• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

  • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606;

  • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

    A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.03.2018

Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin HCA al BNM nr.51 din 05.03.2009

 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.57-58 din 20.03.2009, art.251

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
Vitalie Pîrlog
nr.665 din 16 martie 2009

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA nr.51
din 5 martie 2009

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea unor operaţiuni valutare
de către Banca Naţională a Moldovei

În temeiul art.11 şi 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

I. Se aprobă Regulamentul privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei (se anexează).

II. Se abrogă Instrucţiunea privind efectuarea transferului de capital sub formă de investiţii, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.186 din 29 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.285), cu modificările şi completările ulterioare.

III. Instrucţiunea privind transferarea din Republica Moldova a mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.184 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.426), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Din punctul 1.2, litera b) se exclude.
2. Capitolul III se exclude.
3. În anexa nr.1 la Instrucţiune:
1) secţiunea I:
a) din denumirea secţiunii, textul „/Banca Naţională a Moldovei” se exclude;
b) punctele 1, 2 şi 6 se exclud;
c) din punctul 7, textul „/obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei” se exclude;
2) secţiunea II:
a) în denumirea secţiunii, textul „la punctele 1 - 7 din” se înlocuieşte cu cuvîntul „în”;
b) punctul 1 va avea următorul cuprins:
„1. Documentul indicat la punctul 5 se prezintă şi se păstrează la banca licenţiată în original.”;
c) la punctul 2:
- în prima propoziţie, textul „2 - 4 şi 6 - 7” se înlocuieşte cu textul „3, 4 şi 7”, iar textul „/Banca Naţională a Moldovei” se exclude;
- din propoziţia a doua, textele „/Băncii Naţionale a Moldovei” şi „/Banca Naţională a Moldovei” se exclud;
- din propoziţia a treia, textele „ , 6” şi „/Banca Naţională a Moldovei” se exclud.
4. Anexa nr.2 la Instrucţiune se exclude.
(HCA al BNM nr.184 din 13.07.2006 a fost abrogată prin HCA al BNM nr.8 din 28.1.2010)

IV. Rezidenţii, care au depus la Banca Naţională a Moldovei cereri de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea operaţiunilor valutare reglementate de regulamentul indicat la punctul I din prezenta hotărîre şi la data intrării în vigoare a hotărîrii în cauză n-au obţinut autorizaţiile respective ale Băncii Naţionale a Moldovei, sînt obligaţi să se conformeze prevederilor regulamentului menţionat.

V. Autorizaţiile valabile, care au fost eliberate rezidenţilor de către Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), conform instrucţiunilor indicate în punctele II şi III din prezenta hotărîre şi în mod individual în baza Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13 ianuarie 1994, proces-verbal nr.2 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.75), cu modificările şi completările ulterioare, pentru operaţiunile valutare, efectuarea cărora conform legii în cauză nu necesită autorizare, îşi pierd valabilitatea la data intrării în vigoare a legii nominalizate.

VI. Rezidenţii care deţin autorizaţii valabile, eliberate de către Banca Naţională a Moldovei pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), conform instrucţiunilor indicate la punctele II şi III din prezenta hotărîre şi în mod individual în baza Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13 ianuarie 1994, proces-verbal nr.2 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.75), cu modificările şi completările ulterioare, urmează să prezinte la Banca Naţională a Moldovei rapoartele în corespundere cu prevederile regulamentului indicat la punctul I din prezenta hotărîre, începînd cu luna gestionară în care hotărîrea în cauză intră în vigoare.

Preşedintele
Consiliului de administraţie

Leonid Talmaci

 

Anexă
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.51 din 5 martie 2009

Regulament
privind autorizarea unor operaţiuni valutare
de către Banca Naţională a Moldovei

Modificat şi completat prin:

HCA al BNM nr.9 din 28.01.2010, MO al R. Moldova nr.41-43 din 26.03.2010, art.178;
HCA al BNM nr.201 din 17.10.2013, MO al R. Moldova nr.297-303 din 20.12.2013, art.1875;
HCE al BNM nr.134 din 24.05.2017, MO al R. Moldova nr.190-200 din 16.06.2017, art.1162;
HCE al BNM nr.30 din 13.02.2018, MO al R. Moldova nr.68-76 din 02.03.2018, art.344.

