• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
02.01.2021

Activităţi derulate în contextul integrării europene

 

Acordul de Asociere și Agenda de Asociere – 2 documente fundamentale pentru relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

Cel mai important document juridic care stă la baza cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană este Acordul de Asociere (semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia, aplicat cu titlu provizoriu începând cu 1 septembrie 2014 și intrat în vigoare la 1 iulie 2016) care înlocuiește Acordul de Parteneriat şi Cooperare (în vigoare din 1998). Acordul de Asociere cuprinde capitole cu privire la cooperarea economică, comerţ, justiţie, cooperarea financiară şi alte politici de cooperare.

Negocierile oficiale pentru semnarea Acordului de Asociere au demarat la 12 ianuarie 2010 la Chişinău. Ulterior, au avut loc mai multe runde de negocieri, organizate sub forma unor şedinţe plenare, care s-au desfăşurat atât la Chişinău, cât şi la Bruxelles. Între şedinţele plenare, procesul de negocieri s-a derulat în cadrul unor serii de videoconferinţe la care au participat şi reprezentanţi ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Pe parcursul lunilor aprilie – noiembrie 2010, BNM a luat parte la negocierile pentru elaborarea proiectului capitolului „Servicii financiare” din Acordul de Asociere. Ca rezultat al multiplelor discuţii şi al unui schimb permanent de informaţii cu partenerii din Uniunea Europeană, în proiectul Acordului au fost stabilite, printre altele, principalele obiective necesare a fi realizate de către Republica Moldova pentru reformarea sectorului financiar. La 25 noiembrie 2010 proiectul capitolului „Servicii financiare” a fost finalizat (închis provizoriu). La 29 noiembrie 2013, în cadrul summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnius (Lituania), Republica Moldova și Uniunea Europeană au parafat Acordul de Asociere.

Unul din principalele obiective ale Acordului de Asociere este instituirea unei Zone de liber schimb aprofundat şi cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (ZLSAC). Pentru a contribui la realizarea acestui obiectiv, prin Hotărârea Guvernului nr. 1125 din 14 decembrie 2010, a fost aprobat Planul de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea ZLSAC dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, iar BNM a fost una din instituțiile responsabile de îndeplinirea acestui plan. Pe parcursul anilor 2012 – 2013 BNM a participat la negocierile cu Uniunea Europeană privind capitolul “Dreptul de stabilire, comerțul cu servicii și comerțul electronic” din Acordul de Asociere. La 25 iunie 2013 negocierile pentru instituirea ZLSAC au fost finalizate.

În scopul pregătirii și facilitării implementării Acordului de Asociere, la 26 iunie 2014, Republica Moldova și Uniunea Europeană au agreat Agenda de Asociere – un document important care a stabilit un set de priorități pentru activitățile comune din perioada 2014-2016. Mai târziu, în vederea actualizării Agendei de Asociere 2014-2016, Republica Moldova și Uniunea Europeană au adoptat Agenda de Asociere pentru perioada 2017-2019. Acest document are scopul de a susține și de a consolida reziliența și stabilitatea Republicii Moldova, urmărind, totodată, realizarea unei asocieri politice mai strânse și a unei integrări economice mai profunde. Agenda 2017-2019 prevede o listă de priorități pe termen scurt și mediu, inclusiv în acele domenii care vizează atribuțiile BNM, cum ar fi: serviciile financiare, plățile curente și circulația capitalurilor, dreptul de stabilire și comerțul cu servicii, dezvoltarea economică și oportunitățile de piață.

 

Participarea BNM în procesul de coordonare la nivel național a activităților de integrare europeană

Guvernatorul BNM este membru al Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană a Republicii Moldova, responsabilă de asigurarea coordonării realizării angajamentelor care derivă din documentele şi înţelegerile moldo-comunitare.

