• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.07.2018

Regulament cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin HCA al BNM, nr.188 din 25.09.2014

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.293-296, art.1386

ÎNREGISTRAT:
ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
_____Vladimir CEBOTARI
nr.1133 din 5 octombrie 2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA nr.188
din 25 septembrie 2014

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la operaţiunile de piaţă monetară
ale Băncii Naţionale a Moldovei

 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.a) și lit.e), art.11 alin.(1), art.15, art.18 alin.(1), (2), (4) și (5), art.26 lit.a) şi lit.c), art.42 şi art.45 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei nr.1.
 2. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei nr.2.
 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 31 octombrie 2014.

 

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Dorin DRĂGUŢANU

Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie 
al Băncii Naţionale a Moldovei 
nr. 188 din 25 septembrie 2014

Regulament
cu privire la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei

Modificat și completat prin:
HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, MO al R. Moldova nr. 277-284 din 27.07.2018, art.1172;
HCE al BNM nr.165 din 28.06.2017, MO al R. Moldova nr.244-251 din 14.07.2017, art.1284;
HCE al BNM nr. 249 din 22.09.2016, MO al R. Moldova nr.355-359 din 14.10.2016, art.1714.

Capitolul I
Dispoziţii generale

1.  Prezentul regulament stabilește principiile generale, instrumentele, condițiile, criteriile și procedurile de desfășurare a operațiunilor de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, atribuțiile și responsabilitățile participanților la aceste operațiuni, activele eligibile pentru tranzacționare și pentru garantarea operațiunilor de furnizare de lichiditate, procedurile de decontare a operațiunilor și sancțiunile care urmează a fi aplicate în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către participanți.

2.  Operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale se efectuează la iniţiativa Băncii Naţionale cu participanții eligibili în vederea gestionării lichidităților de pe piață, direcționării ratelor dobînzilor și indicării orientării politicii monetare. Banca Națională stabilește instrumentul care urmează a fi utilizat, termenele și condițiile de efectuare a acestor operațiuni.

3.  În sensul prezentului regulament se definesc  următoarele noţiuni:
a) acordare de credite garantate - operaţiune în cadrul căreia, în scopul furnizării de lichiditate, Banca Naţională acordă credite participanților eligibili, aceștia păstrînd proprietatea asupra activelor eligibile depuse ca garanţie;
b) active eligibile pentru tranzacționare și pentru garantare – valori mobiliare de stat (în continuare – VMS), certificatele Băncii Naționale a Moldovei, precum și alte active financiare eligibile stabilite de Banca Națională;
c) active (VMS) echivalente – VMS echivalente celor vîndute/procurate în cadrul unei tranzacții repo/reverse repo. VMS se consideră echivalente dacă au fost emise de același emitent, în cadrul aceleiași emisiuni,  sunt de același tip, valoare nominală, descriere și în aceeași cantitate;
d) apel în marjă - procedură aplicată în cadrul operațiunilor repo/reverse repo și a celor de acordare de credite, prin care se solicită contrapărților furnizarea de active suplimentare sau mijloace bănești în cazul în care valoarea activelor-garanție, măsurată în mod regulat, scade sub un anumit nivel. Pentru a reduce frecvența apelurilor în marjă se aplică un prag de declanșare;
e) atragere de depozite la termen - operaţiune cu scadenţă prestabilită, în cadrul căreia, în scopul absorbţiei de lichiditate, Banca Naţională atrage depozite de la participanții eligibili;
e1) cauză care determină executarea garanției financiare - situația de neîndeplinire a obligațiilor menționată la pct.118 subpct.1)-4), 6) și 8)-11), la apariția căreia Banca Națională are dreptul fie să execute o garanție în conformitate cu pct.122 subpct.7), fie să execute activele pentru garantare în conformitate cu pct.123, fie să beneficieze de clauza de compensare cu exigibilitate imediată în conformitate cu pct.127;
(Lit.e1) introdusă prin HCE al BNM nr.165 din 28.06.2017, în vigoare 14.07.2017)

f) certificatele Băncii Naţionale a Moldovei (în continuare - certificatele BNM) - titluri de creanță emise de Banca Națională în calitate de instrumente ale pieței monetare. Certificatele BNM se emit cu scont și sunt răscumpărate la scadență la valoarea nominală, avînd termenul de circulație pînă la un an;
g) data decontării - data la care se efectuează decontările aferente operaţiunilor de piaţă monetară. Data decontării poate fi numai în zilele lucrătoare;
h) data scadenţei - data la care se efectuează răscumpărarea valorilor mobiliare de stat, a certificatelor BNM de către emitent; data la care expiră o operațiune de piață monetară a Băncii Naționale;
h1) Depozitar central – entitate astfel definită în art.2 din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare;
i) emitere de certificate ale BNM - operaţiune în cadrul căreia, în scopul absorbţiei de lichiditate, Banca Naţională vinde certificate ale BNM băncilor şi, prin intermediul acestora, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
j) licitaţie - o procedură prin care Banca Națională furnizează lichiditate pe piață sau retrage lichiditate de pe piață pe baza ofertelor prezentate de participanții aflați în concurență;
k) licitație rapidă – procedură de licitație folosită de Banca Națională pentru operațiuni de reglaj fin atunci cînd se consideră a fi necesar un impact rapid asupra situației lichidității de pe piață. Licitațiile rapide se execută în mod obișnuit într-un interval de 90 de minute din momentul anunțării licitației;
l) licitație standard – o procedură de licitație folosită de Banca Națională în cadrul operațiunilor sale de piață monetară regulate. Banca Națională anunță participanții despre condițiile licitației standard în ziua lucrătoare premergătoare zilei de desfășurare a  licitației. Toți participanții eligibili au dreptul de a prezenta oferte în cadrul licitațiilor standard;
m)  marjă de ajustare a valorii (haircut) – măsură de control al riscurilor aplicată activelor-garanție folosite în tranzacțiile repo și la acordarea de credite garantate prin care Banca Națională calculează valoarea activelor-garanție ca valoare de piață a activelor minus un anumit procent (marjă de ajustare a valorii);
n) metoda preţului multiplu/ratei multiple - metoda de desfăşurare a licitaţiilor care presupune satisfacerea ofertelor cîştigătoare la nivelul preţurilor/ratelor propuse de către participanţii la licitaţie;
o) prag de declanșare – un nivel prestabilit al valorii lichidității furnizate la care se transmite un apel în marjă;
p) proceduri bilaterale - proceduri prin care Banca Naţională încheie tranzacţii cu unul sau mai mulţi participanţi, fără a folosi proceduri de licitaţie;
q) repo (cumpărări reversibile) - operaţiune de cumpărare de către Banca Naţională a  activelor eligibile de la participanții eligibili, în scopul furnizării de lichiditate, cu angajamentul acestora de a răscumpăra respectivele active sau alte active echivalente la o dată ulterioară şi la un preţ anumit, stabilit la data încheierii tranzacţiei
r) reverse repo (vînzări reversibile) - operaţiune de vînzare de către Banca Naţională a activelor eligibile participanților eligibili, în scopul absorbţiei de lichiditate, cu angajamentul Băncii Naţionale de a răscumpăra respectivele active sau alte active echivalente la o dată ulterioară şi la un preţ anumit, stabilit la data încheierii tranzacţiei;
r1sistemul Depozitarului central – sistem de decontare a valorilor mobiliare, gestionat de Depozitarul central, care asigură prestarea de către acesta a serviciilor de înregistrare a valorilor mobiliare, de administrare centralizată, de decontare și, după caz, a serviciilor auxiliare;
s) tranzacții simple - tranzacţii în cadrul cărora, în scopul absorbţiei/livrării de lichiditate, Banca Naţională vinde/cumpără definitiv VMS din/în portofoliul propriu şi care implică transferul proprietăţii asupra VMS de la vînzător la cumpărător.
(Pct.3 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

