• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.06.2015

Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii

01.06.2015Termenul-limită a expirat

Anunţ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională iniţiază, începînd cu 1 iunie 2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind poziţia valutară deschisă a băncii”.
Elaborarea și adoptarea proiectului în cauză este condiţionată de necesitatea evitării situațiilor cînd băncile reglează poziția valutară deschisă prin încheierea tranzacțiilor /operațiunilor valutare aferente cumpărării /vînzării valutei străine contra lei moldovenești ținute la evidență în conturi extrabilanțiere (de ex., tranzacțiile forward), care nu se finalizează cu decontări între participanţi.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la excluderea din calculul poziției valutare deschise a soldurilor conturilor extrabilanțiere aferente tranzacțiilor de cumpărare /vînzare a valutei străine, care nu corespund criteriilor stabilite sau care nu s-au finalizat cu decontări. De asemenea, proiectul prevede că, soldurile contra-conturilor aferente ajustărilor /reducerilor pentru pierderi din depreciere ce țin de activele și obligațiunile în valută străină/ataşate la valuta străină, se reflectă în raportul privind poziția valutară deschisă indiferent de moneda în care sunt contabilizate ajustările/reducerile nominalizate.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi evitarea denaturării poziției valutare deschise, precum și descurajarea utilizării de către bănci a operațiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine ținute la evidență în conturi extrabilanțiere pentru reglarea artificială a poziției valutare deschise, ceea ce va minimiza implicarea băncilor în tranzacții care comportă riscuri.
Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.44 lit.a), art.46 lit.b) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 15 iunie 2015 dnei Chicu Tatiana pe adresa electronică: Tatiana.Chicu@bnm.md, la numărul de telefon: 022 220450 sau pe adresa:  MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind poziţia valutară deschisă a băncii”, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md. și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr._____
din _____________2015

Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind poziţia
valutară deschisă a băncii

În temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.44 lit.a), art.46 lit.b) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.41 din 28 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1) După punctul 3.8 se introduce punctul 3.9 cu următorul cuprins:
„3.9. Noţiunile de „tranzacţie spot”, „tranzacţie forward” şi „tranzacţie swap valutar” au semnificaţiile definite de Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din 24 ianuarie 2013, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.36-40, art.234.”;

2) După punctul 6.2 se introduc punctele 6.21, 6.22 și 6.23 cu următorul cuprins:
„6.21. În cazul tranzacțiilor /operațiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine ținute la evidență în conturi extrabilanțiere în calculul poziției valutare deschise se includ doar tranzacțiile /operațiunile a căror scadență reziduală nu depășește un an și conțin clauze contractuale care prevăd:
a) penalitate aplicabilă clientului pentru neîndeplinirea obligațiunilor asumate față de banca licențiată nu mai mică de 10% din valoarea tranzacției /operațiunii; și /sau
b) finalizarea tranzacției /operațiunii cu decontări.
6.22. La calcularea poziției valutare deschise a băncii, sumele soldurilor activelor și obligațiunilor valutare se micșorează cu soldurile conturilor extrabilanțiere aferente tranzacțiilor /operațiunilor care nu corespund condițiilor indicate la pct.6.21 (inclusiv ca urmare a modificării clauzelor contractuale), precum și a tranzacțiilor /operațiunilor care nu s-au finalizat cu decontări. Micșorarea în cauză se efectuează pentru întreaga perioadă: de la data încheierii tranzacției /operațiunii pîna la data intervenirii circumstanței care conduce la necorespunderea tranzacției /operațiunii prevederilor pct. 6.21 sau nefinalizarea de facto a tranzacției /operațiunii cu decontări.
În scopul prezentului Regulament, tranzacţiile /operațiunile de cumpărare /vînzare a valutei străine ținute la evidență în conturi extrabilanțiere a căror scadentă a fost prelungită se consideră tranzacţii /operațiuni care nu s-au finalizat cu decontări.
6.23 . Tranzacțiile /operațiunile de cumpărare /vînzare a valutei străine care conform prevederilor punctului 6.22 și 6.5 nu se includ în calculul poziției valutare deschise se reflectă în tabelul D „Active /obligațiuni condiționale în valută străină care nu se includ în calculul poziției valutare deschise” din anexa nr.1 la prezentul Regulament.”;

4) La punctul 6.4 primul alineat, după textul „punctul 6.2” se introduce textul „și punctelor 6.21 - 6.23”.

5) După punctul 6.4 se introduce punctul 6.5 cu următorul cuprins:
„6.5 În cazul nerespectării prevederilor punctelor 6.21 - 6.22, 7.61, precum și în cazul tranzacțiilor /operațiunilor care nu s-au finalizat cu decontări (inclusiv ca urmare a modificării clauzelor contractuale) la calcularea poziției valutare deschise a băncii, Banca Națională este în drept să impună sancțiuni, inclusiv interzicerea băncii licențiate de a include în calcul sumele soldurilor activelor și obligațiunilor valutare din conturile extrabilanțiere pe o perioada de pina la 12 luni.”

6) După punctul 7.6 se introduce punctul 7.61 cu următorul cuprins:
„7.61. Pentru zilele în care la calcularea poziției valutare deschise a băncii au fost incluse sumele soldurilor conturilor extrabilanțiere aferente tranzacțiilor /operațiunilor indicate la pct.6.22, banca este obligată să recalculeze poziția valutară deschisă și să prezinte Băncii Naționale a Moldovei rapoartele corectate în termen de cel tîrziu 3 zile lucrătoare de la data constatării de către bancă că tranzacția /operațiunea cade sub incidența prevederilor pct.6.22 .”

7) După punctul 8.2 se introduce punctul 8.21 cu următorul cuprins:
„8.21. În cazul în care ca urmare a recalculării poziției valutare deschise conform punctului 7.61 se constată depășirea la finele zilelor respective a limitelor poziţiei valutare deschise, banca licențiată este obligată să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei, la cererea acesteia, orice documente care vizează tranzacțiile /operațiunile în cauză.”.

8) În anexa nr.1:
a) în tabelul A:
- rîndul 3.0.0 va avea următorul cuprins: „Total active condiţionale în valută străină, care se includ în calculul poziției valutare deschise (3.1.0+3.2.0.+3.3.0)”;
- rîndul 4.0.0 va avea următorul cuprins: „Total active valutare, care se includ în calculul poziției valutare deschise (1.0.0+2.0.0+3.0.0)”.
b) în tabelul B:
- rîndul 3.0.0 va avea următorul cuprins: „Total obligaţiuni condiţionale în valută străină, care se includ în calculul poziției valutare deschise (3.1.0+3.2.0.+3.3.0)”.
- rîndul 4.0.0 va avea următorul cuprins: „Total obligaţiuni valutare, care se includ în calculul poziției valutare deschise (1.0.0+2.0.0+3.0.0)”.
c) după tabelul C se introduce tabelul D cu următorul cuprins:

 

codul băncii

ORD0319
Codul formularului

ORD 3.19 D „Active/obligațiuni condiționale
în valută străină care nu se includ 
în calculul poziției valutare deschise”

la situaţia din 20___

(001-lei)

Nr. d/o Categoria tranzacției /operațiunii (C/V) Codul valutei străine Tipul tranzacției /operațiunii Suma
A B C D 1
       

 

         

Executorul și numărul de telefon________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii, anexa nr.1
(HCA al BNM nr.126 din 28 noiembrie 1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198, cu modificările şi completările ulterioare).”

