• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.02.2017

Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin Hotărîrea CA al Băncii Naționale a Moldovei nr. 53 din 02.03.2006 (data limită de primire a recomandărilor și propunerilor - 20 februarie 2017)

07.02.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 07.02.2017, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 02.03.2006.

Elaborarea și adoptarea prezentului proiect derivă din necesitatea ajustării cadrului legal în contextul realizării cerinței de transfer a responsabilității Centrului de Guvernare Electronică (MPay) către Ministerul Finanțelor de efectuare a operațiunilor de debitare directă, precum și din necesitatea de ajustare a regulamentului respectiv la prevederile Legii nr. 183 din 22.07.2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare, inclusiv prin prisma art. 3 alin. (1) pct. 17) lit. c) privind asigurarea de către autoritatea competentă că normele de funcționare a sistemului sunt adecvate.

Prevederile de bază ale proiectului vizează inclusiv stabilirea rolului de participant mandatat în SAPI al Trezoreriei de stat din cadrul Ministerului Finanțelor (în vederea efectuării operațiunilor de debitare directă a documentelor de plată inițiate în cadrul Serviciului Mpay) și precizarea momentului de intrare a unui ordin de plată în SAPI, precum și momentului irevocabilității acestuia, prevăzute de Legea nr. 183 din 22.07.2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare.

Alte prevederi ce se regăsesc în proiectul dat se referă la specificarea procedurilor aplicate de către administrator în cazul procesului de insolvabilitate al unui participant în SAPI.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt participanții la SAPI, precum și clienții acestora.

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea continuității și eficienței funcționării sistemului automatizat de plăți interbancare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 5 lit. f), art. 11 alin. (1), art. 27 lit. c) și art. 491 alin. (2) lit. b) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 297-300, art. 544 din 30.10.2015), cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin. (5) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 183 din 22.07.2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare, precum şi art. 49 alin. (3), art. 93 alin. (2) lit. b) și art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18.05.2013 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 20.02.2017 dnei Natalia Ţurcan-Munteanu pe adresa electronică: Natalia.Turcan-Munteanu@bnm.md, la numărul de telefon: 822-265, dnei Natalia Marinescu pe adresa electronică: Natalia.Marinescu@bnm.md, la numărul de telefon: 822-392 sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul deciziei şi nota informativă sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. __
din________________2017

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare,
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 53 din 02 martie 2006

