• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.12.2014

Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari

24.12.2014Termenul-limită a expirat

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 24.12.2014, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi  prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.123 din 27.06.2013.

Necesitatea elaborării proiectului este de a detalia cerinţele aferente filialelor şi agenţilor societăţilor de plată/furnizorilor de servicii poştale/societăţilor emitente de monedă electronică şi stabilirea cerinţelor privind periodicitatea, forma şi conţinutul rapoartelor privind capitalul reglementat.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la detalierea cerinţelor aferente filialelor şi agenţilor societăţilor de plată/furnizorilor de servicii poştale/societăţilor emitente de monedă electronică, stabilirea periodicităţii, formei şi conţinutului rapoartelor privind capitalul reglementat, stabilirea modalităţilor de completare a rapoartelor expuse în Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3 la Regulamentul supus modificării etc.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele juridice care desfăşoară sau au intenţia de a desfăşura activitatea de prestare a serviciilor de plată sau de emitere a monedei electronice şi prestatorii de servicii de plată nebancari licenţiaţi. Rezultatele scontate ale implementării deciziei supuse consultării publice  sunt facilitarea procesului de licenţiere, precum şi clarificarea aspectelor privind prezentarea rapoartelor la BNM.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 3, 13, 14, 29, 83, 93, 94, 96 din Legea cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 661).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 21.01.2015 dnei Natalia Ţurcan-Munteanu pe adresa electronică: Natalia.Turcan-Munteanu@bnm.md, la numărul de telefon: 409-265, dnei Adela Ţurcan pe adresa electronică Adela.Turcan@bnm.md, la numărul de telefon: 409-424 sau pe adresa MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul de decizie cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi  prestatorilor de servicii de plată nebancari şi nota de argumentare sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
nr. ___ din __ __________ 2014

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari,
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.123 din 27.06.2013

