• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde

Informații privind depunerea petițiilor

 

Vă rugăm să luați cunoștință cu informația privind exercitarea dreptului la petiționare prin depunerea unei petiții la Banca Națională a Moldovei.

Petiția este orice cerere, sesizare sau propunere adresată Băncii Naționale a Moldovei (în continuare - BNM) de către o persoană fizică sau juridică.

BNM pune la dispoziția petiționarilor formulare-tip de petiții în domeniul său de competență. Pagina-web oficială a BNM (www.bnm.md) constituie o modalitate suplimentară de adresare a petițiilor.

Dacă doriți să adresați o petiție, BNM vă recomandă să utilizați formularul-tip pentru petiție.

Dacă petiția dvs. are ca obiect solicitarea unor informații oficiale, vă rugăm să utilizați următorul formular-tip.

Dacă considerați că BNM nu v-a soluționat petiția, inclusiv cererea de acces la informații, în termenele reglementate de lege sau considerați că vi s-au încălcat anumite drepturi prin emiterea sau respingerea emiterii unui act administrativ, sunteți în drept să depuneți o cerere prealabilă, utilizând formularul-tip pus la dispoziție.

Formularul completat al petiției poate fi:

 • expediat prin poștă pe suport hârtie la adresa: bd. Grigore Vieru 1, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova, în cazul în care nu dispuneți de semnătură electronică, sau
 • depus personal pe suport hârtie la sediul BNM la adresa: bd. Grigore Vieru 1, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova, sau
 • transmis în formă electronică la adresa electronică official@bnm.md, sau
 • accesând Petiție on-line AICIîn cazul în care dispuneți de semnătură electronică.

Pentru a putea fi supusă examinării și soluționării de către Banca Națională a Moldovei, petiția în formă scrisă trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

 • numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
 • domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică, dacă se solicită răspuns pe această cale;
 • denumirea adresatului – Banca Națională a Moldovei;
 • obiectul petiției și motivarea acesteia;
 • semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.
  Petiția trebuie să conțină, după caz, documentul confirmativ al reprezentantului legal sau procura reprezentantului împuternicit, documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare sau considerate utile de către petiționar pentru susținerea petiției sale.

Petiția mai poate fi depusă verbal, în cadrul programului de audiență cu publicul a Conducerii BNM, cu consemnarea într-un proces-verbal.

La recepționarea petiției, BNM va examina dacă aceasta corespunde cerințelor enumerate mai sus și, în cazul în care va constata unele neajunsuri, va solicita înlăturarea lor, în limita unui termen rezonabil. Dacă neajunsurile nu vor fi înlăturate în termenul acordat, petiția nu va fi examinată.

BNM va înregistra și soluționa petiția recepționată în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

Dacă petiția este de competența altei autorități publice, BNM va expedia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, originalul petiției autorității publice competente, fapt despre care va informa petiționarul.

Petițiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale sau electronice nu vor fi examinate. BNM are dreptul să nu examineze în fond petițiile care conțin un limbaj necenzurat, ofensator sau amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanei oficiale, precum și a membrilor familiei acesteia.

Petiția va fi examinată în termen de 30 de zile de la data înregistrării, cu posibilitatea prelungirii termenului cu 15 zile. Despre prelungirea termenului de examinare și motivele prelungirii, petiționarul va fi informat, în scris, în termen de 30 de zile.
Cererea de acces la informație va fi examinată în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu posibilitatea prelungirii termenului cu 5 zile lucrătoare. Despre prelungirea termenului de examinare și motivele prelungirii, petiționarul va fi informat, în scris, cu 5 zile înaintea expirării termenului inițial.
Cererea prealabilă se depune în termen de 30 de zile de la respingerea petiției ori de la comunicarea sau notificarea actului administrativ individual al BNM și va fi examinată în termen de 30 de zile.

BNM este în drept să verifice veridicitatea informației comunicate și să solicite documente și informații suplimentare. La examinarea petițiilor este asigurată confidențialitatea datelor cu caracter personal și a altei informații confidențiale comunicate.

După examinarea petiției în termenele stabilite de legislație, petiționarul va primi răspuns în scris la adresa poștală sau adresa electronică, în funcție de opțiunea indicată în petiție.

Dacă, după expedierea răspunsului la petiție, se depune o nouă petiție de același petiționar, cu același obiect, aceasta nu se examinează.

Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor, vă recomandăm să consultați:

 

N.B. Condițiile, modul și particularitățile de depunere, înregistrare, examinare, soluționare a cererilor cu privire la eliberarea/emiterea licențelor, autorizațiilor, permisiunilor, aprobărilor și a altor acte cu caracter permisiv ale BNM, precum și răspunsurile la aceste cereri, inclusiv refuzurile de eliberare/emitere a acestora, se reglementează de Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică, alte legi și acte normative emise întru executarea lor, care guvernează activitatea BNM.

 

Petiție electronică

Aici puteți depune o petițiile în formă electronică. Petiția electronică trebuie să fie în format PDF cu semnătura electronică calificată aplicată (în acest scop puteți utiliza pagina-web a Serviciului guvernamental de semnare)

Indicați fișierul PDF:

Indicați adresa Dvs email:

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).