(Preambulul abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

 

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. În prezentul Regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), denumită în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008. De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:
(Alineatul modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

a) autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii valutare (autorizaţia BNM) - document oficial, eliberat de către Banca Naţională a Moldovei, care permite deţinătorului acestuia de a efectua operaţiunea valutară respectivă;

b) persoane fizice rezidente - persoane fizice specificate la art.3 pct.9) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;

с) persoane fizice nerezidente - persoane fizice specificate la art.3 pct.10) lit.a) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;

d) persoane fizice rezidente care practică o anumită activitate - persoane fizice specificate la art.3 pct.9) lit.b) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;

e) persoane juridice rezidente - rezidenţii specificaţi la art.3 pct.9) lit.c)-g) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;

f) persoane juridice nerezidente - nerezidenţii specificaţi la art.3 pct.10) lit.b)-g) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;

g) solicitant – persoana fizică rezidentă, persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate sau persoana juridică rezidentă care intenţionează să efectueze o operaţiune valutară supusă autorizării şi în acest sens depune la Banca Naţională a Moldovei (personal sau printr-un reprezentant) cererea de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare şi documentele aferente operaţiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei BNM;

h) unitate de drept din străinătate – întreprindere sau organizaţie (cu sau fără statut de persoană juridică), filialele acestora, constituite conform legislaţiei statului străin, precum şi persoană fizică care practică o anumită activitate conform legislaţiei statului străin.

Noţiunile de „cont” şi „prestatori de servicii de plată rezidenţi (prestatori SPR)” au semnificaţiile definite de Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale Moldovei nr.8 din 28 ianuarie 2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.41-43, art.177, (în continuare - Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare).
(Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

2. Prezentul Regulament stabileşte:
a) cerinţele faţă de cererea de eliberare a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare, precum şi lista documentelor care se anexează la cererea în cauză;
b) modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor pentru efectuarea unor operaţiuni valutare;
c) cerinţele privind informarea despre modificarea datelor din documentele anexate la cererea de eliberare a autorizaţiei;
d) modul de efectuare a plăţilor /transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare autorizate;
e) modul de raportare la Banca Naţională a Moldovei a operaţiunilor valutare autorizate.

3. Prezentul Regulament se aplică asupra rezidenţilor care efectuează următoarele operaţiuni valutare supuse autorizării conform Legii nr.62-XVI din 21.03.2008:
a) operaţiuni cu instrumente financiare străine în cazurile stipulate la art.9 alin.(6) – (10) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
b) operaţiuni ce ţin de acordarea de către persoana fizică rezidentă în favoarea persoanei fizice /juridice nerezidente a unei donaţii în sumă ce depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor), cu excepția cazului specificat la art.16 alin.(21) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008
c) operaţiuni ce ţin de acordarea de către persoana juridică rezidentă şi persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate în favoarea persoanei fizice /juridice nerezidente a unei donaţii în sumă ce depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor), cu excepția cazului specificat la art.16 alin.(21) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
d) operaţiuni ce ţin de efectuarea transferurilor de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a mijloacelor băneşti necesare pentru prestarea de către nerezidenţi a serviciilor (neincluse la art.13 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008) – în cazurile în care transferurile menţionate urmează a fi efectuate pînă la încheierea tranzacţiilor pentru realizarea cărora sînt destinate aceste mijloace băneşti și suma operațiunii depășește 10000 de euro (sau echivalentul lor);
e) operaţiuni ce ţin de efectuarea de către rezidenţi a plăţilor /transferurilor din Republica Moldova în străinătate în favoarea rezidenţilor conform prevederilor art.23 alin.(5) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
f) operaţiuni de schimb valutar ale rezidenţilor în străinătate conform prevederilor art.38 din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.
(Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

4. Operaţiunile specificate la pct.3 din prezentul Regulament pot fi realizate numai după obţinerea de la Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare respective.

5. Autorizarea operaţiunilor valutare nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a unor obligaţiuni aferente acestor operaţiuni.

51. Autorizarea operațiunilor valutare de către Banca Națională a Moldovei nu exonerează prestatorii de servicii de plată rezidenți (în continuare - prestatorii SPR), prin intermediul cărora se realizează operațiunea valutară autorizată, de la aplicarea măsurilor conform cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
(Pct.51 în redacția Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)
(Pct.51 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)
(Pct. 51 introdus prin Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

6. Responsabilitatea pentru corespunderea operaţiunii valutare cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova o poartă solicitantul.