4. În prezentul regulament se aplică, de asemenea, noţiunile definite în:
1) Regulamentul cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.170 din 19 iulie 2018 și Ordinul ministrului finanțelor nr.129 din 19 iulie 2018; 

(Subpct.2) abrogat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

3) Legea nr.184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară.
(Pct.4 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)
(Pct.4 completat prin HCE al BNM nr.165 din 28.06.2017, în vigoare 14.07.2017)

 

Capitolul II
Participanţii eligibili

5.  Participanții eligibili cu care Banca Națională desfășoară operațiuni de piață monetară sunt băncile licențiate de Banca Națională.
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în continuare – Fondul de garantare a depozitelor) este în drept să participe doar la operațiunile de emitere a certificatelor BNM prin intermediul băncilor.  
Fondul de garantare a depozitelor va comunica Băncii Naționale denumirea băncii cu care a încheiat contractul de prestare a serviciilor pentru tranzacțiile cu certificatele BNM în termen de o zi lucrătoare după încheierea contractului.
(Pct.5 completat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

6.  Pentru participarea la operațiunile de piață monetară participanții eligibili trebuie să aibă calitatea de participant la Sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI), iar pentru participarea la operațiunile de piață monetară ce implică tranzacții cu VMS și/sau certificatele BNM participanții eligibili și Fondul de garantare a depozitelor trebuie să aibă și calitatea de participant la Depozitarul central. 
Participanții eligibili trebuie să  dispună de  personal  calificat  şi  de  dotări  tehnice  corespunzătoare  (Bloomberg  Professional Service, echipamente de comunicaţii specifice - telefon, fax, etc.).
(Pct. 6 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)
(Pct.6 modificat prin HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare 25.10.2016)

7.  Pentru a putea participa la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei fiecare participant eligibil trebuie să încheie cu Banca Națională un acord de participare la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei (anexa nr.1). 

 

Capitolul III
Operațiuni de piață monetară și proceduri de derulare

Secțiunea 1. Prevederi generale

8. În funcție de obiective, periodicitate și proceduri, operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei se împart în următoarele categorii:
1) operațiuni principale – operațiuni periodice de refinanțare sau, după caz, operațiuni de absorbție de lichiditate, care dețin un rol fundamental în realizarea obiectivelor operațiunilor de piață monetară ale Băncii Naționale, derulate cu frecvență săptămînală, pe baza licitațiilor standard și cu scadența, de regulă, la una sau două săptămîni. Toți participanții eligibili pot depune oferte de participare la licitațiile pentru operațiunile principale. Pentru a transmite pieței semnalele politicii monetare, Banca Națională aplică la aceste operațiuni rata de bază;
2) operațiuni de reglaj fin – operațiuni care se execută ad-hoc pentru gestionarea situației lichidității de pe piață și pentru direcționarea ratelor dobînzilor, în special pentru atenuarea efectelor asupra ratelor dobînzilor determinate de fluctuații neașteptate ale lichidității de pe piață. Aceste operațiuni pot fi efectuate în ultimele zile ale perioadei de menţinere a rezervelor obligatorii, pentru contracararea dezechilibrelor de lichiditate acumulate de la furnizarea/absorbţia de lichiditate din cadrul ultimei operaţiuni principale.
Operaţiunile de reglaj fin pot lua forma operaţiunilor de furnizare sau de absorbţie de lichiditate, frecvenţa şi scadenţa acestora nu este standardizată. Operaţiunile de reglaj fin sunt efectuate în mod normal prin licitaţii rapide sau proceduri bilaterale;
3) operațiuni structurale – operațiuni efectuate cu toți participanții eligibili, prin licitaţii standard şi prin proceduri bilaterale, atunci cînd este necesară ajustarea poziţiei structurale a Băncii Naţionale faţă de sectorul financiar (periodic sau ocazional). Frecvenţa acestor operaţiuni poate fi regulată sau neregulată, iar  scadenţa lor standardizată sau nestandardizată.
În cadrul operaţiunilor structurale, Banca Naţională poate efectua operaţiuni de refinanțare pe termen mai lung. De regulă, Banca Naţională nu foloseşte aceste operaţiuni pentru a transmite semnale pieţei şi prin urmare acceptă ratele care îi sunt propuse.
Operațiunile de refinanțare pe termen mai lung se execută, de regulă, sub formă de licitaţii la rată variabilă. Periodic, Banca Naţională poate indica volumul de refinanțare care urmează să fie alocat în licitaţiile viitoare. În situaţii excepţionale Banca Naţională poate executa operaţiuni de refinanțare pe termen mai lung şi prin intermediul licitaţiilor la rată fixă.

9.  Banca Națională efectuează operațiuni pe piața monetară, utilizînd următoarele tipuri de instrumente:
1) tranzacții repo/reverse repo cu active eligibile;
2) tranzacții simple (vînzări și cumpărări definitive de VMS);
3) acordare de credite garantate cu active eligibile;
4) emitere de certificate ale BNM;
5) atragere de depozite la termen;
6) tranzacții swap valutar.

91. Pentru a participa la operațiunile Băncii Naționale de furnizare de lichiditate (tranzacțiile repo și acordarea de credite garantate cu active eligibile), participanții eligibili constituie garanții financiare prin remiterea, transferarea, deținerea, înregistrarea sau orice altă modalitate prin care Banca Națională, în calitate de beneficiar al garanției, obține posesia sau controlul asupra garanției în modul stabilit de actele normative ale Băncii Naționale și de regulile Depozitarului central, coordonate cu Banca Națională. 
Garanția financiară se consideră pusă la dispoziția Băncii Naționale chiar dacă participantul beneficiază de dreptul de a înlocui garanția financiară, dreptul de a retrage în favoarea sa garanțiile financiare excedentare, pînă la o dispoziție contrară a Băncii Naționale.
În scopul identificării obiectului garanției financiare, este suficient să se poată demonstra că, valorile mobiliare în formă de înscriere în cont, care constituie obiectul garanției financiare, sunt înregistrate în sistemul Depozitarului central, iar mijloacele bănești care constituie obiectul garanției – în conturile băncilor deschise la Banca Națională sau la alte instituții financiare acceptate de Banca Națională.
(Pct. 91 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)
(Pct.
91 introdus prin HCE al BNM nr.165 din 28.06.2017, în vigoare 14.07.2017)

10. Activele eligibile pentru garantare sunt VMS, certificatele BNM, precum și alte categorii de active financiare eligibile, stabilite de Banca Națională.