9) În anexa nr.2:
a) la punctul 1:
- cifra „3” se înlocuiește cu cifra „4”;
- după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:
„d) tabelul D „Active /obligațiuni în valută străină care nu se includ în calculul poziției valutare deschise.”;
b) la punctul 2, după cuvîntul „Tabelele” se introduce textul „A-C”;
c) punctul 4:
- în prima propoziție, textul „tabelele A şi B” se înlocuiește cu textul „tabelele A, B şi D”;
- în propoziția a doua, textul „determinării poziţiei valutare deschise” se înlocuiește cu textul „prezentului raport”;
d) punctul 5 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
„Datele pentru completarea tabelului D se selectează din evidenţa contabilă analitică.”;
e) la punctul 6:
- rîndul 1.1.15 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
„În acest rînd de asemenea se includ soldurile contra-conturilor aferente ajustărilor şi reducerilor pentru pierderi din depreciere contabilizate în lei moldovenești la activele în valută străină.”;
- rîndul 2.3.0 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
„În acest rînd de asemenea se includ soldurile contra-conturilor aferente ajustărilor şi reducerilor pentru pierderi din depreciere contabilizate în lei moldovenești la activele ataşate la cursul valutei străine.”;
- rîndul 3.0.0 se expune în următoarea redacție:
„3.0.0. Total active condiţionale în valută străină, care se includ în calculul poziției valutare deschise. Acest indicator se determină prin sumarea datelor din rîndurile 3.1.0, 3.2.0 şi 3.3.0. Suma din acest rînd, precum și sumele din rîndurile 3.1.0-3.2.12 se micșorează cu sumele tranzacțiilor /operațiunilor respective de cumpărare a valutei străine menționate la pct.6.22 din Regulament.”;
- denumirea rîndului 4.0.0 va avea următorul cuprins: „Total active valutare, care se includ în calculul poziției valutare deschise”.
f) la punctul 7:
- rîndul 1.1.27 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
„În acest rînd de asemenea se includ soldurile contra-conturilor aferente ajustărilor contabilizate în lei moldovenești la obligațiunile în valută străină.”;
- rîndul 2.3.0 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
„În acest rînd de asemenea se includ soldurile contra-conturilor aferente ajustărilor contabilizate în lei moldovenești la obligațiunile ataşate la cursul valutei străine.”;
- rîndul 3.0.0 se expune în următoarea redacție:
„3.0.0. Total obligaţiuni condiţionale în valută străină, care se includ în calculul poziției valutare deschise. Acest indicator se determină prin sumarea datelor din rîndurile 3.1.0, 3.2.0 şi 3.3.0. Suma din acest rînd, precum și sumele din rîndurile 3.1.0-3.2.12 se micșorează cu sumele tranzacțiilor /operațiunilor respective de vînzare a valutei străine menționate la pct.6.22 din Regulament.”;
- denumirea rîndului 4.0.0 va avea următorul cuprins: „Total obligaţiuni valutare, care se includ în calculul poziției valutare deschise”.
g) după punctul 8 se introduce punctul 9 cu următorul cuprins:
„9. În tabelul D informaţia se reflectă după cum urmează:
a) În tabel se reflectă informaţia privind tranzacțiile /operațiunile de cumpărare /vînzare a valutei străine ținute la evidență în conturi extrabilanțiere care, în conformitate cu pct.6.22 din Regulament, la data gestionară nu au fost incluse în calculul poziției valutare deschise.
b) Informaţia în tabel se reflectă pe fiecare valută străină în care banca are tranzacții /operațiuni indicate la lit.a) din prezentul punct.
c) În coloana A „Nr. d/o” se indică numărul de ordine al fiecărui rînd completat în tabel.
d) În coloana B „Categoria tranzacției /operațiunii” se indică următoarele coduri ce reflectă categoria tranzacției /operațiunii:
C – pentru tranzacții /operațiuni de cumpărare a valutei străine;
V – pentru tranzacții /operațiuni de vînzare a valutei străine.
e) În coloana C „Codul valutei străine” se indică codurile numerice ale valutelor străine conform ISO 4217.
f) În coloana D „Tipul tranzacției /operațiunii” se indică codurile ce reflectă tipul tranzacțiilor /operațiunilor de cumpărare /vînzare, după cum urmează:
3.1.1 - Operaţiuni la vedere cu băncile din Republica Moldova
3.1.2 - Operaţiuni la vedere cu băncile din străinătate
3.1.3 - Operaţiuni la vedere cu rezidenți
3.1.4 - Operaţiuni la vedere cu nerezidenți
3.2.1 - Tranzacții forward cu băncile din Republica Moldova
3.2.2 - Tranzacții forward cu băncile din străinătate
3.2.3 - Tranzacții forward cu rezidenți
3.2.4 - Tranzacții forward cu nerezidenți
3.2.5 - Tranzacții swap valutar cu băncile din Republica Moldova
3.2.6 - Tranzacții swap valutar cu băncile din străinătate
3.2.7 - Tranzacții swap valutar cu rezidenți
3.2.8 - Tranzacții swap valutar cu nerezidenți
3.2.9 - Alte operaţiuni la termen cu băncile din Republica Moldova
3.2.10 - Alte operaţiuni la termen cu băncile din străinătate
3.2.11 - Alte operaţiuni la termen cu rezidenți
3.2.12 - Alte operaţiuni la termen cu nerezidenți.
g) În coloana 1 „Suma” se indică echivalentul în lei moldoveneşti al soldurilor în valută străină ale activelor și obligațiunilor condiționale în valută străină (a căror evidență se ține la următoarele conturi din Planul de conturi: 6101, 6102, 6401, 6402) care, în conformitate cu pct.6.22 din Regulament, la data gestionară nu au fost incluse în calculul poziției valutare deschise.”.

2. Prima raportare conform prevederilor punctului 1 al prezentei hotărîri se va efectua pentru prima zi lucrătoare a lunii septembrie 2015.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 septembrie 2015.

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
„Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii”

Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii” (în continuare – proiectul hotărîrii) a fost elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.d), art.11 alin.(1), art.44 lit.a), art.46 lit.b) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.
Elaborarea proiectului hotărîrii este condiţionată de necesitatea evitării situațiilor cînd băncile reglează poziția valutară deschisă prin încheierea tranzacțiilor /operațiunilor valutare aferente cumpărării /vînzării valutei străine contra lei moldovenești ținute la evidență în conturi extrabilanțiere (de ex., tranzacțiile forward), care nu se finalizează cu decontări între participanţi.

În acest scop, proiectul hotărîrii prevede că în cazul tranzacțiilor /operațiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine ținute la evidență în conturi extrabilanțiere în calculul poziției valutare deschise se vor include doar tranzacțiile /operațiunile a căror scadență reziduală nu depășește un an și conțin clauze contractuale care prevăd:
a) penalitate aplicabilă clientului pentru neîndeplinirea obligațiunilor asumate față de banca licențiată nu mai mici de 10% din valoarea tranzacției /operațiunii; și /sau
b) finalizarea tranzacției /operațiunii cu decontări.
Tranzacțiile /operațiunile de cumpărare /vînzare a valutei străine ținute la evidență în conturi extrabilanțiere care nu corespund acestor criterii se vor include în tabelul separat al raportului pentru monitorizarea activității băncii și a riscurilor la care aceasta se expune.