7. Responsabilitatea pentru semnarea documentelor (întocmite şi prezentate de persoana juridică rezidentă la Banca Naţională a Moldovei) de către persoana împuternicită cu acest drept conform actelor de constituire a rezidentului şi legislaţiei Republicii Moldova o poartă persoana juridică respectivă.

71. În cazul în care solicitantul intenţionează să obţină autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii valutare indicate la pct.3 lit.e) din prezentul Regulament în cadrul căreia plata /transferul se va efectua în favoarea persoanei fizice rezidente care se află în străinătate, responsabilitatea pentru faptul că plata /transferul se va efectua în favoarea persoanei fizice rezidente menţionate o poartă solicitantul.
(Pct. 71 introdus prin Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

8. Banca Naţională a Moldovei ţine într-un registru special evidenţa autorizaţiilor pentru efectuarea operaţiunilor valutare eliberate rezidenţilor.

 

Capitolul II. Procesul de autorizare de către Banca Naţională a Moldovei
a operaţiunilor valutare

Secţiunea 1. Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei BNM

9. În vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunilor valutare specificate la pct.3 din prezentul Regulament, solicitantul prezintă la Banca Naţională a Moldovei o cerere de eliberare a autorizaţiei întocmită conform cerinţelor indicate în anexa nr.1 la prezentul Regulament, la care se anexează:
a) documentele ce identifică solicitantul (nu se aplică în cazul băncii licenţiate şi prestatorului SPR nebancar care deţine licenţa eliberată de Banca Naţională a Moldovei);
b) documentele aferente operaţiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei BNM.
(Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

10. Documentele ce identifică solicitantul sînt documentele indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament, care se prezintă după cum urmează:
a) pentru persoana juridică rezidentă - documentele indicate la pct.1-3;
b) pentru persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate - documentele indicate la pct.4-6;
c) pentru persoana fizică rezidentă - documentul indicat la pct.6.

11. Documentele aferente operaţiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei BNM sînt documentele indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament care, în funcţie de tipul operaţiunii valutare, se prezintă după cum urmează:

1) pentru operaţiunile cu instrumente financiare străine, indicate la pct.3 lit.a) din prezentul Regulament, în particular pentru:
a) operaţiunile ce ţin de cumpărarea acţiunilor sau a altor valori mobiliare de natură participativă ce constituie mai puţin de 10% din capitalul social sau din numărul de acţiuni sau de alte valori mobiliare de natură participativă cu drept de vot al unităţii de drept ce se constituie în străinătate - documentele indicate la pct.7, 8 şi 16;
b) operaţiunile ce ţin de cumpărarea acţiunilor sau a altor valori mobiliare de natură participativă ce constituie mai puţin de 10% din capitalul social sau din numărul de acţiuni sau de alte valori mobiliare de natură participativă cu drept de vot al unităţii de drept existente  în străinătate - documentele indicate la pct.8, 9 şi 16;
c) operaţiunile ce ţin de cumpărarea unităţilor organismelor de plasament colectiv nerezidente - documentele indicate la pct.11 şi 16;
d) operaţiunile ce ţin de cumpărarea valorilor mobiliare de stat emise sau garantate de guvernele statelor străine (în continuare - valori mobiliare de stat străine) - documentele indicate la pct.10 şi 16;
e) operaţiunile ce ţin de cumpărarea instrumentelor financiare străine, altele decît cele menţionate la lit.a) – d) ale prezentului subpunct - documentele indicate la pct.11 şi 16;

2) pentru operaţiunile, indicate la pct.3 lit.b) şi c) din prezentul Regulament, ce ţin de acordarea de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a donaţiilor - documentele indicate la pct.12, 151 şi 16;

3) pentru operaţiunile, indicate la pct.3 lit.d) din prezentul Regulament, ce ţin de efectuarea transferurilor de către rezidenţi în favoarea nerezidenţilor a mijloacelor băneşti - documentele indicate la pct.13 şi 16;

4) pentru operaţiunile, indicate la pct.3 lit.e) din prezentul Regulament, ce ţin de efectuarea de către rezidenţi a plăţilor /transferurilor în străinătate în favoarea rezidenţilor - documentele indicate la pct.14, pct.152  şi 16;

5) pentru operaţiuni de schimb valutar în străinătate ale rezidenţilor, indicate la pct.3 lit.f)  din prezentul Regulament - documentele indicate la pct.15 şi 16.
(Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)
(Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

 

