• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.11.2013

Norme metodologice de compilare a sintezei monetare

I. Structura de bază, concepţii şi definiţii

Baza metodologică de compilare a sintezei monetare este conformă cu standardele analitice de prezentare a datelor în statistica monetară şi financiară ale Fondului Monetar Internațional (FMI), și anume  în concordanță cu concepţiile, definiţiile şi clasificările internaţionale recomandate în Manualul privind statistica monetară şi financiară (MFSM a. 2000), precum şi în Ghidul de compilare a datelor în statistica monetară şi financiară  (CGMFS a. 2008).

Sinteza monetară se completează în baza datelor evidenţei contabile analitice la sfârşitul perioadei gestionare şi corespunde cu conturile bilanţului contabil al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) şi  al băncilor. Conturile bilanţiere sunt grupate după criteriul de rezidenţă, instrumente financiare, sector şi monedă.

Datele statistice monetare şi financiare se bazează pe clasificarea tranzacţiilor după principiul de rezidenţă a participanţilor la tranzacţii. În general, în conformitate cu concepţiile internaţionale adoptate, criteriul de rezidenţă se bazează pe definiţia de “centru al interesului economic” al participantului în circuitul economic.

Creditele şi depozitele rezidenţilor sunt clasificate conform principiului de divizare pe sectoare. În scopul analizei statistice şi economice clasificarea sectoarelor economiei Moldovei se face în baza divizării sectoarelor conform activităţii primare în următoarele sectoare:

 • Sectorul  societăţilor  financiare ;
 • Sectorul administraţiei publice ;
 • Sectorul societăţilor nefinanciare;
 • Alte sectoare rezidente.

Sectorul societăţilor financiare include instituţiile financiare, precum şi organizaţiile mediului  financiar  nebancar  rezidente, a căror principală activitate este intermedierea financiară sau o altă  activitate financiară auxiliară şi constă din următoarele subsectoare:

 1. Banca Naţională a Moldovei
 2. Băncile şi alte instituţii financiare;                                                      
 3. Mediul financiar nebancar cuprinde societăţile de asigurare, fonduri nestatale de pensii, alţi intermediari financiari şi unităţi financiare auxiliare:
 • la societăţi de asigurare se atribuie organizaţii a căror activitate constă, în principal, în oferirea, negocierea şi încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea  de prime, lichidarea de daune, efectuarea de acţiuni de regres şi recuperare.
 • fonduri nestatale de pensii sunt organizaţii necomerciale care se ocupă cu colectarea şi evidenţa contribuţiilor financiare depuse benevol de persoanele fizice sau  juridice fie în numele acestora şi care asigură sporirea acestor  mijloace pentru plata pensiei suplimentare.
 • la alţi intermediari financiari se atribuie:
 • organizaţii de microfinanţare - persoane juridice a căror activitate   de  bază o constituie activitatea de prestare a serviciilor de microfinanţare, şi anume  acordare şi gestionarea împrumuturilor, acordarea de garanţii la împrumuturi şi la credite bancare, efectuarea investiţiilor, a participaţiunilor;
 • asociaţii de economii şi împrumut - organizaţii necomerciale cu statut juridic special, constituite benevol de persoane fizice şi juridice, asociate pe principii comune, care acceptă de la membrii săi depuneri de economii, le acordă acestora împrumuturi, precum şi alte servicii financiare, în conformitate cu categoriile licenţelor pe care le deţin;
 • fonduri de investiţii – societăţi pe acţiuni, participanţi profesionişti pe piaţa  valorilor mobiliare care atrag mijloace prin plasarea acţiunilor proprii, exercită sistematic investirea şi reinvestirea mijloacelor atrase în valori mobiliare ale altor rezidenţi şi în care media anuală a valorilor mobiliare ale altor emitenţi în valoarea de bilanţ a activelor totale ale fondurilor de investiţii constituie cel puţin 35 la sută ;
 • companii de leasing financiar – persoane juridice a căror activitate de     bază o constituie finanţarea procurării activelor materiale;
 • unităţi financiare auxiliare – instituţii financiare a căror activitate este legată de  intermedierea financiară, dar care nu activează în calitate de intermediari financiari.

