• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.05.2015

Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii.

13.05.2015Termenul-limită a expirat

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 13 mai 2015, consultarea publică a proiectului de Hotărîre a Consiliului de administraţie „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004”.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este determinată de realizarea măsurilor prevăzute în Planul anual de activitate al Băncii Naţionale a Moldovei pentru anul 2015, care prevede modificarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii.
Prevederile de bază ale proiectului sunt:
- modificarea structurii rapoartelor aferente regimului rezervelor obligatorii, acestea fiind divizate în două părți: I parte - Totaluri, a II-a parte - Descifrarea pe conturi;
- detalierea descrierii condiţiilor depozitelor – garanţii şi a împrumuturilor cu termen mai mare de 2 ani la care se aplică norma rezervelor obligatorii de 0%;
- modificări ce vizează condițiile în care băncile urmează să mențină rezervele obligatorii în lei moldovenești într-un cont separat la BNM.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.
Impactul estimat al proiectului de decizie este structurarea rapoartelor ce țin de rezervele obligatorii conform SIR BNM.
Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.11 alin.(1) și (2), art.17 alin.(1) și 26 lit.c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare.
Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 27 mai 2015, dnei Silvia Lizanciuc pe adresa electronică: Silvia.Lizanciuc@bnm.md, la numărul de telefon: 022 212 176; sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale a Moldovei pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.

Proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA Nr. ___
din „______________2015

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire
la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004

În temeiul art. 11 alin. (1) şi (2), art.17 alin. (1) şi (2) şi art. 26 lit. c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, în scopul majorării eficienţei gestionării lichidităţilor băncilor, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.168), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) Punctul 71:
a) la litera a), cuvîntul „durata” se substituie cu textul „un termen convenit de menţinere”;
b) litera b) va avea următorul cuprins:
„b) depozite-garanţii şi împrumuturi la termen, primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani care întrunesc următoarele caracteristici:
- depozite-garanţii şi împrumuturi la termen, primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani, ale căror condiţii nu prevăd restituirea sumelor înainte de termenul convenit;
- depozite-garanţii şi împrumuturi la termen, primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani, ale căror condiţii prevăd restituirea parţială, inclusiv în rate, a sumelor depozitului-garanţie / împrumutului după o perioadă de menţinere / utilizare mai mare de 2 ani.
La suma depozitelor-garanţii şi a împrumuturilor a căror restituire, conform condiţiilor contractuale, se efectuează în perioada menţinerii / utilizării acestora, inclusiv în rate, se aplică norma rezervelor obligatorii egală cu zero la partea de depozit-garanţie şi la partea de împrumut şi la dobînzile capitalizate cu termen de menţinere/utilizare mai mare de 2 ani;”.
2) Punctul 10 va avea următorul cuprins:
„10. Băncile care nu au respectat nivelul stabilit al rezervelor obligatorii în MDL în decursul a 2 perioade de menţinere consecutive vor menţine rezervele obligatorii constituite din mijloacele atrase în lei moldoveneşti și în valute neconvertibile în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională la BNM.”.
3) După punctul 10 se completează cu punctul 101 cu următorul cuprins:
„101. Consiliul de administraţie al BNM poate decide menţinerea rezervelor obligatorii constituite din mijloacele atrase în lei moldoveneşti și în valute neconvertibile în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională la BNM pentru băncile care nu respectă cerinţele faţă de lichiditate (principiul II) şi/sau faţă de mărimea capitalului minim reglementat.”.
4) Punctul 27 va avea următorul cuprins:
„27. Pentru raportarea mărimii mijloacelor atrase şi a mărimii rezervelor obligatorii banca întocmeşte 2 rapoarte separate:
a) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti, codul formularului ORD0202, anexa 1 la regulament
şi
b) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR, codul formularului ORD0203, anexa 3 la regulament.”.
5) Punctul 29 va avea următorul cuprins:
„29. Se stabilesc următoarele termene de prezentare a rapoartelor:
a) Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti, codul formularului ORD0202 - se prezintă cel mai tîrziu la data de 12 a lunii în curs;
b) Raportul privind mărimea mijloacelor în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR, codul formularului ORD0203 - se prezintă cel mai tîrziu la data de 14 a lunii în curs.”.
6) Punctele 49 și 50, după textul „p.10” se completează cu textul „şi p.101”.
7) La punctul 53, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
„a) pentru băncile care au menţinut rezervele obligatorii în lei moldoveneşti în contul Rezervelor obligatorii în monedă naţională din motivul specificat la p. 10 - în cazul respectării de către bancă a nivelului stabilit al rezervelor obligatorii pe parcursul a 4 perioade de menţinere consecutive, cu condiţia respectării cerinţelor faţă de lichiditate (principiul II) şi faţă de mărimea capitalului minim necesar;
b) pentru băncile care au menţinut rezervele obligatorii în lei moldoveneşti în contul Rezervelor obligatorii în monedă naţională din motivul specificat la p. 101 - în cazul înlăturării de către bancă a încălcărilor admise, cu condiţia respectării regimului stabilit al rezervelor obligatorii pe parcursul ultimelor 2 perioade de menţinere.”.
8) La punctul 63, textul „2,” se exclude.
9) Anexa 2 se abrogă.
10) Anexele 1, 3 şi 6 vor avea următorul cuprins: Anexe

2. Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu perioada de urmărire a mijloacelor atrase 8 octombrie 2015 -7 noiembrie 2015.

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie
„Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la
regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004”

Prezentul proiect de hotărîre a fost elaborat avînd în vedere Planul anual de activitate al Băncii Naţionale a Moldovei pentru anul 2015, care prevede modificarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, şi anume structura rapoartelor privind mărimea mijloacelor atrase incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii, în conformitate cu cerințele noi de raportare din cadrul SIR BNM.
Astfel, luînd în considerare cerinţele noi de raportare, proiectul prevede modificarea structurii rapoartelor aferente regimului rezervelor obligatorii, acestea fiind divizate în două părți: I parte - Totaluri, a II-a parte - Descifrarea pe conturi.

Această modificare va permite unificarea rapoartelor aferente rezervelor obligatorii în lei moldovenești, astfel Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, incluse în baza de calcul a rezervelor obligatorii (cu menţinerea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti la BNM în contul „Loro” al băncii) și Raportul privind mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, incluse în baza de calcul a rezervelor obligatorii (cu menţinerea rezervelor obligatorii la BNM în contul Rezervelor obligatorii ale băncii în moneda naţională) vor fi substituite printr-un singur raport - Mărimea mijloacelor atrase în lei moldoveneşti și valută neconvertibilă incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti.
În același context, se modifică raportul aferent rezervelor obligatorii în valute liber convertibile, redenumit: Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD şi în EUR.

Concomitent, în scopul evitării cazurilor aplicării neargumentate a normei rezervelor obligatorii de 0%, proiectul hotărîrii prevede efectuarea unor modificări ce ţin de detalierea descrierii condiţiilor depozitelor – garanţii şi a împrumuturilor cu termen mai mare de 2 ani la care se aplică norma rezervelor obligatorii de 0%:
- depozite-garanţii şi împrumuturi la termen, primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani, ale căror condiţii nu prevăd restituirea sumelor înainte de termenul convenit;
- depozite-garanţii şi împrumuturi la termen, primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani, ale căror condiţii prevăd restituirea parţială, inclusiv în rate, a sumelor depozitului – garanţie / împrumutului după o perioadă de menţinere / utilizare mai mare de 2 ani.

