Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.06.2018

Regulamentul cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice şi al ajustărilor generale pentru riscul de credit

 

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire
la calculul de către bănci al ajustărilor specifice
şi al ajustărilor generale pentru riscul de credit

nr. 116  din  24.05.2018

(în vigoare 30.07.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 183-194 art. 906 din 08.06.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1331 din 31.05.2018

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.44 lit.a), art.46 lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, art.64 din Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice şi al ajustărilor generale pentru riscul de credit, conform anexei.

2. Regulamentul indicat la punctul 1 din prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 iulie 2018.

3. De la data intrării în vigoare a regulamentului indicat la punctul 1 din prezenta hotărâre băncile vor asigura conformarea activităţii lor, inclusiv a politicilor şi regulamentelor interne cu cerinţele acestuia.


PREŞEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Sergiu CIOCLEA

Nr.116. Chişinău, 24 mai 2018.

 

Anexă

Aprobat
prin Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.116 din 24 mai 2018

REGULAMENT
cu privire la calculul de către bănci al ajustărilor specifice
şi al ajustărilor generale pentru riscul de credit

Prezentul regulament:
a) transpune art.4 (1) (95) şi art.110 (1) din Regulamentul nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 (Text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr.L 176 din 27 iunie 2013, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2015/62 al Parlamentului Comisiei din 10 octombrie 2014,
b) transpune parţial Regulamentul Delegat (UE) nr.183/2014 al Comisiei din 20 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru precizarea modului de calcul al ajustărilor specifice şi al ajustărilor generale pentru riscul de credit (Text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 57 din 27 februarie 2014.

 

Capitolul I
PREVEDERI GENERALE

1. Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi în alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei emise în aplicarea legii menţionate.
În sensul prezentului regulament, prin ajustări pentru riscul de credit se înţelege cuantumul ajustărilor (provizioanelor) specifice şi generale pentru pierderile din credite asociate cu riscul de credit care au fost recunoscute în situaţiile financiare ale băncii conform cadrului contabil aplicabil.

2. Prezentul regulament se aplică băncilor cu sediul în Republica Moldova, precum şi sucursalelor în Republica Moldova ale băncilor din alte state, care sunt licenţiate de către Banca Naţională a Moldovei (în continuare – bănci).

3. Prezentul regulament stabileşte reguli pe care băncile trebuie să le aplice pentru identificarea şi calcularea ajustărilor generale şi a ajustărilor specifice pentru riscul de credit în scopul:
1) determinării valorii expunerii prevăzute prin reglementările cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate;
2) determinării stării de nerambursare conform reglementărilor cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate.

4. Băncile care aplică abordarea standardizată trebuie să trateze ajustările generale pentru riscul de credit în conformitate cu reglementările aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital.

5. Băncile trebuie să documenteze în procedurile (actele) sale interne rezultatele identificării şi calculului ajustărilor generale pentru riscul de credit şi ajustărilor specifice pentru riscul de credit.

 

Capitolul II
IDENTIFICAREA AJUSTĂRILOR GENERALE ŞI A AJUSTĂRILOR
SPECIFICE PENTRU RISCUL DE CREDIT

6. În sensul prezentului regulament, sumele care trebuie să fie incluse de către o bancă în calculul ajustărilor generale şi al ajustărilor specifice pentru riscul de credit trebuie să fie egale cu toate sumele cu care fondurile proprii de nivel 1 de bază ale băncii au fost reduse pentru a reflecta pierderile legate exclusiv de riscul de credit conform cadrului contabil aplicabil şi recunoscute ca atare în contul de profit sau pierdere, indiferent dacă acestea rezultă din deprecieri, din ajustări de valoare sau din provizioane pentru elemente extrabilanţiere.

7. Orice sumă obţinută conform punctului 6, care a fost recunoscută în cursul exerciţiului financiar, poate fi inclusă în calculul ajustărilor generale şi al ajustărilor specifice pentru riscul de credit numai în cazul în care suma respectivă a fost dedusă din fondurile proprii de nivel 1 de bază ale băncii, fie în conformitate cu reglementările aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital, fie, în cazul profiturilor interimare sau profiturilor de sfârşit de exerciţiu financiar care nu au fost aprobate în conformitate cu reglementările aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital, prin reducerea corespunzătoare imediată a fondurilor proprii de nivel 1 de bază pentru determinarea fondurilor proprii.

