• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.04.2017

LEGE cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, nr 234 din 03.10.2016

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E
cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

nr. 234  din  03.10.2016
(în vigoare 04.10.2016)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 343-346 art. 711 din 04.10.2016

 

Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
(1) Prezenta lege reglementează condiţiile de creare, desfăşurare a activităţii şi supraveghere a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, precum şi cerinţele privind înregistrarea şi evidenţa valorilor mobiliare de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare şi participanţii săi.
(2) Prezenta lege are ca scop crearea unei infrastructuri moderne a pieţei financiare, asigurarea protejării drepturilor deţinătorilor de valori mobiliare, gestionarea riscurilor sistemice şi menţinerea stabilităţii pe piaţa financiară a Republicii Moldova.

Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
activitate de importanţă materială – activitate a cărei întrerupere parţială sau totală ar afecta în mod semnificativ capacitatea Depozitarului central de a se conforma permanent cu cerinţele stabilite de legislaţie;
cont de valori mobiliare – cont la care valorile mobiliare pot fi creditate şi debitate;
codul ISIN – numărul internaţional de identificare a valorilor mobiliare (International Securities Identification Number), alocat în conformitate cu standardul internaţional ISO 6166, care identifică în mod unic o anumită emisiune de valori mobiliare;
dematerializare – proces prin care valorile mobiliare sînt emise în formă de valori mobiliare înscrise în cont;
Depozitar central – depozitar central unic al valorilor mobiliare, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezenta lege;
deţinător de valori mobiliare – persoană fizică sau juridică care deţine valori mobiliare în baza dreptului de proprietate, care are calitatea de client al participantului sau al Depozitarului central şi în numele căreia participantul sau Depozitarul central ţine evidenţa acestor valori mobiliare în formă de înscriere în cont;
imobilizare – proces prin care Depozitarul central acceptă în custodie valori mobiliare emise anterior şi pe care le include în registrele sale ca valori mobiliare în formă de înscriere în cont;
participant – societate de investiţii care este în drept să desfăşoare activitate de custodie a instrumentelor financiare sau alte instituţii stabilite de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, care sînt autorizate să deschidă şi să deţină conturi de valori mobiliare la Depozitarul central în nume propriu şi/sau în numele deţinătorilor de valori mobiliare;
procedură de insolvabilitate – astfel cum este definită în Legea nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare;
valori mobiliare în formă de înscriere în cont – valori mobiliare care au fost supuse dematerializării sau imobilizării, a căror evidenţă este ţinută în conformitate cu prezenta lege.
[Art.2 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

Articolul 3. Statutul juridic al Depozitarului central. Decontări. Conturi
(1) Depozitarul central este creat sub forma unei societăţi pe acţiuni în conformitate cu Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, cu particularităţile stabilite de prezenta lege.
(2) Tranzacţiile decontate în Depozitarul central în moneda naţională se decontează prin conturi deschise la Banca Naţională a Moldovei.

Articolul 4. Capitalul Depozitarului central. Acţionari
(1) Depozitarul central trebuie să deţină în orice moment un nivel suficient al capitalului propriu, pentru a presta serviciile sale în mod corespunzător, pornind de la principiul continuităţii activităţii şi luînd în considerare riscurile operaţionale, legale, de custodie, de investiţii şi riscurile comerciale la care este sau ar putea fi expus.
(2) Capitalul propriu al Depozitarului central va constitui echivalentul în lei a cel puţin 1000000 de euro, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei.
(3) Persoanele stabilite de alin.(4) lit.b)-e) sînt în drept să efectueze aporturi în capitalul social al Depozitarului central doar în formă de mijloace băneşti. Banca Naţională a Moldovei este în drept să efectueze aporturi la capitalul social al Depozitarului central în formă de mijloace băneşti sau alte bunuri, conform art.41 alin.(2) din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.
(4) Pot fi acţionari ai Depozitarului central:
a) Banca Naţională a Moldovei;
b) persoana juridică care deţine licenţa de operator de piaţă în corespundere cu cerinţele stabilite de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
c) persoana juridică care desfăşoară activitate de depozitar central, licenţiată sau autorizată în mod corespunzător în ţara de origine, şi care corespunde cerinţelor stabilite de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
d) instituţiile financiare şi societăţile de investiţii care corespund cerinţelor stabilite de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
e) persoanele stabilite de art.46 alin.(3) lit.b)-c).
(5) Cel puţin 76% din acţiunile emise de Depozitarul central sînt deţinute de Banca Naţională a Moldovei.
(6) Fiecare dintre acţionarii stabiliţi de alin.(4) lit.b)–e) este în drept să deţină o cotă de cel mult 5% din acţiunile emise de către Depozitarul central.
(7) La tranzacţionarea acţiunilor emise de către Depozitarul central vor fi respectate prevederile alin.(4)-(6). Tranzacţiile care duc la încălcarea prevederilor alin.(4)-(6) sînt nule.
(8) În cazul în care, la subscrierea acţiunilor emise de Depozitarul central, persoanele stabilite la alin.(4) lit.b)–e) solicită să subscrie cumulativ mai mult de 24% din acţiunile emise de Depozitarul central, cota acţiunilor subscrise va fi diminuată proporţional pentru fiecare subscriitor în vederea respectării prevederilor alin.(5).
[Art.4 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

Articolul 5. Activităţile desfăşurate de Depozitarul central
(1) Depozitarul central este în drept să desfăşoare activităţile sale în privinţa următoarelor categorii de valori mobiliare:
a) valorile mobiliare de stat care cad sub incidenţa Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
b) creanţele emise de către Banca Naţională a Moldovei;
c) valorile mobiliare stabilite de art.4 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital;
d) valorile mobiliare similare celor stabilite de lit.a)-c), emise în Republica Moldova sau în alte state şi admise spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare.
(2) Depozitarul central este în drept să presteze următoarele servicii în ceea ce priveşte valorile mobiliare stabilite de alin.(1):
1) servicii de bază:
a) înregistrarea iniţială a valorilor mobiliare în formă de înscriere în cont (“serviciu de înregistrare a valorilor mobiliare”);
b) deschiderea şi administrarea conturilor de valori mobiliare la nivelul cel mai înalt (“serviciu de administrare centralizată”);
c) gestionarea unui sistem de decontare a valorilor mobiliare (“serviciu de decontare”);
2) servicii auxiliare:
a) servicii aferente serviciului de clearing şi decontare:
- organizarea mecanismului de împrumut de valori mobiliare;
- punerea la dispoziţie a unui sistem de gestionare a garanţiilor aferent valorilor mobiliare;
- reconcilierea decontărilor, urmărirea instrucţiunilor, confirmarea tranzacţiilor, verificarea tranzacţiilor;
b) servicii aferente serviciului de înregistrare a valorilor mobiliare şi serviciului de administrare centralizată:
- servicii legate de registrele acţionarilor;
- procesarea operaţiunilor corporative, inclusiv în ceea ce priveşte impozitele, adunările generale şi serviciile de informare;
- servicii legate de o emisiune nouă, inclusiv alocarea şi gestionarea codurilor ISIN şi a altor coduri similare;
- transmiterea şi procesarea instrucţiunilor, perceperea comisioanelor şi procesarea rapoartelor conexe;
c) stabilirea conexiunilor Depozitarului central cu alţi depozitari centrali, deschiderea, administrarea sau gestionarea conturilor de valori mobiliare în cadrul unui serviciu de decontare, a unui serviciu de gestionare a garanţiilor şi a altor servicii auxiliare;
d) furnizarea serviciilor generale de gestionare a garanţiilor;
e) furnizarea raportărilor în numele clienţilor;
f) furnizarea de informaţii, date şi statistici;
g) furnizarea de servicii ce ţin de tehnologii informaţionale;
3) orice alte servicii complementare sau auxiliare pentru oricare dintre serviciile stabilite de pct.1)-2), aprobate de către Banca Naţională a Moldovei.
(3) Serviciile pe care Depozitarul central este în drept să le presteze se indică în decizia privind iniţierea activităţii Depozitarului central emisă de Banca Naţională a Moldovei.