La calcularea poziției valutare deschise a băncii sumele soldurilor activelor și obligațiunilor valutare se vor micșora cu soldurile conturilor extrabilanțiere aferente tranzacțiilor /operațiunilor care nu corespund condițiilor indicate la lit.a) și b), precum și a tranzacțiilor /operațiunilor care nu s-au finalizat cu decontări.
În cazul în care pentru anumite zile la calcularea poziției valutare deschise a băncii vor fi incluse sumele soldurilor conturilor extrabilanțiere supuse excluderii cum este indicat mai sus, banca este obligată să recalculeze poziția valutară deschisă și să prezinte Băncii Naționale a Moldovei rapoartele corectate.
În cazul în care, drept urmare a recalculării poziției valutare deschise se constată depășirea la finele zilelor respective a limitelor poziţiei valutare deschise, banca licențiată este obligată să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei la cererea acesteia, orice documente care vizează tranzacțiile /operațiunile în cauză.
În partea ce se referă la limitarea tranzacțiilor nominalizate cu termenul de pînă la un an, de menționat că în practica internațională la calcularea prețurilor la operațiunile la termen ce țin de cumpărarea /vînzarea valutei străine (cum ar fi, tranzacțiile valutare forward) se utilizează ratele dobînzilor la instrumentele în monedele care se tranzacționează. Dat fiind faptul că  la instrumentele în moneda națională (tranzacționate regulat) termenele maxime sunt de un an, determinarea prețurilor la aceste operațiuni pe termene mai mari este problematică.
În vederea evitării manipulărilor de către bănci la calculul poziției valutare deschise în contextul noilor cerințe preconizate de proiect, de asemenea se propune de a prevedea în mod expres  dreptul de aplicare a sancțiunilor de către Banca Națională în cazul nerespectării acestora, inclusiv prin interzicerea băncii licențiate de a include în calcul sumele soldurilor activelor și obligațiunilor valutare din conturile extrabilanțiere pe o perioada de pîna la 12 luni.

Suplimentar, luînd în considerare că unele bănci optează pentru contabilizarea în lei moldovenești a ajustărilor valorii la cost amortizat şi a reducerilor pentru pierderi din depreciere la activele /obligațiunile în valută străină și fiindcă aceste sume au fost incluse în calculul valorii contabile a activelor /obligațiunilor respective fiind componente obligatorii pentru determinarea valorii reale a acestora la data de raportare, proiectul hotărîrii prevede că pentru activele și obligațiunile în valută străină/ataşate la valuta străină, indiferent de moneda în care este ţinută evidenţa în contra-conturile aferente ajustărilor/reducerilor nominalizate, soldul contra-conturilor respective se reflectă în raportul privind poziția valutară deschisă. În caz contrar, evaluarea eronată a activelor /obligațiunilor va denatura poziția valutară deschisă a băncii.
Prima raportare conform prevederilor acestei hotărîri se va efectua începînd cu 01.09.2015, termen în care băncile licențiate care au încheiate tranzacții /operațiuni valutare aferente cumpărării /vînzării valutei străine ținute la evidență în conturi extrabilanțiere urmează să întreprindă măsurile necesare pentru conformarea noilor cerințe.
Aprobarea proiectului hotărîrii va permite de a evita denaturarea poziției valutare deschise, precum și va descuraja utilizarea de către bănci a operațiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine ținute la evidență în conturi extrabilanțiere pentru reglarea artificială a poziției valutare deschise, ceea ce va minimiza implicarea băncilor în tranzacții care comportă riscuri.

 

Sinteza recomandărilor
băncilor licențiate la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei “Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind poziţia valutară deschisă a băncii”

(în continuare - proiectul HCA)

Versiunea pdf

Nr.

d/o

 

Prevederile din proiectul HCA

Autorul recomandării

 

Recomandare

 

Concluziile

1

2

 

3

4

1

 

2) După punctul 6.2 se introduc punctele 6.21, 6.22 și 6.23 cu următorul cuprins:

„6.21. În cazul tranzacțiilor /operațiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine ținute la evidență în conturi extrabilanțiere în calculul poziției valutare deschise se includ doar tranzacțiile /operațiunile a căror scadență reziduală nu depășește un an și conțin clauze contractuale care prevăd:

a) penalitate aplicabilă clientului pentru neîndeplinirea obligațiunilor asumate față de banca licențiată nu mai mică de 10% din valoarea tranzacției /operațiunii; și /sau

b) finalizarea tranzacției /operațiunii cu decontări.

6.22. La calcularea poziției valutare deschise a băncii, sumele soldurilor activelor și obligațiunilor valutare se micșorează cu soldurile conturilor extrabilanțiere aferente tranzacțiilor /operațiunilor care nu corespund condițiilor indicate la pct.6.21 (inclusiv ca urmare a modificării clauzelor contractuale), precum și a tranzacțiilor /operațiunilor care nu s-au finalizat cu decontări.  Micșorarea în cauză se efectuează pentru întreaga perioadă: de la data încheierii tranzacției /operațiunii  pîna la data intervenirii circumstanței care conduce la necorespunderea tranzacției /operațiunii prevederilor pct. 6.21 sau nefinalizarea de facto a tranzacției /operațiunii cu decontări.

În scopul prezentului Regulament, tranzacţiile /operațiunile de cumpărare /vînzare a valutei străine ținute la evidență în conturi extrabilanțiere a căror scadentă a fost prelungită se consideră tranzacţii /operațiuni care nu s-au finalizat cu decontări.

 

6.23. Tranzacțiile /operațiunile de cumpărare /vînzare a valutei străine care conform prevederilor punctului 6.22  și 6.5 nu se includ în calculul poziției valutare deschise se reflectă în tabelul D „Active /obligațiuni condiționale în valută străină care nu se includ în calculul poziției valutare deschise” din anexa nr.1 la prezentul Regulament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BC Moldova Agroindbank SA

 

Solicităm concretizarea pct.6.2 privind includerea în poziția valutară deschisă a băncii a tranzacțiilor efectuate de cumpărare /vînzare a valutei străine contra altă valută străină cu băncile locale și cu cele din străinătate.

Se acceptă parțial

Pct.6.21 se expune în următoarea redacție:

„6.21. În cazul tranzacțiilor /operațiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine contra lei moldovenești ținute la evidență în conturi extrabilanțiere în calculul poziției valutare deschise se includ doar tranzacțiile /operațiunile a căror scadență reziduală nu depășește un an și conțin clauze contractuale care prevăd:

a) finalizarea tranzacției /operațiunii cu decontări și

b) penalitate nu mai mică de 10% din valoarea tranzacției /operațiunii, aplicabilă părților la tranzacție /operațiune pentru neîndeplinirea obligațiunilor asumate.”.

Astfel, pentru a fi incluse în calculul poziției valutare deschise tranzacțiile /operațiunile respective vor trebui să conțină atît  clauza de penalitate cît și clauza de finalizare.

În partea ce se referă la clauza de penalitate contractele urmează să stipuleze aplicabilitatea penalității ambelor părți.

Dat fiind că tranzacțiile /operațiunile extrabilanțiere de cumpărare /vînzare a valutei străine comportă risc valutar indiferent de categoria contrapărții (cu clienții băncii sau cu o altă bancă), propunerile băncilor de a excepta tranzacțiile /operațiunile interbancare din prevederile pct.6.21 nu se acceptă. 