Sectorul administraţiei publice include unităţile instituţionale a căror funcţie principală  este de a produce servicii non-piaţă destinate consumului individual şi obiectiv şi de a  efectua operaţiuni de redistribuire a veniturilor statului. Resursele lor provin din  contribuţiile obligatorii vărsate de unităţile care aparţin altor sectoare instituţionale. Acest sector instituţional se împarte în două subsectoare: 

 1. Organele administraţiei publice centrale;
 2. Organele administraţiei publice locale.

Sectorul societăţilor nefinanciare cuprinde unităţile instituţionale nefinanciare a căror  funcţie o constituie producţia de bunuri şi servicii nefinanciare destinate pieţei şi ale căror  resurse principale provin din vânzarea producţiei. Acest sector include societăţile comerciale, inclusiv filiale, reprezentanţele acestora, precum şi societăţile comerciale afiliate care au ca scop principal producerea, comercializarea mărfurilor şi acordarea de servicii nefinanciare şi constă din două subsectoare:  

 1. Societăţile comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public includ societăţile comerciale, precum şi societăţile comerciale afiliate care sunt controlate de organele administraţiei publice în cazul în care ultimele au dreptul de proprietate de mai mult  de 50 la sută din capitalul societăţilor;
 2. Societăţile comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar privat includ societăţile comerciale a căror a căror pondere mai mare de 50 la sută din capital aparţine sectorului  privat sau capitalului străin.

Alte sectoare rezidente constă din următoarele subsectoare:

1. Gospodării ale populaţiei care cuprind indivizi sau grupuri de indivizi în acelaşi timp  în funcţia lor de consumatori şi, eventual, de întreprinzători. La acest subsector se atribuie:

 • persoanele fizice care grupează persoanele fizice ce locuiesc singure şi    grupuri de  persoane fizice care folosesc aceeaşi locuinţă, consumă în colectiv bunuri şi servicii şi, eventual, produc bunuri şi/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul propriu;
 • persoanele fizice care practică activitate în cadrul asociaţiilor de persoane fără personalitate juridică şi sînt producători de bunuri şi/sau servicii pentru piaţă, şi  anume, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărăneşti, deţinătorii de patentă,  notarii, avocaţii, executorii judiciari etc.;

2. Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei grupează unităţile instituţionale care prestează servicii gratuite pentru gospodării şi ale căror resurse provin din contribuţiile voluntare efectuate de gospodării şi din veniturile din proprietate şi cuprind organizaţiile necomerciale care deservesc gospodăriile populaţiei: sindicatele, partidele politice, cultele religioase, asociaţiile culturale şi sportive etc.

Sistemul de clasificare:

Sinteza monetară prezintă în următoarele două forme agregate:

I. Sinteza monetară pe Banca Naţională a Moldovei

1.Active Externe (Nete)
Activele oficiale de rezerva;
- Rezerve externe;
- Obligaţiuni externe;
Alte  (Active - pasive).

2.Active Interne (Nete)
Creditul intern (Net);
- Cereri faţă de Guvern (nete);
- Cereri faţă de Bănci (nete);
Alte articole (Nete).

3. Baza monetară în sensul larg
- Bani în circulație (M0);
- Rezerve bancare;
  - Rezerve obligatorii;
  - Alte reserve;
- Alte depozite;
- Depunerile BC „overnight”;
- Rezerve obligatorii în valută străină;
- Alte depunerile ale Băncilor

II. Sinteza monetară pe Sistemul bancar

1.Active Externe (Nete)
Activele oficiale de rezerva;
- Rezerve externe;
- Obligaţiuni externe;
Alte  (Active - pasive).

2.Active Interne (Nete)
- Creditul intern (Net);
   - Cereri faţă de Guvern (nete);
   - Cereri faţă de sectorul neguvernamental(nete); 
   - Cereri faţă de sectorul neguvernamental în moneda națională;
     - Cereri de plată faţă de societăţile comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public;
     - Cereri de plată faţă de societăţile comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public;
     - Cereri de plată faţă de mediul financiar nebancar;
     - Cereri de plată faţă de Alte sectoare-rezidente;
   -Cereri faţă de sectorului neguvernamental în valută străină
      -Cereri de plată faţă de societăţile comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public;
      -Cereri de plată faţă de societăţile comerciale nefinanciare cu capitalul majoritar public;
      -Cereri de plată faţă de mediul financiar nebancar;
      -Cereri de plată faţă de Alte sectoare-rezidente
- Alte articole (Nete).
            
3. Masa monetară M3
 - Depozite în valută străină
M2
- Instrumentele pieţei monetare
- Depozite la termen (în moneda naţională)
M1
- Depozite la vedere (în moneda naţională)
M0 - Banii în circulaţie

Activele Externe (Nete) reprezintă diferenţa dintre activele externe şi obligaţiunile externe ale BNM şi ale sistemului bancar. Activele externe ale BNM includ rezervele internaţionale. În ceea ce priveşte activele externe ale sistemului bancar, ele în principal sunt alcătuite din mijloacele în numerar şi documentele de plată alocate în valută străină, cereri de plată faţă de băncile străine nerezidente, hârtiile de valoare ale nerezidenţilor, acţiuni şi alt capital investit în întreprinderile nerezidente. Principala categorie a obligaţiunilor externe sunt obligaţiunile  faţă de băncile străine nerezidente, creditele primite de la nerezidenţi şi organizaţii internaţionale, depunerile unităţilor instituţionale nerezidente.