Articolul 6. Răspunderea Depozitarului central
La prestarea serviciilor prevăzute la art.5, Depozitarul central nu poartă nicio răspundere faţă de nicio persoană pentru orice pierderi directe sau indirecte, cu excepţia celei cauzate de fraudă, fapte ilicite săvîrşite cu intenţie sau cazuri de neglijenţă gravă din partea angajaţilor şi membrilor organelor de conducere ale Depozitarului central, reprezentantului sau entităţii către care au fost externalizate una sau mai multe dintre activităţile şi serviciile Depozitarului central.
[Art.6 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

Articolul 7. Interzicerea aplicării sechestrului
Aplicarea sechestrului asupra valorilor mobiliare deţinute de participanţi în conturile deschise de către Depozitarul central poate fi efectuată doar de către Depozitarul central, instanţa de judecată, executorul judecătoresc şi autorităţile publice care deţin acest drept în conformitate cu legea, în măsura în care aplicarea sechestrului nu contravine Legii nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare.
[Art.7 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

 

Capitolul II
GUVERNANŢA

Articolul 8. Principii generale
În vederea asigurării unei guvernări eficiente, Depozitarul central este obligat:
a) să dispună de o structură organizatorică clară, cu responsabilităţi bine definite, transparente şi coerente;
b) să implementeze politici de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau poate fi expus;
c) să implementeze politici de remunerare şi mecanisme de control intern;
d) să implementeze proceduri administrative şi de organizare a activităţii, inclusiv proceduri de ţinere a evidenţei valorilor mobiliare în conturile deschise de către Depozitarul central.

Articolul 9. Organele de conducere ale Depozitarului central
(1) Organele de conducere ale Depozitarului central sînt adunarea generală a acţionarilor, Consiliul de supraveghere şi Comitetul executiv.
(2) Acţionarii Depozitarului central, inclusiv reprezentanţii acestora, precum şi membrii Consiliului de supraveghere şi Comitetului executiv sînt obligaţi să dezvăluie orice posibile conflicte de interese la exercitarea unui vot sau luarea unei decizii, caz în care aceştia sînt obligaţi să se abţină de la un astfel de vot sau de decizie.
(3) Membrii Consiliului de supraveghere şi Comitetului executiv ale Depozitarului central trebuie să corespundă cumulativ următoarelor cerinţe:
a) să se bucure de o bună reputaţie;
b) să aibă studii superioare absolvite şi o experienţă profesională în domeniul juridic, economic, financiar-bancar sau al pieţei de capital;
c) să nu aibă sancţiuni valabile, aplicate de către Banca Naţională a Moldovei sau de către un organism similar din străinătate, de interzicere sau de suspendare a dreptului persoanei de a activa pe piaţa de capital sau bancară;
d) să nu fi fost condamnate printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiuni în legătură cu activitatea desfăşurată sau pentru fapte de corupţie, de spălare de bani, pentru infracţiuni contra patrimoniului, pentru abuz, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sînt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a Depozitarului central.

Articolul 10. Consiliul de supraveghere al Depozitarului central
(1) Consiliul de supraveghere al Depozitarului central este format din 7 membri, numiţi de adunarea generală a acţionarilor, şi va include în mod obligatoriu:
a) un membru numit dintr-o listă de 3 persoane propuse de către Ministerul Finanţelor;
b) un membru numit dintr-o listă de 3 persoane propuse de către persoana juridică care deţine licenţa de operator de piaţă;
c) un membru numit dintr-o listă de 3 persoane propuse de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
d) 4 membri desemnaţi de către Banca Naţională a Moldovei.
(2) Membrii Consiliului de supraveghere sînt obligaţi să acţioneze în interesul Depozitarului central şi nu trebuie să reprezinte în nici un fel interesele instituţiilor sau autorităţilor care i-au propus.
(3) Consiliul de supraveghere este în drept să instituie comitete care să îl sprijine în îndeplinirea atribuţiilor sale.
(4) Preşedintele Consiliului de supraveghere este ales de adunarea generală a acţionarilor dintre membrii Consiliului de supraveghere desemnaţi de către Banca Naţională a Moldovei.
(5) Consiliul de supraveghere deţine atribuţiile stabilite de art.65 din Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, prezenta lege, statutul Depozitarului central şi regulamentul Consiliului de supraveghere al Depozitarului central.

Articolul 11. Comitetul executiv al Depozitarului central
(1) Comitetul executiv al Depozitarului central este format din 3 membri, inclusiv directorul şi directorii adjuncţi ai Depozitarului central, numiţi de adunarea generală a acţionarilor.
(2) Comitetul executiv deţine atribuţiile stabilite de Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, prezenta lege, statutul Depozitarului central şi regulamentul organului executiv al Depozitarului central.

Articolul 12. Comitetul de utilizatori
(1) Depozitarul central instituie un comitet de utilizatori format din reprezentanţi ai emitenţilor de valori mobiliare şi ai participanţilor, cu mandatul de a oferi consultanţă organelor de conducere ale Depozitarului central privind criteriile de acceptare a emitenţilor sau participanţilor, spectrul de servicii, mărimea plăţilor şi comisioanelor aferente serviciilor prestate de către Depozitarul central şi alte aspecte ce ţin de activitatea acestuia.
(2) Componenţa comitetului de utilizatori, periodicitatea şedinţelor şi alte aspecte privind organizarea activităţii comitetului de utilizatori se stabilesc prin decizia Consiliului de supraveghere.

Articolul 13. Auditul extern
(1) Situaţiile financiare anuale, conturile şi registrele Depozitarului central sînt supuse auditului extern anual, în conformitate cu standardele internaţionale de audit.
(2) Auditul extern este efectuat de către o organizaţie de audit independentă, cu renume şi experienţă recunoscută în domeniul auditului activităţii depozitarelor centrale şi/sau instituţiilor financiare internaţionale, selectată de Consiliul de supraveghere.
(3) Aceeaşi organizaţie de audit extern nu poate fi numită consecutiv pentru o perioadă ce depăşeşte 5 ani.

Articolul 14. Auditul intern
(1) Depozitarul central îşi stabileşte funcţia sa de audit intern pentru a monitoriza conformitatea activităţilor sale în calitate de Depozitar central cu prezenta lege, actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi alte acte normative.
(2) Funcţia de audit intern este realizată de o subdiviziune structurală separată sau este externalizată, la decizia Consiliului de supraveghere. Auditorul va raporta Consiliului de supraveghere.

Articolul 15. Gestionarea riscului
(1) Depozitarul central aprobă şi implementează politici interne de gestionare a riscurilor juridice, de afaceri, operaţionale şi a altor riscuri ce pot afecta activitatea Depozitarului central, inclusiv măsuri pentru atenuarea fraudelor şi a neglijenţei.
(2) Depozitarul central trebuie să evalueze, să monitorizeze şi să gestioneze expunerile sale la riscul de credit faţă de participanţi şi pe cele care decurg din procesul de decontare.
(3) Depozitarul central este obligat să menţină resurse financiare suficiente pentru a acoperi expunerile sale la riscul de credit faţă de participanţi prin garanţii, dacă este cazul.
(4) Depozitarul central instituie o subdiviziune structurală internă de gestionare a riscurilor, care raportează Consiliului de supraveghere şi Comitetului executiv.

Articolul 16. Dezvăluirea informaţiilor
Depozitarul central dezvăluie publicului următoarele informaţii:
a) preţurile şi comisioanele aferente serviciilor prestate, inclusiv reducerile, rabaturile şi condiţiile pentru a beneficia de acestea din urmă;
b) statutul Depozitarului central;
c) regulile Depozitarului central;
d) raportul anual, însoţit de raportul de audit extern;
e) normele aplicabile Comitetului de utilizatori.

