• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
28.10.2014

Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit

28.10.2014Termenul-limită a expirat

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 28.10.2014, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.157 din 01.08.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 191-197 din 6 septembrie 2013, art. 1370).
Necesitatea elaborării proiectului este de a asigura cadrul normativ relevant pentru implementarea codului IBAN (International Bank Account Number) la efectuarea transferurilor naţionale.
Prevederile de bază ale proiectului se referă la modificarea modelului ordinului de plată în cazul transferului de credit în monedă naţională, modificarea informației care urmează a fi inclusă în mesajul electronic aferent transferului de credit, stabilirea informaţiei suplimentare care necesită a fi verificată de către banca beneficiară, după recepţionarea ordinului de plată prin intermediul sistemului automatizat de plăţi interbancare, modificarea particularităților utilizării codurilor IBAN de către băncile licenţiate etc.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor, băncile licenţiate din Republica Moldova, precum şi clienţii acestora.
Rezultatele scontate ale implementării deciziei supuse consultării publice sunt facilitarea transferurilor naţionale şi valorificarea avantajelor utilizării codurilor IBAN, care se referă la minimizarea datelor eronate, a timpului de procesare şi reducerea costului serviciilor de transfer.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art.5 lit. f) şi art. 11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 17.11.2014 dnei Natalia Ţurcan-Munteanu pe adresa electronică: Natalia.Turcan-Munteanu@bnm.md, la numărul de telefon: 409-265, dnei Adela Ţurcan pe adresa electronică Adela.Turcan@bnm.md, la numărul de telefon: 409-424 sau pe adresa MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.
Proiectul de decizie cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit şi nota de argumentare sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA
nr.____ din ____  __________ 2014

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit

În temeiul art. 5 lit. f)  şi art. 11 alin. (1) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 49 alin.(3), art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:        

1. Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.191-197, art.1370), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 936 din 30 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) La punctul 2, la noţiunea „Codul IBAN”, după cuvintele „unic la nivel” se completează cu textul „naţional şi”;
2) La punctul 8, după textul „Anexa nr.1” se completează cu textul ”sau Anexa nr. 5”;
3) La punctul 24, subpunctul 2), după cuvintele „numărul contului de plăţi” se completează cu textul „sau codul IBAN în cazul transferului de credit în monedă naţională”, iar cuvîntul „internaţional” se exclude;
4) La punctul 40, după cuvintele „contului bancar” se completează cu cuvintele „sau codului IBAN”;
5) La punctul 41, după cuvintele „contul bancar” se completează cu textul „sau codul IBAN”, iar după cuvintele „sau contul” se completează cu textul „sau codul IBAN al”;
6) La punctul 42, după cuvintele „contul bancar” se completează cu cuvintele „sau codul IBAN”, iar după cuvintele „beneficiarului sau contul” se completează cu textul „sau codul IBAN al”;
7) La punctul 51, cuvintele „internaţionale în valută străină se exclud”;
8) La punctul 53, lit. d), textul „În cazul în care contul clientului deschis în bancă conţine un număr de caractere ce depăşeşte optsprezece, banca, la generarea codului IBAN al clientului, poate exclude/înlocui unele elemente ale contului clientului, cu excepţia contului sintetic în baza căruia a fost deschis contul clientului în evidenţa contabilă. Prevederea respectivă va fi aplicabilă pînă la etapa de implementare a codului IBAN în cadrul transferurilor naţionale, cînd contul clientului deservit de bancă nu va putea fi mai mare de optsprezece caractere.” se exclude;
9) La punctul 58, cuvintele „internaţionale în valută străină” se exclud;
10) La Anexa nr. 2, punctul 7, după textul „maximum 21 simboluri” se completează cu textul „sau codul IBAN al plătitorului/beneficiarului, maximum 24 simboluri”;
11) La Anexa nr. 3, punctul 7, textul „Numărul contului de plăţi şi adresa plătitorului, iar în cazul transferului de credit internaţional în valută străină – codul” se substituie cu cuvîntul „Codul”, iar la punctul 14, textul „Numărul contului de plăţi” se substituie cu textul „În cazul transferului de credit naţional în valută străină se indică – codul IBAN”;
12) După Anexa nr. 4 se completează cu Anexa nr. 5 cu următorul cuprins:

Anexa nr. 5
la Regulamentul cu privire la transferul de credit

”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

3. Pe parcursul unui an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri agenţii economici vor putea efectua transferuri de credit în monedă naţională cu utilizarea contului de plăţi sau a codului IBAN.

4. Începînd cu data de 1 ianuarie 2017:
1) Agenţii economici vor efectua transferuri de credit în monedă naţională cu utilizarea codului IBAN;
2) Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la transferul de credit se exclude;
3) Punctul 8 din Anexa nr. 2 se exclude.

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit

Necesitatea operării modificărilor şi completărilor la Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.157 din 01.08.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 191-197 din 6 septembrie 2013, art. 1370) derivă din necesitatea asigurării cadrului normativ relevant implementării Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 138 din 24.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 217-222 din 01.08.2014, art.1094).

De menţionat că, proiectul enunţat prevede: modificarea modelului ordinului de plată în cazul transferului de credit în monedă naţională, modificarea informației care urmează a fi inclusă în mesajul electronic aferent transferului de credit, stabilirea informaţiei suplimentare care necesită a fi verificată de către banca beneficiară după recepţionarea ordinului de plată prin intermediul sistemului automatizat de plăţi interbancare, modificarea particularităților utilizării codurilor IBAN de către băncile licenţiate etc.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi obiecţii pe marginea proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit pînă la 17 noiembrie 2014.

Sinteza avizelor/ recomandărilor la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013

Nr. d/o Referinţa la capitolul / punctul din proiect Autorul recomandării/ avizului
numele, prenumele/ denumirea organizaţiei/ autorităţii publice etc.)
Obiecţii şi recomandări Concluzii, comentarii
1. 2. 3. 4. 5.
1.   BC „Moldindconbank” S.A. În contextul substituirii conturilor bancare prin codurile IBAN, inclusiv opțional/posibilitatea utilizării conturilor bancare sau a codurilor IBAN, începînd cu 1 ianuarie 2016, și utilizării obligatorii a codului IBAN, începînd cu 1 ianuarie 2017, în opinia noastră, este necesară examinarea aplicării corecte a prevederilor art. 167 din Codul Fiscal privind modificarea conturilor bancare supuse evidenței fiscale. Comentarii:
Codurile IBAN vor substitui conturile la efectuarea plăţilor/transferurilor de către clienţi, iar codurilor IBAN nu presupune excluderea conturilor existente sau care urmează a fi deschise.
 
Completarea regulamentului cu opțiunea de utilizare a contului bancar sau a codului IBAN contravine prevederii pct.4 din proiectul specificat de utilizare a codului IBAN începînd cu 1 ianuarie 2017. Comentarii:
Opţiunea de utilizare a codului IBAN sau a contului de plăţi, conform prevederilor Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 138 din 24.07.2014, va fi valabilă doar pentru perioada 01.01.2016-01.01.2017, ulterior urmînd a fi excluse din regulament prevederile ce permit utilizarea contului de plăţi la efectuarea transferurilor.
 
2.  
3.   BC EuroCreditBank S.A. Este necesară aplicarea codului IBAN la conturile interne ale băncii care participă la tranzacții interbancare în monedă națională? Comentarii:
Conform prevederilor regulamentului supus modificării, băncile sînt obligate să genereze/utilizeze coduri IBAN pentru conturile clienţilor la efectuarea/recepţionarea transferurilor de credit internaţionale în valută străină.
Totodată, conform prevederilor regulamentului, banca poate să genereze şi să utilizeze coduri IBAN în nume şi pe cont propriu la efectuarea/recepţionarea transferurilor de credit internaţionale în valută străină.
 
