• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.07.2020

Proiect de modificare a Regulamentelor BNM care stabilesc cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, prestatorilor de servicii de plată nebancari, caselor de schimb valutar și hotelurilor

30.07.2020Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice
a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 30 iulie 2020, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea unor regulamente ale Băncii Naționale (Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 200/2018, Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 202/2018, Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 201/2018) (în continuare – proiectul HCE).

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea implementării recomandărilor Comitetului de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL), consemnate în Raportul de evaluare a Republicii Moldova, adoptat la 17 iulie 2019, și asigurării conformității cadrului normativ cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară (cele 40 de recomandări ale FATF). 

Beneficiarii proiectului HCE sunt băncile, prestatorii de servicii de plată nebancari și casele de schimb valutar și hotelurile.

Proiectul HCE este elaborat în temeiul art. 5 alin. (1) lit.m), art. 11 alin. (1), art.27 alin.(1) lit.c), art. 44 lit.a) și art. 51 lit.b) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, art. 4 alin. (1) din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, art. 93 alin. (2) lit.b) și art. 94 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului HCE, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 14 august 2020 pe adresa bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: dcsbft@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822253.

Proiectul HCE și nota informativă aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău.

 

Proiect:

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
cu privire la modificarea unor regulamente ale Băncii Naționale a Moldovei

(Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 200/2018, Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 202/2018, Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 201/2018)

 

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Autorul proiectului actului normativ este Banca Națională a Moldovei.


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Elaborarea proiectului este determinată de necesitatea implementării recomandărilor Comitetului de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL), consemnate în Raportul de evaluare a Republicii Moldova, adoptat la 17 iulie 2019, și asigurării conformității cadrului normativ cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară (cele 40 de recomandări ale FATF).


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prevederile proiectului HCE nu au scopul transpunerii legislației Uniunii Europene.


4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Modificările prezentate de proiect urmăresc scopul ajustării normelor existente pentru asigurarea conformității acestora cu standardele internaționale în domeniu (Recomandările 1, 6, 10, 11, 16, 17, 18 și 19 FATF) și vizează, în special, următoarele aspecte:

Aplicarea măsurilor de precauție

 • clarificarea obligativității de verificare a identității beneficiarului efectiv prin intermediul datelor și informațiilor obținute din surse sigure. Prevederea nu introduce o obligație nouă și corespunde celei existente statuate la pct. 35 din Regulamentul BNM nr. 200/2018 și pct. 31 din Regulamentul BNM nr. 202/2018;
 • asigurarea aplicabilității obligației de obținere a datelor (în cazul clienților persoane juridice) despre identitatea persoanelor care dețin poziții de management superior în toate cazurile și nu doar în cele care indică un risc sporit, reglementată în prezent de prevederile pct. 27 alin. (2) lit.c) din Regulamentul BNM nr. 200/2018 și introducerea unei astfel de obligații în Regulamentul nr. 202/2018;
 • aplicabilitatea măsurilor de precauție privind clienții care gestionează bunurile aflate sub administrare fiduciară atât în cazul în care administrarea este încredințată persoanelor juridice, cât și celor fizice; clarificarea tipului de informație care urmează a fi obținută privind clienții – persoane care gestionează bunurile aflate sub administrare fiduciară în cadrul Regulamentului BNM nr. 202/2018;
 • clarificarea condițiilor necesare pentru verificarea identității clientului și a beneficiarului efectiv după stabilirea relațiilor de afacere, în cadrul măsurilor de precauție simplificată, precum și inserarea obligativității deținerii unor măsuri de administrare a riscurilor în aceste cazuri;
 • detalierea factorilor care determină necesitatea actualizării informației privind identitatea clientului și a beneficiarului efectiv;
 • extinderea circumstanțelor care determină obligația entității de a nu efectua nicio activitate/ tranzacție sau, după caz, de a înceta relația de afacere, prin includerea cazurilor în care nu este posibilă aplicarea măsurilor de monitorizare;
 • includerea obligației de a nu finaliza măsurile de precauție și de a raporta despre aceasta autorității competente, în cazul în care există riscul încălcării obligației de nedivulgare;
 • reformularea și delimitarea măsurilor de precauție sporită suplimentare care urmează a fi aplicate în cazul relațiilor de afacere și al tranzacțiilor cu clienții și instituțiile financiare din țările (jurisdicțiile) cu risc sporit, inclusiv cele desemnate/ monitorizate de FATF.

Cerințele privind păstrarea datelor

 • clarificarea obligației privind păstrarea rezultatelor analizelor și cercetărilor efectuate prin asigurarea aplicabilității acesteia tuturor tipurilor de tranzacții; reiterarea tipului de informație privind tranzacțiile efectuate, care urmează a fi păstrate, în conformitate cu informația inclusă în notele de monitorizare; includerea expresă a obligației de păstrare a tuturor datelor privind transferurile de fonduri.

Cerințe privind execuția măsurilor de precauție de către entități terțe

 • reformularea prevederilor existente pentru a asigura claritatea obligației de obținere imediată a informației privind măsurile de precauție aplicate de către entitățile terțe, atunci când se recurge la execuția măsurilor de către persoane terțe; excluderea din obiectul de reglementare a prevederilor privind execuția de către persoane terțe a obligației de păstrare a datelor, întrucât aceasta nu face parte din categoria măsurilor de precauție.

Cerințe specifice sistemului de control intern și programului la nivelul grupurilor financiare

 • stabilirea unor cerințe privind sistemul de control intern și programul privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aplicabile pentru entitățile care sunt parte a unui grup financiar, care vizează schimbul de informații la nivel de grup privind clienți, conturi și tranzacții.


5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului HCE nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Modificările înaintate prin intermediul proiectului HCE nu afectează concepția generală sau caracterul unitar al actelor normative amendate și nu determină modificarea altor acte normative pentru implementarea acestuia.

Totodată, operarea modificărilor la pct. 46 din Regulamentul BNM nr. 200/2018, pct. 43 din Regulamentul BNM nr. 202/2018 și pct. 18 din Regulamentul BNM nr. 201/2018 va fi posibilă doar după modificarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (art. 5 alin. (3)), care, de asemenea, urmează a amendată în contextul implementării recomandărilor Comitetului de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL).


7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230/2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, în compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.


8. Constatările expertizei anticorupție

Proiectul HCE nu prezintă factori și riscuri de corupție. 


9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul nu are scopul transpunerii legislației Uniunii Europene și nu va fi remis Centrului de armonizare a legislației pentru expertiza de compatibilitate.


10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin. (5) din Legea nr.100/2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin. (33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, va fi solicitată o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiției.


11. Constatările altor expertize

Proiectul HCE nu necesită efectuarea altor tipuri de expertiză.


Guvernatorul
Băncii Naționale a Moldovei

Octavian ARMAȘU

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).