.2.2.0.0.0., 2.7.2.3.0.0.0., 2.7.2.4.0.0.0., 2.7.2.5.0.0.0., 2.7.2.6.0.0.0., 2.7.2.7.0.0.0., 2.7.2.8.0.0.0. şi 2.7.2.9.0.0.0.
2.7.2.1.0.0.0. – Banca Naţională a Moldovei
2.7.2.2.0.0.0. – Bănci şi alte instituţii financiare
2.7.2.3.0.0.0. – Mediul financiar nebancar
2.7.2.4.0.0.0. – Organele administraţiei publice centrale
2.7.2.5.0.0.0. – Organele administraţiei publice locale
2.7.2.6.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public
2.7.2.7.0.0.0. – Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat
2.7.2.8.0.0.0. – Alte sectoare rezidente
2.7.2.9.0.0.0. – Nerezidenţi
2.8.0.0.0.0.0.ALŢI CREDITORI Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.8.1.0.0.0.0. şi 2.8.2.0.0.0.0.
2.8.1.0.0.0.0. – Credit comercial şi plăţi în avans Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.8.1.1.0.0.0. şi 2.8.1.2.0.0.0.
2.8.1.1.0.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.8.1.1.1.0.0., 2.8.1.1.2.0.0., 2.8.1.1.3.0.0., 2.8.1.1.4.0.0., 2.8.1.1.5.0.0., 2.8.1.1.6.0.0., 2.8.1.1.7.0.0., 2.8.1.1.8.0.0. şi 2.8.1.1.9.0.0.
2.8.1.1.1.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Banca Naţională a Moldovei (Se include contul bilanţier 2796)
2.8.1.1.2.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2762, 2763, 2796)
2.8.1.1.3.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2762, 2763, 2796)
2.8.1.1.4.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2796)
2.8.1.1.5.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Organele administraţiei publice locale (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2796)
2.8.1.1.6.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2762, 2763, 2796)
2.8.1.1.7.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2762, 2763, 2796)
2.8.1.1.8.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2762, 2763, 2796)
2.8.1.1.9.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2762, 2763, 2796)
2.8.1.2.0.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.8.1.2.1.0.0., 2.8.1.2.2.0.0., 2.8.1.2.3.0.0., 2.8.1.2.4.0.0., 2.8.1.2.5.0.0., 2.8.1.2.6.0.0., 2.8.1.2.7.0.0., 2.8.1.2.8.0.0. şi 2.8.1.2.9.0.0.
2.8.1.2.1.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Banca Naţională a Moldovei (Se include contul bilanţier 2796)
2.8.1.2.2.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2762, 2763, 2796)
2.8.1.2.3.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2762, 2763, 2796)
2.8.1.2.4.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2796)
2.8.1.2.5.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Organele administraţiei publice locale (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2796)
2.8.1.2.6.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2762, 2763, 2796)
2.8.1.2.7.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2762, 2763, 2796)
2.8.1.2.8.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2762, 2763, 2796)
2.8.1.2.9.0.0. – Credit comercial/plăţi în avans Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2761, 2762, 2763, 2796)
2.8.2.0.0.0.0. – Alte sume către plată Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.8.2.1.0.0.0., 2.8.2.2.0.0.0., 2.8.2.3.0.0.0., 2.8.2.4.0.0.0. şi 2.8.2.5.0.0.0.
2.8.2.1.0.0.0. – Provizioane Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.8.2.1.1.0.0., 2.8.2.1.2.0.0.şi 2.8.2.1.3.0.0.