În vederea realizării angajamentelor stabilite în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, Guvernul a aprobat Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2014-2016 (PNAAA). Acest plan a fost ulterior înlocuit de un plan similar pentru perioada 2017–2019. PNAAA este un document amplu care contribuie la asocierea politică și integrarea economică a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. BNM, care a participat la elaborarea acestor planuri, este responsabilă de realizarea unor acțiuni incluse în titlurile III, IV și V ale PNAAA și raportează progresele înregistrate în acest sens către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Ministerul Economiei și Infrastructurii. Informația privind implementarea PNAAA poate fi consultată accesând următoarea adresă: https://www.mfa.gov.md/ro/content/rapoarte-aa.

 

Participarea BNM la dialogul instituțional dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană

În contextul Acordului de Asociere, BNM participă în cadrul organelor responsabile de monitorizarea implementării acestui acord:

Comitetul de asociere – se reunește periodic pentru a aborda chestiuni din diverse domenii prevăzute în Acordul de Asociere, inclusiv din domeniile care intră în competența BNM. De asemenea, Comitetul de asociere se reunește cel puțin o dată pe an într-o configurație specifică pentru a soluționa toate chestiunile legate de titlul V ”Comerț și aspecte legate de comerț” al Acordului de Asociere (în acest caz, comitetul este cunoscut sub denumirea de Comitetul de asociere reunit în configurația comerț);

Subcomitetul pentru cooperare economică și în alte sectoare – este unul din subcomitetele instituite în temeiul Acordului de Asociere care asistă Comitetul de Asociere și care se reunește periodic pentru a examina, printre altele, chestiuni privind situația macroeconomică și situația în sectorul financiar-bancar.

Pe lângă organele sus-menționate, BNM furnizează autorităților naționale, la solicitarea acestora, informații care sunt necesare pentru reuniunile altor organe instituite de Acordul de Asociere (de exemplu, Consiliul de asociere, Comitetul de asociere parlamentar, Subcomitetul pentru libertate, securitate și justiție) și reprezentanții BNM iau parte la respectivele reuniuni atunci când sunt invitați.

 

Cooperarea BNM cu băncile centrale și autoritățile de reglementare și supraveghere bancară din Uniunea Europeană

În vederea dezvoltării cooperării și a schimbului eficient de informații în domeniul activității bancare, BNM a încheiat memorandumuri de înțelegere cu principalele 2 autorități responsabile de reglementarea și supravegherea băncilor la nivelul Uniunii Europene, și anume: cu Autoritatea Bancară Europeană (în ianuarie 2019) și cu Banca Centrală Europeană (în septembrie 2020). Cooperarea cu Autoritatea Bancară Europeană se axează pe reglementarea și supravegherea bancară, cadrul unic de supraveghere bancară din Uniunea Europeană, schimbul transfrontalier de informații în domeniul supravegherii bancare, activități de formare profesională etc. Cooperarea cu Banca Centrală Europeană vizează supravegherea băncilor din Republica Moldova care sunt filiale ale instituțiilor de credit din Uniunea Europeană. Încheierea acestor memorandumuri a devenit posibilă după ce în anul 2018 Autoritatea Bancară Europeană a evaluat pozitiv regimul de confidențialitate aplicat de Republica Moldova în domeniul supravegherii bancare, ceea ce facilitează schimbul de informații dintre BNM și autoritățile de supraveghere bancară din Uniunea Europeană.

BNM cooperează și cu următoarele bănci centrale și autorități de reglementare și supraveghere bancară din Uniunea Europeană, cu care a încheiat acorduri de cooperare: Banca Națională a României, Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin), Banca Lituaniei (Lietuvos Bankas), banca centrală a Ungariei (Magyar Nemzeti Bank).

Pentru mai multe informații, puteți accesa:

 • Memorandumul de cooperare între Autoritatea Bancară Europeană și autoritățile de supraveghere bancară din Europa de Sud-Est (inclusiv BNM);
 • comunicatul BNM privind aderarea BNM la Memorandumul de cooperare între Autoritatea Bancară Europeană și autoritățile de supraveghere bancară din Europa de Sud-Est;
 • Memorandumul de înțelegere dintre BNM și Banca Centrală Europeană (în limba engleză);
 • comunicatul BNM privind încheierea Memorandumului de înțelegere între BNM și Banca Centrală Europeană;
 • VIDEO// Prezentarea online a Memorandumului de înțelegere dintre BNM și Banca Centrală Europeană.