Totodată, prevederile pct.6.21 se modifică astfel încît cerințele specificate în acesta să fie aplicabile doar tranzacțiilor /operațiunilor extrabilanțiere de cumpărare /vînzare a valutei străine contra lei moldovenești.

De menționat că, conform practicii existente băncile licențiate încheie cu băncile nerezidente tranzacțiile /operațiunile extrabilanțiere de cumpărare /vînzare a valutei străine contra altă valută străină. Prin urmare, cerințele de finalizare și penalitate din pct.6.21 nu se vor răsfrînge asupra tranzacțiilor /operațiunilor extrabilanțiere încheiate cu băncile nerezidente. Totuși, conform prevederilor pct.6.22, în cazul în care tranzacțiile /operațiunile respective nu se vor finaliza cu decontări, acestea vor fi excluse din calculul poziției valutare deschise.

 

Concomitent, atragem atenția că Acordul privind piaţa valutară interbancară în Republica Moldova (pct.9.1) stipulează că în cazul întîrzierii plăţii valutei străine de către unul din participanţi, celălalt participant are dreptul să ceară despăgubirea pierderilor. Astfel, Acordul:

a) stipulează doar dreptul de a cere despăgubiri și nu obligația de a solicita despăgubiri;

b) prevede anumite penalităţi pentru întîrzierea decontărilor, dar nu şi pentru neefectuarea lor.

 

2

BC “Energbank” SA

 

La punctul 6.21 subpunctul a) propunem de a specifica la ce clienţi anume se referă prevederile respectivului punct (clienţi persoane fizice şi juridice, cu excepţia băncilor comerciale). Această propunere reiese din faptul că băncile comerciale efectuează tranzacţii cu băncile din R. Moldova şi străinătate de tip Forward şi Swap pentru a minimiza riscul valutar. Condiţiile de efectuare a tranzacţiilor sus-menţionate sînt prevăzute în acordurile interbancare încheiate, care prevăd anumite penalităţi pentru întîrzierea decontărilor, dar nu şi pentru neefectuarea lor. Prevederile pct.6.21 nu vor fi acceptate de către băncile din străinătate din motiv că, tranzacţiile încheiate prevăd obligatoriu decontări, neefectuarea decontărilor fiind examinată ca imposibilitate de plată.

3

BC „Unibank”

Propunem de a exclude din aceste modificări tranzacţiile interbancare care pot fi închise şi prin operaţiuni netting fără finalizarea cu decontări.

4

BC „Fincombank” SA

Propunem ca în proiectul modificărilor, la punctele noi „6.2 1,2,3)", să fie inclusă clarificarea privind operaţiunile între băncile comerciale, ţinute la evidenţă în conturi extrabilanţiere, şi nu numai între băncile comerciale şi clienţi.

5

BC ”MobiasBanca” SA

 

Propunem ca la pct.6.21 să fie indicat că aceste condiții se referă la toate tranzacțiile, cu excepția celor interbancare și să fie expus în următoarea redacție:

În cazul tranzacțiilor /operațiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine (cu excepția celor interbancare) ținute la evidență în conturi extrabilanțiere …”.

Acordul privind piața valutară interbancară în RM prevede următoarele penalizări: rata Libor sau Chibor plus 5 puncte procentuale pentru fiecare zi de întîrziere. În acest context, tranzacțiile interbancare nu vor fi incluse în poziția valutară, deoarece condițiile contractuale nu corespund prevederilor acestui regulament.

6

BC Procredit Bank  SA

 

Băncile comerciale din RM au încheiat în 2013 un Acord privind piața valutară interbancară, care stipulează că, în cazul întîrzierii plății valutei străine de către unul din participanți, celălalt participant are dreptul să ceară o penalitate care constituie rata Libor pentru valuta respectivă plus 5 puncte procentuale pentru fiecare zi de întîrziere (sau în cazul monedei naționale – Chibor plus 5 puncte procentuale pentru fiecare zi de întîrziere). Acest tip de penalitate este diferit de cel indicat în proiectul de modificare a Regulamentului, ceea ce ar însemna că absolut toate tranzacțiile de cumpărare /vînzare a valutei ce ar urma să fie incluse în conturi extrabilanțiere nu vor fi incluse în calculul poziției valutare a băncii.

Propunem de a modifica pct.6.21 lit.a) în măsura în care modul de calcul al penalității să corespundă clauzelor Acordului privind piața valutară interbancară.

7

BC Modinconbank SA

 

Elaborarea proiectului hotărîrii, conform motivării expuse de către BNM, este întemeiată prin necesitatea evitării situaţiilor în care să fie incluse în calculul poziţiei valutare deschise tranzacţiile /operaţiunile valutare aferente cumpărării /vînzării valutei străine contra lei moldovenești ţinute la evidenţă în conturi extrabilanţiere (de ex. tranzacţiile forward), care nu se finalizează cu decontări între participanţi.

Această motivare contravine sensului şi noţiunii tranzacţiilor forward, scopului încheierii acestor tranzacţii şi calculării poziţiei valutare deschise a băncilor. Tranzacţiile forward sînt încheiate în exclusivitate la cererea clienţilor care planifică în viitor procurarea mărfurilor /serviciilor în valută străină.

Ceea ce ţine de reflectarea acestor tranzacţii în calculul poziţiei valutare, atît banca cît şi clientul nu poate cunoaşte cu certitudine dacă o asemenea tranzacţie va fi finalizată cu decontări.

Astfel, în cazul rezilierii unor asemenea tranzacţii forward riscul cel mai mare îl suportă clienţii, iar banca vine în întîmpinarea acestora pentru a nu le cauza prejudicii esenţiale, eliminîndu-se riscul de contraparte.

Pornind de la cele menţionate, considerăm modificările propuse în Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii ca nemotivate şi neîntemeiate din punct de vedere financiar-economic, care se răsfrîng negativ atît asupra activităţii instituţiilor financiar-bancare, cît şi asupra activităţii agenţilor economici — clienţi ai băncilor şi respectiv, asupra economiei naţionale în ansamblu.

Nu se acceptă

Elaborarea proiectului hotărîrii este condiţionată de necesitatea evitării situațiilor de manipulare de către  bănci în procesul de reglare a poziției valutare deschise prin încheierea tranzacțiilor /operațiunilor valutare aferente cumpărării /vînzării valutei străine contra lei moldovenești ținute la evidență în conturi extrabilanțiere (de ex., tranzacțiile forward), care nu se finalizează cu decontări între participanţi.

BNM nu atinge dreptul băncilor și a clienților de a încheia tranzacții extrabilanțiere de cumpărăre /vînzare a valutei străine care nu corespund cerințelor stabilite la pct.6.21. Totuși, în scopul protejării mijloacelor deponenților și evitării implicării băncii în tranzacții care comportă riscuri valutare (tranzacțiile ținute la evidență în conturi extrabilanțiere sînt utilizate pentru reglarea poziției valutare de către bancă și nu pentru satisfacerea reală a necesităților clienților în valută străină), BNM a stabilit la pct.6.21 criterii pentru tranzacțiile care comportă risc de nefinalizare.  Astfel, luînd în considerație probabilitatea înaltă de nefinalizare, tranzacțiile respective vor fi excluse din calculul poziției valutare deschise. Totodată, în scopuri prudențiale, BNM va urmări tranzacțiile care comportă risc de nefinalizare obținînd informația relevantă din tabelul „Active/obligațiuni condiționale în valută străină care nu se includ în calculul poziției valutare deschise”. Efectul scontat ca urmare a introducerii măsurii respective este disciplinarea băncilor și clienților acestora la încheierea și realizarea tranzacțiilor extrabilanțiere de cumpărăre /vînzare a valutei străine.

