• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.03.2019

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

13.03.2019Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei inițiază, începând cu data de 13.03.2019, consultarea publică a proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică ș.a.).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate până pe data de 28 martie 2019 dnei Corina Țurcan, pe adresa electronică: corina.turcan@bnm.md sau pe adresa poştală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău.

Pentru informații adiționale contactați persoanele responsabile: dna Corina Țurcan, la adresa electronică: corina.turcan@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 277  și dna Valentina Rusu la adresa electronica valentina.rusu@bnm.md sau la numărul de telefon: 022 822 278.

Proiectul deciziei şi nota informativă sunt disponibile pe pagina-web a Băncii Naționale a Moldovei şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău.

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
pe marginea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică ș.a.)

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Autor al proiectului de act normativ este Banca Națională a Moldovei, ceea ce corespunde cu prevederile art.11 a Legii nr. 548-XII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei și cu art.16 din Legea 100 din 22.12.2017 privind actele normative.

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Proiectul legii a fost elaborate în vederea efecturării corelărilor necesare în cadrul legal, având în vedere  intrarea în vigoare la 1 aprilie 2019 a Codului administrativ al Republicii Moldova.

 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Proiectul respectiv nu transpune prevederile legislației UE aferent domeniului.

 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul de lege reprezintă o etapă subsecventă aprobării Codului Administrativ, în procesul amplu de reformare și ordonare a procedurilor administrative desfășurate de autoritățile publice, în vederea asigurării respectării  drepturilor și libertăților persoanelor, ținînd cont de interesul public.  Codul administrativ statuează  principiile care fundamentează o procedură administrativă și instituie un set de norme generice, recunoscînd,  in acelasi timp, ca particularitățile unor raporturi administrative distincte pot reclama reglementări speciale.  În acest sens, proiectul vine cu reglementări specifice, care țin cont de statutul și   obiectivele urmărite  de Banca Națională în calitate de autoritate de rezoluție, autoritate ce realizează licențierea și supravegherea băncilor, a prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronica, avînd în vedere și specificul sectoarelor reglementate și supravegheate de Banca Națională.

Proiectul de lege conține precizări legate de procedurile administrative derulate de Banca Nțaională în privința cererilor de aprobare prealabilă, de eliberare a autorizațiilor și licențelor, precum și a procedurilor legate de controalele pe teren și din oficiu la entitățile supravegheate de Banca Națională. Astfel, Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară, Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică și Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor sunt aduse completări menite să detalieze aspectele privind termenele procedurale, formalitățile legate de inițierea procedurii, desfășurarea audierii și comunicarea actelor Băncii Naționale. În aceeași ordine de idei, reglementările propuse fortifică transparența și previzibilitatea procedurilor administrative desfășurate.

De asemenea, la textul Codului administrativ sunt propuse câteva propuneri de corelare cu cadrul legal aplicabil activității Băncii Naționale a Moldovei. 

 

5. Fundamentarea economico-financiară

Cheltuielile legate de procedurile administrative derulate de Banca Naționale se suportă potrivit prevederilor art.115 din Codul administrativ al Republicii Moldova.

 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

La data de 13.03.2019  proiectul și nota informativă la acesta au fost plasate pe pagina web oficială a Băncii Naționale a Moldovei, www.bnm.md, la compartimentul Legislație/Transparența decizională, fiind asigurat accesul părților interesate la proiect pentru a putea prezenta sau expedia recomandări pe marginea proiectului.

 

8. Constatările expertizei anticorupție

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul nu a fost supus expertizei de compatibilitate, deoarece nu transpune prevederile legislației UE.

 

10. Constatările expertizei juridice

 

11. Constatările altor expertize

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.