 

Capitolul III
INIŢIEREA ACTIVITĂŢII, SUPRAVEGHEREA ŞI
REGLEMENTAREA DEPOZITARULUI CENTRAL

Articolul 17. Atribuţiile Băncii Naţionale a Moldovei
(1) Supravegherea şi reglementarea Depozitarului central sînt efectuate de Banca Naţională a Moldovei.
(2) În vederea exercitării atribuţiilor stabilite de alin.(1), Banca Naţională a Moldovei:
a) aprobă acte normative cu caracter de reglementare în vederea implementării prezentei legi, inclusiv acte referitoare la activitatea Depozitarului central şi modul de prestare a serviciilor către participanţi şi emitenţii de valori mobiliare;
b) emite decizii privind iniţierea activităţii Depozitarului central, conform art.19;
c) stabileşte condiţiile de acordare, suspendare şi retragere a calităţii de participant la Depozitarul central;
d) efectuează inspecţii privind respectarea cerinţelor prezentei legi şi actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei de către Depozitarul central şi participanţi;
e) adresează recomandări sau aplică sancţiuni, conform art.26;
f) colaborează şi efectuează schimb de informaţii cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte autorităţi publice;
g) colaborează şi efectuează schimb de informaţii cu instituţii internaţionale specializate şi autorităţi din alte state responsabile de reglementarea şi supravegherea activităţii de depozitar central;
h) aplică alte măsuri stabilite de prezenta lege, Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi alte acte legislative.

Articolul 18. Comitetul comun de monitorizare
(1) Banca Naţională a Moldovei instituie Comitetul comun de monitorizare, în calitate de comitet interinstituţional, în scopul de a servi drept platformă pentru schimbul de informaţii privind monitorizarea activităţii Depozitarului central şi a participanţilor, inclusiv a interacţiunii acestuia cu participanţii, pieţele reglementate, sistemele multilaterale de tranzacţionare, emitenţii şi deţinătorii de valori mobiliare.
(2) Comitetul comun de monitorizare este compus din 6 membri, inclusiv 3 membri desemnaţi de Banca Naţională a Moldovei, 2 membri desemnaţi de Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi un membru desemnat de Ministerul Finanţelor.
(3) Membrii Comitetului comun de monitorizare aleg preşedintele, care este unul dintre membrii numiţi de către Banca Naţională a Moldovei.
(4) Membrii Comitetului comun de monitorizare trebuie să corespundă cerinţelor stabilite de art.9 alin.(3).
(5) Comitetul comun de monitorizare se reuneşte cel puţin semestrial sau ori de cîte ori este necesar, la solicitarea scrisă a cel puţin 2 dintre membrii săi.
(6) Comitetul comun de monitorizare îşi adoptă propriul regulament intern.

Articolul 19. Iniţierea activităţii Depozitarului central
(1) Depozitarul central este în drept să presteze servicii de la data emiterii unei decizii privind iniţierea activităţii de către Banca Naţională a Moldovei.
(2) Decizia privind iniţierea activităţii Depozitarului central emisă de către Banca Naţională a Moldovei va stabili categoriile de valori mobiliare care pot constitui obiectul activităţii Depozitarului central şi serviciile pe care acesta este în drept să le presteze, conform art.5.
(3) De la data emiterii deciziei privind iniţierea activităţii şi pe întreaga perioadă de activitate, Depozitarul central este obligat să respecte prevederile art.20 şi alte cerinţe stabilite de prezenta lege.
(4) Depozitarul central şi auditul intern/extern al acestuia sînt obligaţi să informeze imediat Banca Naţională a Moldovei cu privire la orice circumstanţe care afectează sau pot afecta respectarea cerinţelor stabilite de prezenta lege de către Depozitarul central.

Articolul 20. Cerinţele faţă de activitatea Depozitarului central
(1) Depozitarul central este obligat să corespundă următoarelor cerinţe:
a) este constituit sub formă de societate pe acţiuni, al cărei capital social este integral subscris şi vărsat;
b) are desemnate organe de conducere conform cerinţelor prezentei legi;
c) dispune de un capital propriu în mărimea stabilită de prezenta lege;
d) dispune de regulile Depozitarului central şi de politici interne, conform cerinţelor stabilite de prezenta lege;
e) orice activitate de importanţă materială a Depozitarului central este desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia cazului în care Banca Naţională permite Depozitarului central desfăşurarea acestora în afara Republicii Moldova.
(2) Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească cerinţe faţă de activitatea Depozitarului central, suplimentare celor stabilite de alin.(1).
[Art.20 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

Articolul 21. Evaluarea Depozitarului central pînă la iniţierea activităţii
(1) În vederea iniţierii activităţii, Depozitarul central depune în adresa Băncii Naţionale a Moldovei o notificare, la care anexează următoarele documente şi informaţii:
a) statutul Depozitarului central solicitant, împreună cu extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
b) regulile Depozitarului central;
c) modelele contractelor care urmează să fie încheiate de către Depozitarul central solicitant cu participanţii, emitenţii de valori mobiliare, operatorii de piaţă şi alte persoane juridice care desfăşoară activitate de depozitar central, licenţiată sau autorizată în mod corespunzător în ţara de origine;
d) programul de activitate şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate de către Depozitarul central în conformitate cu art.5 din prezenta lege;
e) planul de afaceri al Depozitarului central pentru o perioadă de 3 ani;
f) lista acţionarilor Depozitarului central;
g) componenţa şi descrierea rolului şi responsabilităţilor membrilor organelor de conducere, precum şi ale comitetelor constituite în conformitate cu prezenta lege;
h) curriculum vitae, care va indica experienţa detaliată a membrilor Consiliului de supraveghere şi ale Comitetului executiv şi certificatul de cazier judiciar al acestora;
i) regulamentele Consiliului de supraveghere şi Comitetului executiv;
j) politicile Depozitarului central solicitant pentru conformitate, control intern, audit intern, funcţiile informatice, de continuitate a afacerii, gestionarea riscului, remunerare şi pentru stabilirea preţurilor şi comisioanelor aferente serviciilor prestate de către Depozitarul central.
(2) Banca Naţională a Moldovei examinează documentele şi informaţiile stabilite de alin.(1) în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data primirii acestora.
(3) În cazul în care documentele şi informaţiile prezentate nu sînt complete, termenul stabilit de alin.(2) se suspendă de la data informării Depozitarului central de către Banca Naţională a Moldovei şi pînă la data prezentării informaţiilor în cauză de către Depozitarul central.
(4) Banca Naţională a Moldovei emite decizia privind iniţierea activităţii Depozitarului central în cazul în care constată, în baza documentelor şi informaţiilor stabilite de alin.(1), că Depozitarul central corespunde cerinţelor prevăzute în prezenta lege.
(5) În vederea emiterii deciziei de iniţiere a activităţii Depozitarului central, Banca Naţională a Moldovei este în drept:
a) să solicite informaţii suplimentare de la Depozitarul central;
b) să atragă experţi naţionali şi internaţionali în vederea evaluării corespunderii Depozitarului central şi a informaţiilor prezentate de acesta cu cerinţele legislaţiei în vigoare şi ale standardelor internaţionale în domeniu.

