• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
05.02.2015

Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii

05.02.2015Termenul-limită a expirat

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începând cu data de 05.02.2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii”, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 28 din 8 august 1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art. 105 din 02.10.1997 (în continuare proiectul hotărîrii).

Prin prezentul proiect se propune înlocuirea principiului I al lichidităţii, conform Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii, cu cerinţa faţă de lichiditate, utilizând următoarele benzi de scadență: până la o lună, 1-3 luni; 3-6 luni; 6-12 luni şi peste 12 luni.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licenţiate din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în perfecţionarea modului de reglementare şi supraveghere a activităţii băncilor din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art. 5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), art.26 lit.c), art.44 lit.a) şi art.46 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 25, art. 28, alin.(2), lit. a), art.37, alin.(1) şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 25.02.2015, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate la adresa de e-mail a Galinei Berzedeanu: galina.berzedeanu@bnm.md sau la numărul de telefon:022409442.

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii”, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 28 din 8 august 1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art. 105 din 02.10.1997, şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
nr. din 201__

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii,
aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 28 din 8 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art. 105 din 02.10.1997)

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), 11 alin.(1), art.26 lit.c), art.44 lit.a) şi art.46 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.25, art.28, alin.(2), lit. a), art.37, alin.(1) şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 28 din 8 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art. 105), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) La capitolul II, punctul 2 va avea următorul conţinut: „Principiul I al lichidității prevede ca lichiditatea pe benzi de scadență, exprimată ca raport între lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadenţă, nu trebuie să fie mai mică decît coeficientul stabilit de prezentul regulament.”;

2) La capitolul II, punctul 4, după textul „a scadenţei creditului” se introduce textul „sau tranşei acestuia”;

3) La capitolul II, punctul 5, după textul „a scadenţei depozitului” se introduce textul „sau a unei părţi a acestuia”;

4) Capitolul II se completează cu punctele 9, 10, 11, 12 și 13 cu următorul conținut:
„9. Țările din categoria A reprezintă statele membre ale Uniunii Europene şi ţările care sunt membre depline ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi acele ţări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut (GAB); în cazul în care o ţară din această categorie îşi reeşalonează datoria publică externă, ţara respectivă este exclusă din categoria A pe o perioadă de 5 ani.
10. Excedent/deficit de lichiditate reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară.
11. Deficit de rezerve reprezintă suma insuficientă determinată în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a Moldovei privind regimul rezervelor obligatorii.
12. Risc mare de lichiditate reprezintă riscul de lichiditate faţă de o persoană sau faţă de un grup de persoane acționînd concertat, a cărei valoare reprezintă cel puţin 10% din valoarea datoriilor, altele decît împrumuturile şi angajamentele de creditare.”.
13. Termenul de “grup de persoane acţionînd concertat” se va aplica în sensul definit în Regulamentul cu privire la expunerile “mari”.

5) La capitolul III, punctul 1 va avea următorul conţinut:
„I. Principiul I (lichiditatea pe benzi de scadență) urmează să fie calculat ca raportul dintre lichiditatea efectivă și lichiditatea necesară și nu trebuie să fie mai mic decît 1.”;
1) Indicatorul lichidității pe benzile de scadență: pînă la o lună, 1-3 luni; 3-6 luni; 6-12 luni şi peste 12 luni reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă și lichiditatea necesară.

2) Lichiditatea efectivă - active și angajamente condiționale (la determinarea lichidităţii efective, pentru activele garantate cu depozite colaterale, nu va fi luată în calcul partea astfel garantată):