 

 

8

BC Modinconbank SA

 

La pct.2) din proiect, considerăm că mărimea penalităţii de 10% şi mai mult, indicată în proiectul hotărîrii, este exagerată, vine în contradicţie cu practica naţională şi internaţională, nu corespunde art.585, art.619 ale Codului Civil al Republicii Moldova care prevăd mărimea şi bazele calculării pedepselor pecuniare, iar art.624 din Codul Civil prevede că stabilirea mărimii penalităţilor pasibile aplicării este un drept exclusiv al părţilor contractuale.

 

Comentariu

În partea ce se referă la mărimea exagerată a penalității (10%) de menționat că, prin această prevedere sînt stabilite categoriile de contracte care vor fi incluse în calculul indicatorului elaborat de supraveghetorul bancar în vederea evaluării riscurilor valutare la care sînt expuse băncile, fără a aduce atingere dreptului acestora de a negocia liber și de a încheia tranzacții extrabilanțiere de cumpărare /vînzare a valutei străine ale căror clauze contractuale diferă de cele de la pct. 6.21 și care, în consecință, nu vor fi incluse în raportul privind poziția valutară deschisă.

 

9

BC Modinconbank SA

Excluderea din calcul a tranzacţiilor forward contravine noţiunii de bază a poziţiei valutare deschise a băncii care include soldurile activelor şi obligaţiunilor valutare ale băncii, precum şi activele şi obligaţiunile condiţionale (extrabilanţiere) aferente tranzacţiilor care implică conversiunea valutei străine. De asemenea, recalcularea poziţiei valutare deschise a băncii, în cazul rezilierii tranzacţiilor forward, prin prezentarea rapoartelor de corectare, ar duce la denaturarea informaţiei iniţial raportate, ceea ce contravine legislaţiei în vigoare.

Comentariu

Ţinînd cont de prevederile art.46 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, potrivit cărora “Orice instituţie financiară va îndeplini în mod obligatoriu cerinţele actelor normative ale Băncii Naţionale cu privire la...poziţiile valutare deschise”, opinăm că BNM poate stabili cerinţe de raportare speciale pentru anumite situaţii, similar pct.7.6 din redacţia actuală a Regulamentului privind poziţia valutară deschisă a băncii.

E de menționat că, în conformitate cu definiția noțiunii din Regulamentul privind poziția valutară deschisă a băncii (pct.3.1), poziţia valutară reprezintă soldurile activelor şi obligaţiunilor valutare ale băncii care creează riscul obţinerii veniturilor sau al cheltuielilor suplimentare la modificarea cursurilor valutare. Condițiile  indicate la pct.6.21 sînt menite să descurajeze încheierea tranzacțiilor /operațiunilor extrabilanțiere de cumpărare /vînzare a valutei străine care comportă riscul de nefinalizare cu decontări și sînt utilizate de către bancă pentru reglarea poziției valutare deschise. Prin urmare, tranzacțiile /operațiunile care sînt pasibile de nefinalizare cu decontări nu creează riscul obţinerii veniturilor sau al cheltuielilor suplimentare la modificarea cursurilor valutare.

10

Banca de Economii

La pct.2) din proiect, pct.6.22 din proiectul de modificare a regulamentului, propunem includerea unei cerinţe exhaustive pentru a asigura o bază pentru stabilirea unor relaţii contractuale certe între părţi: „a) în contract nu există prevederi care să permită părților renunțarea la executarea prevederilor contractului (tranzacție fermă);". Astfel, ţinînd cont de prevederea pecuniară din contract în ceea ce priveşte penalitatea aplicabilă pentru neîndeplinirea obligaţiunilor (ce urmează a fi renumerotată cu litera b)), propunem excluderea lit.b) din proiect „finalizarea tranzacţiei /operaţiunii cu decontări", deoarece la încheierea unei tranzacţii, contractele de acest tip, de obicei, nu pot prevedea decît finalizarea tranzacţiei /operaţiunii cu decontări.

Nu se acceptă

Propunerea băncii se referă la pct.6.21 și nu la pct.6.22.

În cazul în care contractul determină efectuarea fermă a tranzacției, legislația civilă permite părților efectuarea modificărilor clauzelor contractuale, inclusiv rezilierea contractului, renunțarea la decontări între părți. Această posibilitate poate fi utilizată de băncile care încheie tranzacții extrabilanțiere de vînzare /cumpărare a valutei străine pentru manipulări în cadrul procesului de reglare a poziției valutare.

11

Banca de Economii

La pct.2) din proiect, pct.6.22 din proiectul de modificare a regulamentului, propunem excluderea textului „Micşorarea în cauză se efectuează pentru întreaga perioadă: de la data încheierii tranzacţiei /operațiunii pînă la data intervenirii circumstanţei care conduce la necorespunderea tranzacţiei /operaţiunii prevederilor pct.6.21 sau nefinalizarea de facto a tranzacţiei /operaţiunii cu decontări", deoarece în acest caz calcularea poziţiei valutare nu se va baza pe informaţiile din bilanţ.

Pe parcursul desfăşurării activităţii curente băncile gestionează poziţia valutară conform Regulamentului nr.126 din 28.11.1997. Să admitem situaţia în care un client solicită băncii efectuarea unei operaţiuni la termen de cumpărare /vînzare a valutei străine a cărei evidenţă este ţinută la conturi extrabilanţiere, clauzele contractuale corespund prevederilor pct.6.21 din proiectul regulamentului. Astfel, pe parcursul termenului tranzacţiei banca reflectă în poziţia valutară suma respectivă, gestionînd mărimea acesteia inclusiv în vederea conformării cu limitele stabilite în Regulamentul nr.126 din 28.11.1997. La finalizarea tranzacţiei, din motive obiective, clientul preferă să achite penalitatea de 10% din suma tranzacţiei şi să nu asigure finalizarea tranzacţiei cu decontări (de exemplu cursul de schimb la data tranzacţiei face iraţională finalizarea acesteia prin decontări).

Nu se acceptă

Scopul proiectului este evitarea situațiilor cînd băncile reglează poziția valutară deschisă prin încheierea tranzacțiilor /operațiunilor extrabilanțiere de cumpărare /vînzare a valutei străine care sînt utilizate pentru manipulări în cadrul procesului de reglare a poziției valutare de către bancă și nu pentru satisfacerea reală a necesităților clienților în valută străină. Exigențele prevăzute la pct.6.22 vor disciplina atît băncile cît și contrapărțile acestora la încheierea și realizarea acestor operațiuni /tranzacții.

Regulile stabilite prin proiect nu afectează principiile evidenţei contabile şi ale standardelor de contabilitate şi raportare financiară, ci stabilesc norme aferente calculării indicelui prudențial.

În conformitate cu prevederile pct.7.61 tranzacțiile /operațiunile care nu se vor finaliza cu decontări vor fi excluse din calculul poziției valutare deschise, iar modificări în bilanțul băncii se vor introduce doar în cazurile stabilite de reglementările aferente evidenței contabile (a se vedea argumentele de la pct.14 din prezenta sinteză).