Articolul 22. Externalizarea activităţilor şi serviciilor
(1) Depozitarul central este în drept să externalizeze o parte dintre activităţile şi serviciile sale către o altă entitate.
(2) Externalizarea activităţilor şi serviciilor nu absolvă de responsabilitate Depozitarul central, acesta rămînînd pe deplin responsabil de îndeplinirea tuturor obligaţiilor sale.
(3) La externalizarea activităţilor şi serviciilor vor fi respectate următoarele cerinţe:
a) externalizarea nu atrage după sine delegarea responsabilităţii Depozitarului central;
b) relaţia Depozitarului central cu participanţii sau emitenţii şi obligaţiile faţă de aceştia rămîn neschimbate;
c) externalizarea nu va duce la nerespectarea cerinţelor de activitate a Depozitarului central stabilite de prezenta lege;
d) externalizarea nu împiedică exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control de către Banca Naţională a Moldovei şi alte autorităţi publice de control, inclusiv accesul la faţa locului, în scopul obţinerii oricăror informaţii relevante necesare pentru îndeplinirea acestor funcţii;
e) externalizarea nu are ca efect privarea Depozitarului central de sistemele şi mijloacele de control necesare pentru gestionarea riscurilor aferente activităţii sale;
f) Depozitarul central deţine expertiza şi resursele necesare pentru a evalua calitatea serviciilor prestate, adecvarea capitalului şi a structurii organizatorice a entităţii către care au fost externalizate activităţile şi serviciile Depozitarului central, precum şi pentru a supraveghea cu eficacitate serviciile externalizate şi pentru a gestiona riscurile aferente externalizării în mod continuu;
g) Depozitarul central are acces direct la informaţiile relevante ale serviciilor externalizate;
h) Depozitarul central asigură că entitatea către care au fost externalizate activităţile şi serviciile Depozitarului central cooperează cu Banca Naţională a Moldovei în privinţa activităţilor externalizate şi permite realizarea deplină a funcţiilor de supraveghere şi control de către Banca Naţională a Moldovei;
i) Depozitarul central asigură că entitatea către care au fost externalizate activităţile şi serviciile Depozitarului central respectă standardele stabilite de legislaţia relevantă privind protecţia datelor cu caracter personal;
j) Depozitarul central stabileşte, într-un acord scris, drepturile şi obligaţiile sale şi pe cele ale entităţii către care au fost externalizate activităţile şi serviciile Depozitarului central. Acordul de externalizare trebuie să prevadă posibilitatea ca Depozitarul central să rezilieze acordul în orice moment, cu un preaviz de cel mult 10 zile lucrătoare;
k) Depozitarul central şi entitatea către care au fost externalizate activităţile şi serviciile Depozitarului central prezintă Băncii Naţionale a Moldovei şi altor autorităţi publice competente, la cererea acestora, toate informaţiile necesare pentru evaluarea conformităţii activităţilor externalizate cu cerinţele prezentei legi;
l) serviciile stabilite de art.5 alin.(2) pct.1) pot fi externalizate doar persoanei juridice care desfăşoară activitate de depozitar central, licenţiată sau autorizată în mod corespunzător în ţara de origine.
(4) Operaţiunile Depozitarului central ce ţin de tehnologiile informaţionale pot fi externalizate numai către Banca Naţională a Moldovei, în baza unui acord între părţi.

Articolul 23. Supravegherea Depozitarului central
(1) Supravegherea activităţii Depozitarului central este efectuată de Banca Naţională a Moldovei.
(2) Banca Naţională a Moldovei examinează, cel puţin o dată pe an, acordurile (contractele) încheiate de către Depozitarul central, strategiile, procesele şi sistemele informaţionale implementate de către acesta, în vederea evaluării conformităţii cu prezenta lege şi a riscurilor la care Depozitarul central este sau ar putea fi expus.
(3) Depozitarul central prezintă Băncii Naţionale a Moldovei următoarele documente şi informaţii:
a) situaţiile financiare auditate ale Depozitarului central şi cele mai recente situaţii financiare intermediare;
b) informaţiile cu privire la procesele civile, administrative sau orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare în care este implicat Depozitarul central, entitatea către care au fost externalizate activităţile sau serviciile Depozitarului central sau entităţile de infrastructură a pieţei de capital cu care este conectat;
c) rezultatele testelor de stres de continuitate a activităţii sau exerciţiilor similare efectuate în cursul perioadei examinate;
d) raportul privind incidentele operaţionale care au avut loc în timpul perioadei examinate şi au afectat buna prestare a oricăror servicii de bază, măsurile luate pentru soluţionarea acestora, precum şi rezultatele acestora;
e) raportul privind performanţa sistemului de decontare a valorilor mobiliare, inclusiv o evaluare a disponibilităţii sistemului în timpul perioadei examinate;
f) rezumatul tipurilor de intervenţii manuale efectuate de către Depozitarul central;
g) informaţia privind identificarea operaţiunilor critice ale Depozitarului central, orice modificări substanţiale aduse planului său de redresare, rezultatele scenariilor de stres, factorii şi instrumentele de recuperare ale Depozitarului central;
h) informaţia cu privire la plîngerile oficiale recepţionate de către Depozitarul central în cursul perioadei examinate;
i) raportul cu privire la orice modificări operaţionale care afectează activităţile sau legăturile Depozitarului central;
j) informaţia cu privire la cazurile de identificare a conflictelor de interese pe parcursul perioadei examinate, inclusiv descrierea modului în care au fost gestionate;
k) informaţia privind controalele interne şi auditele efectuate de către Depozitarul central în cursul perioadei examinate;
l) strategia generală de activitate a Depozitarului central pentru o perioadă de cel puţin trei ani de la ultima examinare şi evaluare şi un plan de afaceri detaliat pentru serviciile prestate de către Depozitarul central pentru o perioadă de cel puţin un an după ultima examinare şi evaluare;
m) informaţia cu privire la numărul şi tipurile de participanţi, emitenţi şi conturile deschise ale acestora, precum şi numărul, tipul şi cantitatea de valori mobiliare deţinute şi/sau procesate de către Depozitarul central;
n) informaţia privind numărul, tipul şi amploarea problemelor de reconciliere stabilite de către Depozitarul central, atît la nivel intern, cît în raport cu participanţii, pieţele reglementate sau sistemele multilaterale de tranzacţionare.
(4) Banca Naţională a Moldovei este în drept să solicite Depozitarului central să prezinte informaţii şi date, iar Depozitarul central este obligat să le prezinte în termenul stabilit de Banca Naţională a Moldovei.
(5) Banca Naţională a Moldovei este în drept să examineze conturile, registrele, înregistrările şi alte documente, în formă scrisă sau electronică, pentru a verifica respectarea de către Depozitarul central a prezentei legi sau actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(6) La cererea Băncii Naţionale a Moldovei, Depozitarul central este obligat să aprobe şi să prezinte Băncii Naţionale un plan de redresare, pentru a asigura continuitatea activităţii Depozitarului central.
(7) Banca Naţională a Moldovei este în drept să efectueze controlul activităţii Depozitarului central, care se realizează de către angajaţii Băncii Naţionale sau de echipe formate din angajaţii Băncii Naţionale a Moldovei şi ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
(8) Banca Naţională a Moldovei este în drept să ceară Depozitarului central, în cazul neîndeplinirii de către acesta a cerinţelor prezentei legi, să întreprindă acţiunile sau măsurile necesare pentru redresarea situaţiei într-un stadiu incipient.
[Art.23 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

Articolul 24. Reglementarea activităţii Depozitarului central
Banca Naţională a Moldovei aprobă acte normative privind activitatea Depozitarului central, inclusiv privind condiţiile de prestare a serviciilor de către Depozitarul central, precum şi privind modul de supraveghere a Depozitarului central.

Articolul 25. Regulile Depozitarului central
(1) Depozitarul central este obligat să elaboreze şi să aplice regulile Depozitarului central, care vor conţine norme privind:
a) criteriile de acces şi condiţiile pentru suspendarea sau excluderea participanţilor;
b) drepturile şi obligaţiile participanţilor;
c) înregistrarea şi evidenţa valorilor mobiliare;
d) clearingul şi decontările cu valori mobiliare;
e) condiţiile privind momentul în care un ordin de transfer este introdus în sistemul de clearing şi decontare al Depozitarului central, precum şi momentul de la care ordinul de transfer devine irevocabil;
f) cerinţele comune şi mecanismul standardizat pentru executarea şi decontarea ordinelor de transfer, în condiţii normale, precum şi în situaţii de criză;
g) procedurile de gestionare a riscurilor;
h) jurisdicţia competentă sau mecanisme în caz de litigiu;
i) persoanele care acţionează ca punct de contact în relaţiile dintre Depozitarul central şi Banca Naţională a Moldovei.
(2) Regulile Depozitarului central, inclusiv modificările şi completările, se aprobă de Consiliul de supraveghere a Depozitarului central, după coordonarea lor cu Banca Naţională a Moldovei, iar în partea ce ţine de înregistrarea şi evidenţa valorilor mobiliare – şi cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
[Art.25 completat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

