• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.08.2015

Proiect HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor (inclusiv sinteza recomandărilor)

11.08.2015Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 11.08.2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor”.

Proiectul hotărîrii este inițiat în contextul perfecționării procesului de dezvăluire de către băncile din R. Moldova a informației aferente activităților lor.
Astfel, proiectul hotărîrii include unele completări în vederea concretizării aspectelor care trebuie luate în consideraţie la dezvăluirea informaţiei ce ţin de performanţele financiare ale băncii, inclusiv activitatea economico-financiară, raportul conducerii, condițiile de acceptare a depozitelor, precum şi de guvernare a băncii.

Totodată, sunt încorporate modificări care vizează generalizări ale practicii de supraveghere şi aducerea termenilor utilizaţi în regulamentul menționat mai sus în conformitate cu termenii utilizaţi în actele legislative.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.
Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice constă în perfecţionarea modului de reglementare şi supraveghere a activităţii băncilor din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul art. 5 lit. d), art.11 alin. (1) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.30, art. 35 şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 03.09.2015, pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1. Concomitent, pot fi comunicate Nataliei Harea, pe adresa electronică: natalia.harea@bnm.md sau la numărul de telefon: 022409442.
Proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor” şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA
nr.____ din ____ __________ 2015

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor,
aprobat prin Ho
tărîrea Consiliului de Administrare al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 52 din 20 martie 2014

În temeiul art. 5 lit. d), art.11 alin. (1) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr. 56-57, art. 624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.30, art. 35 şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrare al unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei nr. 52 din 20 martie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.110-114, art.596), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 24 aprilie 2014 cu nr.975, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) La capitolul I punctul 1, după sintagma „Banca Națională” se introduc cuvintele „a Moldovei”;

2) La capitolul III punctul 12:
a) la alineatul unu, după textul „capitolelor IV” se introduce textul „ ,V”, iar cuvîntul „două” se înlocuiește cu cuvîntul „trei”;
b) după subpunctul 2) se introduce subpunctul 3) care va avea următorul cuprins:
„3) „Informație privind prestarea serviciilor și oferirea produselor bancare”.”;
c) alineatul doi va avea următorul cuprins:
„Subcompartimentul „Informația privind activitatea economico-financiară” va include rapoartele prevăzute la punctul 14 din prezentul regulament, grupate pe ani şi luni, în forma XLS, iar informaţiile prevăzute la punctul 15 grupate pe ani în forma PDF. Subcompartimentul „Informație privind prestarea serviciilor și oferirea produselor bancare” va include informațiile prevăzute la punctele 20 și 21 subpunctul 2) din prezentul regulament, în forma XLS.”;

3) La capitolul IV:
a) punctul 14:
- la alineatul unu, textul „4)” se înlocuiește cu textul „5)”, iar textul „subpunctele 5) și” se înlocuiește cu cuvîntul „subpunctul”;
- subpunctul 3):
litera c) cuvintele „portofoliul de credite acordate” se înlocuiesc cu cuvintele „soldul portofoliului de credite”;
litera d) cuvîntul „aferente” se înlocuiește cu cuvîntul „aferentă”, iar cuvîntul „acordate” se exclude;
- subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
„5) informaţia privind lichiditatea pe benzi de scadență (principiul I) se publică utilizînd modelul raportului ORD 3.13 Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul I) (tabelele 3.13A, 3.13B și 3.13C) din Instrucţiunea privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;”;
b) punctul 15:
- subpunctul 1) după cuvintele „raportul anual” se introduce cuvîntul „propriu”, iar la final se introduce propoziția „În cazul în care banca este entitate – mamă se va dezvălui doar raportul anual consolidat;”;
- subpunctele 2), 3), 4), 6) și 8) se exclud;
- subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
„5) raportul auditorului asupra situaţiilor financiare anuale proprii ale băncii, iar în cazul entității-mamă și cele consolidate, cu anexarea situaţiilor financiare respective, care va include: bilanţul; situaţia de profit şi pierdere; situaţia modificărilor capitalului propriu; situaţia fluxurilor de numerar; notele la situaţiile financiare;”;
- subpunctul 7) va avea următorul cuprins:
„7) raportul anual propriu al conducerii băncii. În cazul în care banca este entitate – mamă se va dezvălui doar raportul anual al conducerii consolidat;”;
- la ultimul alineat simbolul „-” se înlocuiește cu textul „ , 5), 7) și”, iar textul „privind piaţa de capital” se înlocuiește cu textul „instituțiilor financiare”;
c) la punctul 17 cuvîntul „publica” se înlocuiește cu cuvîntul „publică”;