În temeiul art. 5 lit. f) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.123 din 27.06. 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 173-176, art.1221), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 930 din 1 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) La punctul 12, după cuvintele „în original” se completează cu textul „(semnate şi/sau ştampilate)” ;
2) La punctul 20, după textul „nivelul valorii prevăzute în art. 83 alin.” se completează cu textul „ (2) și ”;
3) După punctul 20 se completează cu punctul 201 cu următorul cuprins:
201. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale trebuie să dispună, în orice moment al desfăşurării activităţii sale, de un capital reglementat care nu va scădea sub nivelul valorii prevăzute în art. 13 alin. (2) din Lege.”;
4) La punctul 21, cuvîntul „lucrătoare” se exclude, după textul „Anexei nr. 2 la prezentul Regulament” se completează cu textul „şi informaţii aferente numărului şi valorii serviciilor de plată prestate prin intermediul agenţilor/filialelor, conform Anexei nr. 8”, iar după textul „Anexei nr. 3 la prezentul Regulament” se completează cu textul „şi informaţii aferente numărului şi valorii serviciilor de plată prestate prin intermediul agenţilor/filialelor, conform Anexei nr. 8”;
5) După punctul 21 se completează cu punctul 211 cu următorul cuprins:
211. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale prezintă Băncii Naţionale a Moldovei, cel tîrziu la 31 ianuarie a anului următor celui gestionar, informaţii aferente capitalului reglementat conform Anexei nr. 6 la prezentul Regulament, iar societăţile emitente de monedă electronică prezintă Băncii Naţionale a Moldovei, cel tîrziu la 31 ianuarie a anului următor celui gestionar, informaţii aferente capitalului reglementat conform Anexei nr. 7 la prezentul Regulament.”;
6) După punctul 27 se completează cu punctul 271 cu următorul cuprins:
271. Cerinţele privind cunoştinţele şi experienţa adecvată pentru administrarea filialei sau agentului de plată care deține o cotă mai mică sau egală cu 10% din valoarea anuală a plăților realizate de către societatea de plată/furnizorul de servicii poștale/societatea emitentă de monedă electronică, sunt întrunite dacă:
a) administratorul posedă studii medii sau superioare;
b) administratorul are experienţă în deservirea persoanelor fizice pentru prestarea serviciului de plată sau încasarea plăţilor;
c) Banca Naţională a Moldovei a obţinut certitudinea (urmare aplicării a următoarelor măsuri: desfăşurarea unui interviu, solicitarea unor informaţii suplimentare) privind posedarea de către administrator a cunoştinţelor şi experienţei adecvate îndeplinirii funcţiei.”;
7) La punctul 28, după cuvintele „desemnarea persoanei înaintate în funcţia de administrator” se completează cu cuvintele „sau alt document echivalent care să ateste deţinerea funcţiei de administrator în cadrul societăţii”;
8) La punctul 28 lit. d), cuvintele „carnetul de muncă” se substituie cu cuvintele „copia legalizată a carnetului de muncă”, la lit. e) cuvintele „şi a anexei acesteia” se exclud, iar la lit. f) după cuvîntul „naţional” se completează cu cuvintele „pentru administrator şi pentru companie”;
9) După punctul 28 se completează cu punctele 281 şi 282 cu următorul cuprins:
281. Societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale/societăţile emitente de monedă electronică care intenţionează să presteze servicii de plată prin intermediul unei filiale/unui agent de plată prezintă Băncii Naţionale a Moldovei documente şi informaţii privind administratorii acestora în conformitate cu art. 27 din Lege şi pct. 11, 12 şi 271 din prezentul Regulament.’’;
10) După punctul 44 se completează cu punctul 441 cu următorul cuprins:
441. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică efectuează înregistrarea de stat a obiectului de activitate conform art. 18 din Lege în termen de 30 de zile de la eliberarea licenţei de către Banca Naţională a Moldovei.”;
11) La punctul 46, preambulul se expune în redacţie nouă:
„În cazul în care societatea de plată/ furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică intenționează să presteze servicii de plată prin intermediul filialelor, aceasta după înregistrarea filialei la Camera Înregistrării de Stat, se adresează la Banca Națională a Moldovei cu o cerere pentru obţinerea copiei autorizate de pe licenţă, anexînd:”;
12) La punctul 47, cuvintele „adoptării hotărîrii” se substituie cu cuvintele „informării despre decizia”;
13) La punctul 48, după cuvintele „După prezentarea cererii” se completează cu cuvintele „și a documentului care confirmă achitarea taxei”, iar după textul „la pct. 46” se completează cu textul „şi 47”;
14) Punctul 48 se completează la final cu textul:
„În termen de 30 de zile de la eliberarea copiei autorizate de pe licenţă societatea de plată/furnizorul de servicii poştale/societatea emitentă de monedă electronică înscrie la organul înregistrării de stat obiectul de activitate al filialei.
După înregistrarea obiectului de activitate al filialei societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică de către organul înregistrării de stat, Banca Naţională a Moldovei înscriere filiala societăţii de plată/furnizorului de servicii poştale/societăţii emitente de monedă electronică în registrul societăţilor de plată/registrul societăţilor emitente de monedă electronică, conform art. 27 sau 90 din Lege.”;
15) La punctul 50 şi 62, cuvîntul „Guvernator” se substituie cu textul „Conducătorul BNM”;
16) La punctul 51, după textul „momentul schimbării denumirii” se completează cu textul „şi modificării altor date ce se conţin în licenţa”;
17) La punctul 63, după cuvintele „, precum şi” se completează cu cuvintele „, după caz,”;
18) Punctele 71 şi 72 se exclud;
19) La punctul 74, textul ,,descrise la pct. 71 din prezentul Regulament” se substituie cu textul ,,menționate la art. 4 alin.(1) pct.3) lit.a) - c) și pct.5 din Lege”, iar textul „, cu excepţia cazului în care plătitorul şi beneficiarul plăţii se deservesc la acelaşi prestator de servicii de plată nebancar, şi urmare a acestei decontări finale nu are loc emiterea de monedă electronică” se exclude;
20) La punctul 75 textul „pct. 71-74” se substituie cu textul ,,pct. 73-74”;
21) La Anexa nr. 1, punctul 1, textul „prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală),” se exclude, iar după textul ,,o declaraţie de eliberare a licenţei” se completează cu textul ,,în scris”;
22) La Anexa nr. 1, punctul 3, subpunctul 4), lit. b) textul ,, emis nu mai tîrziu de o lună înainte de data depunerii declaraţiei” se exclude;
23) La Anexa nr. 1, punctul 4 se completează cu lit. g) cu următorul cuprins:
„g) chestionarul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament.”
24) La Anexa nr. 1, punctul 5 se completează cu lit. i) cu următorul cuprins:
„i) chestionarul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament.”;
25) Anexa nr. 2 se expune în următoarea redacţie:

anexa 2

26) Anexa nr. 3 se expune în următoarea redacţie:

anexa 3

27) După Anexa nr. 5 se completează cu Anexa nr. 6, Anexa nr. 7 și Anexa nr. 8 cu următorul cuprins:

anexa 6

anexa 7

anexa 8

 

2. Prima raportare conform prevederilor subpunctelor 4), 5), 26) şi 27) din punctul 1 din prezenta hotărîre se va efectua de către societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale/societăţile emitente de moneda electronică pînă la data de 30.04.2015 pentru lunile ianuarie – martie 2015.

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi  prestatorilor de servicii de plată nebancari

Necesitatea operării modificărilor şi completărilor la Regulamentul cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi  prestatorilor de servicii de plată nebancari (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 191-197 din 6 septembrie 2013, art. 1370) derivă din necesitatea detalierii cerinţelor aferente filialelor şi agenţilor societăţilor de plată/furnizorilor de servicii poştale/societăţilor emitente de monedă electronică şi stabilirea cerinţelor privind periodicitatea, forma şi conţinutul rapoartelor privind capitalul reglementat.

De menţionat că, proiectul enunţat prevede: detalierea cerinţelor aferente filialelor şi agenţilor societăţilor de plată/furnizorilor de servicii poştale/societăţilor emitente de monedă electronică, stabilirea periodicităţii, formei şi conţinutului rapoartelor privind capitalul reglementat, stabilirea modalităţilor de completare a rapoartelor expuse în Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3 la Regulamentul supus modificării etc.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi obiecţii pe marginea proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi  prestatorilor de servicii de plată nebancari pînă la 21 ianuarie 2015.

Sinteza avizelor/ recomandărilor la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.123 din 27.06.2013