Vor fi modificări referitor la conturile trezoreriale? Comentarii:
Conform anexei 5, contul trezorerial se exclude din ordinul de plată, urmînd a fi realizate modificările corespunzătoare în sistemul automatizat de plăţi interbancare.
 
Conturile noi ale contribuabililor vor conține pentru evidență la IFS codul IBAN sau contul de plăți al contribuabililor? Comentarii:
Evidenţa conturilor urmează a fi ţinută de către bănci în conformitate cu cerinţele aprobate de autorităţile competente.
 
Conturile curente înregistrate anterior la IFS vor necesita modificări în legătură cu aplicarea codului IBAN? Comentarii:
Codurile IBAN nu vor substitui conturile înregistrate la IFPS, scopul utilizării acestora fiind minimizarea costurilor, timpului şi erorilor la realizarea plăţilor.
 
4.   BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. Ţinînd cont de diversele plăți/încasări trezoreriale în cadrul SAPI, ar fi binevenită reglementarea introducerii codului IBAN în sistemul de plăți al Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat. Comentarii:
Codul IBAN urmează a fi utilizat şi de către Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat.
 
5.   BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Generale” S.A. În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, proiectul trebuie corelat cu prevederile legislației comunitare. Pornind de la faptul că la nivel comunitar codul IBAN este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al parlamentului european și al consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009, propunem ajustarea proiectului cu acquis-ul comunitar.
Acest fapt va ușura armonizarea ulterioară a legislației naţionale din domeniul bancar la acquis-ul comunitar.
În contextul celor menționate mai sus, proiectul urmează a fi coordonat și cu Centrul de Armonizare a Legislației din cadrul Ministerului Justiției.
Comentarii:
Transpunerea unor prevederi din Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al parlamentului european și al consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 s-a realizat prin intermediul Hotărîrii Consiliului de administraţie al BNM nr. 190 din 25.09.2014 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale BNM.
 
6.   BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A. Considerăm oportună efectuarea acestor modificări concomitent cu modificarea următoarelor acte normative:
 • Regulamentul BNM nr. 375 cu privire la suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare;
 • Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin ordinul Inspectoratului Fiscal principal de Stat nr. 299 din 02.05.2012;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 188 din 26.12.2013 cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial.
Nu se acceptă.
De menţionat că, Regulamentul BNM nr. 375 prevede utilizarea în calitate de document de plată a ordinului incaso, iar modificarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor şi Ordinului nr. 188 din 26.12.2013 cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial ţine de competenţa autorităţilor competente.
 
7.

 

Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova În contextul implementării Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr. 138 din 24.07.2013, precum şi al modificărilor propuse, considerăm inoportună menţinerea concomitentă pentru perioada de tranziţie de 1 an, atît în Sistemul Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice al Ministerului Finanţelor, cît şi în actele normative, a ambelor modalităţi de efectuare şi primire a transferurilor bugetare în moneda naţională (utilizarea simultană a contului de plăţi şi a codului IBAN pe parcursul anului 2016).
Totodată, se atestă complexitatea modificărilor, necesare de a fi efectuate de către BNM în cadrul Interfeţei Sistemului Automatizat de Plăţi Interbancare (SAPI) pentru participantul direct la SAPI, Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat. Aceeaşi necesitate a modificărilor se impune şi la banca comercială, care deserveşte Ministerul Finanţelor, întru asigurarea legăturii între mai multe coduri IBAN ale Ministerului Finanţelor şi contul deschis la banca deserventă.
Pornind de la cele menţionate mai sus, Ministerul Finanţelor propune implementarea codului IBAN pentru transferurile bugetare începînd cu anul 2016, cu condiţia că toate băncile comerciale vor aplica codul IBAN în relaţiile cu Ministerul Finanţelor.
Se acceptă  
8. Punctul 1, subpunctul 5):
5) La punctul 41, după cuvintele „contul bancar” se completează cu textul „sau codul IBAN”, iar după cuvintele „sau contul” se completează cu textul „sau codul IBAN al”;
BC „Comerţbank” S.A. La pct. 5 din proiect:
Modificările propuse pentru punctul 41 și care se regăsesc în textul regulamentului sînt doar în prima parte a frazei, cea de a doua jumătate a frazei „iar după cuvintele” sau „contul” se completează cu textul „sau codul IBAN al” nu poate fi identificată pentru înserare.
Se acceptă
4) La punctul 41, după cuvintele „contul bancar” se introduce textul „ , în cazul utilizării modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr.1, sau codul IBAN, în cazul utilizării modelului ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 5,”.
 
9. Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova Modificările propuse la pct. 1 subpct. 5) urmează a fi revăzute, dat fiind faptul că pct. 41 din Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotarîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013, nu conține sintagma „sau contul”.  
10. Totodată, deoarece sintagma „contul bancar” se regăsește atît la pct. 41, cît și la pct. 41 lit. a) din Hotărîrea nr. 157 din 01 august 2013, considerăm că, la pct. 1 subpct. 5) al proiectului de Hotărîre urmează a se concretiza substituirea propusă.  
11. Punctul 1, subpunctul 6):
6) La punctul 42, după cuvintele „contul bancar” se completează cu cuvintele „sau codul IBAN”, iar după cuvintele „beneficiarului sau contul” se completează cu textul „sau codul IBAN al”;
BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. În contextul stipulărilor pct. 42 din Regulament, propunem reglementarea situațiilor de efectuare a transferului la contul clientului cu indicarea greșită a codului băncii (codul filialei băncii), în cazul în care contul nu există în filiala respectivă a băncii, dar există în bancă, contul şi codul fiscal fiind corecte. Nu se acceptă, deoarece odată cu implementarea codului IBAN, codul băncii va fi exclus din formularul ordinului de plată, iar indicarea greşită a elementelor nominalizate nu va permite validarea codului IBAN inclus în ordinul de plată conform metodei de validare expuse în Anexa nr. 4 la regulament.  
12. Punctul 1, subpunctul 7):
7) La punctul 51, cuvintele „internaţionale în valută străină se exclud”;
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova La pct. 51 al Hotărîrii nr. 157 din 01 august 2013, sintagma „internaționale în valută străină” se utilizează în ambele propoziții.
Astfel, la pct. 1 subpct. 7) al proiectului este necesar de concretizat dacă sintagma se exclude în ambele cazuri.
Se acceptă  
13. Punctul 1, subpunctul 8):
8) La punctul 53, lit. d), textul „În cazul în care contul clientului deschis în bancă conţine un număr de caractere ce depăşeşte optsprezece, banca, la generarea codului IBAN al clientului, poate exclude/înlocui unele elemente ale contului clientului, cu excepţia contului sintetic în baza căruia a fost deschis contul clientului în evidenţa contabilă. Prevederea respectivă va fi aplicabilă pînă la etapa de implementare a codului IBAN în cadrul transferurilor naţionale, cînd contul clientului deservit de bancă nu va putea fi mai mare de optsprezece caractere.” se exclude;
BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Generale” S.A. Propunem următoarea redacţie a subpunctului 8): „La punctul 53, lit. d) ultimele doua propoziții se exclud”. Nu se acceptă, deoarece propunerea nu modifică sensul subpunctului 8).  
14. Punctul 1, subpunctul 11) şi 12):
11) La Anexa nr. 3, punctul 7, textul „Numărul contului de plăţi şi adresa plătitorului, iar în cazul transferului de credit internaţional în valută străină – codul” se substituie cu cuvîntul „Codul”, iar la punctul 14, textul „Numărul contului de plăţi” se substituie cu textul „În cazul transferului de credit naţional în valută străină se indică – codul IBAN”;
12) După Anexa nr. 4 se completează cu Anexa nr. 5 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire la transferul de credit […]”
BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Generale” S.A. În Anexa nr. 5 să fie adăugat cîmpul „ora primirii” (destinat completării de către prestatorul plătitor), imediat sub cîmpul „data primirii”.
În Anexa nr. 3, la punctul 19, după cuvintele „refuzul ordinului de plată” să se introducă textul; „inclusiv data și ora primirii”.
Motivul includerii cîmpului „ora primirii” fiind stabilirea acestuia ca și cîmp obligatoriu, atît pentru transferurile de credit naționale cît și pentru cele internaționale în valută străină, în vederea asigurării îndeplinirii și monitorizării prevederilor din prezentul regulament, și anume:
 • punctul 21. Prestatorul de servicii de plată poate stabili ora-limită aproape de sfîrșitul zilei lucrătoare, după care orice ordin de plată primit se consideră primit în următoarea zi lucrătoare.
 • Punctul 25. Prestatorul de servicii de plată elaborează graficul de primire a ordinelor de plată atît pe suport hîrtie, cît și prin intermediul sistemelor de deservire bancară la distanță sau alte sisteme electronice. Prestatorul de servicii de plată afișează graficul de primire a ordinelor de plată pe panou la oficiile sale și pe pagina oficială Web și este obligat sa-l respecte în relația cu clienții.
Punctul 26. Prestatorul plătitor asigură că, după primirea ordinului de plată, suma operațiunii este creditată în contul prestatorului beneficiar cel tîrziu pînă la sfîrșitul următoarei zile lucrătoare.
Nu se acceptă, deoarece sistemele electronice utilizate permit determinarea orei transmiterii ordinului de plată. De menţionat că, formularul ordinului de plată prevăzut în regulament este unul opţional, banca putînd să utilizeze şi alte elemente decît cele specificate.  
15. Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova La punctul 1, subpunctul 12) al proiectului, propunem ca cîmpurile „CODUL BĂNCII” din Anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire la transferul de credit să fie excluse, deoarece din codul IBAN va fi posibilă deducerea identificatorului băncii. Se acceptă
12) La Anexa nr. 2, punctele 8 și 10 se exclud;
 
    BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Generale” S.A. La punctul 12) textul „După Anexa nr. 4” de substituit cu cuvîntul „Regulamentul”. Nu se acceptă, deoarece Anexa nr. 5 se include după Anexa nr. 4, devenind parte componentă a regulamentului.  
16. Punctul 4, subpunctul 3):
4. Începînd cu data de 1 ianuarie 2017:
3) Punctul 8 din Anexa nr. 2 se exclude.
BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Generale” S.A. 4. La punctul 4 subpunctul 3) propunem excluderea punctului 8 din regulament, care la rîndul său în baza propunerilor înaintate la proiect va prevedea că „atît banca, cît și prestatorul de servicii de plată nebancar pot utiliza modelul ordinului de plată prezentat în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 5 în cazul transferului de credit în moneda națională”.
Respectiv, prin excluderea integrală a punctului se va exclude trimiterea la Anexa nr. 5. De aceea, în scopul înlăturării ambiguităţii, propunem de a expune punctul menționat în următoarea redacție:
„La punctul 8 din regulament textul „Anexa nr. 1 și” se exclude”.
Nu se acceptă, deoarece punctul 4 subpunctul 3) din proiect vizează excluderea pct. 8 din Anexa nr. 2 şi nu din regulament.  
17.   „Banca de Economii” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri    
18.   „FinComBank” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri    
19.   BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri    
20.   BC „Unibank” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri    
21.   BC „Victoriabank” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri

 

 
22.   BC „Energbank” SA Nu are obiecţii sau propuneri    
23.   Banca Comercială Română Chişinău” S.A. Nu are obiecţii sau propuneri    

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și