 

Progresele BNM în armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Un angajament important asumat de Republica Moldova în cadrul Acordului de Asociere este armonizarea treptată și dinamică a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. În acest context, în PNAAA sunt prevăzute măsuri concrete pentru realizarea acestui angajament.

În anexa XXVIII-A la Acordul de Asociere este prezentată lista actelor juridice ale Uniunii Europene în domeniul serviciilor financiare și termenele prevăzute pentru punerea în aplicare a acestora de către instituțiile relevante ale Republicii Moldova, inclusiv de către BNM. Conform anexei menționate, unele din aceste acte juridice ale Uniunii Europene care vizează domeniile de competență ale BNM urmau a fi puse în aplicare la 1 septembrie 2014 (data de la care Acordul de Asociere s-a aplicat cu titlu provizoriu), în timp ce pentru alte acte au fost stabilite diverse termene de implementare (1 an, 3 ani, 5 ani sau 10 ani de la data aplicării cu titlu provizoriu a Acordului de Asociere).

 

Actul Uniunii Europene

Actul normativ național care transpune actul Uniunii Europene


Termenul de punere în aplicare pentru Republica Moldova: 1 septembrie 2014 (din momentul aplicării cu titlu provizoriu a Acordului de Asociere)

Directiva 2007/18/CE a Comisiei din 27 martie 2007 de modificare a Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind excluderea sau includerea anumitor instituții din sfera de aplicare și tratamentul expunerilor față de băncile de dezvoltare multilaterală.

Notă: Directiva 2007/18/CE (care a modificat Directiva 2006/48/CE) nu mai este în vigoare, deoarece Directiva 2006/48/CE a fost abrogată de Directiva 2013/36/UE.

Directiva 2007/18/CE a fost transpusă în Regulamentul cu privire la expunerile “mari”, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr. 240 din 9 decembrie 2013, în vigoare din 24 ianuarie 2014. Ulterior, Regulamentul cu privire la expunerile mari din anul 2013 a fost abrogat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 109 din 5 aprilie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la expunerile mari, în vigoare din 19 iunie 2019.

Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit

Directiva 2001/24/CE a fost transpusă parțial în următoarele acte naționale:

-     Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107‑XV din 6 iunie 2002

-     Legea cu privire la lichidarea băncilor nr. 550‑XIII din 21 iulie 1995

Transpunerea parţială a fost determinată de faptul că Directiva 2001/24/CE, în mare parte, instituie obligaţii ce pot fi aduse la îndeplinire doar de către un stat membru al Uniunii Europene.


Termenul de punere în aplicare pentru Republica Moldova: 1 septembrie 2015 (un an din momentul aplicării cu titlu provizoriu a Acordului de Asociere)

Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006.

Notă: Regulamentul (UE) 2015/847 a abrogat Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 indicat în Anexa XXVIII-A la Acordul de Asociere. 

Regulamentul (UE) 2015/847 a fost transpus parțial în următoarele acte naționale:

 1. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 200 din 9 august 2018, în vigoare din 24 august 2018.
 2. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetul executiv al BNM nr. 202 din 9 august 2018, în vigoare din 24 august 2018.

Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 a fost transpus, în mare parte, în Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr. 157 din 1 august 2013.

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE).

Notă: Directiva (UE) 2015/849 a abrogat și a înlocuit Directivele 2005/60/CE și 2006/70/CE indicate în Anexa XXVIII-A la Acordul de Asociere.

Directiva (UE) 2015/849 a fost transpusă în următoarele legi:

Pentru aplicarea Legii nr. 308 din 22 decembrie 2017, BNM a emis următoarele acte normative:

 1. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 200 din 9 august 2018, în vigoare din 24 august 2018;
 2. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 201 din 9 august 2018, în vigoare din 24 august 2018;
 3. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 202 din 9 august 2018, în vigoare din 24 august 2018.

