• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.12.2015

Proiectul HCE al BNM cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei

16.12.2015Termenul-limită a expirat

 

Anunţ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională iniţiază, începînd cu 16 decembrie 2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei”.

Elaborarea proiectului este condiționată de modificările și completările  la Instrucțiunea privind angajamentele externe (proiectul acestor modificări și completări de asemenea este supus consultării publice), prin care, în contextul optimizării procesului de notificare la Banca Națională a Moldovei (BNM) a angajamentelor externe, rezidenților li se acordă posibilitatea de a notifica și raporta angajamentele externe și în formă electronică. Scopul proiectului instrucțiunii este reglementarea procesului de notificare de către rezidenți la BNM în formă electronică a angajamentelor externe și raportarea acestora prin intermediul Sistemul informatic aferent angajamentelor externe (aplicație pusă la dispoziție de către BNM).

Prevederile de bază ale proiectului se referă la:
a) modul de înregistrare a rezidenților care au intenţia de a efectua în formă electronică notificarea și /sau raportarea angajamentelor externe;
b) modul de întocmire şi transmitere în formă electronică la BNM a notificaţiilor aferente angajamentelor externe, precum și modul de acceptare a acestora de către BNM;
c) particularitățile luării la evidența a angajamentelor externe notificate în formă electronică;
d) modul de întocmire şi transmitere în formă electronică la BNM a rapoartelor aferente angajamentelor externe notificate, precum și modul de acceptare a acestora de către BNM.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt rezidenții din Republica Moldova care notifică la BNM angajamente externe și raportează operațiunile aferente angajamentelor externe notificate.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi crearea cadrului normativ care va permite rezidenților să notifice și să raporteze în formă electronică la BNM angajamentele externe supuse notificării.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum și al prevederilor art.6 alin.(6) și art.67 din  Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 05 ianuarie 2016 dnei Liliana Morozniuc pe adresa electronică: Liliana.Morozniuc@bnm.md, la numărul de telefon: 022 409254 sau pe adresa:  MD – 2005,  mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei”, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md. și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

 

proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAȚIONALE A MODOVEI

 

HOTĂRÎRE nr.

din _____________________

Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei

În temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), 51 lit.a) şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, al art.6 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei (se anexează).

2. Instrucţiunea indicată la pct.1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia capitolelor III-VI, care vor intra în vigoare la __________________.

Anexă
la Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. din______________

 

Instrucțiunea
cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei

 

Capitolul I
Dispoziții generale

Secțiunea 1. Noțiuni și prevederi generale

1. În Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei (în continuare – Instrucţiune) se utilizează noţiunile definite în Instrucţiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.116-119 din 28.07.2006, art.427), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Instrucţiunea AE). De asemenea, în sensul prezentei Instrucţiuni se utilizează următoarele noţiuni:

a) norme tehnice de exploatare a SIAE (norme tehnice) – document tehnic elaborat de BNM și pus la dispoziția utilizatorilor pentru utilizarea SIAE;
b) notificaţie în formă electronică (notificația) - informaţie în formă electronică privind angajamentul extern, creată şi prelucrată de către rezidentul responsabil de notificare conform prevederilor actelor normative ale BNM, urmînd procedeul descris în norme tehnice;
c) persoană autorizată – persoana fizică care, în temeiul prevederilor legale sau împuternicirilor acordate de către rezidentul responsabil de notificare, are dreptul de a vizualiza, crea și /sau transmite în formă electronică la BNM în numele acestui rezident notificaţii, documentele aferente angajamentelor externe, anexele la notificații aferente acestor angajamente, mesaje electronice;
d)persoană responsabilă a BNM – funcționarul BNM care, în baza împuternicirilor acordate, prin semnătura electronică AC aplicată pe notificație, confirmă luarea la evidență a angajamentului extern, precum și întreprinde alte acțiuni prevăzute de prezenta instrucțiune;
e) raport (anexă la notificaţie) în formă electronică – informaţie în formă electronică privind operațiunile aferente angajamentului extern notificat, creată şi prelucrată de către rezidentul responsabil de notificare conform prevederilor actelor normative ale BNM, urmînd procedeul descris în norme tehnice;
f) Sistemul informatic aferent angajamentelor externe (SIAE) – aplicație pusă la dispoziție de către BNM (accesată printr-un browser în cadrul rețelei internet), în scopul notificării și raportării la BNM în formă electronică a angajamentelor externe;
g) semnătură electronică AC – semnătură electronică avansată calificată în sensul Legii nr.91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic atribuită persoanei autorizate /persoanei responsabile a BNM;
h) serviciul MPass – serviciu electronic guvernamental de autentificare și control al accesului reglementat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1090 din 31.12.2013;
i) serviciul MSign – serviciu electronic guvernamental integrat de semnătură digitală reglementat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.405 din 02.06.2014.

