Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.01.2024

Priorități în supravegherea sectorului asigurări ale Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2024Banca Națională a Moldovei, devenită începând cu 1 iulie 2023 autoritate de supraveghere a sectorului asigurări, continuă să își consolideze capacitățile de supraveghere prudențială a participanților profesioniști pe piața asigurărilor. În acest proces, Banca Națională urmărește respectarea cerințelor legale pentru prevenirea și limitarea riscurilor specifice sectorului și asigurarea stabilității acestuia, în scopul protejării drepturilor și intereselor colective ale contractanților, asiguraților, reasiguraților, beneficiarilor asigurării, terților păgubiți și ale altor persoane ale căror drepturi pot fi lezate.

Domeniile prioritare pe care se va axa procesul de supraveghere pe parcursul anului 2024 au fost stabilite ca urmare a evaluării principalelor riscuri endogene și exogene specifice activității de asigurare, luând în calcul  cele mai recente evoluții economice și ținând cont de toate modificările efectuate în domeniul reglementării și supravegherii sectorului asigurări.

Astfel, în cadrul supravegherii sectorului asigurări, în special al societăților de asigurare, o atenție sporită se va acorda următoarelor domenii:

 1. Guvernanța internă

Guvernanța corporativă sănătoasă este factorul-cheie care asigură managementul corect și prudent al activității societăților de asigurare. Prin urmare, pe parcursul anului 2024, Banca Națională a Moldovei va evalua dacă asigurătorii dispun de un sistem de guvernanță solid și fiabil, care să includă o structură organizatorică clară cu linii de responsabilitate bine definite, transparente şi coerente, precum și procese eficiente de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expus asigurătorul. De asemenea, BNM va monitoriza existența în cadrul societăților de asigurare a unui proces de evaluare internă a riscurilor proprii și a solvabilității, precum și a unor mecanisme adecvate de control intern, inclusiv existența unor proceduri administrative și contabile riguroase.

Totodată, în procesul de supraveghere continuă, Banca Națională va urmări ca sistemul de guvernanță al societăților de asigurare, inclusiv mecanismele de control intern existente,  să fie adecvate naturii, amplorii și complexității activității acestora.

 1. Riscul de subscriere

Evaluarea riscului de subscriere este de o importanță deosebită în cadrul procesului de supraveghere și determinare a nivelului real al riscului la care este expus sectorul asigurări. Având în vedere impactul direct al acestui risc asupra activității și situației financiare a asigurătorilor, autoritatea de supraveghere va atrage o atenție sporită modalităților de identificare, măsurare și monitorizare a riscului de subscriere de către societățile de asigurare, pentru a se convinge că acestea sunt solide și conforme cu reglementările în vigoare și cu profilul de risc.

În vederea gestiunii eficiente a riscului de subscriere este esențial ca societățile de asigurare să constituie şi să mențină, potrivit activității pe care o desfășoară, suficiente rezerve tehnice pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor de asigurare ce rezultă din contractele de asigurare. Respectiv, Banca Națională a Moldovei va urmări ca asigurătorii să efectueze calculul rezervelor tehnice în mod prudent, fiabil și obiectiv, cu luarea în considerare a informațiilor furnizate pe piețele financiare și a datelor general disponibile privind riscurile de subscriere. În acest context, va fi supusă examinării conformarea societăților de asigurare cu prevederile Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare, în special în ceea ce privește normele nou-introduse cu referire la calitatea datelor care sunt utilizate la calcularea rezervelor tehnice și adecvarea reglementărilor interne cu privire la constituirea şi menținerea rezervelor tehnice.

Totodată, Banca Națională a Moldovei va atrage atenția în procesul de supraveghere ca societățile de asigurare să stabilească nivelul primelor la produsele de asigurare pe baza unor ipoteze actuariale rezonabile, astfel încât aceste prime să fie suficiente pentru acoperirea obligațiilor și pentru constituirea rezervelor tehnice, în special în contextul liberalizării parțiale a primelor de asigurare aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto.

 1. Acoperirea cu active a rezervelor tehnice și a cerinței de capital minim

În cadrul procesul de supraveghere, BNM va urmări deținerea de către societățile de asigurare a unui nivel suficient de  active destinate să acopere rezervele tehnice și cerința de capital minim care este necesar în vederea acoperirii obligațiilor viitoare ale societăților de asigurare ce decurg din polițele subscrise, precum și a posibilelor pierderi din cauza riscurilor aferente activității de asigurare. În acest sens, Banca Națională a Moldovei va urmări ca activele care acoperă rezervele tehnice și cerința de capital minim să fie investite astfel încât să se asigure siguranța, profitabilitatea și caracterul tranzacționabil al investițiilor. Acest lucru este necesar pentru respectarea cerințelor normative privind activele admise să acopere rezervele tehnice și cerința de capital minim, inclusiv din perspectiva maturității, diversității și a dispersiei acestor investiții.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).