Unele prevederi din Directivele 2005/60/CE și 2006/70/CE au fost transpuse în actele normative naționale aferente domeniului de competență al BNM prin modificarea și completarea:


Termenul de punere în aplicare pentru Republica Moldova: 1 septembrie 2017 (3 ani din momentul aplicării cu titlu provizoriu a Acordului de Asociere)

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică.

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne.

Notă: Directiva (UE) 2015/2366 a abrogat Directiva 2007/64/CE indicată în Anexa XXVIII-A la Acordul de Asociere.

Directivele 2009/110/CE și 2007/64/CE au fost transpuse prin următoarele legi:

Directiva nr. 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare.

Legea nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare, în vigoare din 16 martie 2017.

Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară.

Legea nr. 184 din 22 iulie 2016 cu privire la contractele de garanție financiară, în vigoare din 9 martie 2017.

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE.

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Notă: Directiva 2013/36/UE a abrogat Directivele 2006/48/CE și 2006/49/CE indicate în Anexa XXVIII-A la Acordul de Asociere.

În Uniunea Europeană, Directiva 2013/36/UE împreună cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 formează cadrul juridic care reglementează activitățile bancare, cadrul de supraveghere și normele prudențiale aplicabile instituțiilor de credit și firmelor de investiții.

Directiva 2013/36/UE și Regulamentul (UE) nr. 575/2013 au fost transpuse, în partea ce se referă la sectorul bancar, în următoarele acte naționale:

Unele prevederi aferente sectorului bancar din Directiva 2013/36/UE au fost transpuse în următoarele regulamente emise de BNM pentru aplicarea Legii privind activitatea băncilor:

De asemenea, prevederile aferente sectorului bancar din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 au fost transpuse în următoarele acte normative emise de BNM pentru aplicarea Legii privind activitatea băncilor:

 1. Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 109 din 24 mai 2018, în vigoare din 30 iulie 2018;
 2. Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 111 din 24 mai 2018, în vigoare din 30 iulie 2018;
 3. Regulamentul cu privire la tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 112 din 24 mai 2018, în vigoare din 30 iulie 2018;
 4. Regulamentul cu privire la tratamentul riscului operațional pentru bănci potrivit abordării de bază și abordării standardizate, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 113 din 24 mai 2018, în vigoare din 30 iulie 2018;
 5. Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 114 din 24 mai 2018, în vigoare din 30 iulie 2018;
 6. Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 115 din 24 mai 2018, în vigoare din 30 iulie 2018;
 7. Regulamentul cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de credit, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 116 din 24 mai 2018, în vigoare din 30 iulie 2018;
 8. Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 117 din 24 mai 2018, în vigoare din 30 iulie 2018;
 9. Regulamentul cu privire la expunerile mari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 109 din 5 aprilie 2019, în vigoare din 19 iunie 2019;
 10. Regulamentul privind cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate pentru bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 44 din 26 februarie 2020, în vigoare din 1 octombrie 2020;
 11. Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de credit al contrapărții pentru bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 102 din 16 aprilie 2020, în vigoare din 1 ianuarie 2021;
 12. Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de ajustare a evaluării creditului pentru bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 103 din 16 aprilie 2020, în vigoare din 1 ianuarie 2021;
 13. Regulamentul cu privire la cerințele de publicare a informațiilor de către bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 158 din 9 iulie 2020, în vigoare din 24 septembrie 2020;
 14. Regulamentul privind efectul de levier pentru bănci, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 274 din 10 decembrie 2020, în vigoare din 30 martie 2021.

În procesul de elaborare a proiectului Legii privind activitatea băncilor și a proiectelor de acte normative pentru aplicarea acesteia, BNM a beneficiat de asistența Uniunii Europene oferită în cadrul unui proiect Twinning.

Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Directiva 2002/87/CE a fost transpusă în următoarele acte naționale:

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).