Secţiunea a 2-a. Examinarea de către Banca Naţională a Moldovei
a cererii de eliberare a autorizaţiei

12. Banca Naţională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizaţiei sau referitor la refuzul autorizării în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de eliberare a autorizaţiei, în condițiile prezentului Regulament.
(Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

121. În cazul în care solicitantul este prestatorul SPR, cererea de eliberare a autorizaţiei şi documentele anexate, de asemenea, se examinează din punctul de vedere al implicării prestatorului SPR în riscuri excesive aferente activităţii desfăşurate. În acest caz, Banca Naţională a Moldovei poate autoriza operaţiunea valutară respectivă, dacă s-a constatat că în urma autorizării operaţiunii valutare pentru care se solicită autorizaţia BNM, prestatorul SPR nu se va angaja în operaţiuni riscante sau dubioase.
(Pct.121 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)
(Pct.121 introdus prin Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

13. Banca Naţională a Moldovei este în drept să autorizeze operaţiunea valutară sau să refuze autorizarea, ţinînd cont de obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei stipulat în Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, de condiţiile curente ale pieţei monetare, de credit şi valutare, de situaţia balanţei de plăţi a Republicii Moldova, de prevederile legislaţiei Republicii Moldova.

14. Drept temeiuri pentru refuzul de a elibera autorizaţia BNM servesc, de asemenea:
a) neprezentarea setului integral de documente conform prevederilor prezentului Regulament;
b) necorespunderea documentelor prezentate cu cerinţele prezentului Regulament;
c) aplicarea de către Banca Naţionala a Moldovei faţă de solicitant – prestatorul SPR – a măsurilor de remediere aferente operaţiunii valutare pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei BNM;
d) prezentarea de documente ce conţin informaţii neautentice/incomplete sau contradictorii;
e) neîncadrarea solicitantului în condiţiile de autorizare.
f) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau al activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
(Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)
(Pct.14 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

15. În cazul refuzului de a elibera autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii valutare, Banca Naţională a Moldovei comunică în scris solicitantului despre acest fapt, indicînd motivul refuzului.

16. Banca Naţională a Moldovei examinează cererea repetată de eliberare a autorizaţiei, ţinînd cont de motivele refuzului şi verificînd înlăturarea acestora de către rezident (dacă aceasta depinde de rezident).

17. Autorizarea operaţiunii valutare se efectuează prin eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiei corespunzătoare, pe versoul căreia în scopul efectuării menţiunilor respective, se tipăreşte textul expus în anexa nr.3 la prezentul Regulament.

18. Dacă altceva nu este indicat în autorizaţia BNM, aceasta este valabilă pînă la transferarea sumei totale a mijloacelor băneşti indicate în autorizaţia BNM.

19. Eliberarea autorizaţiei BNM se efectuează contra semnătură în registrul menţionat la pct.8 din prezentul Regulament.

 

Secţiunea a 3-a. Informarea despre modificarea datelor conţinute în documentele
prezentate pentru obţinerea autorizaţiei BNM

20. În cazul în care după data obţinerii autorizaţiei BNM au survenit modificări /completări în documentele prezentate de către rezident şi /sau au fost semnate documente noi care modifică datele aferente operaţiunii valutare autorizate, rezidentul este obligat în termen de 10 zile lucrătoare de la data modificării /completării:
a) să prezinte o cerere de eliberare a unui amendament la autorizaţia BNM (conform formularului din anexa nr.4 la prezentul Regulament), anexînd originalul autorizaţiei BNM şi documentele respective - în cazul modificărilor şi /sau completărilor care conduс la modificarea datelor din autorizaţia BNM;
b) să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre modificările /completările efectuate, cu anexarea documentelor respective – în cazul modificărilor şi /sau completărilor  altor date.

21. Cererea de eliberare a amendamentului la autorizaţia BNM se semnează de către rezident (persoana împuternicită a rezidentului).
(Pct.21 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

22. În cazul prezentării cererii de eliberare a unui amendament la autorizaţia BNM se aplică prevederile pct.12-16 din prezentul Regulament.

23. Ca rezultat al acceptării modificărilor şi /sau completărilor, Banca Naţională a Moldovei eliberează un amendament la autorizaţia respectivă, care este parte integrantă a autorizaţiei BNM.

24. Pe versoul autorizaţiei BNM persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei indică numărul de ordine şi data eliberării amendamentului.