În scopul perfecționării reglementărilor regimului rezervelor obligatorii, proiectul include modificări ce vizează condițiile în care băncile urmează să mențină rezervele obligatorii în lei moldovenești într-un cont separat la BNM.
Astfel, cazurile în care băncile urmează să constituie și să mențină rezerve obligatorii în lei moldovenești într-un cont special la BNM sînt: pentru nerespectarea nivelului rezervelor obligatorii în lei moldovenești în decursul a 2 perioade de menţinere consecutive - băncile vor menţine rezervele obligatorii într-un cont separat la BNM, iar pentru nerespectarea cerinţelor faţă de lichiditate (principiul II) şi/sau faţă de mărimea capitalului minim reglementat – constituirea și menținerea rezervelor în contul Rezervelor obligatorii în monedă naţională la BNM va fi decisă de către Consiliul de administraţie al BNM.

Proiectul include şi modificarea Anexei 6, Baza de calcul a rezervelor obligatorii, care a fost detaliată pe conturile bilanţiere. De asemenea, sînt prevăzute şi unele modificări de ordin tehnic.
Analiza impactului
Structura modificată a rapoartelor ce vizează mărimea mijloacelor atrase și a rezervelor obligatorii și formatul nou de prezentare a rapoartelor va oferi avantaje privind operativitatea efectuării studiilor analitice necesare în scopul gestionării eficiente a regimului rezervelor obligatorii, inclusiv referitoare la evoluția mijloacelor atrase pe conturi în perioadele solicitate, pe tipuri de valute etc.
Descrierea detaliată a condiţiilor depozitelor – garanţii şi a împrumuturilor cu termen mai mare de 2 ani la care se aplică norma rezervelor obligatorii de 0% urmează să elimine neclarităţile în aplicarea de către bănci a facilităţilor acordate la constituirea rezervelor obligatorii şi să acorde Băncii Naţionale un plus de eficienţă în supravegherea respectării de către bănci a regimului rezervelor obligatorii.
Modificările referitoare la condițiile în care băncile urmează să mențină rezervele obligatorii în lei moldovenești în cont separat vor acorda BNM mai multă flexibilitate în gestionarea regimului RO pentru băncile care înregistrează devieri nesemnificative de la indicatorii stabiliți de lichiditate (principiul II) şi/sau faţă de mărimea capitalului minim reglementat, ce nu implică riscuri majore în nerespectarea regimului rezervelor obligatorii, concomitent oferind băncilor un avantaj în gestionarea eficientă a lichidităților proprii.

 

Sinteza recomandărilor/avizelor la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie
„Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004”

 

Versiunea pdf

 

Nr.
d/o
Conţinutul prevederilor din proiectul Hotărîrii Autorul recomandării / avizului Recomandare/aviz Concluzii/comentarii
1 2 3 4 5
  Punctul 1, subpunctul 1) din proiectul Hotărîrii:
„1) Punctul 71:
a) la litera a), cuvîntul „durata” se substituie cu textul „un termen convenit de menţinere”;
b) litera b) va avea următorul cuprins:
b) depozite-garanţii şi împrumuturi la termen, primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani care întrunesc următoarele caracteristici:
- depozite-garanţii şi împrumuturi la termen, primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani, ale căror condiţii nu prevăd restituirea sumelor înainte de termenul convenit;
- depozite-garanţii şi împrumuturi la termen, primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani, ale căror condiţii prevăd restituirea parţială, inclusiv în rate, a sumelor depozitului-garanţie / împrumutului după o perioadă de menţinere / utilizare mai mare de 2 ani.
La suma depozitelor-garanţii şi a împrumuturilor a căror restituire, conform condiţiilor contractuale, se efectuează în perioada menţinerii / utilizării acestora, inclusiv în rate, se aplică norma rezervelor obligatorii egală cu zero la partea de depozit-garanţie şi la partea de împrumut şi la dobînzile capitalizate cu termen de menţinere/utilizare mai mare de 2 ani;”.
BC „ProCredit Bank” S.A. Punctul 71 lit.b) va avea următorul cuprins:
„b) depozite-garanții și împrumuturi la termen, primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani care întrunesc următoarele caracteristici:
- depozite-garanții și împrumuturi la termen, primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani, ale căror condiții nu prevăd restituirea sumelor înainte de termenul convenit;”