Nr. d/o Referinţa la capitolul / punctul din proiect Autorul recomandării/ avizului
(numele, prenumele/ denumirea organizaţiei/ autorităţii publice etc.)
Obiecţii şi recomandări Concluzii, comentarii
1. 2. 3. 4. 5.
1. Punctul 1, subpunctul 5):
5) După punctul 21 se completează cu punctul 211 cu următorul cuprins:
„211. Societatea de plată/furnizorul de servicii poştale prezintă Băncii Naţionale a Moldovei, cel tîrziu la 31 ianuarie a anului următor celui gestionar, informaţii aferente capitalului reglementat conform Anexei nr. 6 la prezentul Regulament, iar societăţile emitente de monedă electronică prezintă Băncii Naţionale a Moldovei, cel tîrziu la 31 ianuarie a anului următor celui gestionar, informaţii aferente capitalului reglementat conform Anexei nr. 7 la prezentul Regulament.”;
„Plată Online” SRL Propunem la punctul nou 211 și la punctele 21, 69 din Regulament de a schimba termenul de raportare anuală, adică pentru rapoartele privind capitalul reglementat conform anexei nr. 6 și privind rezultate financiare anuale conform anexei nr. 2 la Regulament. Considerăm că rezultatele financiare anuale sînt foarte greu de prezentat într-o formă exactă avînd la dispoziție doar o luna după anul de gestiune, totodată, luînd în considerare că în luna ianuarie sunt multe zile de odihnă.
Solicităm să revizuiți termenul de prezentare a rapoartelor pentru trimestrul IV (de fapt, este pentru un an) și a altor rapoarte (sau alte informații) anuale care conțin rezultatele sau informațiile financiare, respectiv termenul să fie pînă la dată 31 martie a anului următor celui gestionar, adică același termen ca pentru rapoartele financiare anuale pe care le prezentăm la organul teritorial de statistică.
Nu se acceptă, deoarece conform experienței altor state prezentarea rapoartelor aferente capitalului reglementat se efectuează anual, iar a celor privind activitatea desfășurată - trimestrial.
Totodată, conform practicii existente, raportarea la BNM se efectuează cu respectarea acelorași termene indiferent de perioadă.
2. Punctul 1, subpunctul 6:
6) După punctul 27 se completează cu punctul 271 cu următorul cuprins:
„271. Cerinţele privind cunoştinţele şi experienţa adecvată pentru administrarea filialei sau agentului de plată care deține o cotă mai mică sau egală cu 10% din valoarea anuală a plăților realizate de către societatea de plată/furnizorul de servicii poștale/societatea emitentă de monedă electronică, sunt întrunite dacă:
a) administratorul posedă studii medii sau superioare;
b) administratorul are experienţă în deservirea persoanelor fizice pentru prestarea serviciului de plată sau încasarea plăţilor;
c) Banca Naţională a Moldovei a obţinut certitudinea (urmare aplicării a următoarelor măsuri: desfăşurarea unui interviu, solicitarea unor informaţii suplimentare) privind posedarea de către administrator a cunoştinţelor şi experienţei adecvate îndeplinirii funcţiei.”;
Punctul nou 271 trebuie să fie expus în altă redacție, adică dacă vrem să avem un agent de plată, noi nu știm dacă această companie va deține 10% din valoarea anuală a plăților și nu este clar dacă trebuie să fie respectate aceste cerințe pentru administratori sau nu. Dacă acest punct este necesar, atunci mai bine să fie aceleași cerințe pentru toți agenții de plată sau filiale. Se acceptă parţial,
deoarece aplicarea cerinţelor nominalizate pentru toţi agenţii de plată/filialele ar putea genera riscuri pentru entitatea licențiată conform prevederilor Legii nr. 114 din 18.05.2012, precum și prejudicia drepturile utilizatorilor de servici de plată, ale consumatorilor societăţii de plată/furnizorului de servicii poștale/societăţii emitente de monedă electronică.
3. Punctul 1, subpunctul 9):
9) După punctul 28 se completează cu punctele 281 şi 282 cu următorul cuprins:
„281. Societăţile de plată/furnizorii de servicii poştale/societăţile emitente de monedă electronică care intenţionează să presteze servicii de plată prin intermediul unei filiale/unui agent de plată prezintă Băncii Naţionale a Moldovei documente şi informaţii privind administratorii acestora în conformitate cu art. 27 din Lege şi pct. 11, 12 şi 271 din prezentul Regulament.’’;
„Paynet Services” SRL Nu avem obiecţii , cu excepţia pct. 9 în care se face referire la pct. 282, care de fapt nu există în proiect. Se acceptă
4.   SC „MMPS COM” SRL Articolul 13 din Legea nr. 114 din 18.05.2012 „Cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică” include noţiunea „capital reglementat”, a cărui mărime minimă este calculată după formula indicată la alin. (2) al aceluiaşi articol. Totodată, nu este specificat din ce este format acest capital, din care motiv nu putem determina capitalul reglementat de care dispune societatea noastră de plată.
De aceea, propunem includerea în Regulament a definiţiei termenului „capital reglementat" cu indicarea parţilor componente ale acestuia, după exemplul termenului „capital propriu" din punctul 16 al Regulamentului în cauză.
Comentarii:
Modalitatea de calculare a capitalului reglementat, precum şi semnificaţia fiecărui indicator specificat în formula de calcul sunt menţionate la art. 13 din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică. De asemenea, modalitatea de calcul a capitalului reglementat este expusă în anexele 6 și 7 incluse în Regulamentul nr. 123 din 27.06.2013.