11. Activele eligibile pentru garantare trebuie să îndeplinească următoarele condiții, în mod cumulativ, după caz:
1) să fie în proprietatea participantului eligibil;
2) să nu fie gajate sau sechestrate;
3) să aibă o scadenţă ulterioară scadenţei operaţiunii efectuate, cu excepţia activelor acceptate ca garanţie pentru creditele acordate prin proceduri bilaterale;
4) să nu fie emise de participantul eligibil.
12. Activele eligibile pentru tranzacționare în cadrul tranzacțiilor repo/reverse repo și tranzacțiilor simple sunt VMS.

Secțiunea 2. Tranzacții repo/reverse repo cu active eligibile

13. Tranzacțiile repo/reverse repo pot fi utilizate în cadrul operațiunilor principale, operațiunilor de reglaj fin și operațiunilor structurale.

14. În cazul tranzacțiilor repo, sunt eligibile VMS înregistrate în sistemul Depozitarului central.
(Pct. 14 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

15. Banca Naţională poate fi atît cumpărătorul iniţial (repo), cît şi vînzătorul iniţial al VMS (reverse repo).

16. Pe perioada tranzacției repo/reverse repo cu active eligibile proprietatea asupra respectivelor active este transferată creditorului.

17. La data scadenței unei tranzacţii repo/reverse repo cumpărătorul iniţial al VMS este obligat să vîndă aceleaşi VMS sau VMS echivalente, iar vînzătorul iniţial – să le răscumpere. Data scadenţei unei tranzacţii repo/ reverse repo poate fi modificată cu acordul ambelor părţi.

18. La efectuarea tranzacției repo termenul de la data scadenței acesteia pînă la data scadenței VMS livrate în cadrul tranzacției nu poate fi mai mic de două zile lucrătoare.
(Pct. 18 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

19. În cadrul tranzacțiilor repo sunt acceptate doar obligațiunile de stat care au data plății dobînzii (cuponului) ulterioară datei scadenței tranzacției repo.

20. Prețul de răscumpărare al activelor eligibile pentru tranzacționare, care fac obiectul tranzacțiilor repo/reverse repo se compune din prețul de vînzare și dobînda datorată la scadență, aferentă valorii respectivelor active vîndute. Rata dobînzii aplicată este rata dobînzii nominale cu convenția NUMĂR DE ZILE /365.

21. La efectuarea operaţiunilor repo/reverse repo, Banca Naţională stabileşte preţul de  cumpărare/vînzare a VMS.
La stabilirea prețului de cumpărare/vînzare, se determină prețul de piață al VMS care se diminuează la tranzacțiile repo cu o marjă de ajustare a valorii stabilită de Banca Naţională. În absența unui preț de piață pentru obligațiunile de stat, Banca Națională poate utiliza valoarea prezentă a fluxurilor de numerar viitoare aferente acestora.
(Pct.21 completat  prin HCE al BNM nr.165 din 28.06.2017, în vigoare 14.07.2017)

22. Pentru menţinerea procentului iniţial de garantare a tranzacţiei repo/reverse repo, în cazul în care preţul de piaţă al VMS a scăzut esențial, participantul la tranzacție este în drept să ceară contrapărții o garanție suplimentară în formă de VMS sau mijloace bănești (apel în marjă).
În cazul în care valoarea ajustată a VMS, în urma reevaluării acestora, depășește cu un anumit nivel valoarea lichidității acordate, excesul de garanții poate fi returnat vânzătorului, la solicitarea acestuia.
Constituirea garanției suplimentare (apelul în marjă) în formă de VMS și restituirea garanției excedentare în formă de VMS se efectuează în conformitate cu regulile Depozitarului central, coordonate cu Banca Națională.
(Pct. 22 în redacția HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

Secțiunea 3. Tranzacții simple

23. Tranzacțiile simple se referă la operațiunile prin care Banca Națională cumpără sau vinde definitiv VMS pe piață. Aceste operațiuni se efectuează numai în scopuri structurale.

24. O tranzacție de vînzare/cumpărare presupune transferul complet al proprietății de la vînzător la cumpărător, fără a implica o retrocesiune a proprietății. Tranzacțiile se efectuează în conformitate cu convențiile de piață privind instrumentul folosit în tranzacție.

25. Caracteristicile operaționale ale tranzacțiilor sunt următoarele:
1) acestea pot lua forma unor operațiuni de furnizare de lichiditate (cumpărări definitive) sau de absorbție de lichiditate (vînzări definitive);
2) frecvența lor nu este standardizată;
3) sunt efectuate prin intermediul procedurilor bilaterale și prin licitații.

26. În cadrul acestor tranzacții se folosesc numai VMS înregistrate în sistemul Depozitarului central, negrevate de obligații.
(Pct. 26 în redacția HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

Secțiunea 4. Acordarea de credite garantate cu active eligibile

27. Banca Națională poate acorda credite garantate în cadrul operațiunilor principale, operațiunilor structurale și operațiunilor de reglaj fin.

28. Banca Națională acordă băncilor credite în moneda națională în condiţii stabilite periodic de aceasta și garantate cu activele eligibile indicate la art.18 alin.(1) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.
(Pct. 28 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)
(Pct.28 modificat prin HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare 25.10.2016)

29. Banca Națională va proceda la acordarea creditului după constituirea garanției de către participant.

30. Valoarea activelor eligibile depuse ca garanție trebuie să acopere pe deplin creditul acordat, dobînda și alte plăți aferente.

31. Banca Naţională determină valoarea activelor acceptate ca garanție atît la momentul acordării creditelor, cît şi pe perioada utilizării acestora în conformitate cu Normele cu privire la modul de determinare a valorii activelor acceptate de Banca Naţională ca garanţii la acordarea creditelor băncilor, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.263 din 3 decembrie 2009. Extrasul din aceste Norme este publicat pe pagina-web oficială a Băncii Naționale.
(Pct. 31 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

32. În cazul creditelor garantate cu VMS, prevederile punctului 22 din prezentul regulament se aplică corespunzător.
(Pct. 33 abrogat prin HCE al BNM nr.165 din 28.06.2017, în vigoare 14.07.2017)

34. Rata dobînzii aplicată la acordarea creditelor garantate este rata dobînzii nominale, cu convenția NUMĂR DE ZILE /365.

Secțiunea 5. Emiterea de certificate ale BNM

35. Certificatele BNM reprezintă titluri de creanță ce consemnează obligația Băncii Naționale față de deținătorii acestor instrumente și pot fi emise în cadrul operațiunilor principale, operațiunilor de reglaj fin și operațiunilor structurale în scopul absorbţiei de lichiditate.

36. Banca Națională emite certificate pe termen de pînă la un an în moneda națională, în formă dematerializată, prin intermediul licitațiilor standard și rapide.

37. Înregistrarea și confirmarea dreptului de proprietate asupra certificatelor BNM se efectuează prin înregistrări în conturi în sistemul Depozitarului central, în conformitate cu regulile acestuia, coordonate cu Banca Națională.
(Pct. 37 în redacția HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

38. Valoarea nominală a unui certificat constituie 1000 lei moldoveneşti. Diferenţa dintre preţul de vînzare şi valoarea nominală reprezintă dobînda plătită deţinătorului la scadenţă. Rata dobînzii aplicată este rata dobînzii nominale, cu convenția NUMĂR DE ZILE/365.