Punctul 71 lit.b) prevede aplicarea normei rezervelor obligatorii 0% pentru depozitele-garanții și împrumuturile primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani, ale căror condiții nu prevăd restituirea sumelor înainte de termenul convenit. Adică cu alte cuvinte pentru împrumuturile în contractele cărora există clauza de achitare anticipată se va aplica norma rezervelor obligatorii. Întrucît toate contractele de împrumut de la Instituțiile Financiare Internaționale (IFI) conțin o astfel de clauză, cu toate că pot fi încheiate pe termen lung, aceasta va duce la constituirea rezervelor obligatorii adiționale, care va avea consecință asupra costului creditelor pentru clienți, lichidității curente (operaționale) a băncii. Pentru un împrumut luat în moneda națională automat 20% din el nu va putea fi utilizat de bancă, în cazul majorării ratei rezervelor obligatorii în lei pînă la 20%.
Mai mult decît atît, băncile mai sunt participante la programe de creditare guvernamentale din proiecte europene (FIDA, RISP, Filiera Vinului, etc.), în contractele cărora sunt condiții de achitare anticipată. Ratele dobînzii la astfel de credite pentru beneficiarii finali sunt foarte atractive, marja băncii fiind fixă și indicată în condițiile contractelor. Dacă banca va constitui rezervele obligatorii și la astfel de împrumuturi, aceasta va duce la cheltuieli adiționale pentru bancă care vor diminua veniturile din dobînzi ale băncii, considerînd faptul că pentru astfel de contracte banca nu poate modifica marja.
Adițional, pe lînga clauzele de achitare anticipată, prezente în toate contractele cu IFI, mai există și clauze unde IFI este în drept să ceară achitarea imediată a împrumutului în cazul neîndeplinirii de către bancă a anumitor condiții. Astfel de clauze la fel se referă la „condiții ce prevăd restituirea sumelor înainte de termenul convenit”?
Luînd în considerare argumentele expuse, B.C. „ProCredit Bank” S.A. crede că modificarea pct.71 lit.b) va avea impact negativ asupra sistemului bancar, și anume - va duce la creșterea ratelor dobînzii la credite pe piață, la diminuarea veniturilor din dobînzi ale băncii, la faptul că împrumuturile ieftine din proiecte europene vor duce la cheltuieli adiționale pentru bancă, ceea ce nu le va mai face atractive. În plus, o mare parte din lichiditatea băncii obținută din împrumuturi externe va fi constituită ca rezerve obligatorii, în loc să fie investită în economie.
Comentariu.
Luînd în considerare că modificarea propusă prin proiectul Hotărîrii la punctul 71 lit.b) poate conduce la constituirea rezervelor obligatorii din împrumuturile băncilor obținute pe termen lung de la instituții financiare internaționale și în cadrul programelor guvernamentale din proiectele europene, fapt care vine în contradicție cu conceptul de acordare a facilității de aplicare a normei de 0% pentru mijloacele atrase de bănci pe termen lung, se consideră oportună menținerea prevederilor actualmente în vigoare.
BC „Moldindconbank” S.A. Referitor la punctul 71 din Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii:
Considerăm că depozitele-garanţii urmează a fi tratate împreună cu depozitele la termen, deoarece conform naturii acestora întrunesc aceleaşi condiţii ca şi depozitele la termen. Respectiv, în punctul 71, subpunctul a) propunem de inclus depozitele-garanţii şi de exclus din subpunctul b).
Astfel, punctul 71, subpunctul a) în primul şi al doilea alineat după textul „depozite la termen” de completat cu textul „şi depozite-garanţii”. Respectiv în punctul 71, subpunctul b) propunem de exclus textul „depozite-garanţii şi”, „depozitului garanţie /”, „menţinere /”.
Pentru depozitele la termen cu posibilitatea retragerii sau completării conform condiţiilor contractului de aplicat norma rezervelor obligatorii egală cu zero la partea de depozit şi la dobînzile capitalizate cu termen de menţinere mai mare de 2 ani, analogic cu condiţiile pentru depozitele-garanţii.
Astfel, punctul 71, subpunctul a) după al doilea alineat de completat cu următorul text:
„-depozite la termen şi depozite-garanţii cu un termen convenit de menţinere mai mare de 2 ani, cu sau fără drept de completare în perioada menţinerii depozitului, ale căror condiţii prevăd restituirea parţială, inclusiv în rate, se aplică norma rezervelor obligatorii egală cu zero la partea de depozit la termen şi depozit-garanţie, la dobînzile capitalizate cu termen de menţinere mai mare de 2 ani”.
Necesar de menţionat că în cazul depozitelor-garanţii dreptul deponentului de a cere restituirea integrală sau parţială a sumei depozitului depus înainte de expirarea termenului convenit poate fi satisfăcut numai după îndeplinirea prevederilor contractului de gaj şi contractului de credit.
Astfel, în punctul 71, subpunctul a) propunem textul „Constituirea depozitelor în condiţiile menţionate nu afectează dreptul deponentului de a cere restituirea integrală sau parţială a sumei depozitului depus înainte de expirarea termenului convenit” de expus în următoarea redacţie:
„Constituirea depozitelor la termen în condiţiile menţionate nu afectează dreptul deponentului de a cere restituirea integrală sau parţială a sumei depozitului depus înainte de expirarea termenului convenit, iar constituirea depozitelor-garanţii nu afectează dreptul deponentului sau creditorului de a cere restituirea integrală sau parţială a sumei depozitului depus înainte de expirarea termenului convenit în cazul achitării datoriilor pe creditul sau alt activ care garantează”.

