• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.09.2014

Guvernarea și nivelurile de control ale Băncii Naționale

Auditul extern

Conform Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Art.68), dările de seamă financiare anuale, conturile şi registrele Băncii Naţionale sunt supuse auditului extern anual, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, efectuat de către o organizaţie de audit extern, cu renume şi cu experienţă recunoscută în domeniul auditului băncilor centrale şi al instituţiilor financiare internaţionale. Selectarea organizaţiei de audit extern este asigurată de către Consiliul de supraveghere al BNM, pe bază de licitaţie. Pentru efectuarea auditului extern al situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor BNM pentru anii 2015-2019, câștigător al licitației este desemnat SC Deloitte Audit SRL. Auditorii externi sunt independenţi faţă de activitatea şi organele de conducere ale BNM. Rapoartele auditorilor independenţi sunt publicate pe site-ul oficial al BNM.

 

Evaluarea de către FMI a credibilităţii şi siguranţei BNM

Periodic, credibilitatea şi siguranţa băncilor centrale este evaluată de experţii FMI pentru a primi asigurare în implementarea şi operarea de către banca centrală a unor sisteme de control, contabile, de raportare şi audit referitoare la gestionarea resurselor, adecvate integrităţii operaţiunilor desfăşurate. Evaluarea acoperă cinci domenii cheie relevante controlului şi guvernării în cadrul băncilor centrale conform acronimului ELRIC:

 • E - mecanismul auditului extern;
 • L - cadrul legal şi independenţa băncii centrale;
 • R - raportarea financiară;
 • I - mecanismul auditului intern;
 • C - sistemul controalelor interne.

 

Auditul Curții de conturi

Conform Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Art.21alin.(2)), legalitatea si regularitatea devizelor de cheltuieli și a alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale se auditează de către Curtea de Conturi a R.M. Auditul public extern al Curții de Conturi se va limita la examinarea eficientei operaționale a deciziilor luate de conducerea Băncii Naționale, excluzându-se cele legate de articolele de cheltuieli ce țin de implementarea politicii monetare si valutare a BNM și de gestionarea rezervelor valutare ale statului. Această restricţie este impusă pentru a asigura independenţa Băncii Naționale în promovarea politicii monetare şi valutare.

 

Auditul Intern

Funcțional, Departamentul audit intern este subordonat și raportează Consiliului de supraveghere al BNM, iar administrativ Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei. Activitatea Departamentului audit intern se bazează pe un cadru normativ şi metodologic armonizat cu standardele profesionale aplicabile la nivel internațional, în special cele ale Institutului Auditorilor Interni (Institute of Internal Auditors – IIA). Planificarea strategică, anuală și individuală pe misiune a activității de audit intern este bazată pe evaluarea riscurilor de activitate, inclusiv riscurile de fraudă și definirea obiectivelor misiunii de audit în acord cu obiectivele instituției. Modalitatea de raportare este una complexă și include: rapoarte de audit, rapoarte operative, rapoarte trimestriale și anuale, rapoarte de studii și chestionare, anchete de serviciu (la solicitare).

DAI al BNM este promotorul evenimentului „Săptămâna Antifraudă” desfășurat anual în cadrul BNM, prin  aliniere la practica internațională - International Fraud Awareness Week.  

 

Controlul intern – controlul permanent operaţional, nivel subdiviziune

BNM dispune de un Sistem de Control Intern (SCI) bine organizat, structurat şi reglementat. Funcţionarea sistemului se bazează pe responsabilitatea întregului personal implicat în activitatea BNM, şi este organizat pe mai multe niveluri. Primul nivel reprezintă controlul permanent (zilnic) operaţional efectuat la nivelul fiecărei subdiviziuni structurale a BNM, şi include:

 1. controale prestabilite (în mod automat sau manual),
 2. controale efectuate nemijlocit în proces de către executori,
 3. controale efectuate pe scară ierarhic superioară conform procedurilor existente,
 4. controale suplimentare efectuate în anumite direcţii ce implică risc sporit (de piaţă, contabilitate, legal etc.).

 

Codul de Conduită al salariaţilor BNM

Codul de Conduită al salariaţilor BNM este aprobat şi se aplică în cadrul BNM din octombrie 2014 .

Norma respectivă reglementează normele generale de conduită morală şi profesională, şi are ca obiectiv asigurarea fortificării pe o bază continuă a calităţii în exercitarea atribuţiilor de serviciu a salariatului BNM, favorizând menţinerea imaginii BNM prin profesionalism, integritate morală, onestitate şi imparţialitate, atât pe plan intern-BNM, cât şi în cadrul relaţiilor cu publicul.

 

Politica Antifraudă a BNM

Politica Antifraudă a BNM este stabilită şi implementată în cadrul BNM din Februarie 2010.

Scopul primar al politicii este dezvoltarea culturii corporative şi crearea unui mediu, care să inhibe frauda. În corespundere cu cele stabilite, organele de conducere ale BNM promovează o politică de toleranţă zero în legătură cu frauda şi mobilizează tot personalul Băncii să acţioneze, în permanenţă, onest, cu integritate şi demnitate, să protejeze toate resursele încredinţate, să nu facă abuz de poziţia ocupată. În cadrul politicii sunt exemplificate riscurile de fraudă şi de corupţie, şi elementele de prevenire a fraudei şi corupţiei.

Prin aliniere la practica internaţională, anual, în cadrul BNM se desfăşoară evenimentul „Săptămâna Antifraudă”, cu participarea Băncilor Licenţiate din R.M.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).