5.   ÎM „OSMP-M” SRL Propunem de a prevedea posibilitatea modificării procedurii de trecere de la o licenţă la alta, actele necesare a fi prezentate pe numele asociaţilor societăţii de plată sau societății emitente de monedă electronică, în cazul în care în lista asociaţilor nu au fost efectuate modificări. Se acceptă
Prin reglementarea situației de eliberare a licenței, în cazul în care un prestator de servicii de plată nebancar intenționează să depună o declarație de eliberare a licenței pentru alte genuri de activitate decît pentru cele care a obținut anterior licența de la BNM conform Legii nr. 114 din 18.05.2012 (prestarea unui serviciu de plată/ emiterea monedei electronice).
6.   „Paymaster” SRL Propunem modificarea procedurii de înregistrare a agenţilor de plată prin aplicarea altor cerinţe faţă de administratorii agenţilor comparativ cu administratorii emitenţilor de monedă electronică/prestatorilor de servicii de plată. Conform art. 3 din Legea nr. 114 din 18.05.2012 – „agent – persoană juridică care furnizează servicii de plată în numele şi pe contul unei societăţi de plată (agent de plată); persoană juridică care distribuie sau răscumpără moneda electronică în numele şi pe contul unei societăţi emitente de monedă electronică (agent al societăţii emitente de monedă electronică)”. În baza acestui articol, emitenţii de monedă electronică/prestatorii de servicii de plată, după semnarea Contractului de colaborare cu agentul, îşi asumă toate obligaţiunile, riscurile şi responsabilitățile legate de activitatea agentului. În primul rînd, emitenţii de monedă electronică/prestatorii de servicii de plată trebuie să examineze activitatea întreprinderii şi abilităţile administratorilor cu care intenţionează să încheie un contract de colaborare. În regulamentele interne privind dirijarea riscurilor emitenţilor de monedă electronică/prestatorilor de servicii de plată trebuie să fie indicate procedurile de examinare şi monitorizare a activității agenţilor. În cazul semnării contractului de colaborare cu agentul, emitenţii de monedă electronică/prestatorii de servicii de plată, solicită BNM înscrierea agentului în Registrul agenţilor cu prezentarea unui set de documente, care va include următoarele:
- Ancheta agentului, ce conţine date despre agent, se completează de emitenţii de monedă electronică/prestatorii de servicii de plată;
- Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanei juridice a agentului;
- Decizia organului executiv al emitentului de monedă electronică/prestatorului de servicii de plată privind încheierea Contractului de colaborare cu agentul;
- Copia Contractului de colaborare, încheiat între emitentul de monedă electronică/prestatorul de servicii de plată şi agent.
Nu se acceptă,
deoarece conform noţiunii expuse în Legea nr. 14 din 18.05.2012, agentul reprezintă o persoană juridică care activează în numele şi pe contul unei societăţi de plată/ societăţi emitente de monedă electronică, fapt ce denotă necesitatea de verificare a acestora conform cerinţelor de reputaţie bună, integritate, experienţă etc., specificate la pct. 23-27 din prezentul Regulament.
7.     Solicităm modificarea termenului de prezentare a rapoartelor pentru trimestrul IV, precum și a rapoartelor stabilite în anexele 6-7 pînă la 31 martie, în legătură cu necesitatea întocmirii rapoartelor anuale prevăzute de legislaţia în vigoare, care trebuie să fie prezentate la Biroul Naţional de Statistică în termen de pînă la 31 martie a fiecărui an. Nu se acceptă,
deoarece conform experienței altor state prezentarea rapoartelor aferente capitalului reglementat se efectuează anual, iar a celor privind activitatea desfășurată - trimestrial.
Totodată, conform practicii existente, raportarea la BNM se efectuează cu respectarea acelorași termene indiferent de perioadă.
8.   Propunem să organizăm o masă rotundă cu participarea tuturor companiilor emitente de monedă electronică/prestatorilor de servicii de plată privind discutarea propunerilor de modificare a Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr. 123 din 27.06.2013. Comentarii:
Aspectele aferente aplicării Regulamentului nr. 123 din 27.06.2013 au fost discutate în cadrul ședințelor organizate cu entitățile licențiate.
9.   „Artosis” SRL Solicităm concretizarea modului de calculare a capitalului reglementat (care este mărimea acestuia) și care sunt indicatorii din bilanţul contabil care vor fi luați în calcul pentru determinarea capitalului reglementat. Comentarii:
Modalitatea de calculare a capitalului reglementat, precum şi semnificaţia fiecărui indicator specificat în formula de calcul sunt menţionate la art. 13 din Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică. Conform anexelor 6 şi 7 incluse prin proiectul de modificare a Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari este stabilită modalitatea de calculare a capitalului reglementat.
10.   Î.S. „Poşta Moldovei” Nu are obiecţii şi propuneri  

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și