• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
01.09.2020

Proiectul HCE al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii”

01.09.2020Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice
a proiectului de decizie


Banca Națională a Moldovei inițializă, începând cu 1 septembrie 2020, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii”.

Elaborarea proiectului este condiționată de necesitatea revizuirii Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.87/2017, în special operarea unor modificări la rapoartele prezentate de către băncile în lichidare, având ca scop obținerea unor informații mai ample cu privire la mersul procesului de lichidare a acestora. În acest sens, instrucțiunea actuală urmează a fi abrogată.

Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile a căror licențe au fost retrase de Banca Națională (băncile în proces de lichidare).

Proiectul hotărârii este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, şi anume în temeiul  art.11 alin.(1) și (2) și art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, și art.386 alin.(7) din Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.1996), cu modificările ulterioare.

Obiecțiile, sugestiile și recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 15 septembrie 2020, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chişinău. Concomitent, pot fi comunicate pe adresa electronică: Natalia.Poia@bnm.md sau la numărul de telefon: 022822468.

Proiectul hotărârii și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md sau la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, MD-2005, mun. Chișinău.

.

 

Proiect:

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii


1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Autorul proiectului actului normativ este Banca Națională a Moldovei.


2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite

Elaborarea proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor în legătură cu lichidarea băncii” (în continuare – proiect) derivă din necesitatea revizuirii Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.87/2017, în special operarea unor modificări la rapoartele prezentate de către băncile în lichidare, având ca scop obținerea unor informații mai ample cu privire la mersul procesului de lichidare a acestora. În acest sens, instrucțiunea actuală urmează a fi abrogată.


3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu transpune prevederile niciunui act normativ al Uniunii Europene.


4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi

Proiectul are drept scop ajustarea cerințelor Băncii Naționale față de periodicitatea și formularul rapoartelor prezentate de către băncile în proces de lichidare. Modificările și completările operate vor conduce la eficientizarea procesului de supraveghere de către Banca Națională a derulării procesului de lichidare a băncilor a căror licențe au fost retrase. Prevederile de bază ale proiectului se referă la obligativitatea de a prezenta date și informații cu privire la principalii indicatori ai băncii, încasările și plățile efectuate de bancă, dinamica onorării creanțelor față de bancă conform Listei creanțelor, precum și măsurile întreprinse de lichidator în vederea recuperării creditelor și valorificării activelor.

Principalele modificări se referă la:

1) completarea instrucțiunii cu rapoarte noi, cu privire la:
  a) „Dețineri în capitalul social al persoanelor juridice” (Anexa nr.12);
  b) „Active înregistrate la extrabilanț în sumă ce depășește 100,0 mii lei” (Anexa nr.14);
  c) „Monede comemorative și jubiliare deținute de bancă” (Anexa nr.15);
  d) „Prognoza de recuperare a mijloacelor bănești” (Anexa nr.16).

2) completarea rapoartelor cu informații detaliate, și anume:
  a) „Principalii indicatori ai băncii” (Anexa nr.1) cu informația privind: portofoliul de credite brut (inclusiv dobânda), total reduceri calculate (inclusiv datoria la dobândă și alte venituri), portofoliul de credite (net); precum și cu numărul angajaților, cu divizarea în personal de bază, auxiliar și persoanele cu care banca are încheiate contracte de prestareservicii;
  b) „Încasările băncii” (Anexa nr.2) cu informația privind încasările din vânzarea datoriilor debitoare și informația desfășurată (denumirea debitorului/descrierea activului) privind primele cele mai mari 5 încasări, cu gruparea în categorii: (1) încasări din rambursarea creditelor/per debitor, (2) încasări din comercializarea obiectului gajului, (3) încasări din vânzarea activelor, (4) alte încasări, cu specificarea sumei încasate;
  c) „Plățile efectuate de bancă” (Anexa nr.3) cu dinamica lunii de raportare comparativ cu luna precedentă;
  d) „Portofoliul de credite al băncii” (Anexa nr.6) cu informația cu privire la acordurile de împăcare cu debitorii băncii și rambursările de credite pe parcursul lunii (achitări parțiale/totale);
  e) „Active aflate în proprietatea și posesia băncii” (Anexa nr.8) cu informația aferentă activelor aflate în proprietatea băncii și datoriilor debitoare. La fel, a fost modificată structura raportului cu clasificarea activelor în categorii în funcție de etapa de valorificare a acestora, de exemplu: a) activele expuse spre vânzare prin intermediul licitațiilor pe parcursul lunii de raportare;  b) activele adjudecate în cadrul licitațiilor anterioare lunii de raportare, a căror tranzacții vor fi finalizate după obținerea aprobărilor prealabile ale BNM; c) activele adjudecate în cadrul licitațiilor anterioare lunii de raportare, a căror tranzacții nu au fost finalizate în legătură cu necesitatea finalizării procedurilor juridice etc.;
  f) „Acțiunile civile cu participarea băncii aflate la examinare în instanțele de judecată” (Anexa nr.9) cu informația aferentă acțiunilor excluse pe parcursul lunii din lista celor raportate luna precedentă, cu indicarea motivului excluderii;