Creditul intern pe BNM (net) include Cererile faţă Guvern (nete) şi Cererile faţă de bănci (nete).

Creditul intern pe sistemul bancar include Cererile faţă de Guvern,  Cererile faţă de sectorul neguvernamental (în diviziune pe moneda și sector) și Alte articole.

Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (М0) (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în  lei menţinute în conturile corespondente la Banca Naţională a Moldovei şi numerarul în casele băncilor), alte depozitele, depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută  străină, alte depuneri ale Băncilor.

Agregatele monetare reprezintă M0, M1, M2 şi M3.

Banii în circulaţie (M0) reprezintă banii în numerar emişi în circulaţie de către BNM, exclusiv numerarul în casele băncilor şi casa BNM.

Masa monetară:
- M1 se defineşte ca M0 plus depunerile la vedere (în moneda naţională);
- M2 este M1 plus depunerile la termen (în moneda naţională) şi  instrumentele pieţei monetare.
- M3 include M2 şi depunerile în valută străină.

II. Datele cuprinse

Unităţile cuprinse

Sinteza monetară consolidează conturile BNM şi ale băncilor. Doar băncile comerciale sunt autorizate să accepte depozite.

Tranzacţiile cuprinse

Se cuprind toate tipurile de operaţiuni.

Aria geografică cuprinsă

Se cuprind toate băncile din Republica Moldova, în afară băncilor, care activează pe teritoriul Transnistriei.

Unitatea de măsură și modul de diseminare

Sinteza monetară se întocmeşte în milioane lei moldoveneşti şi este disponibilă lunar pe pagina WEB a Băncii Naţionale a Moldovei.

III. Principii de contabilitate

Evidenței contabile în BNM şi în băncile este efectuată conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, în baza metodei calculării. Dobânda calculată către primire şi plată este clasificată, în măsura permisă de datele iniţiale, după sectorul respectiv şi după categoria instrumentului.

Evaluarea instrumentelor financiare: Toate titlurile de valoare pentru comercializare se evaluează la preţul de piaţă. Dobânda aferentă acestor titluri de valoare se calculează lunar.

Evaluarea instrumentelor financiare în valută străină: Stocurile valutare se reevaluează zilnic la cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de BNM.

Provisioanele: Rezervele generale şi specifice (provizioanele) ale BNM şi ale băncilor în sinteza monetară se includ în alte articole.

IV. Caracterul surselor datelor de bază

Datele incluse în Sinteza Monetară a BNM reprezintă o consolidare analitică a balanţei BNM. Datele pentru Sinteza pe sistemul bancar sunt obţinute din rapoartele standardizate, în care conturile sunt diferenţiate după principiile de rezidenţă, valută, instrumente financiare şi divizare pe sectoare. Toate băncile îşi menţin evidenţa contabilă în conformitate cu Planul de Conturi al evidenţei contabile fapt care facilitează colectarea şi clasificarea datelor.

V. Sinteza datelor în practică

Banca Naţională a Moldovei menţine în permanenţă evidenţa contabilă adecvată în măsură să reflecte operaţiunile şi situaţia sa financiară în acord cu practica de contabilitate internaţională.

Banca Naţională a Moldovei efectuează colectarea datelor băncilor în conformitate cu Articolele 33 şi 37 din Legea cu privire la instituţiile financiare, conform căreia  băncile sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei rapoarte privind statistica monetară într-o formă, conţinut, şi în limite de timp stabilite de către Banca Naţională a Moldovei. Bilanţurile săptămânale ale băncilor se prezintă BNM conform graficului, bilanţurile lunare sunt remise după 5 zile calendaristice de la sfârşitul lunii gestionare. Datele din rapoarte sunt verificate de BNM utilizând testele analitice şi convorbirile purtate cu băncile. De obicei compilarea datelor se finalizează în decursul a 20 zile după care are loc difuzarea lor. Datele referitoare la luna decembrie se bazează pe rapoartele preliminare ale băncilor şi, în cazul unor schimbări în poziţiile băncilor survenite după auditul lor,  se introduc modificările respective.

VI. Planurile de perfecţionare

Modificările recente:

 • Începînd cu 01.01.2012 băncile au trecut ținerea evidenței contabile conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.
 • BNM a implementat reţeaua locală de informare şi reţeaua de comunicare cu băncile în scopul dezvoltării pieţei interbancare şi perfecţionării difuzării datelor bancare.
 • Periodic sunt revizuite actele normative care reglementează forma și conținutul rapoartelor necesare de a fi prezentate la BNM în vederea producerii statisticilor financiare și monetare.
 • Pe parcursul anului 2015 vor fi întreprinse acțiuni în vederea obţinerii rapoartelor standardizate privind datele statistice financiare ale subsectorului mediul financiar nebancar de la Comisia Naţională a Pieţei Financiare a Moldovei.
Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).