4) La capitolul V:
a) în denumirea capitolului V, după cuvintele „SERVICIILOR ŞI” se introduce cuvîntul „OFERIREA”, iar în final se introduce cuvîntul „BANCARE”;
b) la punctul 20 subpunctul 2), după textul „vor include,” se introduce textul „conform anexei nr.31 din prezentul regulament,”;

5) La capitolul VI:
a) la punctul 31 textul „păstrează în oficiul bancar şi face accesibil publicului , la cererea acestuia,” se înlocuiește cu textul „dezvăluie codul de guvernanță corporativă și”, iar cuvîntul „acesta” se înlocuiește cu cuvîntul „acestea”;
b) la punctul 35 subpunctul 1), după cuvîntul „cota” se introduce cuvîntul „substanțială”, iar textul „bancă ce depăşeşte 5 la sută din” se exclude;
c) la punctul 40 în final se introduce textul „Informaţia prevăzută în punctul 32 din prezentul capitol se dezvăluie conform prevederilor expuse în punctul respectiv.”;

6) În anexa nr.1:
a) în tabel:
- subdiviziunea ACTIVE:
rîndul 10 după cuvîntul „nete” se introduce textul „ , inclusiv credite”;
rîndul 14 în final se introduce simbolul „21”;
după rîndul 16 se introduce un rînd care va avea următorul cuprins:„

Soldul datoriei la credite acordate nerezidenților (suma de bază) / Soldul datoriei la credite (suma de bază)

%

 

 

 

 

”;

rîndul 20 după cuvîntul „condiţionale” se introduce cuvîntul „respective”, iar în final se introduce simbolul „20”;
- subdiviziunea VENITURI ȘI PROFITABILITATE rîndul 5 cuvîntul „lunară” se exclude;
b) după Nota, textul „Conducător ____________________
Contabil - şef __________________” se înlocuiește cu textul
Conducător ___(nume, prenume, funcție)_____
Contabil - şef _____(nume, prenume)___________________ ”;

c) Modalitatea de calculare a anumitor indicatori:
- la index 1 cuvîntul „provizionele” se înlocuiește cu cuvîntul „provizioanele”;
- la index 5 după cuvîntul „nete” se introduce textul „(suma de bază)”;
- la index 6 după cuvîntul „nete” se introduce textul „ , inclusiv credite”, iar după al doilea și al treilea cuvînt „neperformante” se introduc cuvintele „ , inclusiv credite”;
- la index 7:
textul „: valoarea medie lunară a activelor generatoare de dobândă, care reprezintă” se înlocuiește cu cuvintele „raportul dintre”;
după cuvintele „în bilanţurile” se introduc cuvintele „zilnice ale”;
textul „împărţită la valoarea medie lunară a activelor care se calculează ca sumă a” se înlocuiește cu cuvintele „și suma”;
cuvîntul „raportată” se înlocuiește cu cuvîntul „împărțit”;
- la index 8:
după cuvîntul „profitul” se introduc cuvintele „sau pierderea”;
textul „(Vnet)”, în ambele cazuri, se înlocuiește cu textul „(Pnet)”;
după cuvîntul „sumarea” se introduc cuvintele „valorii medii lunare a”;
după cuvintele „lună gestionară” se introduce textul „(neluînd în calcul ajustările de valoare şi reducerile pentru pierderi din depreciere (pierderea de valoare))”;
- la index 9 după cuvîntul „profitul” se introduc cuvintele „sau pierderea”, iar textul „(Vnet)”, în ambele cazuri, se înlocuiește cu textul „(Pnet)”;
- la index 10 alineatul al doilea:
cuvintele „reprezintă suma următoarelor” se înlocuiesc cu textul „se calculează prin sumarea următorilor indicatori;”;
după cuvîntul „comisioane” simbolul „ : ” se înlocuiește cu simbolul „ ; ”;
cuvintele „în vederea tranzacţionării” se înlocuiesc cu cuvintele „pentru tranzacționare”;
cuvîntul „recunoaşterea” se înlocuiește cu cuvîntul „derecunoaşterea”;
cuvintele „în vederea vânzării”, în ambele cazuri, se înlocuiesc cu cuvintele „pentru vînzare”;
după textul „din operaţiuni continue;” se introduce textul „pierdere din activităţi întrerupte după impozitare;”;
- la index 11 cuvîntul „media” și „lunară” se înlocuiește cu cuvintele „valoarea medie a” și respectiv cu cuvîntul „lunare”;
- la index 13:
după textul „(Chneaf.d)” și textul „ :Chneaf.d)” se introduce textul „și înmulțit la 100” și respectiv textul „x100”;
cuvîntul „următoarelor” se înlocuiește cu cuvîntul „următorilor”;
cuvintele „în vederea tranzacţionării” se înlocuiesc cu cuvintele „pentru tranzacționare”;
cuvîntul „recunoaşterea” se înlocuiește cu cuvîntul „derecunoaşterea”;
cuvintele „în vederea vânzării”, în ambele cazuri, se înlocuiesc cu cuvintele „pentru vînzare”;
după cuvintele „operaţiunile continue” simbolul „ , ” se înlocuiește cu simbolul „ ; ”;
- la final se introduce textul care va avea următorul cuprins:
20Suma datoriilor nete la creditele acordate la zece persoane minus reducerile pentru pierderi la credite şi provizioanele la angajamentele condiţionale respective / Suma portofoliului total al creditelor băncii şi angajamentelor condiţionale la zece persoane se calculează conform anexei nr.1 din Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 240 din 09.12.2013 cu privire la aprobarea, modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei;
21Creditul expirat se reprezintă conform definiției de „activ expirat” specificate la lit. a) pct. 2 din Regulamentul cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 231 din 27.10.2011 cu modificările și completările ulterioare.”;