În urma examinării avizelor/recomandărilor

recepționate, proiectul Hotărîrii a fost revizuit, în consecință modificarea propusă la pct.71 lit.b) a fost exclusă din proiect.


Comentariu
La aplicarea normei de rezervare de 0%, depozitele-garanții sunt calificate în funcție de condițiile contractuale stabilite la garantarea creditelor cu aceste depozite-garanții.
La punctul 71 lit.a), subalineatele unu și doi cu liniuță, sunt enumerate condițiile depozitelor la termen la care se aplică norma de rezervare de 0%, iar în alineatul doi, pentru depozitele menționate (în baza prevederilor Codului Civil) este stipulată condiția neafectării dreptului deponentului de a cere restituirea integrală sau parțială a sumei depozitului la termen înainte de expirarea termenului convenit.
Ținînd cont de faptul că deponentul nu poate să solicite restituirea înainte de termen a depozitului-garanție, deoarece acest depozit reprezintă gajul pentru un credit acordat și neachitat, BNM, în sensul prevederilor p.71 consideră oportună gruparea depozitelor-garanție cu termen mai mare de 2 ani cu împrumuturile atrase pe termene similare, după cum a fost stabilit inițial în Regulament în 2011, pct.71 (Hotărîrile Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.111 din 26.05.2011 și nr.251 din 11.11.2011).