 1. numerar - 100%
 2. operaţiuni interbancare - conturi „Nostro”, mijloace plasate și credite overnight, plasamente la termen în bănci și credite acordate băncilor (se vor lua în calcul plasamentele și creditele pentru care nu se înregistrează întârzieri, precum și cele pentru care sunt înregistrate întîrzieri la plata dobînzii și/sau rambursarea principalului de maximum 7 zile, inclusiv) - 100%
 3. operaţiuni cu clientela - împrumuturi și creanțe (se vor lua în calcul împrumuturile și creanțele pentru care nu se înregistrează întârzieri, precum și cele pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii și / sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv)
  3.1 instrumente de datorie - 90%
  3.2 credite și avansuri - 90%
 4. active financiare deținute pentru tranzacţi
  4.1 iinstrumente de capitaluri proprii (înscrise la cota unei> burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova) – 50%
  4.2 instrumente de datorie cu scadenţă reziduală de pînă la un an,
  inclusiv (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova) – 95%
  4.3instrumente de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova) – 90%
  4.4 credite şi avansuri – 100% (se vor lua în calcul creditele și avansurile pentru care nu se înregistrează întârzieri, precum și cele pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii și / sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv)
  4.5 instrumente de datorie, altele decît cele menţionate – 60%
 5. active financiare desemnate la recunoașterea inițială ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
  5.1 instrumente de capitaluri proprii (înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova) – 50%
  5.2 instrumente de datorie cu scadenţă reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova) – 95%
  5.3 instrumente de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova) – 90%
  5.4 credite şi avansuri – 100% (se vor lua în calcul creditele și avansurile pentru care nu se înregistrează întârzieri, precum și cele pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii și / sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv)
  5.5 instrumente de datorie, altele decît cele menţionate – 60%
 6. active financiare disponibile pentru vânzare
  6.1 instrumente de capitaluri proprii (înscrise la cota unei burse de valori din țări din categoria A sau din Moldova) – 50%
  6.2 instrumente de datorie cu scadenţă reziduală de pînă la un an, inclusiv (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova) – 95%
  6.3 instrumente de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova) – 90%
  6.4 credite şi avansuri – 100% (se vor lua în calcul creditele și avansurile pentru care nu se înregistrează întârzieri, precum și cele pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii și / sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv)
  6.5 instrumente de datorie, altele decît cele menţionate – 60%
 7. active financiare păstrate până la scadentă
  7.1 instrumente de datorie cu scadenţă reziduală de pînă la un an, inclusiv(emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova – 95%
  7.2 instrumente de datorie cu scadenţă reziduală mai mare de un an (emise sau garantate de organele administraţiei centrale din ţări din categoria A sau din Moldova – 90%
  7.3 credite şi avansuri – 100% (se vor lua în calcul creditele și avansurilepentru care nu se înregistrează întârzieri, precum și cele pentru care sunt înregistrate întârzieri la plata dobânzii și / sau rambursarea principalului de maximum 30 zile, inclusiv)
  7.4 instrumente de datorie, altele decît cele menţionate – 60%
 8. alte active financiare – 90%
 9. angajamente condiționale de debit – 100%
  (la garanţiile financiare irevocabile și necondiționate primite de la bănci se aplică coeficientul K*)
  K* - se determină prin raportarea soldului mediu (se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare înregistrate în ultima zi a fiecărei luni) al garanţiilor financiare irevocabile şi necondiţionate primite, a căror executare a fost solicitată de bancă în perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea şi încasate în termen de 30 de zile de la data la care executarea a fost solicitată, la soldul mediu (se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare înregistrate în ultima zi a fiecărei luni) al garanţiilor financiare irevocabile şi necondiţionate primite, calculat pentru o perioadă de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea.

3) Lichiditatea necesară - datorii financiare

 1. datorii financiare interbancare – 100%
 2. datorii financiare deţinute în vederea tranzacționării – 100%
 3. datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit şi pierdere – 100%
 4. datorii financiare evaluate la cost amortizat
  4.1 depozitele la vedere și la termen ale clientelei– 100%
  1) faţă de care banca înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau
  2) în cazul în care banca înregistrează deficit de rezerve sau nivelul unuia din indicatorii capitalului este sub limita minimă
  4.2 depozite la vedere ale clienţilor – 40%
  1) faţă de care banca nu înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau
  2) în cazul în care banca nu înregistrează deficit de rezerve sau nivelul unuia din indicatorii capitalului nu este sub limita minimă
  4.3 Depozite la termen ale clienţilor - 15% (pe fiecare bandă de scadență) și 5% din total depozite (pe prima bandă de scadență)
  1) faţă de care banca nu înregistrează risc mare de lichiditate şi/sau
  2) în cazul în care banca nu înregistrează deficit de rezerve sau nivelul unuia din indicatorii capitalului nu este sub limita minimă
  4.4 Datorii financiare aferente depozitelor de economii – 100%
  4.5 Datorii financiare evaluate la costul amortizat constituite prin titluri - 100%
  4.6 Acorduri REPO și facilități de lombard – 100%
  4.7 Alte datorii financiare evaluate la costul amortizat – 100%
 5. alte datorii financiare – 100%
 6. angajamente condiționale de credit - 100%
  (pentru angajamentele garantate cu depozite colaterale nu va fi luată în calcul partea astfel garantată, la garanţiile financiare irevocabile și necondiționate date băncilor se aplică coeficientul K*, nu se includ garanțiile financiare asigurate irevocabil, pînă la finele termenului de scadenţă, de către persoane care nu sînt afiliate băncii, cu gaj în formă de depozite băneşti, consemnate la banca care îşi asumă expunerea).
  K* - se determină prin raportarea soldului mediu (se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare înregistrate în ultima zi a fiecărei luni) al garanţiilor financiare irevocabile şi necondiţionate date, a căror executare a fost solicitată băncii în perioada de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea la soldul mediu (se determină pe baza mediei aritmetice simple a soldurilor lunare înregistrate în ultima zi a fiecărei luni) al garanţiilor financiare irevocabile şi necondiţionate date, calculat pentru o perioadă de 6 luni anterioare lunii pentru care se întocmeşte raportarea;