3) modificarea structurii rapoartelor, și anume:
  a) „Debitorii băncii în proces de insolvabilitate” (Anexa nr.10) – cu gruparea debitorilor ținând cont de etapa procedurii de insolvabilitate: (1) debitori față de care urmează să fie validate creanțele; (2) debitori a căror masă debitoare urmează a fi evaluată; (3) debitori aflați în procedura falimentului; (4) debitori aflați în procedura de restructurare; (5) debitori excluși pe parcursul lunii din categoria celor aflați în proces de insolvabilitate;
  b) „Titluri executorii” (Anexa nr.11) - cu gruparea informației ținând cont de etapa procesului de executare: (1) titluri executorii care urmează a fi expediate spre executare; (2) titluri executorii aflate la executare; (3) titluri executorii excluse pe parcursul lunii din lista celor aflate la executare;
  c)  „Cauzele și procesele penale intentate în scopul recuperării prejudiciului cauzat băncii” (Anexa nr.13) - cu gruparea informației după cum urmează: (1) sesizări/cereri ale băncii înaintate organelor de urmărire penală, pe marginea cărora până la data raportării nu a fost începută urmărirea penală; (2) cauze penale intentate, urmărirea penală pe marginea cărora nu este finalizată; (3) procese penale aflate pe rol în instanțele de judecată, pe marginea cărora nu a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă; (4) cauze penale clasate; (5) cauze penale suspendate; (6) cauze și procese penale excluse pe parcursul lunii din lista celor raportate în luna precedentă, cu indicarea motivului excluderii;

4) abrogarea raportului „Informația privind titlurile executorii, ședințele de judecată, hotărârile judecătorești, cauzele intentate de organele de urmărire penală cu participarea băncii, licitațiile de vânzare a activelor”, în scopul concentrării subiectelor ce țin de o anumită chestiune într-un singur raport, astfel informația care se includea în acest raport a fost distribuită în alte rapoarte. Ca urmare, raportul a fost redenumit în „Licitații” (Anexa nr.7) și include informații cu privire la: (1) licitațiile anunțate și desfășurate pe parcursul lunii de raportare, cu gruparea organizatorului licitației în categorii, după cum urmează: a) banca (cu repartizarea: active aflate în proprietate, active aflate în posesie, datorii debitoare); b) persoanele juridice în proces de insolvabilitate; c) executorii judecătorești; (2) numărul activelor expuse; (3) valoarea totală de piață a activelor adjudecate; (4) numărul activelor adjudecate și (5) prețul total de adjudecare. La fel, raportul prevede prezentarea informației detaliate cu privire la activele adjudecate de bancă pe parcursul lunii de raportare în sumă ce depășește 500,0 mii lei.


5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare și alocarea de mijloace financiare din contul bugetului de stat.


6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Aprobarea proiectului presupune abrogarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.87/2017.


7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și ale Regulamentului privind asigurarea transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Băncii Naționale a Moldovei (aprobat prin HCA al BNM nr.230 din 18.11.2010), proiectul hotărârii este supus consultării publice, fiind plasat pe pagina web a BNM - www.bnm.md, în compartimentul „Legislație”, rubrica „Transparența decizională”.


8. Constatările expertizei anticorupție

Conform expertizei anticorupție elaborate în conformitate cu art.35 alin.(5) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative și cu Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative departamentale (Hotărârea Colegiului CNA nr.6/2017), factori și riscuri de corupție nu au fost identificați.


9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul nu va fi supus expertizei de compatibilitate, deoarece acesta nu are drept scop transpunerea prevederilor legislației UE.


10. Constatările expertizei juridice

Potrivit art.37 alin.(5) din Legea nr.100/2017, actele normative emise de Banca Națională a Moldovei nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiției. Totodată, luând în considerare prevederile art.11 alin.(33) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, pe marginea proiectului va fi solicitată  o opinie, cu caracter consultativ, din partea Ministerului Justiției.


11. Constatările altor expertize

Proiectul înaintat spre examinare nu are impact asupra bugetului public sau asupra economiei naționale, prin urmare, acesta nu va fi transmis spre avizare Consiliului Concurenței și nici supus expertizei financiare din partea Ministerului Finanțelor, precum și expertizei economice din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova.

 

Proiectul dat se afla în proces de consultare publică. Sinteza va fi disponibilă după analiza recomandărilor și propunerilor parvenite de la părțile interesate.