 

12

Banca de Economii

Propunem excluderea din pct.2) din proiect, prin care în regulament se introduce pct.6.23, a textului „şi 6.5".

Nu se acceptă

Pct.6.5 este exclus din proiect, iar prevederile acestuia sînt  incluse în pct.8.3 din regulament, fiind modificat corespunzător proiectul hotărîrii. În condițiile neacceptării propunerii de  excludere a prevederilor respective (a se vedea comentariile de la pct.13 din prezenta sinteză), nu se acceptă și excluderea referințelor la acestea (la pct.6.23 referința la pct.6.5 fiind substituită cu referința la pct.8.3).

13

5) După punctul 6.4 se introduce punctul 6.5 cu următorul cuprins:

6.5 În cazul nerespectării prevederilor punctelor 6.21 - 6.22, 7.61, precum și în cazul tranzacțiilor /operațiunilor care nu s-au finalizat cu decontări (inclusiv ca urmare a modificării clauzelor contractuale) la calcularea poziției valutare deschise a băncii, Banca Națională este în drept să impună sancțiuni, inclusiv interzicerea băncii licențiate de a include în calcul sumele soldurilor activelor și obligațiunilor valutare din conturile extrabilanțiere pe o perioada de pîna la 12 luni.

Banca de Economii

La pct.5 din proiect, prin care în regulament se introduce pct.6.5, propunem excluderea textului „inclusiv interzicerea băncii licenţiate de a include în calcul sumele soldurilor activelor şi obligaţiunilor valutare din conturile extrabilanţiere pe o perioada de pînă la 12 luni".

În condiţiile menţinerii prevederii respective, poate fi înregistrată situaţia în care informaţiile prezentate de către bănci în raportul privind poziţia valutară deschisă a băncii nu vor fi comparabile între bănci şi între perioade, nefiind elaborate în baza unor reglementări identice, precum şi poate afecta unilateral activitatea băncilor, luînd în considerare principiile liberei concurenţe.

 

Nu se acceptă

Pct.6.5 concretizează sancțiunile care pot fi aplicate băncilor care nu respectă prevederile pct.6.21 - 6.22, 7.61, precum și în cazul tranzacțiilor /operațiunilor care nu s-au finalizat cu decontări.

Totodată, deoarece pct.8.3 stabilește acțiunile BNM în cazul depășirii limitelor poziţiei valutare deschise, pct.6.5 este exclus, iar în scopul asigurării respectării prevederilor pct.7.61, punctul 8.3 din regulament va avea următorul cuprins:

 „8.3. În cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament, inclusiv prin depășirea  limitelor poziţiei valutare deschise ca urmare a recalculării acesteia în cazul prevăzut la pct.7.6¹, Banca Naţională a Moldovei poate aplica sancţiunile și măsurile de remediere prevăzute de art.38 al Legii instituţiilor financiare, inclusiv interzicerea băncii licențiate de a include în calcul sumele soldurilor activelor și obligațiunilor valutare din conturile extrabilanțiere pe o perioadă de pînă la 12 luni.”.

Această prevedere este menită să disciplineze băncile la încheierea și realizarea operațiunilor /tranzacțiilor extrabilanțiere de vînzare /cumpărare a valutei străine.

De menționat că potrivit art.28 alin.(2) lit.f) din Legea instituțiilor financiare, conform regulamentelor BNM, băncile trebuie să respecte cerinţele privind poziţiile neasigurate în valută străină ce depăşesc o anumită limită. Ținînd cont că în scopul evitării manipulărilor, tranzacțiile /operațiunile extrabilanțiere de cumpărare /vînzare a valutei străine care nu au fost finalizate cu decontări nu se vor include în calculul poziției valutare deschise, regulatorul stabilește necesitatea recalculării poziției valutare deschise prin excluderea acestor tranzacții /operațiuni. În cazul în care banca va include intenționat în calculul poziției valutare deschise tranzacțiile stipulate la pct.6.22 , BNM întru evitarea manipulării poziției valutare deschise își rezervă dreptul de a aplica măsuri printre care și interdicția de a include în calcul sumele soldurilor activelor și obligațiunilor valutare din conturile extrabilanțiere pe o perioada de pîna la 12 luni.

14

6) După punctul 7.6 se introduce punctul 7.61 cu următorul cuprins:

7.61. Pentru zilele în care la calcularea poziției valutare deschise a băncii au fost incluse sumele soldurilor conturilor extrabilanțiere aferente tranzacțiilor /operațiunilor indicate la pct.6.22, banca este obligată să recalculeze poziția valutară deschisă și să prezinte Băncii Naționale a Moldovei rapoartele corectate în termen de cel tîrziu 3 zile lucrătoare de la data constatării de către bancă că tranzacția /operațiunea cade sub incidența prevederilor pct.6.22 .”;

Banca de Economii

Propunem excluderea din proiect a prevederilor pct.6), prin care în regulament se introduce pct.7.61, deoarece la momentul întocmirii rapoartelor pentru perioadele precedente, acestea au fost elaborate conform informaţiilor disponibile din bilanţul băncii.

Informaţiile reflectate în bilanţurile zilnice ale băncii pentru perioada respectivă (de la data încheierii tranzacţiei pînă la finalizarea acesteia) nu pot fi modificate în bilanţ la data constatării necorespunderii tranzacţiilor condiţiilor de la pct.6.2.1, luînd în considerare principiile evidenţei contabile şi ale standardelor de contabilitate şi raportare financiară.

În această ordine de idei, de menționat că, prevederile pct.7.6 din Regulamentul nr.126 din 28.11.1997 stabilesc clar condiţiile pentru prezentarea repetată a rapoartelor: „în cazul în care în bilanţul băncii au fost introduse modificări în conturile care se utilizează la calcularea poziţiei valutare deschise, banca este obligată să introducă modificările respective în raportul zilnic privind poziţia valutară deschisă a băncii pentru ziua corespunzătoare şi pe parcursul a 3 zile lucrătoare din data gestionară să prezinte la Banca Naţională a Moldovei raportul zilnic modificat".

Suplimentar, la momentul prezentării repetate a rapoartelor, banca nu poate gestiona poziţiile valutare înregistrate anterior, fiind pusă în situaţia de a nu se conforma cu prevederile pct.8.1 lit.a) din Regulamentul nr.126 din 28.11.1997, potrivit cărora în cazul depăşirii la finele zilei a limitelor stabilite ale poziţiei valutare deschise, banca licenţiată este obligată în următoarea zi lucrătoare să lichideze depăşirea comisă". Pct.8.2 din regulament stabileşte că „Depăşirea la finele zilei a limitelor poziţiei valutare deschise reprezintă o încălcare a prezentului Regulament, indiferent de cauzele acestei depăşiri".

Neclarităţi vor apărea în cazul în care tranzacţia respectivă a fost înregistrată la o dată de raportare (anuală sau semestrială), pentru situaţia respectivă băncile asigurînd dezvăluirea informaţiilor. Astfel ar putea fi compromise informaţiile dezvăluite de către bancă, inclusiv în conformitate cu prevederile Legii privind piaţa de capital (nr.171 din 11.07.2012), Legii contabilităţii (nr. 113-XVI din 27.04.2007), Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor (nr.52 din 20.03.2014), Regulamentului cu privire la modul de întocmire şi prezentare a rezultatelor auditului (din 08.08.1997).