Articolul 26. Recomandări şi sancţiuni
(1) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, Banca Naţională a Moldovei este în drept să adreseze recomandări Depozitarului central, participanţilor sau entităţii către care au fost externalizate activităţile şi serviciile Depozitarului central, în scopul de a solicita respectarea prezentei legi şi actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.
(2) Banca Naţională a Moldovei este în drept să aplice Depozitarului central, participanţilor săi sau entităţii către care au fost externalizate activităţile şi serviciile Depozitarului central următoarele sancţiuni în caz de încălcare a prevederilor prezentei legi sau al actelor normative emise pentru punerea în aplicare a prezentei legi:
a) avertisment;
b) mustrare;
c) interdicţie de a efectua tranzacţii sau instrucţiuni specifice;
d) interdicţie de a se angaja în anumite activităţi;
e) destituire sau suspendare a unei persoane din funcţia deţinută;
f) interdicţie de a presta unele servicii.
(3) Banca Naţională a Moldovei va lua în considerare toate circumstanţele relevante atunci cînd va aplica astfel de sancţiuni, inclusiv, după caz:
a) gravitatea şi durata încălcării;
b) gradul de responsabilitate a persoanei care a admis încălcarea;
c) capacitatea financiară a persoanei care a admis încălcarea;
d) importanţa profiturilor obţinute, a pierderilor evitate de către persoana care a admis încălcarea sau pierderile pentru terţi derivate din încălcare, în măsura în care acestea pot fi determinate;
e) nivelul de cooperare al persoanei care a admis încălcarea;
f) încălcările anterioare ale persoanei care a admis încălcarea.

 

Capitolul IV
VALORI MOBILIARE ÎN FORMĂ DE ÎNSCRIERE ÎN CONT

Articolul 27. Principiul fungibilităţii
(1) Deţinerea de valori mobiliare de către Depozitarul central, atît ca urmare a dematerializării, cît şi a imobilizării, se efectuează numai în formă de înscriere în cont.
(2) Valorile mobiliare în formă de înscriere în cont nu au număr de ordine şi sînt fungibile prin natura lor.
(3) În cazul imobilizării, Depozitarul central poate întoarce participanţilor valori mobiliare similare la purtător sau nominative, fără a ţine cont de numerele lor de ordine.
(4) Prevederile stabilite de alin.(1)-(3) se aplică participanţilor în raport cu deţinătorii de valori mobiliare.
[Art.27 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

Articolul 28. Drepturile de coproprietate
(1) Creditarea unui cont de valori mobiliare generează un drept de coproprietate de natură necorporală în ceea ce priveşte valorile mobiliare din emisiunea respectivă de valori mobiliare, care a fost supusă dematerializării sau imobilizării.
(2) Deţinerea de valori mobiliare care au fost supuse dematerializării sau imobilizării trebuie să fie confirmată prin creditarea contului de valori mobiliare, care este demonstrată prin extrasele de cont prezentate de Depozitarul central sau de către participanţi. La cererea deţinătorilor de valori mobiliare, Depozitarul central şi participanţii emit certificate pentru valorile mobiliare în formă de înscriere în cont.
(3) Valorile mobiliare în formă de înscriere în cont sînt transferate prin debitarea şi creditarea conturilor de valori mobiliare.

Articolul 29. Exercitarea drepturilor asupra valorilor mobiliare în formă de înscriere în cont în raport cu Depozitarul central
(1) Participanţii care deţin valori mobiliare în formă de înscriere în cont în nume propriu în Depozitarul central îşi pot exercita drepturile doar asupra acestor valori mobiliare în raport cu Depozitarul central. Participanţii sînt în drept:
a) să exercite în mod direct drepturile corporative ataşate sau încorporate în valorile mobiliare în raport cu emitentul;
b) în cazul intentării procedurii de insolvabilitate împotriva emitentului, să-şi exercite dreptul de recurs direct împotriva emitentului.
(2) Depozitarea valorilor mobiliare în Depozitarul central are acelaşi efect ca şi dispunerea de aceste valori mobiliare.

Articolul 30. Exercitarea drepturilor asupra valorilor mobiliare în formă de înscriere în cont în raport cu participanţii
(1) Deţinătorii de valori mobiliare pot să îşi exercite drepturile numai în ceea ce priveşte valorile mobiliare în formă de înscrieri în cont în raport cu participantul care deţine valorile mobiliare pe cont. Deţinătorii de valori mobiliare sînt în drept:
a) să exercite dreptul de recuperare, în conformitate cu alin.(2);
b) să exercite în mod direct drepturile corporative ataşate sau încorporate în valorile mobiliare în raport cu emitentul;
c) în cazul intentării procedurii de insolvabilitate împotriva emitentului, să-şi exercite dreptul de recurs direct împotriva emitentului.
(2) În cazul deschiderii procedurilor de insolvabilitate împotriva participantului, acţiunea de recuperare a numărului de valori mobiliare înscrise în cont pe care participantul este obligat să le întoarcă urmează a fi extinsă asupra tuturor valorilor mobiliare de acelaşi fel înregistrate pe numele participantului la Depozitarul central. Banca Naţională a Moldovei poate, prin actele sale normative, să organizeze sau să stabilească astfel de acţiuni colective.
(3) În cazul în care numărul de valori mobiliare este insuficient pentru a permite restituirea completă a tuturor valorilor mobiliare deţinute în cont, acestea se repartizează între coproprietari, proporţional cu drepturile lor.
(4) În cazul în care participantul este proprietarul unui număr de valori mobiliare ale unei emisiuni, acesta va exercita dreptul de proprietar numai asupra numărului de valori mobiliare rămase după ce valorile mobiliare din emisiunea în cauză, pe care le deţine în custodie din numele deţinătorilor de valori mobiliare, au fost returnate acestor deţinători de valori mobiliare.
(5) Deţinătorii de valori mobiliare trebuie să demonstreze emitenţilor sau altor părţi interesate existenţa şi numărul de valori mobiliare în formă de înscrieri în cont, conform alin.(1) al prezentului articol, prin intermediul extraselor de cont prezentate de către participanţi. Participanţii pot prezenta, de asemenea, certificate, pentru a demonstra existenţa valorilor mobiliare în formă de înscrieri în cont.

Articolul 31. Garantarea valorilor mobiliare în formă de înscrieri în cont
În sensul art.7 din Legea nr.184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanţie financiară, la creditarea valorilor mobiliare în formă de înscrieri în cont într-un cont special deschis la Depozitarul central sau la participanţii săi în numele unei persoane concrete, se va respecta condiţia că garanţiile financiare trebuie să fie în posesia sau sub controlul beneficiarului garanţiei, fără alte formalităţi.

Articolul 32. Caracterul definitiv al transferurilor de valori mobiliare la dobîndirea cu bună-credinţă
(1) Efectele juridice descrise la art.28-31 nu pot fi contestate, indiferent de temei, cu condiţia că Depozitarul central, participanţii, deţinătorii de valori mobiliare sau alte părţi terţe, după caz, cărora le sînt transferate valori mobiliare, au dobîndit aceste valori mobiliare cu bună-credinţă.
(2) Prevederile stabilite de alin.(1) nu aduc atingere răspunderii cedentului valorilor mobiliare în raport cu persoana care suferă pierderi.

Articolul 33. Valori mobiliare supuse dematerializării
(1) De la data intrării în vigoare a deciziei privind iniţierea activităţii Depozitarului central, emisă de Banca Naţională a Moldovei în conformitate cu art.21 alin.(4), următoarele categorii de valori mobiliare sînt emise doar cu aplicarea procedurii de dematerializare:
a) valorile mobiliare de stat care cad sub incidenţa Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
b) creanţe emise de Banca Naţională a Moldovei;
c) instrumentele financiare definite la art.4 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital.
(2) Banca Naţională a Moldovei poate impune, prin actele sale normative, dematerializarea altor categorii de valori mobiliare, suplimentar celor stabilite de alin.(1).
(3) Valorile mobiliare supuse dematerializării conform alin.(1) şi (2) se emit doar prin intermediul Depozitarului central, care deţine pentru această activitate un monopol legal, instituit în temeiul prezentei legi.
(4) Emitenţii de valori mobiliare sînt obligaţi să prezinte Depozitarului central actele necesare, conform cerinţelor stabilite de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, în vederea dematerializării valorilor mobiliare.
[Art.33 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

Articolul 34. Valori mobiliare supuse imobilizării
(1) Pot fi supuse imobilizării în Depozitarul central orice categorii de valori mobiliare emise anterior şi aflate în circulaţie.
(2) Depozitarul central poate subdepozita valorile mobiliare imobilizate pe care le deţine în cadrul persoanei juridice care desfăşoară activitate de depozitar central, licenţiată sau autorizată în mod corespunzător în ţara de origine, prin intermediul unui transfer în formă de înscriere în cont sau în alt mod.
(3) Subdepozitarea valorilor mobiliare conform alin.(2) nu afectează aplicarea prevederilor prezentei legi.