În temeiul art. 5 alin.(1) lit. f), art. 11 alin. (1), art. 27 alin.(1)  lit. c) și art. 491 alin. (2) lit. b)  din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, art.17 alin.(3)  din Legea nr. 183 din 22.07.2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, art.653) şi art. 49 alin. (3), art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 53 din 02.03.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.39-42 din 10.03.2006, art.144), cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 770 din 03 septembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) La subpunctul 1.1 după textul „În temeiul art. 5” se completează cu cuvintele „alin. (1) lit.”, cifra „11” se substituie cu textul „art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c)”, cuvintele „și 48” se substituie cu cuvintele „art. 491 și art. 493”, iar la final subpunctul se completează cu textul: „În sensul prezentului regulament se utilizează, de asemenea, noțiunile din Legea nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare.”;
2) La subpunctul 2.3 cuvintele „tranzacțiilor bursiere” se substituie cu cuvintele „tranzacțiilor cu instrumente financiare”;
3) La subpunctul 2.5, lit. d) se completează la final cu textul  „ , inclusiv și în calitate de participant mandatat, care nu are deschis cont în SAPI”, iar lit. g) se exclude;
4) La subpunctul. 2.51  textul „Banca care se constituie și” se substituie cu cuvîntul „Entitatea”, iar textul „ , după aprobarea preliminară a cererii de eliberare a licenței de a desfășura activități financiare,” se exclude;
5) La subpunctul 2.52 cuvîntul „băncii” se substituie cu cuvîntul „entității”, după cuvîntul „respective” se completează cu textul „documentul tehnic ce conține”, iar textul „Testarea se efectuează după primirea licenței de a desfășura activități financiare” se exclude;
6) La subpunctul 2.53 , textul „sistemul de evidenţă contabilă al” se substituie cu cuvîntul “registrele”, iar textul „Centrului de Guvernare Electronică” se substituie cu textul „Trezoreriei de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor în calitate de participant mandatat”;
7) La subpuncul. 2.6 textul „băncilor licenţiate de Banca Naţională, Centrului de casă şi decontări din or. Tiraspol, Trezoreriei de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor, Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, Centrului de Guvernare Electronică în calitate de participanţi la SAPI se stipulează” se substituie cu textul „participanților la SAPI sunt stipulate”;
8) Subpunctul 2.7 se expune în redacție nouă:
„Contractul privind participarea în SAPI urmează a fi încheiat după obținerea rezultatelor pozitive ale testării capacităţilor funcţionale şi tehnice de interacţiune cu SAPI ale participantului.”;
9) La subpunctul 2.9 sintagma „Centrului de Guvernare Electronică” se substituie cu textul „Trezoreriei de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor în calitatea de participant mandatat”;
10) La subpunctul 2.10, textul „sistemul de evidenţă contabilă al” se substituie cu cuvîntul “registrele”;
11) La subpunctul. 2.11 textul „Codul de identificare se atribuie de către administratorul de sistem băncii după eliberarea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare de către Banca Naţională a Moldovei în conformitate cu legislaţia în vigoare.” se substituie cu textul „Pentru entitățile, care-și desfășoară activitatea financiară în baza unei licențe în conformitate cu legislația în vigoare, codul de identificare se atribuie de către administratorul de sistem după eliberarea acesteia.” ;
12)  La subpunctul 2.13 sintagma „Centrul de Guvernare Electronică” se substituie prin textul „Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor în calitate de participant mandatat”, iar cuvintele „băncilor participante” se substituie cu cuvîntul „participanților”;
13) La subpunctul 2.18 cuvintele „Banca licențiată participantă” se substituie cu cuvîntul „Participantul”, iar cuvîntul „ziua” se substituie cu cuvintele „în una din următoarele situații”, textul  „retragerii licenţei băncii de a desfăşura activităţi financiare conform prevederilor Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995” se substituie cu textul ”retragerea licenţei acestuia de a desfăşura activităţi financiare”, iar cuvîntul „încetării” se substituie prin cuvintele „încetarea”;
14) La subpunctul 2.19 cuvîntul „băncii” se substituie cu cuvîntul „participantului”, cuvîntul „bancă” se substituie cu cuvîntul „participant”, textul “retragerii licenţei băncii” se substituie cu textul „comunicării administratorului SAPI despre hotărîrea adoptată de retragere a licenței”, iar textul „sistemul de evidenţă contabilă al” se substituie cu cuvîntul “registrele”;
15) După subpunctul 2.19 se adaugă subpunctul 2.191 cu următorul conținut: „2.191. Procedura aplicată în SAPI în cazul încetării acțiunii contractului privind participarea la SAPI în alte cazuri decât retragerea licenței participantului este identică celei din cazul retragerii licenței acestuia.”;
16) Subpunctul 3.2, lit. c) se completează la final cu textul „ . Momentul acceptării tehnice a documentului de plată reprezintă momentul intrării acestuia în sistem, prevăzut de Legea nr.183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare”, lit. d) se completează la final cu textul „ . Din momentul acceptării documentului spre decontare transferul mijloacelor bănești devine irevocabil, asigurând decontarea finală (definitivă) a documentului”, iar la final subpunctul se completează cu textul „Între momentul acceptării spre decontare şi momentul decontării finale în sistemul DBTR nu există o diferenţă perceptibilă.”; 
17) În titilul capitolului III, cuvîntul „NETO” se substituie cu cuvintele „BAZĂ NETĂ”;
18) La subpunctul 8.4 textul „(cu excepția Centrului de Guvernare Electronică)” se substituie cu textul „ , cu excepția Trezoreriei de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor în calitate de participant mandatat, ”, iar sintagma „Centrul de Guvernare Electronică” se substituie cu sintagma „Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor în calitate de participant mandatat”;
19)  Subpunctul 8.6 se expune în redacție nouă:
„Pe parcursul etapei “Transmiterea documentelor de plată” are loc transmiterea pachetelor  cu documente de plată pentru sesiunea de compensare respectivă, validarea și acceptarea tehnică a documentelor de plată de către sistem cu informarea corespunzătoare a participantului. Momentul acceptării tehnice a documentelor de plată reprezintă momentul intrării acestora în sistem, în sensul prevăzut de Legea nr. 183 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare.
Participanții pot vizualiza în regim de timp real poziţiile nete preliminare şi rezerva mijloace pentru acoperirea poziţiilor nete debitare. După acceptarea tehnică a documentelor de plată, participanții în conformitate cu procedurile sale interne de asemenea pot modifica priorităţile atribuite pachetelor cu documente de plată sau revoca pachetele transmise pentru sesiunea de compensare respectivă. ”;
20) Subpunctul 8.7 se completează la final cu textul „Documentele de plată incluse în pozițiile nete calculate nu pot fi retrase de către participanți în sesiunea de compensare respectivă. ”;
21) Subpunctul 8.8 se completează la final cu textul „Documentele de plată incluse în pozițiile nete finale nu pot fi revocate.”;
22) La subpunctul 8.101 cuvîntul „banca” se substituie prin cuvîntul „participantul”, cuvîntul “acesteia” se substituie cu cuvîntul “acestuia”, iar cuvîntul „băncilor” se substituie prin cuvîntul „participanților”;
23) La subpunctul 10.2 sintagma „Centrul de Guvernare Electronică” se substituie prin textul „Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor în calitate de participant mandatat”;
24) După Capitolul III se adaugă Capitolul III1  cu următorul cuprins:

 

CAPITOLUL III1
Procedura aplicată de către administratorul SAPI în cazul inițierii
procesului de insolvabilitate al participantului

11.11 Momentul intentării procedurii de insolvabilitate este stabilit de art. 9 din Legea nr. 183 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare.
11.12 Documentele de plată transmise spre procesare în SAPI anterior comunicării administratorului SAPI despre hotărîrea adoptată de intentare a procedurii de insolvabilitate se procesează în vederea decontării finale (definitive), conform prezentului regulament.
11.13 Documentele de plată transmise spre procesare după comunicarea administratorului SAPI despre hotărîrea adoptată de intentare a procedurii de insolvabilitate, vor fi respinse de SAPI.”;
25) La subpunctul 12.5 textul „băncile licenţiate şi Trezoreria de Sat din cadrul Ministerului Finanţelor, Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei” se substituie cu cuvîntul „participanții”;
26) La Anexa nr. 1 sintagma „Centrul de Guvernare Electronică” se substituie prin textul „Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor în calitate de participant mandatat”.

2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 02.03.2006

 

Elaborarea proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 02.03.2006 derivă din necesitatea ajustării cadrului legal în contextul realizării cerinței de transfer a responsabilității Centrului de Guvernare Electronică (MPay) către Ministerul Finanțelor de efectuare a operațiunilor de debitare directă, conform modificărilor operate la Hotărîrea Guvernului nr. 280 din 24.04.2013 cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay), precum și din necesitatea de ajustare a regulamentului respectiv la prevederile Legii nr. 183 din 22.07.2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare, inclusiv prin prisma art. 3 alin. (1) pct. 17) lit. c) privind asigurarea de către autoritatea competentă că normele de funcționare a sistemului sunt adecvate.

De menționat că, proiectul enunțat prevede inclusiv:

 • stabilirea rolului de participant mandatat al Trezoreriei de stat din cadrul Ministerului Finanțelor în vederea efectuării operațiunilor de debitare directă în SAPI a documentelor de plată inițiate în cadrul Serviciului Mpay;
 • precizarea momentului de intrare a unui ordin de plată în SAPI, precum și momentului irevocabilității acestuia, prevăzute de art. 6 alin. (5), respectiv art. 8 alin. (1) din Legea nr. 183 din 22.07.2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare;
 • stipularea prevederilor aferente procedurii aplicate de administrator în cazul inițierii procesului de insolvabilitate al participantului în SAPI.

Intrarea în vigoare a proiectului respectiv se preconizează la data publicării hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.