2.8.2.1.1.0.0. – Provizioane pentru pierderi la împrumuturi (Se includ conturile bilanţiere 1237, 1247, 1269, 1297, 1315, 1327, 1344, 1359, 1367, 1379, 1387, 1399, 1417, 1427, 1437, 1447, 1457, 1467, 1477, 1499, 1517)
2.8.2.1.2.0.0. – Provizioane pentru alte pierderi (Se includ conturile bilanţiere 1037, 1076, 1112, 1193, 1222, 1536, 1553, 1611, 1634, 1664, 1821, 1822, 2771, 2772, 2775)
2.8.2.1.3.0.0. – Provizioane aferente beneficiilor (Se include contul bilanţier 2774)
2.8.2.2.0.0.0. – Deprecierea acumulată (Se includ conturile bilanţiere 1671, 1672, 1683, 1684, 1685, 1686, 1688, 1689, 1691, 1692)
2.8.2.3.0.0.0. – Ajustarea consolidată pentru sediul central şi sucursale (Se includ conturile bilanţiere (-)1744, (-)1752, (-)1841, (-)1842, (-)1861, (-)1851, (-) 1852, 2726, 2741, 2841, 2842, 2851, 2852, 2861)
2.8.2.4.0.0.0. – Alte sume către plată Rezidenţi Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.8.2.4.1.0.0. şi 2.8.2.4.2.0.0.
2.8.2.4.1.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.8.2.4.1.1.0., 2.8.2.4.1.2.0., 2.8.2.4.1.3.0. şi 2.8.2.4.1.4.0.
2.8.2.4.1.1.0. – Dividende către plată Rezidenţi (Se include contul bilanţier 2808)
2.8.2.4.1.2.0. – Reevaluarea activelor financiare (Se includ conturile bilanţiere 2871, 2872, 2873)
2.8.2.4.1.3.0. – Conturi de decontare Rezidenţi (MN) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.8.2.4.1.3.1., 2.8.2.4.1.3.2., 2.8.2.4.1.3.3., 2.8.2.4.1.3.4., 2.8.2.4.1.3.5., 2.8.2.4.1.3.6., 2.8.2.4.1.3.7. şi 2.8.2.4.1.3.8.
2.8.2.4.1.3.1. – Conturi de decontare Banca Naţională a Moldovei (Se include contul bilanţier 2815)
2.8.2.4.1.3.2. – Conturi de decontare Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)
2.8.2.4.1.3.3. – Conturi de decontare Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)
2.8.2.4.1.3.4. – Conturi de decontare Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 2801,2802, 2805, 2806, 2811)
2.8.2.4.1.3.5. – Conturi de decontare Organele administraţiei publice locale (Se includ conturile bilanţiere 2802, 2805,2806)
2.8.2.4.1.3.6. – Conturi de decontare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)
2.8.2.4.1.3.7. – Conturi de decontare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)
2.8.2.4.1.3.8. – Conturi de decontare Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)
2.8.2.4.1.4.0. – Articole diverse de pasive Rezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2571 2572, 2573, 2744, 2745, 2746, 2747, 2791...2795, 2797, 2798, 2809, 2813, (-) 2881)
2.8.2.4.2.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.8.2.4.2.1.0., 2.8.2.4.2.2.0., 2.8.2.4.2.3.0.şi 2.8.2.4.2.4.0.
2.8.2.4.2.1.0. – Dividende către plată Rezidenţi (Se include contul bilanţier 2808)
2.8.2.4.2.2.0. – Reevaluarea activelor financiare Rezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2871, 2872, 2873)
2.8.2.4.2.3.0. – Conturi de decontare Rezidenţi (VS) Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.8.2.4.2.3.1., 2.8.2.4.2.3.2., 2.8.2.4.2.3.3., 2.8.2.4.2.3.4., 2.8.2.4.2.3.5., 2.8.2.4.2.3.6., 2.8.2.4.2.3.7. şi 2.8.2.4.2.3.8.
2.8.2.4.2.3.1. – Conturi de decontare Banca Naţională a Moldovei (Se include contul bilanţier 2815)
2.8.2.4.2.3.2. – Conturi de decontare Bănci şi alte instituţii financiare (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)
2.8.2.4.2.3.3. – Conturi de decontare Mediul financiar nebancar (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)
2.8.2.4.2.3.4. – Conturi de decontare Organele administraţiei publice centrale (Se includ conturile bilanţiere 2805, 2806, 2811)
2.8.2.4.2.3.5. – Conturi de decontare Organele administraţiei publice locale (Se includ conturile bilanţiere 2805, 2806)
2.8.2.4.2.3.6. – Conturi de decontare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817, 2818)
2.8.2.4.2.3.7. – Conturi de decontare Societăţi comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817,2818)
2.8.2.4.2.3.8. – Conturi de decontare Alte sectoare rezidente (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2816, 2817,2818)
2.8.2.4.2.4.0. – Articole diverse de pasive Rezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2571, 2572, 2573, 2744, 2745, 2746, 2747, 2791...2795, 2797, 2798, 2809, 2813,(-) 2881)
2.8.2.5.0.0.0. – Alte sume către plată Nerezidenţi Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.8.2.5.1.0.0. şi 2.8.2.5.2.0.0.