În punctul 71, subpunctul b) considerăm că pentru viziune mai clară a caracteristicilor împrumuturilor care întrunesc condiţiilor necesare pentru aplicarea normei rezervelor obligatorii de 0% ultimul alineat de expus ca subpunct suplimentar şi de expus în următoarea redacţie:
„- împrumuturi la termen, primite pe un termen convenit mai mare de 2 ani, a căror restituire, conform condiţiilor contractuale, se efectuează în perioada utilizării acestora, inclusiv în rate, se aplică norma rezervelor obligatorii egală cu zero la partea de împrumut cu termen de utilizare mai mare de 2 ani.”.
Depozitele-garanţii sunt tratate în activitatea băncii şi respectiv configurate în sistemele informaţionale ale băncii ca o parte integrantă a depozitului la termen, care se consideră de bază, avînd aceleaşi caracteristici referitor la termenul final şi la rata dobînzii. În cazul constituirii depozitului-garanţie se face un transfer contabil la suma integrală sau parţială din contul depozitului la termen de bază în contul depozitului-garanţie, fără încheierea contractului de depozit nou, dar cu încheierea contractului de gaj al depozitului. După expirarea termenului contractului de gaj al depozitului suma se returnează în contul depozitului de bază.
Luînd în consideraţie faptul că depozitul-garanţie este partea integrantă a depozitului la termen de bază cu păstrarea condiţiilor iniţiale a depozitului la termen, propunem aplicarea normei de rezervare 0% pentru toate sumele transferate din contul depozitului de bază în contul depozitului-garanţie şi returnate în contul depozitului la termen de bază cu condiţia că termenul iniţial al depozitului de bază este mai mare de doi ani.
Astfel, punctul 71, subpunctul a) după alineatul 3 propunem de completat cu următorul text:
„Pentru depozitele la termen şi depozitele-garanţii, care juridic sunt legate între ele (contractul comun, care
defineşte termenul, rata dobînzii şi alte condiţii de menţinere) termenul convenit de menţinere se defineşte reieşind din termenul convenit de menţinere al depozitului la termen”.
Nu se acceptă.
Pentru depozitele - garanții termenul de menținere nu întotdeauna corespunde termenului de menținere convenit inițial (prevăzut în contractul depozitului la termen), în special în cazul în care creditul garantat devine restant, și termenul acestuia este mai mic decît termenul depozitului - garanție.

Banca de Economii S.A.

La pct.1) lit.b) din proiect, ultimul alineat, în vederea prezentării clare a cerinţelor faţă de depozite garanţii şi împrumuturi pentru care se aplică norma rezervelor obligatorii de zero la sută, propunem expunerea textului „la partea de depozit-garanţie și la partea de împrumut și la dobînzile capitalizate cu termen de menţinere/utilizare mai mare de 2 ani” după cum urmează „la partea de depozit-garanţie şi la partea de împrumut și la dobînzile capitalizate cu termen convenit de menţinere/utilizare mai mare de 2 ani”. Nu se acceptă.
La punctul 71, lit.b) nu se modifică (a se vedea comentariul de mai sus).
2 Punctul 1, subpunctul 3) din proiectul Hotărîrii :
„3) După punctul 10 se completează cu punctul 101 cu următorul cuprins:
„101. Consiliul de administraţie al BNM poate decide menţinerea rezervelor obligatorii constituite din mijloacele atrase în lei moldoveneşti și în valute neconvertibile în contul Rezervelor obligatorii în moneda naţională la BNM pentru băncile care nu respectă cerinţele faţă de lichiditate (principiul II) şi/sau faţă de mărimea capitalului minim reglementat.””.
BC „Moldova-Agroindbank” S.A. Propunem completarea punctului 101 cu textul „pe parcursul a 2 perioade de raportare consecutive”, ceea ce va fi în concordanță cu perioada stabilită pentru nerespectarea regimului rezervelor obligatorii. Nu se acceptă.
Încălcarea de către bănci a cerințelor stabilite de Banca Națională a Moldovei față de lichiditate (principiul II) și/sau față de mărimea capitalului minim reglementat este o dovadă argumentată a înrăutățirii situației financiare a băncii și respectiv a apariției riscului nerespectării regimului rezervelor obligatorii. Modificarea regimului rezervelor obligatorii (trecerea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti în cont separat la Banca Națională a Moldovei) pentru băncile care încalcă indicatorii menționați este nu doar o sancțiune pentru bancă, dar și o măsură de protecție impusă de Banca Națională a Moldovei din perspectiva realizării Politicii monetare în scopul asigurării menținerii nivelului stabilit al rezervelor obligatorii din mijloacele atrase de către întreg sistemul bancar.
În situația în care oportunitatea trecerii rezervelor obligatorii în lei moldovenești în cont separat va fi examinată de Banca Națională a Moldovei în cazul nerespectării principiul II de lichiditate și/sau cerințelor față de mărimea capitalului minim reglementat pe parcursul a 2 perioade de raportare, riscul neconstituirii rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti în volum integral va crește considerabil. Necesitatea trecerii rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti în cont separat la Banca Națională a Moldovei, pentru nerespectarea indicatorilor menționați, va fi decisă de către Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei în dependență de gravitatea încălcării.
Cît privește trecerea rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti în cont separat la Banca Națională a Moldovei în cazul nerespectării de către bănci a regimului rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti pe parcursul a 2 perioade consecutive de menținere a rezervelor obligatorii, (punctul 10 din Regulament), acest termen este dat pentru a exclude aplicarea sancțiunii în cazul nerespectării regimului rezervelor obligatorii de către bancă din neglijență sau din motive tehnice.
3 Punctul 1, subpunctul 5) din proiectul Hotărîrii :
„5)Punctul 29 va avea următorul cuprins:
„29. Se stabilesc următoarele termene de prezentare a rapoartelor:
b) Raportul privind mărimea mijloacelor în valute liber convertibile incluse în baza de calcul şi mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR, codul formularului ORD0203 - se prezintă cel mai tîrziu la data de 14 a lunii în curs.””.