8. Sumele la care se face referire la punctele 6 şi 7 trebuie să fie incluse de către bancă în calculul ajustărilor generale pentru riscul de credit în cazul în care acestea îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
1) acestea sunt disponibile fără restricţii şi pe deplin, în ceea ce priveşte timpul şi suma, pentru a acoperi pierderile legate de riscul de credit care încă nu s-au materializat;
2) acestea reflectă pierderile legate de riscul de credit pentru un grup de expuneri, în legătură cu care banca nu are în prezent nicio dovadă că a survenit un eveniment generator de pierderi.

9. Toate celelalte sume la care se face referire la punctele 6 şi 7 sunt incluse în calculul ajustărilor specifice pentru riscul de credit.

10. Banca include în calculul ajustărilor generale pentru riscul de credit următoarele pierderi, cu condiţia ca acestea să îndeplinească criteriile prevăzute la punctul 8:
1) pierderile recunoscute pentru a acoperi pierderea istorică medie a portofoliului care este mai mare decât media din ultimii ani, deşi în prezent nu există dovezi ce ţin de existenţa unor evenimente generatoare de pierderi care să confirme nivelul de pierderi observat în trecut;
2) pierderile în legătură cu care banca nu are cunoştinţă privind deteriorarea calităţii creditului pentru un grup de expuneri, dar în cazul cărora o anumită probabilitate de neplată este posibilă, din punct de vedere statistic, pe baza experienţei anterioare.

11. Banca include întotdeauna în calculul ajustărilor specifice pentru riscul de credit menţionat la punctul 9 următoarele pierderi:
1) pierderile recunoscute în contul de profit sau pierdere pentru instrumente evaluate la valoarea justă care reprezintă deprecieri pentru riscul de credit conform cadrului contabil aplicabil;
2) pierderile rezultate din evenimentele actuale sau anterioare care afectează o singură expunere semnificativă sau expuneri care nu sunt semnificative în mod individual şi care sunt evaluate individual sau colectiv;
3) pierderile pentru care experienţa anterioară, ajustată pe baza datelor observabile actuale, indică faptul că pierderea a avut loc, dar că banca nu ştie încă la nivelul cărei expuneri au intervenit pierderile respective.

 

Capitolul III
ATRIBUIREA AJUSTĂRILOR SPECIFICE PENTRU RISCUL DE CREDIT
AFERENTE UNUI GRUP DE EXPUNERI CĂTRE EXPUNERILE DIN GRUP

12. În cazul în care o ajustare specifică pentru riscul de credit reflectă pierderi legate de riscul de credit asociat unui grup de expuneri, băncile atribuie această ajustare specifică pentru riscul de credit fiecărei expuneri individuale din grupul respectiv, proporţional cu valorile ponderate la risc ale expunerilor. În acest scop, valorile expunerilor sunt determinate fără a lua în considerare ajustările specifice pentru riscul de credit.

13. La atribuirea expunerilor ajustărilor specifice pentru riscul de credit, băncile se asigură că aceeaşi porţiune nu este atribuită de două ori unor expuneri diferite.

 

Capitolul IV
CALCULUL AJUSTĂRILOR PENTRU RISCUL DE CREDIT

14. În scopul determinării valorii expunerii în conformitate cu prevederile la care se face menţiune în punctul 3 subpunctul 1), băncile calculează ajustările specifice pentru riscul de credit aferente unei expuneri ca fiind valorile ajustărilor specifice pentru riscul de credit pentru acea singură expunere sau ca fiind valorile ajustărilor specifice pentru riscul de credit pe care banca le-a atribuit expunerii respective în conformitate cu Capitolul III.

15. În scopul determinării stării de nerambursare în conformitate cu reglementările aferente tratamentului riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, ajustările specifice pentru riscul de credit se calculează ca valorile ajustărilor specifice pentru riscul de credit legate de riscul de credit aferent unei singure expuneri sau unui singur debitor.