2. Prezenta instrucţiune stabileşte:
a) modul de înregistrare a rezidenților care au intenţia de a efectua în formă electronică notificarea și /sau raportarea angajamentelor externe;
b) modul de întocmire şi transmitere în formă electronică la BNM a notificaţiilor aferente angajamentelor externe și a documentelor anexate la acestea, precum și modul lor de acceptare de către BNM;
c) particularitățile luării la evidența a angajamentelor externe notificate în formă electronică;
d) modul de întocmire şi transmitere în formă electronică la BNM a rapoartelor aferente angajamentelor externe notificate, precum și modul de acceptare a acestora de către BNM.

3. Notificarea și raportarea la BNM în formă electronică a angajamentelor externe se efectuează la latitudinea rezidentului, care este responsabil de notificarea la BNM a angajamentului extern conform Instrucțiunii AE (în continuare – rezident responsabil de notificare sau rezident), cu excepția băncilor licențiate care notifică și raportează numai în formă electronică.

4. În conformitate cu prezenta instrucţiune, rezidentul responsabil de notificare prezintă la BNM în formă electronică următoarele documente:
1) notificaţiile (inclusiv notificaţiile modificate) /anexele la notificaţii prevăzute în Instrucţiunea AE, şi anume:
a) notificaţia cu privire la împrumutul /creditul extern (anexa nr.2 la Instrucţiunea AE);
b) notificaţia cu privire la garanţia externă (anexa nr.4 la Instrucţiunea AE);
c) anexa la notificaţia cu privire la împrumutul /creditul extern (anexa nr.3 la Instrucţiunea AE);
d) anexa la notificaţia cu privire la garanţia externă (anexa nr.5 la Instrucţiunea AE);
2) copiile documentelor specificate la pct.7-12 din anexa nr.1 la Instrucțiunea AE, în baza cărora a fost întocmită notificaţia.

5. Transmiterea în formă electronică a documentelor /informațiilor prevăzute de prezenta instrucțiune se efectuează prin intermediul SIAE.

6. Documentele menționate la pct.4, precum și mesajele electronice prevăzute de prezenta instrucțiune se transmit la BNM în formă electronică de către persoana autorizată a rezidentului responsabil de notificare, cu aplicarea semnăturii electronice AC a acestei persoane autorizate.

7. Documentele /mesajele electronice prezentate în conformitate cu Instrucţiunea în cauză, semnate cu semnătura electronică AC a persoanei autorizate se consideră autentice, originale şi produc efecte juridice.

8. Rezidenții responsabili de notificare sînt responsabili de corectitudinea, veridicitatea şi actualitatea informaţiei prezentate în formă electronică la BNM prin intermediul notificaţiei /anexei la notificaţie și al altor documente prezentate în formă electronică.

9. Rezidenții responsabili de notificare asigură neadmiterea utilizării de către persoanele terţe a semnăturii electronice AC și a accesului nesancționat al persoanelor terțe la SIAE.

10. Autentificarea persoanelor autorizate în cadrul SIAE se efectuează prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului pentru serviciile electronice MPass.

11. Semnarea cu semnătura electronică AC a documentelor transmise la BNM în formă electronică prin SIAE are loc prin intermediul serviciului guvernamental MSign.

12. Mesajele electronice prevăzute de prezenta instrucțiune se generează în și se transmit prin SIAE după cum urmează:
a) de către persoana responsabilă a BNM – la adresa electronică (e-mail) a persoanei autorizate indicate în cererea rezidentului privind înregistrarea persoanei autorizate;
b) de către persoana autorizată – la adresa electronică (e-mail) a BNM indicată în normele tehnice.