Banca de Economii S.A.

La pct.5) din proiect, lit.b) din regulament, redacţional, textul „mărimea mijloacelor în valute liber convertibile” de expus după cum urmează „mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile”. Se acceptă.
4 Proiectul Hotărîrii Banca de Economii S.A. Ținând cont de faptul că pe textul Regulamentului este menţionat că raportul se referă la mijloacele atrase, în vederea evitării unor interpretări duale, propunem completarea definiţiei bazei de calcul (pct.3 din Regulament), după prima frază, cu textul „Informaţia se referă la soldul cumulativ al acestor mijloace”. Nu se acceptă.
Conform definiției „bazei de calcul” din punctul 3 al Regulamentului, baza de calcul o constituie soldul mediu zilnic din conturile de depozit și alte pasive similare, prin urmare textul propus „Informația se referă la soldul cumulativ al acestor mijloace” nu este corect.
BC „Moldova-Agroindbank” S.A. La punctul 45, propunem delimitarea amenzii aplicată pentru nerespectarea regimului rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă de penalitatea aplicată pentru nerespectarea regimului rezervelor obligatorii în lei, luînd ca bază rata medie a dobînzii la depozitele la termen noi atrase în valută străină, stabilită pe sistemul bancar. Această delimitare ar avea o continuitate logică reieșind din următoarele considerente:
-Pentru rezervele obligatorii menținute în lei moldovenești Banca Naţională a Moldovei calculează dobînda reieșind din rata medie la depozitele overnight, care este corelată cu rata de bază la principalele instrumente de politică monetară
-Pentru rezervele obligatorii menținute în valuta liber convertibilă Banca Naţională a Moldovei calculează dobînda reieșind din rata medie la depozitele la vedere cu dobîndă atrase de bănci în valută straină.
Nu se acceptă.
Rata aplicată la calculul amenzii pentru nerespectarea de către instituţiile financiare a cerinţelor stabilite privind rezervele obligatorii este stabilită în art.17 alin. (4) din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 și această rată nu poate fi modificată prin Regulament.
5 Proiectul Hotărîrii BC „Victoriabank” S.A.
BC „Energbank” S.A.
BC „Comerţbank” S.A.
BC „Unibank” S.A.
„Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.
BC „EuroCreditBank”
S.A.
BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” S.A.
BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A.
BC „Banca Socială” S.A.
Banca Comercială Română Chişinău S.A.
Susţin modificările propuse și nu au obiecţii şi propuneri la proiectul Hotărîrii.  

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și