• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.06.2018

Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

H O T Ă R Â R E
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la
tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci

nr. 115  din  24.05.2018
(în vigoare 30.07.2018)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 183-194 art. 905 din 08.06.2018

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1330 din 31.05.2018

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.44 lit.a), art.46 lit.b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, art.71 din Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2017, nr.434-439, art.727), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci, conform anexei.

2. Regulamentul indicat la punctul 1 din prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 iulie 2018.

3. De la data intrării în vigoare a regulamentului indicat la punctul 1 din prezenta hotărâre băncile vor asigura conformarea activităţii lor, inclusiv a politicilor şi regulamentelor interne cu cerinţele acestuia.

PREŞEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

Sergiu CIOCLEA

Nr.115. Chişinău, 24 mai 2018.

 

Anexă

Aprobat
prin Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.115 din 24 mai 2018

REGULAMENT
cu privire la tratamentul riscului de
decontare/livrare pentru bănci

Prezentul regulament transpune art.378 şi 379 din Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 (Text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 176 din 27 iunie 2013, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2015/62 al Comisiei din 10 octombrie 2014.

 

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

1. Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi în alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei emise în aplicarea legii menţionate.

2. Prezentul regulament se aplică băncilor cu sediul în Republica Moldova, precum şi sucursalelor în Republica Moldova ale băncilor din alte state, care sunt licenţiate de către Banca Naţională a Moldovei (în continuare – bănci).

3. Prezentul regulament stabileşte reguli cu privire la tratamentul riscului de decontare/livrare în scopul calculării cerinţelor de fonduri proprii în conformitate cu reglementările aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital.

4. În cazul apariţiei unei disfuncţionalităţi generale a unui sistem de decontare, a unui sistem de compensare sau a unei contrapărţi centrale, Banca Naţională a Moldovei poate excepta băncile de la respectarea cerinţelor de fonduri proprii calculate conform Capitolelor II şi III din prezentul Regulament, până în momentul în care situaţia se remediază. În acest caz, incapacitatea unei contrapărţi de a deconta o tranzacţie nu trebuie să fie considerată ca stare de nerambursare (default) pentru scopurile riscului de credit.

 

Capitolul II
RISCUL DE DECONTARE

5. În cazul tranzacţiilor în care instrumentele de datorie, titlurile de capital, monedele şi mărfurile (cu excepţia tranzacţiilor de răscumpărare, operaţiunilor de dare de valori mobiliare /mărfuri cu împrumut şi operaţiunilor de luare de valori mobiliare /mărfuri cu împrumut), rămân nedecontate după datele de livrare scadente ale acestora, banca trebuie să calculeze diferenţa de preţ la care aceasta este expusă.

6. Diferenţa de preţ, menţionată la punctul 5 din prezentul regulament, se calculează ca diferenţa între preţul de decontare convenit pentru instrumentul de datorie, titlul de capital, moneda sau marfa în cauză şi valoarea de piaţă curentă a acestuia/acesteia, atunci când diferenţa poate implica o pierdere pentru bancă.

7. Pentru a calcula cerinţa de fonduri proprii a băncii pentru riscul de decontare, se înmulţeşte diferenţa de preţ cu factorul corespunzător din coloana B din tabelul 1.

Tabelul 1

Numărul de zile lucrătoare după
data scadentă pentru decontare

(%)

A

B

5 – 15

8

16 – 30

50

31 – 45

75

46 sau mai multe

100

 

Capitolul III
TRANZACŢII INCOMPLETE
8. O banca trebuie să deţină fonduri proprii pentru tranzacţii incomplete, după cum este prevăzut în tabelul 2, dacă:
1) aceasta a plătit pentru valori mobiliare, monede sau mărfuri înainte de a le primi sau a livrat valori mobiliare, monede sau mărfuri înainte de a primi plata pentru acestea;
2) în cazul tranzacţiilor transfrontaliere, a trecut o zi sau mai mult de când banca a efectuat plata ori livrarea.
9. Dacă valoarea expunerii pozitive ce rezultă din tranzacţii incomplete nu este semnificativă, băncile pot aplica acestor expuneri o pondere de risc de 100%, cu excepţia cazului în care este necesară o pondere de risc de 1000%, în conformitate cu coloana 4 din tabelul 2 de la punctul 8 din prezentul regulament.

Tabelul 2

Coloana 1

Coloana 2

Coloana 3

Coloana 4

Tipul tranzacţiei

Până la prima plată contractuală sau primul segment al livrării

De la prima plată contractuală sau primul segment al livrării şi până la patru zile după a doua plată contractuală sau al doilea segment al livrării

De la 5 zile lucrătoare după a doua plată contractuală sau al doilea segment al livrării şi până la stingerea tranzacţiei

Tranzacţie incompletă

Nicio cerinţă de capital

Se tratează ca o expunere

Se tratează ca o expunere ponderată la risc cu 1000%

Ca alternativă la aplicarea unei ponderi de risc de 1000% expunerilor din tranzacţiile incomplete, în conformitate cu coloana 4 din tabelul 2 de la punctul 8 din prezentul regulament, băncile pot deduce valoarea transferată plus expunerea curentă pozitivă a acestor expuneri, din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază, în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente fondurilor proprii ale băncilor şi cerinţelor de capital.