Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
06.12.2020

Guvernarea și nivelurile de control ale Băncii Naționale

 

Controlul extern


Auditul extern

Auditul extern al Băncii Naționale se efectuează anual pentru situațiile financiare, conturile și registrele BNM, în conformitate cu standardele internaționale de audit, de către o companie de audit independentă, cu renume și experiență recunoscută în domeniul auditului băncilor centrale și al instituțiilor financiare internaționale, selectată de Consiliul de supraveghere pe bază de licitație. Raportul auditorului extern se publică împreună cu situațiile financiare anuale ale Băncii Naționale. Aceeași organizație de audit extern nu poate fi numită consecutiv pentru o perioadă ce depășește 5 ani
 

Evaluarea de către FMI a credibilității și siguranței BNM

Periodic, credibilitatea și siguranța băncilor centrale este evaluată de experții FMI pentru a primi asigurare în implementarea și operarea de către BNM a unor sisteme de control, contabile, de raportare și audit referitoare la gestionarea resurselor, adecvate integrității operațiunilor desfășurate. Evaluarea acoperă cinci domenii cheie relevante controlului și guvernării în cadrul băncilor centrale conform acronimului ELRIC:

 • E - mecanismul auditului extern;
 • L - cadrul legal și independența băncii centrale;
 • R - raportarea financiară;
 • I - mecanismul auditului intern;
 • C - sistemul controalelor interne.
   

Auditul Curții de Conturi a R.M

Auditul public extern cu privire la legalitatea și regularitatea devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții este realizat de Curtea de Conturi, limitându-se, conform Legii nr. 548-XIII  din  21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, la examinarea eficienței operaționale a deciziilor luate de conducerea Băncii Naționale, cu excepția celor ce țin de implementarea politicii monetare și valutare a Băncii Naționale și de gestionarea rezervelor valutare ale statului.

 

Controlul intern

Banca Națională aliniază guvernarea sistemului de control intern și gestiunea riscurilor operaționale la standardele internaționale COSO, ISO 31000, la bunele practici în domeniu, inclusiv ale Grupului Internațional de Lucru privind Riscul Operațional în Băncile Centrale (International Operational Risk Working Group (IORWG), Banca Națională fiind membru al acestuia.

Odată cu aprobarea Cadrului privind gestiunea riscurilor operaționale în Banca Națională a Moldovei, Consiliul de supraveghere a stabilit apetitul/toleranța la risc în Banca Națională.

Controlul intern, precum și gestiunea riscurilor în cadrul BNM sunt instituite conform celor trei linii de apărare.

Prima linie de apărare gestionează riscurile și este reprezentată de subdiviziunile BNM - "proprietarii" riscurilor. Șefii subdiviziunilor (managerii de linie) poartă responsabilitate pentru identificarea și gestionarea riscurilor inerente proceselor de activitate și sistemelor informatice ale căror proprietari sunt, stabilind corespunzător activitățile de control în procesul de gestiune a riscurilor. Pentru riscurile operaționale, se aplică metodologia de evaluare a acestora, conform căreia fiecare subdiviziune structurală a Băncii Naționale efectuează anual procedura de autoevaluare a riscurilor operaționale, cu identificarea și evaluarea riscurilor pe procese de activitate, precum și stabilirea măsurilor de control pentru a menține riscurile în zona de toleranță, cu raportarea rezultatelor către funcția de gestiune a riscurilor operaționale. Subdiviziunile aplică zilnic un set de proceduri de control pentru procesele de activitate și sistemele pe care le gestionează, asigurând eficacitatea și eficiența acestora.

Linia a doua de apărare constă în organizarea, asigurarea cadrului metodologic, coordonarea și supravegherea independentă a procesului de control intern și gestiune a riscurilor. Funcțiile celei de-a doua linii de apărare includ mecanisme și procese specifice de monitorizare, în vederea exercitării unui control intern și sistem adecvat de gestiune a riscurilor financiare și operaționale. Linia a doua este reprezentată de structurile cu funcții dedicate gestiunii riscurilor financiare și operaționale, Comitetul de investiții și Comitetul de risc. La nivelul acestei linii este elaborat cadrul metodologic pentru desfășurarea unui proces eficient de gestiune a riscurilor în BNM: cadrul intern privind modul de efectuare și control al operațiunilor în valută, gestiunea riscurilor operaționale pe procese de activitate, asigurarea continuității activității și securității informației, standardele, politicile și planurile de răspuns la incidentele, care perturbă sau amenință funcțiile operaționale din Banca Națională. La nivelul Băncii Naționale există un sistem de gestiune a incidentelor, unde se ține evidența incidentelor, inclusiv a măsurilor întreprinse și a responsabililor de realizarea acestora.

Linia a treia de apărare oferă o asigurare independentă și obiectivă și este reprezentată de auditul intern. Auditul intern oferă organelor de conducere și managerilor de linie o asigurare rezonabilă independentă privind adecvarea și eficacitatea guvernanței, gestiunii riscurilor și controalelor interne, inclusiv modul în care prima și a doua linie de apărare ating obiectivele de gestiune a riscurilor. Cadrul normativ intern privind funcționarea auditului intern este aprobat la nivelul Consiliului de supraveghere și racordat la elementele obligatorii ale Cadrului Internațional de Practici Profesionale (IPPF), elaborat de Institutul Auditorilor Interni (IIA).

Controlul intern în cadrul BNM funcționează, de asemenea, printr-un șir de reglementări aprobate de organele de conducere și asigură administrarea resurselor într-un mod eficace pentru realizarea misiunii, atribuțiilor de bază, obiectivelor strategice și ale proceselor de activitate ale BNM.

 • Cadrul general privind sistemul de gestiune a proceselor de activitate în BNM (extras Cadru);
 • Cadrul privind gestiunea riscurilor operaționale în BNM (extras Cadru);

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).