Articolul 35. Transferul nerestricţionat al valorilor mobiliare
(1) Depozitarul central şi participanţii efectuează transferul de valori mobiliare doar în cazul în care circulaţia acestora nu este suspendată sau restricţionată.
(2) Depozitarul central, precum şi angajaţii şi membrii organelor de conducere ale acestuia sînt pasibili atragerii la răspundere în conformitate cu art.6 în cazul în care efectuează transferul valorilor mobiliare contrar prevederilor stabilite de alin.(1).

 

Capitolul V
ACTIVITATEA DEPOZITARULUI CENTRAL

Articolul 36. Integritatea emisiunii
(1) Depozitarul central adoptă măsuri adecvate de reconciliere pentru a verifica dacă numărul de valori mobiliare care constituie o emisiune sau o parte a unei emisiuni de valori mobiliare prezentate Depozitarului central este egal cu suma valorilor mobiliare înregistrate în conturile de valori mobiliare ale participanţilor la sistemul pe care îl operează şi, după caz, în conturile de valori mobiliare ale deţinătorilor acestora menţinute la Depozitarul central. Aceste măsuri de reconciliere trebuie să fie aplicate cel puţin zilnic.
(2) În caz de necesitate şi dacă în procesul de reconciliere pentru o anumită emisiune de valori mobiliare sînt implicate şi alte entităţi, Depozitarul central şi aceste entităţi trebuie să întreprindă măsuri adecvate de cooperare şi schimb reciproc de informaţii, astfel încît integritatea emisiunii să fie menţinută.

Articolul 37. Mecanismul de alocare a pierderilor
(1) În cazul în care valorile mobiliare de un anumit tip şi emisiune aflate în circulaţie depăşesc numărul de valori mobiliare emise şi înregistrate în conturile Depozitarului central şi/sau participanţilor, pierderea va fi suportată de către toţi participanţii care deţin aceste valori mobiliare, proporţional cu drepturile lor.
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică Băncii Naţionale a Moldovei în cazul în care aceasta deţine valori mobiliare în Depozitarul central pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, în conformitate cu Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

Articolul 38. Dreptul de retenţie
(1) Depozitarul central beneficiază, în privinţa valorilor mobiliare în formă de înscriere în cont deţinute în numele propriu al participanţilor săi, de drept prioritar de retenţie, care se aplică pentru a garanta îndeplinirea corespunzătoare de către aceştia a oricărei obligaţii care revine Depozitarului central în legătură cu oricare dintre serviciile efectuate pentru participanţi.
(2) Depozitarul central beneficiază de drept de retenţie în privinţa valorilor mobiliare deţinute în numele deţinătorilor de valori mobiliare, pentru a garanta îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii care îi revine în legătură cu oricare dintre serviciile efectuate de către Depozitarul central pentru aceşti deţinători de valori mobiliare.
(3) Participanţii beneficiază, în privinţa valorilor mobiliare în formă de înscriere în cont deţinute în numele deţinătorilor de valori mobiliare, de drept de retenţie similar, pentru a garanta îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii care îi revine în legătură cu oricare dintre serviciile efectuate pentru deţinătorul de valori mobiliare.
(4) Dacă legea nu prevede altfel, în cazul unui conflict de prioritate a dreptului de retenţie stabilit de alin.(1)-(3) şi unui contract de garanţie financiară, în sensul Legii nr.184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanţie financiară, Depozitarul central sau participantul au prioritate la aplicarea dreptului de retenţie în cazul în care valorile mobiliare supuse dreptului de retenţie au fost creditate într-un cont special.

Articolul 39. Arhivele
Depozitarul central trebuie să păstreze înregistrările tuturor operaţiunilor sale pentru o perioadă de 10 ani şi poate deţine arhivele sale şi ale participanţilor în format electronic şi/sau pe suport durabil.

Articolul 40. Protecţia valorilor mobiliare ale participanţilor şi ale clienţilor acestora
(1) Depozitarul central ţine o evidenţă şi o contabilitate care să-i permită, în orice moment şi fără întîrziere, să separe conturile de valori mobiliare deschise la Depozitarul central ale unui participant de cele ale oricărui alt participant şi de activele proprii ale Depozitarului central.
(2) Depozitarul central ţine o evidenţă şi o contabilitate care să permită participantului să separe valorile mobiliare proprii de cele ale clienţilor săi.
(3) Depozitarul central ţine o evidenţă şi o contabilitate care să permită participantului să deţină într-un singur cont de valori mobiliare valorile mobiliare care aparţin diferitor clienţi ai participantului respectiv, denumită în continuare “segregare de tip omnibus a clienţilor”.
(4) Depozitarul central ţine o evidenţă şi o contabilitate care să permită participantului să separe valorile mobiliare ale oricăruia dintre clienţii săi de valorile mobiliare ale altor clienţi, denumită în continuare “segregare individuală a clienţilor”.
(5) Un participant oferă clienţilor săi cel puţin alegerea dintre segregarea de tip omnibus a clienţilor şi segregarea individuală a clienţilor şi îi informează cu privire la costurile şi riscurile asociate fiecărei opţiuni, dacă actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei nu prevăd altfel.

Articolul 41. Conexiunile Depozitarului central
(1) Înainte de a stabili o conexiune cu depozitarele centrale din alte state şi în mod permanent după stabilirea conexiunii între acestea, toate depozitarele centrale implicate identifică, evaluează, monitorizează şi gestionează toate sursele potenţiale de riscuri, pentru ele însele şi pentru participanţi, care decurg din conexiunea respectivă şi iau măsuri adecvate pentru reducerea acestor riscuri.
(2) Depozitarul central este obligat să prezinte o cerere pentru obţinerea permisiunii de a stabili o conexiune către Banca Naţională a Moldovei, care informează despre acest fapt Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
(3) Permisiunea se acordă în cazul în care Depozitarul central demonstrează, în mod pozitiv, faptul că această conexiune oferă o protecţie adecvată tuturor depozitarilor centrali şi participanţilor lor, în special în ceea ce priveşte eventualele credite luate de depozitarele centrale şi riscurile de concentrare şi de lichiditate care decurg din acordul de conexiune.
(4) Conexiunea se bazează pe o înţelegere contractuală adecvată, care stabileşte drepturile şi obligaţiile depozitarilor centrali conectaţi şi, dacă este cazul, ale participanţilor la Depozitarul central. O înţelegere contractuală cu implicaţii în mai multe jurisdicţii prevede în mod clar legislaţia aplicabilă fiecărui aspect al operaţiunilor aferente conexiunii.
(5) Guvernul şi instituţiile subordonate acestuia vor asigura accesul gratuit al sistemului informaţional al Depozitarului central la Registrul de stat al populaţiei, Registrul de stat al unităţilor de drept, Registrul garanţiilor reale mobiliare şi la alte resurse informaţionale de stat.
(6) De la data iniţierii activităţii Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naţionale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1), Comisia Naţională a Pieţei Financiare va asigura accesul Depozitarului central la Registrul emitenţilor de valori mobiliare.
[Art.41 completat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

Articolul 42. Acces în mod nediscriminatoriu, tratament egal, transparenţa preţurilor şi comisioanelor
(1) Depozitarul central publică criteriile de obţinere a calităţii de participant, care trebuie să asigure un acces echitabil şi deschis pentru toate persoanele juridice care intenţionează să devină participanţi.
(2) Criteriile de obţinere a calităţii de participant sînt transparente, obiective şi nediscriminatorii, astfel încît să asigure un acces echitabil şi deschis la Depozitarul central, ţinînd seama în mod adecvat de riscurile pentru stabilitatea financiară şi buna funcţionare a pieţelor. Criteriile care restricţionează accesul sînt permise numai în măsura în care au obiectivul de a controla în mod justificat riscul specificat la care este expus Depozitarul central.
(3) Depozitarul central examinează solicitările privind obţinerea calităţii de participant fără întîrziere, oferind un răspuns în termen de maximum o lună, şi pune la dispoziţia publicului procedurile aplicate pentru examinarea solicitărilor.
(4) Depozitarul central refuză acordarea calităţii de participant doar în baza unei motivaţii a acestei decizii în scris şi în baza unei evaluări cuprinzătoare a riscurilor.
(5) Depozitarul central dispune de proceduri obiective şi transparente pentru suspendarea şi retragerea în mod ordonat a participanţilor care nu mai îndeplinesc criteriile de obţinere a calităţii de participant.