Luînd în considerare cele menţionate mai sus, propunem de asemenea excluderea din pct.5) din proiect a textului „7.61".

Nu se acceptă

Obiectivul Regulamentului privind poziția valutară deschisă a băncii îl reprezintă stabilirea de către BNM pentru băncile licențiate a limitelor raportului poziţiei valutare deschise, regulilor de calculare şi gestiune a poziţiei valutare deschise de către acestea, precum şi a modului de prezentare la BNM a rapoartelor privind poziţia valutară deschisă, în scopul diminuării riscurilor valutare şi controlului asupra acestora. Astfel, obiectivul regulamentului este unul prudențial. În acest sens a se vedea și comentariile expuse la pct.7 din prezenta sinteză. 

În contextul calculării poziției valutare deschise, pct.7.61 stabilește condiții specifice pentru tranzacțiile /operațiunile indicate la pct.6.22, ale căror sume se exclud din calculul poziției valutare deschise. Această prevedere nu afectează principiile evidenţei contabile şi ale standardelor de contabilitate şi raportare financiară, ci reprezintă norme aferente calculării indicelui prudențial.

Totodată, în scopul evitării confuziilor, pct.7.61 din proiect va avea următorul cuprins:

7.61. Cu derogare de la prevederile pct.7.6, pentru zilele în care la calcularea poziției valutare deschise a băncii au fost incluse sumele soldurilor conturilor extrabilanțiere aferente tranzacțiilor /operațiunilor indicate la pct.6.22, banca este obligată să recalculeze poziția valutară deschisă și să prezinte Băncii Naționale a Moldovei rapoartele modificate în termen de cel tîrziu 3 zile lucrătoare de la data constatării de către bancă că tranzacția /operațiunea cade sub incidența prevederilor pct.6.22 . În aceste cazuri modificări în bilanțul băncii nu se introduc, cu excepția cazurilor stabilite de reglementările aferente evidenței contabile.”.

Concomitent, în proiectul hotărîrii se introduc prevederi care clarifică inaplicabilitatea pct.8.1 din regulament în cazul în care depășirea a fost cauzată de recalcularea poziției valutare deschise conform punctului 7.61:

„5) În punctul 8.1 după cuvintele „a poziţiei valutare deschise” se completează cu textul „ , cu excepția cazului în care depășirea a fost cauzată de recalcularea poziției valutare deschise conform punctului 7.61” și în continuare după text.”.

 

Dat fiind că propunerea băncii privind excluderea din proiect a pct.7.61 nu a fost acceptată, propunerea de a exclude referința la acesta de asemenea nu se acceptă. Suplimentar, a se vedea comentariile de la pct.13 din prezenta sinteză.

15

7) După punctul 8.2 se introduce punctul 8.21 cu următorul cuprins:

8.21.  În cazul în care ca urmare a recalculării poziției valutare deschise conform punctului 7.61 se constată depășirea la finele zilelor respective a limitelor poziţiei valutare deschise, banca licențiată este obligată să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei, la cererea acesteia, orice documente care vizează tranzacțiile /operațiunile în cauză.

Banca de Economii

Propunem excluderea pct.7) din proiect (prin care în regulament se introduce pct.8.21), luînd în considerare prevederile pct.8.1 lit.b) din Regulamentul privind poziția valutară deschisă, potrivit cărora în cazul depăşiri la finele zilei a limitelor stabilite ale poziției valutare deschise, banca licenţiată este obligată să prezinte orice documente la cererea Băncii Naţionale a Moldovei.

Suplimentar, de menţionat că poziţia valutară deschisă a băncii nu reprezintă un raport financiar, ci unul operativ format conform evidenţelor băncii, utilizat pentru gestiunea curentă a poziţiilor băncii.

Nu se acceptă

Punctele 8.1 și 8.21 reglementează două situații distincte.

Astfel, prevederile pct.8.1 lit.b) din regulament se aplică în cazurile depăşirii la finele zilei a limitelor stabilite ale poziţiei valutare deschise, iar pct.8.21 (care se introduce prin hotărîre) va reglementa acțiunile pentru cazurile în care se constată depășirea la finele zilelor respective a limitelor poziţiei valutare deschise ca urmare a recalculării poziției valutare deschise conform pct.7.61. Mai mult ca atît, solicitarea documentelor conform pct.8.21 se referă doar la documentele aferente anumitor tranzacții.

În scopul evitării confuziilor aferente aplicabilității pct.8.1 și 8.21, pct.8.1 se modifică astfel încît să fie clară aplicabilitatea acestuia (a se vedea pct.14 din prezenta sinteză).

16

9) În anexa nr.2:

e) la punctul 6:

- rîndul 1.1.15 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:

„În acest rînd de asemenea se includ soldurile contra-conturilor aferente ajustărilor şi reducerilor pentru pierderi din depreciere contabilizate în lei moldovenești la activele în valută străină.”;

- rîndul 2.3.0 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:

 „În acest rînd de asemenea se includ soldurile contra-conturilor aferente ajustărilor şi reducerilor pentru pierderi din depreciere contabilizate în lei moldovenești la activele ataşate la cursul valutei străine.”;...

f) la punctul 7:

- rîndul 1.1.27 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:

„În acest rînd de asemenea se includ soldurile contra-conturilor aferente ajustărilor contabilizate în lei moldovenești la obligațiunile în valută străină.”;

- rîndul 2.3.0 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:

 „În acest rînd de asemenea se includ soldurile contra-conturilor aferente ajustărilor contabilizate în lei moldovenești la obligațiunile ataşate la cursul valutei străine.”;

BC Procredit Bank  SA

 

Proiectul prevede că pentru activele și obligațiunile în valută străină /atașate la valuta străină, indiferent de moneda în care este ținută evidența în contra-conturile aferente ajustărilor valorii la cost amortizat /reducerilor pentru pierderi din depreciere, soldul contra-conturilor respective se reflectă în raportul privind poziția valutară deschisă.

Conform Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii noțiunea de „Poziție valutară” se definește ca soldurile activelor și obligațiunilor valutare ale băncii care creează riscul obținerii veniturilor sau al cheltuielilor suplimentare la modificarea cursurilor valutare. Totodată, conform Standardului Internațional de Contabilitate 21, ajustările valorii activelor /obligațiunilor la cost amortizat reprezintă elemente nemonetare, întrucît ele nu implică prezența unui drept de a primi/ a furniza un număr fix sau determinabil de unități monetare, adică sînt recunoscute la venituri/cheltuieli în momentul efectuării tranzacției. Respectiv, conform pct.23 lit.(b) din Standard, elementele nemonetare exprimate în valută străină evaluate pe baza costului istoric trebuie convertite utilizîndu-se cursul de schimb de la data efectuării tranzacției.

Ca urmare a celor expuse, considerăm că, contra-conturile aferente ajustărilor valorii la cost amortizat nu implică un risc valutar, întrucît veniturile/cheltuielile sînt recunoscute la momentul tranzacției și respectiv nu ar trebui incluse în calculul poziției valutare deschise.

Comentarii 

Potrivit Regulamentului privind poziţia valutară deschisă a băncii, în scopul diminuării riscurilor valutare şi controlului asupra acestora, BNM stabileşte pentru bănci, inter alia, regulile de calculare şi gestiune a poziţiei valutare deschise de către acestea.