2.8.2.5.1.0.0. – În moneda naţională Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.8.2.5.1.1.0., 2.8.2.5.1.2.0. şi 2.8.2.5.1.3.0.
2.8.2.5.1.1.0. – Dividende către plată Nerezidenţi (Se include contul bilanţier 2808)
2.8.2.5.1.2.0. – Conturi de decontare Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2806, 2807, 2816, 2817,2818)
2.8.2.5.1.3.0. – Articole diverse de pasive Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2571, 2572, 2573, 2744, 2745, 2746, 2747, 2791...2795, 2797, 2798, 2809, 2871, 2872, 2873, (-) 2881)
2.8.2.5.2.0.0. – În valută străină Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.8.2.5.2.1.0., 2.8.2.5.2.2.0.şi 2.8.2.5.2.3.0.
2.8.2.5.2.1.0. – Dividende către plată Nerezidenţi (Se include contul bilanţier 2808)
2.8.2.5.2.2.0. – Conturi de decontare Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2803, 2805,2806, 2807, 2816, 2817, 2818)
2.8.2.5.2.3.0. – Articole diverse de pasive Nerezidenţi (Se includ conturile bilanţiere 2571, 2572, 2573, 2744, 2745, 2746, 2747, 2791...2795, 2797, 2798, 2805, 2809, 2871, 2872, 2873, (-) 2881)
2.9.0.0.0.0.0. – CAPITAL ŞI REZERVE Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.9.1.0.0.0.0., 2.9.2.0.0.0.0., 2.9.3.0.0.0.0., 2.9.4.0.0.0.0. şi 2.9.5.0.0.0.0.
2.9.1.0.0.0.0. – Fonduri vărsate de proprietari Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.9.1.1.0.0.0. şi 2.9.1.2.0.0.0.
2.9.1.1.0.0.0. – Fonduri vărsate de proprietari în moneda naţională (Se includ conturile bilanţiere 3001, 3003, 3007, (-)3005, (-)3006)
2.9.1.2.0.0.0. – Fonduri vărsate de proprietari în valuta străină (Se includ conturile bilanţiere 3001, 3003, 3007, (-)3005, (-)3006)
2.9.2.0.0.0.0. – Рrofit nedistribuit (Se includ conturile bilanţiere 3501, 3504, 3505, (-)3508)
2.9.3.0.0.0.0. – Rezultatul anului curent (Se include total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciţiului)
2.9.4.0.0.0.0. – Rezerve generale şi speciale (Se includ conturile bilanţiere 3502, 3507, 3509)
2.9.5.0.0.0.0. – Reevaluarea (Se includ conturile bilanţiere 3551, 3552, 3553, 3554)
2.9.9.9.9.9.9. – TOTAL OBLIGAŢIUNI Rândul respectiv constă din suma rândurilor 2.1.0.0.0.0.0., 2.2.0.0.0.0.0., 2.3.0.0.0.0.0., 2.4.0.0.0.0.0., 2.5.0.0.0.0.0., 2.6.0.0.0.0.0., 2.7.0.0.0.0.0., 2.8.0.0.0.0.0. şi 2.9.0.0.0.0.0.
9.9.9.9.9.9.9. – Verificarea verticală a Activelor minus Obligaţiunile (1.9.9.9.9.9.9. – 2.9.9.9.9.9.9.= 0)
[Pct. 15 modificat prin HBN 243 din 23.10.2012, MO229-233/02.11.12 art.1315]
[Pct.15 modificat prin HBN 261 din 04.12.2014, MO366-371/12.12.14 art.1844]
[Pct.15 modificat prin HBN 332 din 01.12.2016, MO441-451/16.12.16 art.2133]

[Pct.15 modificat prin HBN 341 din 21.12.2017, MO1-6/05.01.18 art.29]

 

Anexe:              (PDF)               (DOC)