Articolul 43. Reguli şi proceduri în cazul insolvabilităţii unui participant
(1) Depozitarul central dispune de reguli şi proceduri eficiente şi clar definite pentru a gestiona insolvabilitatea unuia sau mai multora dintre participanţii săi, asigurîndu-se că poate lua măsuri în timp util, pentru a limita pierderile şi presiunile asupra lichidităţii şi a continua să îşi îndeplinească obligaţiile.
(2) Depozitarul central publică regulile şi procedurile relevante pentru situaţiile de insolvabilitate.
(3) Depozitarul central efectuează, împreună cu participanţii şi alte părţi interesate relevante, testări şi evaluări periodice ale procedurilor lor pentru situaţiile de insolvabilitate, pentru a se asigura că acestea sînt practice şi eficiente.

Articolul 44. Proceduri de comunicare cu participanţii şi alte entităţi de infrastructură a pieţei de capital
Depozitarul central utilizează în procedurile sale de comunicare cu participanţii şi alte entităţi de infrastructură a pieţei de capital cu care interacţionează proceduri şi standarde de comunicare internaţionale deschise pentru transmiterea de mesaje şi pentru datele de referinţă, pentru a facilita înregistrarea, plata şi decontarea eficientă.

Articolul 45. Plăţile şi comisioanele aferente serviciilor prestate
(1) Limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central, cu excepţia celor stabilite de alin.(3), implicit reducerile, rabaturile şi condiţiile de aplicare a reducerilor şi rabaturilor, se aprobă de Banca Naţională a Moldovei.
(2) Mărimea comisioanelor aferente serviciilor prestate de către Depozitarul central se aprobă de Consiliul de supraveghere a Depozitarului central, în limitele maxime stabilite conform alin.(1).
(3) Mărimea dobînzii pentru împrumutul de valori mobiliare, a plăţilor pentru garanţiile aferente valorilor mobiliare şi a comisioanelor pentru serviciile ce ţin de tehnologii informaţionale se stabilesc de către Depozitarul central de sine stătător, prin decizia Comitetului executiv.

 

Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 46. Intrarea în vigoare şi dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
(2) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Banca Naţională a Moldovei:
a) va asigura constituirea Depozitarului central, conform alin.(3) şi altor cerinţe ale prezentei legi;
b) va elabora şi va aproba actele normative privind activitatea Depozitarului central stabilite de prezenta lege.
(3) Sînt în drept să deţină calitatea de fondator al Depozitarului central şi să participe la subscrierea acţiunilor plasate la înfiinţarea acestuia, în condiţiile stabilite de art.4 alin.(5) şi (6):
a) Banca Naţională a Moldovei;
b) persoanele juridice care, conform situaţiei la data intrării în vigoare a prezentei legi, deţin autorizaţie de societate de registru sau au calitatea de acţionar al entităţilor care deţin autorizaţie de societate de registru, eliberată în conformitate cu Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital;
c) persoanele juridice care, conform situaţiei la data intrării în vigoare a prezentei legi, deţin licenţă de depozitar central sau au calitatea de acţionar al entităţilor care deţin licenţă de depozitar central, eliberată în conformitate cu Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital.
(4) Societăţile de registru şi emitenţii care ţin registrul deţinătorilor de valori mobiliare de sine stătător sînt obligaţi să transmită Depozitarului central, instituit în conformitate cu prezenta lege, registrele deţinătorilor de valori mobiliare şi documentaţia aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic şi pe suport de hîrtie, în termen de:
a) 6 luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind iniţierea activităţii Depozitarului central, emisă de Banca Naţională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare ale entităţilor de interes public;
b) 12 luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind iniţierea activităţii Depozitarului central, emisă de Banca Naţională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare ale entităţilor admise spre tranzacţionare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare;
c) 24 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind iniţierea activităţii Depozitarului central, emisă de Banca Naţională a Moldovei – în cazul valorilor mobiliare emise de societăţile pe acţiuni, altele decît cele menţionate la lit.a) şi lit.b).
(5) Banca Naţională a Moldovei este în drept să stabilească, prin actele sale normative, un termen mai mare decît cel indicat la alin.(4) în vederea transmiterii registrelor deţinătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central, dar nu mai mult de 24 de luni de la data expirării pentru fiecare termen menţionat la alin.(4).
(51) Societatea pe acţiuni este în drept să transmită registrul deţinătorilor de valori mobiliare emise de aceasta din data intrării în vigoare a deciziei privind iniţierea activităţii Depozitarului central, emisă de Banca Naţională a Moldovei. La exercitarea acestui drept, societatea de registru este obligată să transmită Depozitarului central registrul deţinătorilor de valori mobiliare şi documentaţia aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic şi pe suport de hîrtie, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către societatea pe acţiuni.
(6) Pînă la data transmiterii registrului deţinătorilor de valori mobiliare conform alin.(4)–(51), evidenţa deţinătorilor de valori mobiliare este ţinută de societăţile de registru şi emitenţii care ţin registrul deţinătorilor de valori mobiliare de sine stătător, şi de societăţile de investiţii care sînt în drept să desfăşoare activitate de custodie a instrumentelor financiare.
(7) De la data transmiterii registrului deţinătorilor de valori mobiliare conform alin.(4)–(51), evidenţa deţinătorilor de valori mobiliare este ţinută de către Depozitarul central, creat în conformitate cu prezenta lege, şi de către societăţile de investiţii care sînt în drept să desfăşoare activitate de custodie a instrumentelor financiare.
(8) Transmiterea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare conform alin.(4)–(51) se efectuează sub supravegherea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în următoarele condiţii:
1) în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului alineat, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, cu consultarea Băncii Naţionale a Moldovei, va aproba procedura de verificare a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare, care va conţine descrierea cel puţin a următoarelor aspecte:
a) verificarea, realizată de Comisia Naţională a Pieţei Financiare prin contrapunerea datelor din registrele societăţilor de registru cu datele deţinute de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, a datelor deţinute de custozi şi emitenţii de valori mobiliare, inclusiv examinarea reclamaţiilor deţinătorilor de valori mobiliare şi contrapunerea, după caz, a datelor din registrele societăţilor de registru/custozilor şi/sau a datelor din resursele informaţionale de stat;
b) verificarea realizată de emitentul de valori mobiliare şi de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, care va cuprinde procesul de:
– notificare, de către emitentul de valori mobiliare, în formă scrisă, a deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului cu privire la valorile mobiliare deţinute de aceştia;
– desfăşurare, de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, a unei campanii de informare publică în scopul confirmării integrităţii şi legalităţii înregistrărilor din registrele societăţilor de registru, precum şi paşii ce urmează a fi întreprinşi de către deţinătorii de valori mobiliare în cazul depistării unor neconcordanţe;
11) pentru realizarea procedurii de verificare a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare ale instituţiilor financiare şi societăţilor de asigurare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare aprobă un buget estimativ pentru fiecare emitent, luînd în considerare numărul de acţionari;
12) mijloacele băneşti estimate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare conform pct.11) se achită de către instituţia financiară şi societatea de asigurare cu cel puţin 10 zile înainte de începerea procedurii de verificare. În cazul în care cheltuielile suportate efectiv pentru verificarea registrului deţinătorilor de valori mobiliare depăşesc cheltuielile estimate, instituţia financiară şi societatea de asigurare sînt obligate să achite diferenţa în decurs de 10 zile din momentul în care au recepţionat înştiinţarea de la Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Un transfer incomplet sau întîrziat pe contul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare atrage după sine penalităţi în mărimea stabilită la art.6 alin.(3) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
13) în cazul mijloacelor băneşti neutilizate conform bugetului estimat, Comisia Naţională a Pieţei Financiare va efectua, în decurs de 10 zile de la finalizarea verificării registrelor deţinătorilor valorilor mobiliare, restituirea acestora şi/sau le va utiliza, la solicitarea scrisă a emitentului, pentru achitarea ulterioară a altor taxe şi plăţi. În scopul recuperării cheltuielilor suportate pentru verificarea registrului deţinătorilor de valori mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare are dreptul să aplice restricţii asupra activităţii emitentului potrivit legislaţiei, inclusiv să solicite aplicarea sechestrului pe activele acestuia;
2) cheltuielile aferente organizării şi desfăşurării campaniei de informare publică vor fi finanţate din bugetul de stat şi din alte surse;
21) prin derogare de la Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice, Comisia Naţională a Pieţei Financiare va asigura selectarea unei entităţii în vederea organizării şi desfăşurării campaniei de informare publică pentru instituţiile financiare şi societăţile de asigurare;
3) Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi emitentul relevant verifică, conform procedurii menţionate la pct.1), registrele deţinătorilor valorilor mobiliare pînă la data transmiterii acestora conform alin.(4)–(51);
31) Comisia Naţională a Pieţei Financiare poate detaşa propriul personal pentru executarea prevederilor pct.3) şi 4);
4) în termen de pînă la 12 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului alineat, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi emitentul relevant vor verifica datele din registrele societăţilor de registru aferente instituţiilor financiare şi societăţilor de asigurări conform procedurii menţionate la pct.1);
5) neconcordanţele dintre datele din registrele societăţilor de registru şi orice alt document cu valoare juridică (acte juridice, date din registrele custozilor, baza de date a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare sau alte documente similare) sînt înlăturate de societatea de registru sub supravegherea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare sau, la cererea părţii interesate, sînt remediate de instanţa de judecată;
6) examinarea neconcordanţelor din registrul deţinătorilor de valori mobiliare de către instanţa de judecată nu împiedică transmiterea registrului în cauză către Depozitarul central. Instanţa de judecată nu este în drept să suspende sau să stopeze transmiterea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central;
7) prezentul alineat nu se aplică emitenţilor de valori mobiliare aflaţi în proces de lichidare/dizolvare sau în proces de insolvabilitate.
(81) În scopul executării prevederilor alin.(8), Guvernul:
– va aproba un plan de acţiuni, stabilind organele responsabile de realizare, sursele de finanţare şi termenele de implementare;
– va stabili un mecanism de control privind formarea şi executarea bugetului utilizat pentru verificarea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare;
– va asigura, împreună cu instituţiile de resort, accesul gratuit al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare la Registrul de stat al populaţiei, la Registrul de stat al unităţilor de drept, la Registrul garanţiilor reale mobiliare, precum şi la alte resurse informaţionale de stat.
(9) La transmiterea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare conform alin.(4)–(51), societăţile de registru şi emitenţii care ţin registrul deţinătorilor de valori mobiliare de sine stătător:
a) vor atesta acurateţea şi caracterul complet al datelor;
b) vor purta răspundere administrativă, civilă şi/sau penală pentru pierderea integrităţii şi/sau pentru acurateţea datelor şi documentaţiei transmise Depozitarului central.
(10) Autorizaţia de societate de registru, eliberată în conformitate cu Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital, devine caducă la data transmiterii complete a registrelor de către societatea de registru, conform alin.(4)–(51).
(11) Licenţa pentru activitatea de depozitar central, eliberată în conformitate cu Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital, devine caducă în termen de 6 luni de la data iniţierii activităţii Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naţionale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1).
(12) Operaţiunile de clearing şi de decontare pentru valorile mobiliare înregistrate în Sistemul de înscrieri în conturi, în conformitate cu Legea nr.548 din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, se efectuează:
a) de către Banca Naţională a Moldovei – pînă la data iniţierii activităţii Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naţionale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1);
b) de către Depozitarul central – de la data iniţierii activităţii Depozitarului central, conform deciziei Băncii Naţionale a Moldovei emise în temeiul art.19 alin.(1).
(13) Operaţiunile de clearing şi de decontare pentru valorile mobiliare admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare se efectuează de către Depozitarul central în condiţiile prezentei legi şi în termenul stabilit la alin.(11). Depozitarul central ce deţine licenţa eliberată în conformitate cu Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital va transmite documentaţia completă, inclusiv istoricul, în format electronic şi pe suport de hîrtie, aferent înscrierilor în programul (software) administrat, către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
(131) Persoanele juridice care, conform situaţiei la data intrării în vigoare a prezentei legi, deţin licenţă de Depozitar central sau autorizaţie de societate de registru sînt în drept să obţină licenţă pentru activitate pe piaţa de capital, conform Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital, fără achitarea taxei de eliberare a licenţei.
(14) Guvernul, în termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, va elabora şi va prezenta Parlamentului proiectul legii de modificare şi completare a actelor legislative în vigoare, în vederea aducerii acestora în conformitate cu prezenta lege.
[Art.46 modificat prin Legea nr.2 din 08.02.2018, în vigoare 23.02.2018]
[Art.46 modificat prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

Articolul 47. Măsuri compensatorii
(1) Pretenţiile financiare care pot deriva din aplicarea art.46 alin.(10) şi (11) se depun la Cancelaria de Stat, însoţite de acte doveditoare, în termen de pînă la 6 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului articol.
(2) Pretenţiile depuse conform alin.(1) sînt examinate în termen de 6 luni de la data depunerii de o comisie, componenţa nominală şi regulamentul de activitate ale căreia se aprobă de Guvern.
(21) Comisia este în drept să stabilească, printr-o decizie motivată, un termen mai mare de examinare a pretenţiilor depuse conform alin.(1) decît cel indicat la alin.(2), dar care nu va depăşi 12 luni de la data expirării termenului menţionat la alin.(2).
(3) Comisia este formată din 7 membri şi este condusă de un preşedinte. Comisia va include reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei (preşedintele şi secretarul comisiei), Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi ai Cancelariei de Stat.
(4) Comisia examinează documentele prezentate şi solicită, după caz, informaţii şi date suplimentare. Pînă la prezentarea informaţiilor/datelor solicitate, termenul de examinare menţionat la alin.(2) se suspendă.
(5) Comisia adoptă o decizie motivată privind respingerea pretenţiilor ori acceptarea totală sau parţială a acestora. În cazul acceptării totale sau parţiale a pretenţiilor, decizia comisiei intră în vigoare după aprobarea acesteia de către Guvern. Despăgubirile vor fi achitate din bugetul de stat în termen de pînă la 6 luni de la aprobarea de către Guvern a deciziei respective.
(6) Decizia comisiei poate fi contestată în instanţa de judecată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000. Pînă la soluţionarea definitivă a cauzei nu poate fi suspendată executarea actelor dispuse potrivit dispoziţiilor art.46.
(7) În cazul anulării deciziei comisiei, se menţin toate efectele produse în baza prezentei legi, iar măsurile reparatorii ce pot fi dispuse de instanţă se limitează doar la plata despăgubirilor.
[Art.47 modificat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]
[Art.47 introdus prin Legea nr.58 din 06.04.2017, în vigoare 14.04.2017]

 

VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI
Vladimir VITIUC

Nr.234. Chişinău, 3 octombrie 2016.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).