• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
27.01.2017

Proiect pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie 2001

27.01.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 27.01.2017, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru  modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie  2001”.

Modificările și completările la regulamentul nominalizat au fost condiționate de modificările operate în Legea instituțiilor financiare nr.550–XIII din 21.07.1995 prin Legea nr. 233 din 03.10.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, precum și ca urmare a generalizării practicii de supraveghere.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume în temeiul  art. 5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare,  art.25 alin.(1) și (3), art.28 alin.(1) lit. a), alin.(3) și (4) şi art.40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 03.02.2017, pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1 sau pe adresa electronică: elina.cotovitchi@bnm.md,  sau pot fi comunicate la numărul de telefon (022)822-231.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru  modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie 2001” şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. __
din________________2017

Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie  2001

În temeiul art. 5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare,  art.25 alin.(1) și (3), art.28 alin.(1) lit. a), alin.(3) și (4) şi art.40 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie  2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.130, art.310), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 4 mai 2010 cu nr.749, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1) după punctul 5 se introduce  punctul 51 care va avea următorul conținut:
„51. Capitalul de gradul întîi sau capitalul normativ total,  conform hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, este diminuat cu sumele ce depășesc limitele stabilite la art. 28 alin. (1) lit. a)-d) din Legea instituțiilor financiare.”;
2) punctul 12 va avea următorul conținut „Banca, nu va distribui capitalul în cazul în care Banca Națională a Moldovei va considera că distribuirea de capital va conduce la nerespectarea de către bancă a cerințelor prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) şi c) din Legea instituțiilor financiare. La examinarea solicitării băncii, Banca Națională a Moldovei va ține cont cel puțin de următoarele:
a) evoluția indicatorilor performanței financiare ai băncii;
b) evoluția indicatorilor prudențiali ai băncii;
c) capacitatea băncii de a respecta indicatorii menționați la lit. b);
d) impactul evenimentelor de ordin economic și social asupra indicatorilor prudențiali ai băncii, determinat inclusiv prin evaluarea rezultatelor testărilor la stres efectuate de bancă și/sau de Banca Națională;
e) măsurile de remediere, de redresare și de rezoluție aplicate de Banca Națională față de bancă; La distribuirea capitalului banca trebuie să țină cont de opinia societății de audit independente asupra raportului de profit şi pierdere.”.

2. Cererile și documentele aferente solicitării permisiunii pentru distribuirea capitalului în contextul art.28 alin.(4) din Legea instituțiilor financiare prezentate la Banca Națională a Moldovei și nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se examinează și se soluționează în condițiile prezentei hotărîri.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru  modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie  2001”

 

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Pentru  modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie  2001” a fost elaborat în temeiul art. 5 alin.(1) lit. d), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit. c) și art.44 lit. a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 544), cu modificările şi completările ulterioare, art.25 alin.(1) și (3), art.28 alin.(1) lit. a), alin.(3) și (4) şi art.40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare.

Modificările și completările la regulamentul nominalizat au fost condiționate de modificările operate în Legea instituțiilor financiare nr.550–XIII din 21.07.1995 prin Legea nr. 233 din 03.10.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, precum și ca urmare a generalizării practicii de supraveghere.

Astfel, conform modificărilor preconizate, componentele capitalului normativ total vor fi stabilite pornind de la prevederile art. 28 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare, care determină diminuarea capitalului reglementat cu sumele ce depășesc limitele maxime stabilite pentru expunerile „mari” și expunerile față de persoanele afiliate băncii.

Concomitent, din perspectiva consolidării capitalului de către bănci în condițiile necesității menținerii stabilității financiare a băncilor, propunem ca în procesul de distribuire a capitalului de către bănci să se țină cont și de impactul evenimentelor de ordin economic și social asupra indicatorilor prudențiali ai băncii, determinat inclusiv prin evaluarea rezultatelor testărilor la stres efectuate de bancă și/sau de Banca Națională. În special, ținînd cont de Strategia Băncii Naționale a Moldovei de implementare a standardelor BASEL III prin prisma cadrului legislativ european (aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.94 din 07.04.16), perioada anilor 2017–2018 va fi caracterizată din punct de vedere legislativ de schimbări  esențiale în cadrul legal primar și secundar aferent activității bancare prin transpunerea în legislația națională a prevederilor acquis-ului european și alinierea la cerințele prudențiale complexe utilizate pe plan internațional. Astfel, se preconizează că băncile din Republica Moldova vor avea nevoie stringentă de resurse financiare impunătoare pentru a dezvolta la nivelul fiecărei instituții sisteme informaționale, politici și infrastructuri necesare în acest sens. Un compartiment important de cheltuieli va constitui și dezvoltarea capacității instituționale prin instruirea angajaților, precum și prin atragerea de noi  specialiști în domeniul cuantificării riscurilor de credit, de piață și operațional  pentru calcularea cerinței de capital și gestionarea prudentă a riscului de lichiditate și a efectului de levier.

Totodată, anul 2016 a fost marcat printr-un șir de modificări al cadrului legislativ existent, care, de asemenea, necesită alocarea de mijloace bănești de către bănci pe plan intern. De exemplu, doar dezvoltarea structurii organizatorice și a proceselor interne pentru conformarea cerințelor aferente noului concept de cadru de administrare reprezintă o reformă substanțială în sectorul bancar spre care Banca Națională a Moldovei a tins din anul 2014, ca urmare a misiunii FSAP.

Modificările şi completările menţionate vor conduce la fortificarea cadrului normativ aferent reglementării și supravegherii activității băncilor și, respectiv, la consolidarea situației financiare a băncilor, ca urmare a minimizării riscurilor la care se expun  pe parcursul activităților financiare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).