39. Depozitarul central alocă fiecărei emisiuni de certificate un număr de înregistrare de stat (cod unic de identificare ISIN) conform regulilor acestuia, coordonate cu Banca Națională.
(Pct. 39 în redacția HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

40. Certificatele BNM se tranzacţionează pe piaţa secundară, care include totalitatea operaţiunilor de vînzare, de cumpărare şi alte operaţiuni cu certificatele BNM aflate în circulaţie şi negrevate.

41. Operaţiunile pe piaţa secundară cu certificatele BNM se vor efectua de către participanții eligibili şi Fondul de garantare a depozitelor pe parcursul termenului de circulaţie, de la data emiterii certificatelor şi pînă la data limită de tranzacţionare - o zi lucrătoare anterioară datei scadenţei.
(Pct. 41 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

(Pct. 42 abrogat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

43. Activitatea băncilor la prestarea serviciilor de intermediere pentru participarea Fondului de garantare a depozitelor la licitațiile de emitere a certificatelor BNM include următoarele:
1) încheierea contractului de prestare a serviciilor pentru tranzacţiile cu certificatele BNM;
2) recepţionarea, verificarea ordinelor de cumpărare a certificatelor BNM şi transmiterea lor prin intermediul platformei unice de tranzacționare în cadrul ofertei de participare la licitaţie;
3) notificarea executării sau neexecutării ordinelor de cumpărare a certificatelor BNM.

44. Fondul de garantare a depozitelor va comunica Băncii Naţionale denumirea băncii cu care a încheiat contractul de prestare a serviciilor în procesul emiterii certificatelor BNM.

45. Banca nu va solicita de la Fondul de garantare a depozitelor rezervarea mijloacelor băneşti în vederea executării ordinelor de cumpărare a certificatelor BNM. Fondul de garantare a depozitelor asigură disponibilitatea mijloacelor băneşti necesare în contul său curent la Banca Naţională.
(Pct. 45 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

46. Plăţile pentru vînzarea şi răscumpărarea certificatelor BNM se efectuează strict între Banca Naţională şi Fondul de garantare a depozitelor.
(Pct. 46 modificat  prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

Secțiunea 6. Atragerea de depozite la termen

47. Atragerea de depozite la termen se efectuează în moneda națională, numai în scopuri de reglaj fin în vederea absorbției de lichiditate de pe piață.

48. Depozitele atrase de la participanții eligibili sunt la termen (cu scadența maximă pînă la un an) și au o rată fixă a dobînzii.

49. În cazul atragerii de către Banca Națională a depozitelor de la participanții eligibili, rata dobînzii aplicată depozitului este rata dobînzii nominale, calculată pe baza convenției NUMĂR DE ZILE/365. Dobînda se calculează din data înregistrării sumei în contul de depozit al participantului eligibil la Banca Naţională, pînă la data rambursării acesteia. Pentru ziua în care Banca Naţională rambursează participantului eligibil suma depozitului dobînda nu se calculează. Dobînda la depozitele plasate la Banca Naţională se achită concomitent cu rambursarea sumei depozitului participantului eligibil.

50. Atragerea de depozite la termen se desfășoară prin proceduri bilaterale sau prin licitații rapide.

51. Frecvența cu care sunt atrase depozitele este neregulată și scadența acestora este nestandardizată.

52. Mijloacele băneşti ale participanților eligibili plasate în conturile de depozit la Banca Naţională nu constituie rezerve obligatorii.

53. Cedarea drepturilor asupra depozitelor participanților eligibili plasate la Banca Naţională unei terţe persoane nu se admite, iar termenul depozitelor plasate la Banca Naţională nu poate fi prelungit.

Secțiunea 7. Tranzacțiile swap valutar

54. Tranzacțiile swap valutar se efectuează în cadrul operațiunilor de reglaj fin.

55. Condițiile de realizare de către Banca Națională a tranzacțiilor swap valutar pe piața valutară interbancară sunt stabilite în Regulamentul privind efectuarea operațiunilor pe piața valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.8 din 24 ianuarie 2013. 
(Pct. 55 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

 

Capitolul IV
Mijloacele tehnice utilizate pentru desfăşurarea
operaţiunilor de piaţă monetară

56. Operațiunile de piață monetară se efectuează prin intermediul platformei unice de tranzacționare, dacă prezentul regulament nu prevede altfel. Operațiunile de emitere a certificatelor BNM, tranzacțiile repo/reverse repo și tranzacțiile simple se efectuează prin BAS (Bloomberg Auction System), operațiunile de acordare de credite garantate cu active eligibile/atragere de depozite la termen – prin FXGO (Bloomberg Professional Service FX, Precious Metals&Money Market trading platform).
(Pct.56 modificat prin HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare 25.10.2016)

57. Doar Banca Naţională şi participanții eligibili au acces la platforma unică de tranzacționare prin intermediul reprezentanţilor autorizaţi.

58. Participanții eligibili în calitate de utilizatori ai platformei unice de tranzacționare sunt obligaţi:
1) să respecte regulile de utilizare a sistemului;
2) să desemneze şi să asigure înregistrarea în sistem a cel puţin două persoane ca utilizatori cu dreptul de a efectua tranzacţii şi să prezinte la Banca Naţională lista acestor persoane (anexa nr.4), precum şi informația privind modificările intervenite, în cel mai scurt timp;
3) să se asigure că persoanele desemnate sunt instruite să utilizeze  platforma şi o utilizează în modul corespunzător;
4) să anunţe Banca Naţională în timp util despre dificultăţile ce apar în utilizarea platformei unice de tranzacționare.

59. În cazuri excepţionale, ţinînd cont de natura problemelor, momentul declanşării acestora şi de numărul de participanţi la licitaţie care s-au confruntat cu dificultăţi în utilizarea platformei la desfăşurarea licitaţiilor, Banca Naţională poate aplica una din opţiunile alternative după cum urmează:
1) opţiunea A - să prelungească intervalul de timp pentru recepţionarea ofertelor;
2) opţiunea B - să amîne licitaţia pentru ziua următoare.

60. Opţiunea A se aplică în cazul în care au fost depistate erori în derularea operațiunii sau unul sau mai mulţi participanţi la licitaţii informează cu cel puţin 15 minute pînă la ora limită de recepţionare a ofertelor despre imposibilitatea accesării platformei. Banca Naţională poate prelungi timpul de recepţionare a ofertelor cel mult pînă la ora 16:00 ora locală.

61. Opțiunea B poate fi aplicată în cazul în care Banca Naţională decide că problemele apărute la utilizarea platformei nu pot fi soluţionate prin aplicarea opţiunii A.

62. Aplicarea opţiunilor alternative poate include, după caz, şi recepţionarea ofertelor/listelor VMS pe suport hîrtie cu semnătura conducătorului participantului, precum şi utilizarea în paralel a altor mijloace de comunicaţie – e-mail sau fax.
(Pct. 62 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)
(Pct.62 completat prin HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare 25.10.2016)

63. Banca Naţională va informa imediat utilizatorii platformei unice de tranzacționare, prin e-mail și telefon, despre declanşarea opţiunilor alternative şi acţiunile ce urmează a fi întreprinse de către aceştia.
(Pct.63 completat prin HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare 25.10.2016)

(Pct.64 abrogat prin HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare 25.10.2016)

65. În situația în care participantul a transmis ofertele de participare la licitaţii/listele VMS pe suport hîrtie, acesta va prezenta explicaţii în scris Băncii Naţionale, indicînd motivul.
(Pct.65 modificat prin HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare 25.10.2016)

 

Capitolul V
Proceduri de licitație

Secțiunea 1. Prevederi generale

66. Operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei se efectuează, în mod normal, prin intermediul licitațiilor.