25. Eliberarea amendamentului la autorizaţia BNM se efectuează contra semnătură în registrul menţionat la pct.8 din prezentul Regulament.

 

Capitolul III. Modul de efectuare a plăţilor /transferurilor
în cadrul operaţiunilor valutare autorizate

Secţiunea 1. Prevederi generale

26. Prezentul capitol reglementează particularităţile aferente efectuării de către rezidenţi a plăţilor şi transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare autorizate menţionate la pct.3 din prezentul Regulament, în special cerinţele faţă de autorizaţiile BNM care se prezintă la prestatorii SPR şi acţiunile de rigoare ale prestatorilor SPR.
(Pct.26 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Pct.27 și 28 abrogate prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

29. Plăţile /transferurile reglementate de prezentul capitol se efectuează în conformitate cu prevederile corespunzătoare aferente plăţilor şi transferurilor din Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare, precum şi conform prevederilor prezentului capitol.
(Pct.29 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

291. În cazul în care operaţiunile valutare autorizate se efectuează cu utilizarea instrumentelor de plată (definite astfel conform Legii nr.114 din 18.05.2012) şi, în funcţie de specificul instrumentului de plată utilizat sau în funcţie de modalitatea de utilizare a acestuia, la momentul efectuării operaţiunii valutare autorizate nu este posibilă prezentarea la prestatorul SPR a autorizaţiei BNM şi a documentelor justificative, prestatorul SPR în cauză va aplica reglementările sale interne. În cazul dat prestatorul SPR trebuie să aibă dovezi că rezidentul care efectuează operaţiunea valutară deţine autorizaţia BNM respectivă şi că plata /transferul se efectuează conform cerinţelor autorizaţiei în cauză.
(Pct.291 introdus prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

292. Reglementările interne indicate la pct.291 vor stabili acţiunile /termenele /procedurile /modalităţile de verificare care urmează a fi îndeplinite /executate de către prestatorul SPR şi /sau clienţii acestuia, în vederea asigurării respectării prevederilor legislaţiei valutare, inclusiv a cerinţelor autorizaţiilor BNM.
(Pct.292 introdus prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

 

Secţiunea a 2-a. Cerinţele faţă de autorizaţiile BNM care se prezintă la prestatorii SPR
şi acţiunile de rigoare ale prestatorilor SPR
(denumirea secțiunii a 2-a modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

30. Autorizaţiile BNM în baza cărora se efectuează plăţile /transferurile în cadrul operaţiunilor valutare autorizate se prezintă la prestatorul SPR în original. În cazul în care Banca Naţională a Moldovei a eliberat amendamente la autorizaţie, acestea se prezintă în original împreună cu autorizaţia BNM.
(Pct.30 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

31. Autorizaţia BNM se prezintă la prestatorul SPR la momentul efectuării plăţii /transferului în cadrul operaţiunii valutare respective, cu excepţia cazului prevăzut la pct.291  din prezentul Regulament.
(Pct.31 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Pct.32 abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

33. În cazul în care în autorizaţia BNM este indicată o monedă (care este specificată în documentele justificative), iar plata /transferul se efectuează într-o altă monedă, pentru determinarea echivalentului în altă monedă se aplică cursul valutar conform prevederilor pct.15 din Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.

34. Datele din documentele justificative aferente operaţiunii valutare autorizate trebuie să corespundă cu datele din autorizaţia BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există). În cazul necorespunderii acestor date, la prestatorul SPR se prezintă amendamentul la autorizaţia BNM, care va conţine modificările /completările respective.
(Pct.34 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Pct.35 abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

36. Originalul autorizaţiei BNM /amendamentului la aceasta se restituie clientului. Fotocopiile acestor documente, autentificate de către persoana responsabilă a prestatorului SPR se păstrează la prestatorul SPR conform reglementărilor interne stabilite de către acest prestator SPR în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova.
(Pct.36 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

37. Prestatorii SPR, prin intermediul cărora se efectuează plăţile /transferurile în cadrul operaţiunilor valutare autorizate, sînt obligaţi să verifice:
a) existenţa în solicitarea clientului a numărului şi a datei autorizaţiei BNM;
b) corespunderea datelor indicate în autorizaţia BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) cu datele indicate în documentele justificative aferente operaţiunii valutare autorizate (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);
c) corespunderea datelor indicate în solicitarea clientului cu datele indicate în autorizaţia BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) şi în documentele justificative aferente operaţiunii valutare autorizate (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există);
d) dacă suma indicată în solicitarea clientului nu depăşeşte suma indicată în autorizaţia BNM (luînd în considerare amendamentele la aceasta, dacă există) şi în documentele justificative aferente operaţiunii valutare autorizate (luînd în considerare documentele de modificare, dacă există) – în cazul în care conform Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare documentul justificativ urmează să conţină date despre suma plăţii /transferului.
(Pct.37 modificat prin Hot.BNM nr.134 din 24.05.2017)
(Pct.37 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Pct.38 abrogat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