6) La capitolul III, punctul 2
(1) la subpunctul 1), litera a. textul „şi metale preţioase” se substituie cu textul „(numerar în casă şi alte valori monetare)”;
(2) la subpunctul 1), litera d., după textul „mijloace interbancare nete curente…” se introduce textul „plasate la băncile din Republica Moldova, precum și la cele din străinătate cu ratingul nu mai mic de BBB-/Baa3 atribuit de către cel puţin una din agenţiile Standard&Poor’s, Moody’s şi Fitch-IBCA, cu condiţia că băncile în cauză sînt concomitent rezidente ale ţărilor cu ratingurile menţionate”;
(3) la subpunctul 2) textul „(excluzând reducerile pentru pierderi la active)” se substituie cu textul „(rîndul 160 din FIN 1-BILANŢUL, Instrucţiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor)”;

7) La capitolul III, punctul 3
(1) la subpunctul 1) textul „o politică adecvată” se substituie cu textul „un cadru adecvat”, iar după cuvîntul „include” se introduce cuvîntul „politici”;
(2) subpunctul 2) va avea următorul cuprins: „Politica de gestionare a lichidităţii va fi elaborată ținînd cont de cerințele Băncii Naționale aferente sistemelor de control intern.”;

8) La capitolul IV, textul „Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a unor rapoarte referitoare la activitatea financiară” se substituie cu textul „cerinţele actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei aferente raportării”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la șase luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

NOTĂ DE ARGUMENTARE

la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii”, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces - verbal nr. 28 din 8 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art. 105 din 02.10.1997)

Conform Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 28 din 8 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art. 105 din 02.10.1997) sunt stabilite cerințe față de lichiditatea băncilor din Republica Moldova. Astfel, principiul I se referă la lichiditatea pe termen lung şi prevede ca suma activelor băncii cu termenul de rambursare mai mare de 2 ani să nu depăşească suma resurselor ei financiare cu acelaşi termen. Principiul II  se referă la lichiditatea  curentă, exprimată prin raportul dintre  activele lichide şi activele totale ale băncii.
Băncile prin activitatea lor specifică reprezintă instituţii vulnerabile la problemele lichidităţii ce pot fi atât interne cât şi externe.
Astfel, luând în considerație că lichiditatea bancară este o poziţie de gestiune a datoriilor şi activelor bancare care au diferite termene de scadenţă, este dificil pentru bănci să se afle intr-o poziţie de corelare perfectă, mai mult ca atât operaţiunile bancare au scadenţe incerte şi de natură foarte variată. Deci, corelarea sau necorelarea între scadentele activelor şi datoriilor sunt elemente fundamentale în gestiunea activităţii bancare. Astfel, se poate concluziona că principala cauză a apariţiei riscului de lichiditate bancară reprezintă necorelarea între scadenţele pasivelor şi activelor, ceea ce conduce la incapacitatea unei bănci de a-şi finanţa operaţiunile curente.
Astfel, în scopul gestionării prudente a datoriilor şi activelor bancare cu diferite termene de scadenţă, se propune înlocuirea principiului I al lichidităţii, conform Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii, cu cerinţa faţă de lichiditate, utilizând următoarele benzi de scadență: până la o lună, 1-3 luni; 3-6 luni; 6-12 luni şi peste 12 luni.
Totodată, unele modificări şi completări sunt preconizate ca urmare a generalizării practicii internaționale de supraveghere şi realizării recomandărilor misiunii FSAP din 2014.

Sinteza recomandărilor/avizelor băncilor la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii”

Versiunea PDF

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și