67. Licitațiile sunt de două tipuri: licitații standard și licitații rapide. Procedurile pentru licitațiile standard și licitațiile rapide sunt identice, cu excepția intervalului de timp dintre momentul anunțării licitației și momentul începerii recepționării ofertelor, precum și a numărului de participanți.

68. În cazul licitației standard, Banca Națională anunță participanții despre condițiile licitației în ziua lucrătoare premergătoare zilei de desfășurare a  licitației.

69. Operațiunile principale și operațiunile structurale se efectuează prin intermediul licitațiilor standard. Toți participanții eligibili pot participa la licitații standard.

70. Licitațiile rapide se utilizează numai la efectuarea operațiunilor de reglaj fin și se desfășoară într-un interval de timp de 90 de minute din momentul anunțării licitației. 

71. Procedura licitației se execută în următoarele etape operaționale:
1) anunțarea licitației;
2) transmiterea de către participanții eligibili a ofertelor de participare la licitație și, după caz, a listei activelor eligibile disponibile;
3) alocarea în cadrul licitației;
4) notificarea rezultatelor individuale ale alocării;
5) decontarea tranzacțiilor.

72. În scopul determinării sumelor de alocat în cadrul licitaţiilor, Banca Națională poate să creeze o  comisie de licitație.

73. Banca Naţională poate desfăşura licitaţii la rată fixă (adjudecarea volumului) sau la rată variabilă (adjudecarea ratei dobînzii).
În cadrul licitaţiei la rată fixă, Banca Naţională indică în avans rata dobînzii, iar ofertele  participanților vor conţine o singură opţiune pentru suma ce urmează a fi tranzacţionată.
În cadrul licitaţiei la rată variabilă, Banca Naţională poate indica în avans minimul/maximul acceptat pentru rata dobînzii (prețul), iar ofertele participanților vor conţine, pentru fiecare rată a dobînzii/preț, suma ce urmează a fi tranzacţionată. Participanții pot depune oferte în număr nelimitat. Pentru licitațiile de atragere a depozitelor și cele de acordare a creditelor garantate cu active eligibile se acceptă o singură ofertă.    
(Pct.73 modificat prin HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare 25.10.2016)

74. Operațiunile principale se efectuează în conformitate cu un calendar orientativ prestabilit, publicat pe pagina-web oficială a Băncii Naționale. Calendarul se publică înainte de începutul anului pentru care este valabil.

Secțiunea 2. Anunțarea licitației

75. Banca Națională comunică despre desfășurarea și condițiile licitației prin expedierea participanților a anunțului care va cuprinde următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:
1) data licitaţiei;
2) tipul instrumentului care urmează a fi folosit;
3) data începerii operațiunii (data decontării);
4) data scadenței operațiunii / VMS sau a certificatelor BNM;
5) tipul licitației (licitație la rată fixă sau la rată variabilă);
6) metoda de alocare (prețuri multiple sau preț unic);
7) volumul prevăzut pentru operațiune (dacă este cazul);
8) rata dobînzii (în cazul licitației cu rata fixă);
9) minimul/maximul ratei dobînzii/prețului acceptat (dacă este cazul);
10) limita minimă/maximă a ofertei participantului (dacă este cazul);
11) valoarea nominală a unui certificat al BNM;
12) ora limită de recepționare a listei VMS propuse de participant (în cazul tranzacțiilor repo);
13) codul ISIN al emisiunii VMS și al certificatelor BNM (dacă este cazul);
14) ora începerii recepţionării ofertelor;
15) ora limită de recepţionare a ofertelor;
16) activele eligibile pentru garantare şi marja de ajustare a valorii activelor (în cazul acordării de credite);
17) ora limită de anunțare a rezultatelor licitației.
(Pct.75 modificat prin HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare 25.10.2016)

751. În ziua licitației repo/reverse repo, pînă la ora începerii recepționării ofertelor, Banca Națională va pune la dispoziția participanților, prin intermediul Bloomberg Professional Service (NBMC), lista VMS eligibile pentru tranzacțiile în cauză și prețurile de cumpărare/vînzare ale acestora.
(Pct.751 introdus prin HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare 25.10.2016)

Secţiunea 3. Transmiterea de către participanții eligibili a ofertelor
de participare la licitație

76. Participanții vor transmite ofertele în ziua desfășurării licitației, în termenul prevăzut în anunț. 

77. Participanții sunt responsabili de transmiterea ofertelor şi sunt în drept să modifice sau să revoce ofertele transmise cu condiția încadrării în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunțul licitației.
După  ora  limită  de  recepţionare  a  ofertelor  nu  se  admite  modificarea  sau  revocarea  ofertelor transmise, acestea constituind angajamente ferme ale participanților.

78. Ofertele transmise după expirarea termenului de transmitere a ofertelor prevăzut în anunţul licitaţiei nu vor fi validate.
Ofertele ce conţin sume sub suma minimă sau peste suma maximă anunţată de Banca Naţională ori rate ale dobînzii sub rata minimă sau peste rata maximă anunţată nu vor fi validate, dacă aceste elemente sunt specificate în anunţul licitaţiei. În cazul acordării de credite, nu vor fi validate și acele oferte în care sunt propuse pentru garantare alte active eligibile decît cele indicate în anunțul licitației.

79. Suma cumulată a opţiunilor unui participant eligibil nu va putea depăşi suma anunţată de Banca Naţională. În caz  contrar, ofertele acestuia nu vor fi validate.

80. Ofertele transmise de participanți pentru operațiunea respectivă vor conţine:
1) volumul oferit;
2) rata dobînzii / preţul.
În cadrul operațiunilor de emitere a certificatelor BNM, ofertele transmise de participanți în numele Fondului de garantare a depozitelor sunt perfectate în mod separat, iar în rubrica „Denumirea contului (Account name)” se indică codul respectiv al poziției contului (Position account code), atribuit de către Depozitarul central la deschiderea contului de evidență a valorilor mobiliare.
(Pct. 80 modificată prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

81. Ofertele transmise de participanți vor conţine opţiuni pentru ratele dobînzii, care se exprimă în procente și se indică cu două semne după virgulă sau prețuri, care se exprimă în procente către valoarea nominală și se indică cu două semne după virgulă pentru VMS și cu patru semne după virgulă pentru certificatele BNM.

82. Pînă la ora limită indicată în anunțul licitației, în cadrul tranzacțiilor repo, participanții vor pune la dispoziția Băncii Naționale prin intermediul BAS lista VMS propuse care va conţine următoarele elemente:
           1) codul ISIN al VMS;
           2) volumul VMS la valoarea nominală;
           3) rata repo;
           4) prețul de vînzare și prețul de răscumpărare al unei VMS;
           5) volumul VMS la prețul de vînzare și la prețul de răscumpărare.
(Pct.82 în redacția HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare 25.10.2016)

83. La acordarea creditelor garantate cu active eligibile participanții, concomitent cu ofertele de participare, vor expedia la Banca Naţională o confirmare care conține data licitației, lista activelor eligibile disponibile pentru garantare, caracteristicile şi valoarea acestora, precum și alte elemente după caz.