7) În anexa nr. 2:
a) în tabel rîndul 7 după cuvîntul „overnight” se introduc cuvintele „și overdraft”;
b) în notă textul „Creditele care îmbină forme de acord REPO, plasări – garanţii, leasing financiar sunt clasificate conform caracteristicilor grupelor de conturi menţionate în” se înlocuiește cu textul „Rrepartizarea creditelor se va efectua conform pct. 15”;
c) după Notă, textul „ Semnăturile:
Conducător _________________” se înlocuiește cu textul „Semnătura:
Conducător ___(nume, prenume, funcție)____”;

8) În anexa nr. 3, textul „ Conducător ________________________L.Ş.” se înlocuiește cu textul
„Conducător ______(nume, prenume, funcție)__________________L.Ş.

9) După anexa nr.3 se introduce anexa nr. 31 care va avea următorul cuprins: anexa nr. 31

10) În anexa nr. 4 textul „ Conducător ________________________L.Ş.” se înlocuiește cu textul
„Conducător ______(nume, prenume, funcție)__________________L.Ş.

11) În anexa nr. 5:
a) tabel, coloana 8 va avea următorul conținut „Cota substanțială deţinută în capitalul social al băncii (%)”;
b) textul „ Conducător ________________________L.Ş.” se înlocuiește cu textul
„Conducător _____(nume, prenume, funcție)___________________L.Ş.”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia prevederilor din p.1, subp.3), lit. a), liniuța a treia din prezenta hotărîre, care intră în vigoare la data intrării în vigoare a modificărilor şi completărilor la Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. XX din XX.XX.2015.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor”, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei  nr. 52 din 20.03.2014

 

Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor (HCA al BNM nr.52 din 20 martie 2014, Monitorul Oficial nr.110-114 din 09.05.2014) stabileşte criteriile şi modul de dezvăluire de către bancă a informaţiei privind activitatea sa financiară şi altă informaţie în interesul publicului, inclusiv cerinţele minime faţă de dezvăluirea informaţiei aferente condiţiilor de acordare a creditelor, de acceptare a depozitelor, de emitere şi deservire a cardurilor de plată etc. În scopul optimizării procesului de dezvăluire de către băncile din R. Moldova a informației aferente activităților lor, a fost iniţiat proiectul cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor (în continuare proiectul hotărîrii).

Astfel, proiectul hotărîrii include unele completări în vederea concretizării aspectelor care trebuie luate în consideraţie la dezvăluirea informaţiei ce ţin de performanţele financiare ale băncii, inclusiv activitatea economico-financiară, raportul conducerii, condițiile de acceptare a depozitelor, precum şi de guvernare a băncii.

De asemenea, proiectul hotărîrii încorporează modificări și completări care vizează generalizări ale practicii de supraveghere şi aducerii termenilor utilizaţi în regulament în corespundere cu termenii utilizaţi în actele legislative.
Modificările şi completările propuse vor conduce la promovarea dezvăluirii de informaţii care vor contribui la ridicarea nivelului disciplinei de piaţă în contextul consolidării sistemului bancar şi vor ajuta publicul larg să perceapă mai lesne nivelul riscurilor asumate de către bănci.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și