 

Secţiunea a 3-a. Particularităţile efectuării de către prestatorii SPR
a plăţilor /transferurilor în cadrul operaţiunilor valutare autorizate
(denumirea secțiunii a 3-a modificată prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

39. Prestatorul SPR care efectuează plata /transferul în cadrul operaţiunii valutare autorizate proprii trebuie să dispună, la momentul efectuării plăţii /transferului respectiv, de originalul autorizaţiei BNM şi, după caz, de originalele amendamentelor la aceasta.
(Pct.39 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

40. În cazul efectuării de către prestatorul SPR a operaţiunii valutare autorizate proprii se aplică, respectiv, prevederile pct.33, 34 şi 37 lit.b) – d) din prezentul Regulament.
(Pct.40 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

401. Originalele autorizaţiilor BNM (inclusiv ale amendamentelor la acestea, dacă există) se păstrează la prestatorul SPR conform reglementărilor interne stabilite de către acest prestator SPR în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova.
(Pct.401 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

402. În cazul efectuării de către prestatorul SPR a operaţiunii valutare autorizate proprii prin contul său deschis la alt prestator SPR, autorizaţia BNM urmează a fi prezentată la prestatorul SPR în care este deschis contul. În acest caz se aplică, respectiv, prevederile pct.30-37 din prezentul Regulament.
(Pct.402 modificat prin Hot.BNM nr.201 din 17.10.2013)

(Capitolul III în redacţia Hot. BNM nr.9 din 28.01.2010)

 

Capitolul IV. Raportarea la Banca Naţională a Moldovei
a operaţiunilor valutare autorizate

41. Rezidentul care a obţinut autorizaţia BNM este obligat să raporteze la Banca Naţională a Moldovei operaţiunea valutară autorizată, prin prezentarea Raportului privind efectuarea operaţiunii valutare autorizate (în continuare - Raport), întocmit conform formularului şi modului de completare a acestuia, indicate în anexa nr.5 din prezentul Regulament.

42. Raportarea operaţiunilor valutare autorizate se efectuează după cum urmează:
a) dacă operaţiunile supuse raportării se efectuează lunar, Raportul se prezintă lunar cel tîrziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna gestionară;
b) dacă operaţiunile supuse raportării se efectuează cu o periodicitate mai mare de o lună sau cu o periodicitate neregulată, Raportul se prezintă cel tîrziu la data de 15 a lunii ce urmează după luna în care au fost efectuate operaţiunile respective.

43. În funcţie de specificul operaţiunii valutare autorizate şi cerinţelor stipulate în autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii valutare, Banca Naţională a Moldovei, de asemenea, poate prevedea în autorizaţia eliberată prezentarea de către rezident în cadrul Raportului a informaţiei, conţinutul căreia se stabileşte în funcţie de specificul operaţiunii valutare autorizate. Informaţia respectivă este parte componentă a Raportului.

44. Rezidentul este obligat să anexeze la Raport fotocopiile următoarelor documente, care rămîn la Banca Naţională a Moldovei:
a) documentelor (de exemplu, ordinul de plată) care confirmă operaţiunile reflectate în partea standardizată a Raportului în cauză;
b) documentelor bancare, contractelor şi /sau altor documente care confirmă datele reflectate în informaţia menţionată în pct.43 din prezentul Regulament (se anexează dacă prezentarea acestei informaţii este prevăzută în autorizaţia BNM).

45. Corespunderea fotocopiilor documentelor menţionate la pct.44 din prezentul Regulament cu originalele acestora se certifică de către rezident. Certificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul.”.
În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea în cauză se certifică prin semnătura administratorului (persoanei împuternicite de acesta). În cazul persoanei fizice rezidente care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea respectivă se certifică prin semnătura persoanei fizice respective.
(Pct.45 modificat prin Hot.BNM nr.30 din 13.02.2018)

 

Anexe:     ____DOC     ____PDF