Secţiunea 4. Alocarea în cadrul licitaţiei

84. Pentru licitaţia la rată fixă, în cazul în care suma cumulată a ofertelor depăşeşte suma de alocat de către Banca Naţională, ofertele depuse se onorează în mod proporțional, pe baza raportului dintre suma de alocat şi suma agregată a ofertelor.

85. Pentru licitaţia la rată variabilă onorarea opţiunilor se face crescător sau descrescător, pînă se ajunge la nivelul la care cererea satisface oferta sau la nivelul la care sunt realizate obiectivele de politică monetară ale Băncii Naţionale, după cum urmează:
1) în cazul furnizării de lichiditate (cumpărări definitive de VMS, operaţiuni repo cu VMS şi acordare de credite garantate cu active eligibile): în ordine descrescătoare a ratelor/crescătoare a preţurilor, începînd cu opţiunea care are rata dobînzii cea mai mare/preţul cel mai mic;
2) în cazul absorbţiei de lichiditate (vînzări definitive de VMS, operaţiuni reverse repo cu VMS, emitere de certificate ale BNM, atragere de depozite): în ordine crescătoare a ratelor/descrescătoare a preţurilor, începînd cu opţiunea care are rata dobînzii cea mai mică/preţul cel mai mare.

86. Dacă volumul ofertelor depuse de către participanții eligibili depăşeşte volumul prevăzut pentru operațiune şi la nivelul marginal (minim/maxim) acceptat al ratei dobînzii/prețurilor au fost depuse mai multe oferte, executarea lor se efectuează în mod proporţional, în conformitate cu raportul dintre suma rămasă de alocat și valoarea agregată a ofertelor la rata dobînzii marginale/prețul marginal. 

87. În cazul tranzacționării VMS și emiterii certificatelor BNM, suma alocată fiecărui participant este rotunjită în sensul majorării pînă la cea mai apropiată valoare divizibilă cu valoarea nominală a  unei VMS sau a unui certificat al BNM.

88. Metoda de alocare în cadrul licitațiilor la rata variabilă este metoda ratei multiple/preţului multiplu, care presupune onorarea ofertelor cîştigătoare la nivelul ratelor/preţurilor propuse de către participanţii la licitaţie. La alocarea în cadrul licitațiilor la rată variabilă poate fi aplicată procedura de licitație bazată pe metoda ratei uniforme, conform căreia ofertele tuturor participanților se onorează la rata dobînzii marginală.

(Pct. 89 abrogat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)      
(Pct.89 în redacția HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare 25.10.2016)

Secţiunea 5. Anunţarea rezultatelor licitaţiei

90. După încheierea licitaţiei, în aceeaşi zi, pînă la ora limită de anunţare a rezultatelor licitaţiei,  rezultatele individuale ale alocării în cadrul licitației sunt disponibile participanților prin intermediul platformei unice de tranzacționare. Totodată, aceștia au acces la informaţia despre rezultatele totale ale licitaţiei care, în funcție de tipul operațiunii, include:
1) data licitației;
2) tipul instrumentului;
3) valoarea totală a ofertelor transmise de participanți;
4) numărul  ofertanților/ofertelor transmise;
5) valoarea totală anunțată și cea alocată;
6) rata dobînzii marginale/prețul marginal acceptate și procentul de alocare la rata dobînzii marginale/prețul marginal (în cazul licitațiilor la rata variabilă);
7) rata minimă a ofertei, rata maximă a ofertei și rata medie ponderată/prețul mediu ponderat de alocare (în cazul licitațiilor bazate pe metoda ratei multiple);
8) data începerii operațiunii (data decontării) și data scadenței acesteia.
(Pct.90 modificat prin HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare 25.10.2016)

91. În cazul tranzacției repo/reverse repo, informația privind rezultatele individuale ale alocării în cadrul licitației cu indicarea VMS acceptate de Banca Națională va include:
1) codul ISIN;
2) prețul de cumpărare (vînzare);
3) prețul de răscumpărare;
4) rata repo;
5) volumul tranzacției:
a) la prețul de cumpărare-vînzare;
b) la prețul de răscumpărare;
c) la valoarea nominală.
(Pct.91 modificat prin HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare 25.10.2016)

92. La acordarea creditelor garantate cu active eligibile/acceptarea depozitelor, după determinarea rezultatelor licitației, în aceeași zi, participanților li se expediază o confirmare care include următoarele elemente:
1) denumirea participantului;
2) data încheierii tranzacției;
3) tipul tranzacției;
4) suma creditului/depozitului;
5) moneda creditului/depozitului;
6) data decontării;
7) scadența creditului/depozitului;
8) rata nominală a dobînzii;
9) data plății dobînzii;
10) convenția de calcul.
Concomitent, în cadrul operațiunilor de acordare a creditelor garantate cu active eligibile, Banca Națională expediază participanților confirmarea privind activele eligibile acceptate în calitate de garanție (anexa nr.5).

921. Imediat după încheierea licitației, rezultatele acesteia se transmit de către Banca Națională către Depozitarul central.
(Pct. 921 introdus prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

Secțiunea 6. Decontarea operațunilor de piață monetară

93. Decontarea operaţiunilor de piaţă monetară se efectuează la data decontării, după  punerea la dispoziție a activelor-garanție aferente operațiunii respective de furnizare de lichiditate sau în momentul în care punerea la dispoziție are loc, pe baza principiului livrare contra plată.

94. Operațiunile de piață monetară bazate pe licitații standard se decontează, de regulă, în prima zi lucrătoare care urmează după data licitației, iar operațiunile bazate pe licitații rapide – în ziua licitației. În unele cazuri, din motive de ordin operațional, Banca Națională poate stabili alte date de decontare pentru licitațiile standard și licitațiile rapide.

95. Participanții sunt obligați să asigure pe conturile lor curente la Banca Națională disponibilitatea de mijloace băneşti suficiente pentru efectuarea decontărilor operaţiunilor de absorbție de lichiditate la data decontării, la începutul etapei „Efectuarea plăţilor şi a compensării” a zilei operaţionale a SAPI, conform rezultatelor licitaţiei.

96. În cazul în care data decontării operațiunilor principale de absorbție a lichidității coincide cu data scadenței operațiunii efectuate anterior, participanţii asigură în conturile lor curente la Banca Naţională diferenţa între suma ce trebuie plătită Băncii Naționale și suma ce trebuie plătită de către Banca Națională în aceeași zi operațională.

97. Operaţiunile de procurare a certificatelor BNM de către Fondul de garantare a depozitelor sunt decontate din contul curent al Fondului deschis la Banca Naţională.

98. La data decontării tranzacțiilor de atragere de depozite, Banca Naţională emite, în baza împuternicirii acordate de către participanți ordinele de plată în numele acestora în scopul debitării conturilor lor curente deschise la Banca Națională cu sumele aferente operațiunii efectuate.
Decontarea operațiunilor repo/reverse repo, de emitere a certificatelor BNM și a vânzărilor/cumpărărilor definitive de VMS efectuate cu băncile are loc conform regulilor Depozitarului central, coordonate cu Banca Națională.
(Pct. 98 în redacția HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

99. În ziua decontării, după perceperea mijloacelor băneşti respective, în sistemul Depozitarului central se înregistrează dreptul de proprietate asupra certificatelor BNM emise și VMS tranzacționate definitiv sau în cadrul tranzacțiilor repo/reverse repo.
(Pct. 99 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

100.  În cazul acordării de credite, Banca Națională deschide conturi analitice, informează participanții despre numărul contului la care aceștia trebuie să ramburseze creditul și să transfere dobînda aferentă.

