• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.04.2019

Consutarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Privind valorile maxime ale comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale tarifelor pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare

26.04.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei inițiază, începând cu data de 26.04.2019, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei ,,Privind valorile maxime ale comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale tarifelor pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare” (în continuare – proiectul hotărârii).

Proiectul hotărârii este elaborat în scopul racordării cadrului normativ existent la prevederile Legii nr.208/2018 pentru modificarea unor acte legislative, în special ce țin de modificările operate la art. 50 din Legea 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (completarea acestuia cu alin.(6) și alin.(7)). Beneficiarii proiectului hotărârii sunt prestatorii de servicii de plată din Republica Moldova.

Este de menționat că, condițiile de determinare și modificare a valorii comisioanelor la utilizarea cardurilor de plată, sunt prevăzute în proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru modificarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013, care este plasat pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei pentru consultare publică, până pe data de 16.05.2019.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 16 mai 2019 pe adresa poştală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: Victor.Susu@bnm.md

Proiectul hotărârii şi nota de argumentare sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău.

 

Proiectul:       DOC       PDF

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei privind valorile maxime ale comisioanelor aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale tarifelor pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Banca Națională a Moldovei

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Necesitatea elaborării proiectului derivă din prevederile Legii nr.208/2018 pentru modificarea unor acte legislative (Lega nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008).

În conformitate cu modificările operate la art. 50 alin. (6) și alin. (7) din Legea  nr.114/2012, Banca Națională a Moldovei (în continuare - BNM) urmează să stabilească,  în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 208/2018, condițiile de determinare a valorilor comisioanelor interbancare, precum și ale comisioanelor suplimentare, aplicate în funcție de marca și categoria respectivelor carduri de plată pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător de către prestatori de servicii de plată, precum și ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare (în continuare - SAPI).

Este de menționat că,  condițiile de determinare a valorii comisioanelor și de modificare a mărimii acestora la utilizarea cardurilor de plată în paralel vor fi stabilite în  Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al BNM nr.157/2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.191-197 art.1370).

Totodată, proiectul reglementează și mărimea comisioanelor percepute de BNM în calitate de administrator al SAPI de la participanți conform tarifelor pentru plățile procesate în SAPI. În vederea echilibrării nivelului de venituri generate din activitatea SAPI cu nivelul de cheltuieli aferente administrării și operării acestuia, propunem majorarea comisioanelor percepute pentru procesarea documentelor de plată în sistemul de decontare pe bază brută în timp real (în continuare – sistemul DBTR) și în sistemul cu compensare pe bază netă (în continuare – sistemul CDN), precum și a interpelărilor aferente SAPI.

Finalitățile urmărite sunt transparentizarea comisioanelor aplicate de prestatorii de servici de plată și asigurarea perceperii unor comisioane care să corespundă costului real suportat de aceștia, cu efect asupra dezvoltării metodelor alternative de plată și promovării inovațiilor, precum și sporirea nivelului de protejare a intereselor și drepturilor utilizatorilor.

 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Principalele prevederi ale proiectului sunt:

 • Condițiile de determinare a valorii comisioanelor interbancare pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată (inclusiv a comisioanelor suplimentare);
  Prezenta prevedere va stabili o valoare maximă de 0,5% a comisionului de servicii perceput comercianților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul operațiunilor destinate bugetelor componente ale bugetului public național (definite la art.20 din Legea finanţelor publice  şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014). Modificările au drept scop optimizarea cheltuielilor din bugetul public național și promovarea plăților fără numerar prin facilitarea acceptării plăților guvernamentale prin instrumente de plată tip card.
  De asemenea, conform acestei prevederi se impune un scenariu de reducere a comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru acceptarea  plăților prin intermediul cardurilor de plată pentru tranzacțiile în mediul fizic (POS terminale) cu orice destinație după cum urmează: pentru 2020 – 1,8%; 2021 – 1,5%; 2022 – 1,2%. Efectele urmărite constau în micșorarea părților componente ale comisionului  de servicii perceput comercianților , inclusiv a comisionului interbancar, ceea ce va alinia media comisioanelor plătite de comercianți,  la utilizarea cardurilor de pată, la media regională.
 • Tarifele pentru plățile procesate în SAPI percepute de către BNM în calitate de administrator al sistemului.
  Conform practicii internaționale privind stabilirea mărimii comisioanelor de către băncile centrale pentru oferirea accesului participanților la sistemele de plăți, asemenea servicii se consideră, de obicei, obligație publică, care se livrează doar cu recuperare de cost, fără a urmări înregistrarea de profit. Astfel, proiectul are ca scop echilibrarea nivelului de venituri generate din activitatea SAPI cu nivelul de cheltuieli aferente administrării și operării acestuia, fiind stabilite următoarele comisioane:
    1. unui document de plată în sistemul DBTR – 3 lei (majorare cu 0,25 bani);
    2. unui document/pachet cu documente de plată în sistemul CDN – 0,55 lei (majorare cu 0,05 bani);
    3. unei interpelări în sistemul DBTR și sistemul CDN - 0,55 lei (majorare cu 0,05 bani).
 • Comisioanele percepute de prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI).
  Conform proiectului hotărârii, vor fi reglementate atât tarifele pentru plățile procesate de către BNM în calitate de administrator al SAPI, cât și cele percepute de  prestatorii de servicii de plată în contextul prevederilor art. 50 alin. (6) din Legea nr. 114/2012.
  Mărimea comisionului care va fi aplicat utilizatorilor de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile ce presupun utilizarea SAPI se propune a fi stabilită la o valoare de:
    1. nu mai mare decât triplu comisionului perceput de către BNM conform tarifelor pentru plățile procesate în SAPI - pentru ordinele de plată transmise de către plătitor în mod electronic către prestatorul de servicii de plată;
    2. nu mai mare de șase ori decât comisionului perceput de către BNM conform tarifelor pentru plățile procesate în SAPI pentru ordinele de plată prezentate pe suport de hârtie de către plătitor către prestatorul de servicii de plată.

 

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor legislative în vigoare cu care se află în conexiune, și anume Legea nr.208/2018. Noțiunile utilizate la punctul 1 al proiectului, precum și unele prevederi suplimentare vor fi stabilite prin completarea proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Pentru modificarea Regulamentului cu privire la cardurile de plată, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013”.  Punctele 2 și 3 ale proiectului vor intra în vigoare la data de 1 iulie 2019, odată cu aprobarea de către Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei și intrarea în vigoare a amendamentelor la Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare.

 

5. Constatările expertizei de compatibilitate

Prezentul proiect nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația UE, astfel cum este menționat la pct. 3 din prezenta notă.