La calculul poziţiei valutare deschise a băncii urmează a fi utilizată valoarea contabilă (reală) a activelor /obligațiunilor supuse riscului valutar.

Contra-conturile aferente ajustării valorii la cost amortizat şi cele aferente reducerilor pentru pierderi din deprecierea activelor participă la calculul valorii contabile a activelor respective, fiind componenta obligatorie pentru determinarea valorii contabile (reale) a unui activ la data de raportare. Același principiu este valabil și pentru determinarea valorii contabile (reale) a unei obligațiuni la data de raportare.

Prin urmare, pentru activele /obligațiunile în valută străină/ataşate la valuta străină, indiferent de moneda în care este ţinută evidenţa în contra-conturile aferente ajustărilor/reducerilor, soldul contra-conturilor respective urmează a fi reflectat în raportul privind poziţia valutară deschisă.

Neincluderea în calculul poziţiei valutare a ajustărilor /reducerilor menţionate va duce la denaturarea poziţiei valutare deschise a băncii.

 

De menţionat că afirmaţia băncii conform căreia contra-conturile aferente ajustării şi deprecierii activelor nu reprezintă elemente monetare ar fi corectă în cazul în care contra-conturile respective ar fi privite separat de activele pe care acestea le ajustează. Însă, avînd în vedere faptul că contra-conturile respective ajustează valoarea contabilă a unui activ monetar, acestea la fel sînt considerate a fi elemente monetare.

Conform p.24 din Standardul Internaţional de Contabilitate 21 „Efectele variaţiei cursurilor de schimb valutar” valoarea contabilă a unui element este determinată coroborat cu alte standarde relevante. Luînd în considerare faptul că pentru determinarea valorii instrumentului financiar se aplică Standardul Internaţional de Contabilitate 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”, valoarea contabilă (adică costul amortizat al unui activ financiar sau al unei datorii financiare) reprezintă valoarea la care activul financiar sau datoria financiară este evaluat(ă) la recunoaşterea iniţială minus rambursările de principal, plus sau minus amortizarea cumulată utilizînd metoda dobînzii efective pentru fiecare diferenţă dintre valoarea iniţială şi valoarea la scadenţă, şi minus orice reducere pentru depreciere sau imposibilitatea de recuperare.

17

2. Prima raportare conform prevederilor punctului 1 al prezentei hotărîri se va efectua pentru prima zi lucrătoare a lunii septembrie 2015. 

BC Moldova Agroindbank SA

 

Luînd în considerare necesitatea ajustării modulelor de calcul existente în sistemele automatizate ale băncii și a elaborării unui raport nou, propunem stabilirea primei date de raportare către BNM conform pct.1 din hotărîre – ultima zi lucrătoare a lunii septembrie 2015.

 

Se acceptă de principiu

Prima raportare conform prevederilor subpunctelor 8) și 9) din punctul 1 al hotărîri se va efectua pentru prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2015.

Concomitent, atragem atenția că, hotărîrea va intra în vigoare la data publicării, cu excepția unor puncte din regulament și hotărîre. Astfel, punctele aferente raportării conform formularului nou vor intra în vigoare la 1.10.2015. Pentru conformarea cerințelor noi referitoare la tranzacțiile /operațiunile extrabilanțiere de cumpărare /vînzare a valutei străine încheiate și incluse în calculul poziției valutare deschise de către băncile licențiate pînă la data intrării în vigoare a hotăririi, băncile vor avea la dispoziție perioada pînă la 1.10.2015.

18

 

BC ”MobiasBanca” SA

 

Propunem excluderea punctului 7.6 din regulamentul curent. Acest punct este valabil, cînd Raportul privind poziția valutară a băncii era transmis prin SAPI. Actualmente, băncile licențiate nu au dreptul să modifice raportul în decurs de trei zile fără a remite către BNM lista detaliată a corecțiilor la rapoartele prezentate anterior.

Nu se acceptă

Prevederile punctului se aplică și în prezent.

19

 

Banca de Economii

De fapt, de exemplu, contractele forward pe cursul de schimb sînt angajamente de a cumpăra sau vinde o anumită valută la o anumită dată viitoare la un anumit preţ şi pot fi decontate cu numerar sau cu alt activ financiar. Contractele forward conduc la expunere de credit față de contrapartidă şi expunere față de riscul de piață bazat pe schimbări în valorile de piață ale sumelor contractate.

Valoarea justă a acestor instrumente derivate se bazează pe modele de preţ cu date introduse de pe piaţă la data bilanţului. Impactul net al valorii juste a acestor instrumente trebuie reflectat pe contul de profit şi pierdere.

În acest context, menţionăm asupra caracterului tranzacţiilor respective, ţinînd cont de următoarele aspecte:

- rata dobînzii la credit pe piaţă;

- lichiditatea în valută străină a pieţei;

- riscul contragentului.

În acest context, considerăm oportună reexaminarea reglementărilor BNM în alte domenii, inclusiv riscul ratei dobînzii (Regulamentul cu privire la dirijarea riscului ratei dobînzii nr.249 din 22.09.1999), riscul de lichiditate (Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii din 08.08.1997) şi riscul de credit (Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale nr. 231 din 27.10.2011 şi Regulamentul privind suficienţa capitalului ponderat la risc nr.269 din 17.10.2001).

În special, atragem atenţia asupra reflectării valorii juste a tranzacţiilor /operaţiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine ţinute la evidenţă în conturi extrabilanţiere în rapoartele financiare, precum şi tratarea acestora din punctul de vedere al riscului de credit. Un exemplu poate servi şi linia de produse elaborate de băncile din UE: linia de credit pentru operaţiuni forward pe cursul de schimb. Acest produs este un tip de credit revolving care este oferit clienţilor pentru a-i asigura împotriva riscului valutar cînd efectuează operaţiuni forward pe cursul de schimb, prin alocarea unei anumite sume din linia de credit pentru tranzacţia respectivă. La scadenţa operaţiunilor forward, dacă se înregistrează o pierdere care nu este acoperită din disponibilităţile clientului, banca trage suma necesară din plafonul alocat. În cazul în care pierderea este mai mică decît suma blocată, soldul este utilizat pentru reîntregirea liniei de credit.

Nu se acceptă 

În ceea ce privește oportunitatea reexaminării reglementărilor ce țin de alte domenii, cum ar fi, riscul ratei dobînzii, riscul de lichiditate, riscul de credit, vă comunicăm că actele normative respective ale BNM stabilesc că băncile urmează să dispună de propriile politici adecvate de gestionare a riscurilor, inclusiv în domeniile menționate, reieșind din volumul, complexitatea activității acestora.

Proiectul stabilește condiții specifice pentru tranzacțiile /operațiunile indicate la pct.6.22, ale căror sume se exclud din calculul poziției valutare deschise. Această prevedere stabilește norme aferente calculării indicelui prudențial și nu afectează principiile evidenţei contabile şi ale standardelor de contabilitate şi raportare financiară, precum și nu aduce atingere dreptului băncilor de a negocia liber și de a încheia tranzacții ale căror clauze contractuale conțin alte prevederi decît cele din pct.6.21.

 

 

 

 

20

 

 

Nu au avut propuneri și obiecții:

Asociația Băncilor din Moldova

BC Banca Comercială Română SA

BC Comerțbank SA

BC EuroCreditBank SA

BC VictoriaBank SA

BC Banca Socială SA

BC Eximbank Gruppo Veneto Banca SA

 

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și