Secţiunea 7. Formule de calcul utilizate în cadrul
operaţiunilor de piaţă monetară

101.  În cadrul licitației la rata variabilă, procentul de alocare proporţională şi suma alocată la preţul minim/rata maximă acceptate se determină în modul următor:

 

 

 

 

unde:
all% - procentul de alocare proporţională;
Va - volumul total alocat;
Vs - volumul agregat al ofertelor executate la preţ mai mare/rata dobînzii mai mică/rata dobînzii mai mare decît preţul marginal acceptat/rata dobînzii marginală acceptată;
Vm - volumul agregat al ofertelor înaintate la preţul marginal acceptat/rata dobînzii marginală acceptată;
Sm - suma alocată ofertei individuale înaintate la preţul marginal acceptat/rata dobînzii marginală acceptată;
Cm - valoarea ofertei individuale înaintate la preţul marginal acceptat/rata dobînzii marginală acceptată.

102. Rata nominală a dobînzii la certificatele BNM se determină după următoarea formulă:

unde:
r - rata nominală anuală a dobînzii (%);
N - valoarea nominală a certificatelor BNM (lei);
Pc - preţul de cumpărare a certificatelor BNM (lei);
t - numărul de zile pînă la scadenţă.

103. Preţul mediu ponderat/rata dobînzii medie ponderată se calculează în modul următor:

 

 

 

unde:
Pmp - preţul mediu ponderat/rata dobînzii medie ponderată (lei);
Pi - preţul /rata dobînzii indicate în oferta i (lei);
Vi - volumul indicat în oferta i (lei);
n - numărul total al ofertelor alocate la licitaţie.

104. Dobînda la depozitele atrase/creditele acordate se calculează după formula:

 

 

unde:
D – suma dobînzii la depozitul atras/creditul acordat;
S – suma depozitului atras/creditului acordat;
Rd – rata dobînzii în procente;
n - termenul operațiunii (zile).

105. Rata dobînzii pentru operațiunile repo/reverse repo (rata repo) este rata anuală a dobînzii folosită la determinarea preţului de răscumpărare şi se determină după următoarea formulă:

 

 

unde:
R - rata dobînzii (rata repo) (%);
Pr - preţul de răscumpărare (lei);
Pc - preţul de cumpărare (vînzare) determinat de Banca Națională, diminuat cu marja de ajustare stabilită de către Banca Națională în cazul operațiunii repo (lei);
t - termenul operațiunii (zile).

106. Preţul de răscumpărare a VMS la scadența tranzacției repo/reverse repo se calculează după formula:

Pr = Pc*(1+R*t/365/100)

unde:
Pr - preţul de răscumpărare;
Pc - preţul de cumpărare (vînzare) determinat şi diminuat cu marja de ajustare stabilită de către Banca Națională;
R - rata dobînzii (repo);
t - termenul operațiunii (zile).

 

Capitolul VI
Proceduri bilaterale

107. Operaţiunile de piaţă monetară pot fi efectuate prin proceduri bilaterale iniţiate de către Banca Naţională în cadrul operațiunilor de reglaj fin și a celor structurale, în funcție de situația creată pe piața monetară. În cadrul acestor proceduri, Banca Națională contactează direct unul sau mai mulți participanți.

108. Frecvența și scadența operațiunilor efectuate prin proceduri bilaterale nu sunt standardizate.

109. În vederea efectuării operaţiunilor de piaţă monetară prin proceduri bilaterale, Banca Naţională va negocia cu participantul, după caz, în prealabil prin telefon, parametrii tranzacţiei:
1) tipul tranzacţiei;
2) termenul tranzacţiei;
3) preţul de cumpărare/vînzare;
4) rata dobînzii;
5) volumul tranzacţiei;
6) data decontării;
7) data scadenţei;
8) lista activelor eligibile acceptate pentru garantare (în cazul acordării de credite).

110. Operațiunile de piață monetară efectuate prin intermediul procedurilor bilaterale se  confirmă similar celor derulate prin intermediul licitațiilor și se decontează la data decontării negociată cu participantul.

111. La acordarea creditelor prin proceduri bilaterale, Banca Națională va încheia cu participantul un contract separat de garanție financiară fără transfer de proprietate.
(Pct.111 modificat prin HCE al BNM nr.165 din 28.06.2017, în vigoare 14.07.2017)

 

Capitolul VII
Stingerea obligaţiilor în cadrul operațiunilor de piață monetară

112. La data scadenței operațiunilor repo/reverse repo și a certificatelor BNM, sistemul Depozitarului central va genera un ordin de transfer, în baza căruia se va emite un ordin de plată de tip livrare contra plată. După primirea confirmării efectuării plații din SAPI, în sistemul Depozitarului central se efectuează transferul valorilor mobiliare între conturile participanților la operațiune.
(Pct. 112 în redacția HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

113. La data scadenţei certificatelor BNM, în conturile curente ale participanților eligibili /contul curent al Fondului de garantare a depozitelor deschise la Banca Națională se transferă valoarea nominală a certificatelor supuse răscumpărării.
(Pct. 113 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

114. La data scadenței tranzacțiilor repo (răscumpărarea VMS de către participanți) și reverse repo (răscumpărarea VMS de către Banca Națională), în contul Băncii Naționale și în conturile curente ale participanților se transferă valoarea (prețul) de răscumpărare a VMS.
(Pct. 114 în redacția HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

115. Achitarea creditului garantat cu active eligibile şi a dobînzii aferente se efectuează de către participantul eligibil prin transferul sumelor respective în contul Băncii Naţionale, în termenele și condițiile prestabilite la  acordarea creditului.

116. La data scadenţei depozitelor, Banca Naţională transferă în conturile curente ale participanților eligibili deschise la Banca Națională sumele depozitelor şi dobînzile aferente.

117. În cazul în care data scadenţei operațiunii de piață monetară este o zi nelucrătoare, răscumpărarea VMS în cadrul tranzacțiilor repo/reverse repo și a certificatelor BNM, precum și rambursarea creditelor/depozitelor are loc în următoarea zi lucrătoare, fără achitarea unei dobînzi suplimentare.

