Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.01.2019

Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobată prin HCE al BNM nr.42 din 2 martie 2018

 

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 95-104 din 23 martie 2018, art. 425.

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÂREA nr. 42
din 2 martie 2018

Pentru aprobarea Instrucțiunii
privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), 27 alin.(1) lit.c), 44 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, și art. 84 și 86 din Legea nr.202 din 06 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual.

2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al Bănci Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.2104), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1170 din 15 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

3. Rapoartele FINREP pentru situațiile la 31 ianuarie 2018 și 28 februarie 2018 se vor prezenta, în condițiile instrucțiunii de la pct.1, cel târziu la data de 23 martie 2018.

 

Aprobată
prin Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.42 din 2 martie 2018

INSTRUCȚIUNE
privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual


Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezenta instrucțiune stabilește modul de întocmire și prezentare la Banca Națională a Moldovei (denumită în continuare – BNM) a rapoartelor ce conțin informații financiare la nivel individual și se aplică băncilor persoane juridice din Republica Moldova, inclusiv sucursalelor din străinătate ale acestora, precum și sucursalelor băncilor din alte state în ceea ce privește activitatea desfășurată în Republica Moldova (denumite în continuare – bănci).

2. Băncile întocmesc și prezintă la BNM rapoartele FINREP la nivel individual (denumite în continuare – rapoarte), în conformitate cu cerințele stabilite în anexele la prezenta instrucțiune.

3. Rapoartele vor reflecta operațiunile și situația financiară a băncilor, inclusiv a sucursalelor din străinătate ale acestora, la sfârșitul zilei operaționale a perioadei de referință (lună, trimestru sau semestru, după caz).

4. La întocmirea rapoartelor se vor aplica prevederile Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei din 26 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare - Plan de conturi), precum și de Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (denumite în continuare - IFRS) și de Standardele Internaționale de Contabilitate (denumite în continuare - IAS).

5. În prezenta instrucțiune sunt utilizate următoarele abrevieri:
a) „IFRIC” - Interpretări ale Comitetului Internațional pentru Interpretări privind Raportarea financiară;
b) „CRR” - Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, JO L 176, 27.06.2013, p. 1–337;
c) „Anexa V” - Anexa V a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a insituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului; JO L 191/1, 28.06.2014, p. 1- 1861 ;
d)  „BCE/2013/33” sau „Regulamentul BCE BSI” - Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33), JO L 297, 07.11.2013, p.1 ;
e) „etape de depreciere” - categorii de depreciere, astfel cum sunt definite în IFRS 9, punctul 5.5.;
f) „etapa 1”– se referă la deprecierea evaluată în conformitate cu IFRS 9, punctul 5.5.5.;
g) „etapa 2”– se referă la deprecierea evaluată în conformitate cu IFRS 9, punctul 5.5.3.;
h) „etapa 3”– se referă la deprecierea activelor ca urmare a riscului de credit, astfel cum sunt definite în anexa A din IFRS 9;
i) „din care: neperformante” - se referă la valoarea nominală a angajamentelor de creditare, a garanțiilor financiare și a altor angajamente date care sunt considerate ca neperformante în conformitate cu punctele 213-239 din Anexa V.

6. În rapoarte sumele se reflectă în moneda națională, dacă în modul de completare nu este prevăzut altfel.

7. Mijloacele în valută se recalculează în lei moldovenești la cursul oficial al leului moldovenesc față de valutele respective, stabilit de BNM pentru data de referință, dacă în modul de completare a raportului nu este prevăzut altfel.

8. Indicatorii ce conțin semnul minus (-) se reflectă ca valori negative, ceilalți indicatori se reflectă ca valori pozitive, cu excepția cazului când se constată soldul opus celui ordinar pentru valorile necesare de a fi raportate (sold creditor pentru conturile din clasa Active sau Cheltuieli; sold debitor pentru conturile din clasa Obligații, Capital și rezerve, Venituri).

9. Informațiile aferente contului de profit sau pierdere, precum și cele aferente variației diverselor elemente din bilanţ reprezintă sumele înregistrate în conturile de cheltuieli şi venituri, respectiv operațiunile efectuate de la începutul anului financiar până la data de referință inclusiv. Același principiu este aplicat şi în cazul informațiilor care, potrivit prezentei instrucțiuni, se referă la o anumită perioadă (lună, trimestru, semestru).

10. În sensul prezentei instrucțiuni, în ceea ce privește data recunoașterii/derecunoaşterii în/din bilanţ a activelor financiare, băncile vor aplica consecvent, utilizând abordarea inițială pentru toate raportările ulterioare, fie data încheierii tranzacției (data la care banca își asumă angajamentul să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat/primit), în corespundere cu politicile și metodele de contabilizare interne, aprobate de către conducerea băncii.

11.  IFRS se aplică în cazul rapoartelor prezentate de către bănci pentru situația din 30 iunie și 31 decembrie. Băncile pot decide asupra unei frecvențe mai mari a aplicării IFRS.

12. Înainte de a fi prezentate la BNM, datele din rapoartele întocmite la data de referință se confruntă cu datele din rapoartele precedente. În cazul în care au fost constatate modificări esențiale față de perioadele precedente, concomitent cu raportul, se prezintă o notă explicativă în care se vor descrie cauzele modificărilor respective.

13. La întocmirea rapoartelor, băncile vor ține cont, după caz, de actele BNM prin care sunt dispuse măsuri sau aplicate sancțiuni băncilor și de notificările primite conform art.751 alin.(10) din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, dacă s-au depistat încălcări legate de raportare.


Capitolul II
TERMENELE ȘI FORMA DE PREZENTARE A RAPOARTELOR

14. Rapoartele se prezintă în conformitate cu Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.132 din 17 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

15. Băncile întocmesc rapoartele, în scopul prezentării la BNM, în conformitate cu următoarele date de referință:
1) raportare lunară: ultima zi a lunii;
2) raportare trimestrială: 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 31 decembrie;
3) raportare semestrială: 30 iunie și 31 decembrie.

16. În scopul prezentării rapoartelor la BNM, băncile vor respecta următoarele termene de raportare:
1) raportare lunară: în decurs de cel mult 8 zile lucrătoare din data de referință;
2) raportare trimestrială: în decurs de cel mult 15 zile calendaristice din data de referință;
3) raportare semestrială: în decurs de cel mult 15 zile calendaristice din data de referință.

17. În cazul în care data limită de raportare este o zi de sărbătoare nelucrătoare sau o zi de sâmbătă ori de duminică, rapoartele se prezintă cel târziu până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

18. După examinarea rapoartelor financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor, dar nu mai târziu de 30 aprilie, băncile vor prezenta repetat la BNM, în formă electronică, rapoartele prevăzute în prezenta instrucțiune la situația din 31 decembrie, modificate în urma auditului. Concomitent cu rapoartele în formă electronică, se expediază pe suport hârtie o notă explicativă detaliată privind ajustările efectuate.

19. Notele explicative menționate la pct. 12 și 18 din prezenta Instrucțiune, se autentifică prin semnătura persoanei împuternicite a băncii, și după caz, prin aplicarea ștampilei băncii, și se prezintă la BNM în original.

 

Anexe

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).