 

Capitolul VIII
Proceduri și măsuri care urmează a fi aplicate în situații de
neîndeplinire a obligațiilor de către participanți/Fondul de garantare a depozitelor

Secțiunea 1. Situații de neîndeplinire a obligațiilor

118. În sensul prezentului regulament, se consideră situații de neîndeplinire a obligațiilor:
1) retragerea de către Banca Națională a licenței băncii de desfășurare a activităților financiare;
2) adoptarea măsurilor de reorganizare sau a altor proceduri similare, avînd drept scop protejarea sau redresarea situației financiare a participantului, precum și evitarea adoptării deciziei indicate la subpct.1);
3) prezentarea la Banca Națională a unei declarații scrise de către participant privind incapacitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile în legătură cu operațiunile de piață monetară;
4) suspendarea sau pierderea calității de participant la SAPI;
5) neasigurarea de către participant a unui volum suficient de active eligibile pentru  garantarea operațiunilor de furnizare de lichiditate;
6) neonorarea de către participant a obligațiilor de livrare a garanțiilor suplimentare   conform prevederilor pct. 22 din regulament;
7) neonorarea de către participant a obligațiilor de plată în cadrul operațiunilor de absorbție de lichiditate;
8) neonorarea de către participant a obligațiilor de plată a prețului de răscumpărare la data scadenței tranzacției repo;
9) neonorarea de către participant a obligațiilor de livrare a VMS la data scadenței tranzacției reverse repo;
10) nerambursarea de către participant în termenele stabilite a creditului acordat de Banca Națională;
11) orice alt eveniment iminent sau existent, a cărui producere poate amenința îndeplinirea de către participant a obligațiilor care îi revin în temeiul acordului de participare la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale.

119.  La apariția situației indicate la pct.118 subpct.1), Banca Națională va rezilia și va sista toate operațiunile de piață monetară în derulare cu participantul respectiv fără nicio notificare prealabilă. Banca Națională poate, de asemenea, rezilia și sista toate operațiunile de piață monetară în curs de desfășurare la apariția situațiilor indicate la pct.118 subpct.2)-3), fără notificarea participantului. În situațiile indicate la pct.118 subpct.5) și 7), Banca Națională poate anula tranzacția respectivă fără notificarea participantului, cu aplicarea sancțiunilor pecuniare prevăzute în acordul de participare la operațiunile de piață monetară.
În situațiile indicate la pct.118 subpct.4), 6) și 8)-11), Banca Națională poate rezilia și sista toate operațiunile în curs de desfășurare prin expedierea participantului respectiv a unei notificări scrise. Banca Națională poate oferi participantului, la discreția sa, un termen de pînă la 3 zile lucrătoare pentru îndeplinirea de către acesta a obligațiilor sale.

120.  Participantul este obligat să notifice Banca Națională despre apariția oricărei situații de neîndeplinire a obligațiilor indicate la pct.118 subpct.8)-11) în ziua în care acest fapt i-a devenit cunoscut.

121.  Cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel, toate notificările impuse sau prevăzute în temeiul prezentului regulament se transmit participantului în scris.

Secțiunea 2. Măsuri aplicate de Banca Națională
în situații de neîndeplinire a obligațiilor

122. La apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor de către participant, astfel cum acestea sunt definite la pct.118, Banca Națională poate:
1) suspenda sau limita participarea acestuia la operațiunile de piață monetară pe o perioadă de pînă la 30 de zile de la data la care a fost constatată situația de neîndeplinire a obligațiilor;
2) rezilia unilateral acordul de participare la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei;
3) sista toate tranzacțiile în curs de desfășurare;
4) solicita recuperarea anticipată a creanțelor sale care nu au ajuns încă la scadență sau care sunt condiționate;
5) utiliza depozitele participantului la Banca Națională pentru compensarea creanțelor sale față de acest participant;
6) suspenda îndeplinirea obligațiilor sale față de participant pînă la îndeplinirea obligațiilor acestuia față de Banca Națională;
7) exercita dreptul său preferențial și necondiționat de a satisface fiecare cerință a sa ajunsă la termen în conformitate cu prevederile art.70 alin.(2) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
8) executa garanția financiară în conformitate cu prevederile pct.123;
9) după caz, aplica sancțiuni pecuniare în modul prevăzut de acordurile încheiate cu participanții eligibili/Fondul de garantare a depozitelor.
(Pct. 122 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

123.  Banca Națională este în drept să execute garanția financiară în una din următoarele modalități:
1) în cazul mijloacelor bănești, prin compensarea acestora cu valoarea obligațiilor financiare garantate sau prin reținerea mijloacelor bănești în vederea stingerii respectivelor obligații;
2) în cazul VMS și a certificatelor BNM, prin vînzarea sau însușirea acestora și prin compensarea valorii lor cu valoarea obligațiilor financiare garantate ori prin reținerea lor în vederea stingerii acestor obligații. Executarea garanției financiare prin însușire se va efectua cu respectarea prevederilor art. 9 alin.(1) din Legea nr.184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară.
(Pct. 123 modificat prin HCE al BNM nr.171 din 19.07.2018, în vigoare 31.07.2018)

124.  Executarea prin vînzare a garanțiilor în formă de VMS în cadrul tranzacțiilor repo și operațiunilor de acordare a creditelor se efectuează în cadrul licitațiilor desfășurate conform prevederilor prezentului regulament, în volum integral sau parțial, cu notificarea băncii debitoare.

125.  La licitațiile de vînzare a activelor garanție sunt acceptate toate băncile, cu excepția băncilor care au credite expirate și a celor care nu au răscumpărat VMS în cadrul tranzacției repo.

126.  Banca Națională utilizează veniturile din produsul vînzării activelor garanție în contul plății penalităților, apoi a datoriei la dobînzi și după aceea a creanțelor proprii.

127.  Banca Națională poate beneficia de clauza de compensare cu exigibilitate imediată în cadrul tranzacțiilor repo/reverse repo la apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor menționate la pct.118.

128.  Banca Națională poate să nu admită Fondul de garantare a depozitelor la una sau mai multe licitații ulterioare, în cazul neonorării obligațiilor de plată pentru certificatele BNM procurate.

Secțiunea 3. Clauza de compensare cu exigibilitate imediată
în cadrul tranzacțiilor repo/reverse repo

129.  La apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor menționate la pct.118, Banca Națională este în drept să sisteze și să rezilieze toate tranzacțiile repo/reverse repo în curs de desfășurare.

130.  În vederea realizării compensării, la apariția unei situații de neîndeplinire a obligațiilor,  Banca Națională va aplica următoarele dispoziții:
1) data răscumpărării pentru fiecare tranzacție repo/reverse repo se consideră imediat scadentă și orice VMS sau mijloacele financiare suplimentare pentru realizarea apelului în marjă vor fi livrate imediat, astfel încît executarea obligațiilor respective ale părților cu privire la livrarea VMS și plata prețului de răscumpărare pentru VMS răscumpărate se realizează numai în conformitate cu subpct. 2) – 3);
2) valoarea VMS răscumpărate și a celor care urmează a fi transferate pentru asigurarea marjei și prețul de răscumpărare care trebuie plătit de fiecare parte se stabilește de Banca Națională pentru toate tranzacțiile la data de răscumpărare;
3) în baza sumelor stabilite conform subpct.2) Banca Națională va calcula sumele datorate de fiecare parte celeilalte părți la data de răscumpărare. Sumele datorate de o parte se compensează cu sumele datorate de cealaltă parte, astfel încît doar suma netă egală cu diferența acestor datorii urmează a fi plătită în următoarea zi lucrătoare de partea a cărei creanță are valoare mai mică.
(Capitolul VIII în redacția  HCE al BNM nr.165 din 28.06.2017, în vigoare 14.07.2017)
(Capitolul VIII modificat prin HCE al BNM nr.249 din 22.09.2016, în vigoare din 25.10.2016)

 

Anexe:        PDF        DOC