 

Capitolul II
Modul de înregistrare a rezidenților care au intenţia de a prezenta la BNM
documente în formă electronică

Secțiunea 1. Modul de declarare de către rezident a intenţiei de a notifica și raporta în formă electronică angajamentele externe

13. Pentru a avea dreptul de a prezenta la BNM documentele în formă electronică și mesajele electronice prevăzute de prezenta instrucțiune rezidentul responsabil de notificare urmează:
a) să fie înregistrat de BNM pentru crearea dosarului electronic al rezidentului în cadrul SIAE;
b) să înregistreze la BNM cel puțin o persoană autorizată cu dreptul de a semna și transmite la BNM documentele respective în formă electronică.

14. Înainte de a se adresa la BNM, rezidentul care intenționează să prezinte la BNM documentele în formă electronică va întreprinde următoarele acțiuni:
a) va desemna persoana autorizată – în cazul persoanelor juridice rezidente;
b) va obţine mijloacele necesare pentru accesarea serviciilor MPass şi, după caz, MSign.

15. Rezidentul care intenționează să prezinte la BNM în formă electronică documentele /mesajele electronice conform instrucțiunii în cauză prezintă la BNM pe suport hîrtie o cerere conform anexei nr.1 certificată în conformitate cu prevederile pct.16 la care se anexează:
1) în cazul rezidentului, altul decît banca licenţiată și prestatorul serviciilor de plată /emitent de moneda electronică nebancar rezident:
a) documentele de identificare a rezidentului menționate la pct.3.5 subpct.1) din Instrucțiunea AE certificate conform cerințelor față de documentele prezentate în cazul notificării din anexa nr.1 la Instrucțiunea AE;
b) o declaraţie pe proprie răspundere (conform anexei nr.2) certificată conform prevederilor pct.16;
c) cererea (certificată conform prevederilor pct.16) privind înregistrarea persoanei autorizate, conform modelului din anexa nr.3;
d) un exemplar în original al documentului prin care este desemnată persoana autorizată – în cazul persoanelor juridice rezidente;
2) în cazul băncii licențiate și prestatorului serviciilor de plată/emitent de moneda electronică nebancar rezident – documentele prevăzute la subpct.1) lit.b) - d).

16. Cererile și declarația indicate la pct.15 se certifică după cum urmează:
a) în cazul persoanei fizice rezidente care practică o anumită activitate şi persoanei fizice rezidente, documentele se certifică prin semnătura persoanei fizice respective;
b) în cazul persoanei juridice rezidente, documentele se certifică prin semnătura administratorului /persoanei împuternicite a acestuia (cu prezentarea documentului care confirmă împuternicirea).
În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul deţine ştampilă, semnătura menţionată se certifică prin aplicarea ştampilei.

17. În cazul în care rezidentul a prezentat la BNM setul integral de documente și acestea corespund cerințelor stabilite, BNM procedează conform pct.18. În caz contrar, în termen de 10 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor indicate la pct.15, BNM informează rezidentul despre neajunsurile depistate și necesitatea înlăturării acestora.

18. În baza documentelor prezentate, BNM întreprinde următoarele acțiuni:
a) formează în cadrul SIAE un dosar electronic al rezidentului, în care se indică datele despre rezidentul respectiv;
b) efectuează înregistrarea persoanei autorizate și o include în lista persoanelor autorizate disponibilă în dosarul rezidentului în cadrul SIAE;
c) transmite rezidentului, în termen de până la 10 zile lucrătoare din data prezentării documentelor indicate la pct.15, un mesaj electronic prin care îl informează despre formarea dosarului electronic și înregistrarea persoanei autorizate în SIAE.

19. După primirea mesajului electronic de la BNM, persoana autorizată poate accesa SIAE și efectua acțiunile care îi sînt permise în conformitate cu cererea privind înregistrarea persoanei autorizate indicată la pct.15 subpct.1) lit.c).

Secțiunea 2. Persoana autorizată

20. Persoana autorizată reprezintă:
a) în cazul persoanei fizice rezidente care practică o anumită activitate și al persoanei fizice rezidente – înseși aceste persoane (în mod obligatoriu) și alte persoane autorizate de acestea conform prevederilor prezentei instrucțiuni;
b) în cazul persoanei juridice rezidente – administratorul persoanei juridice respective sau alte persoane desemnate conform prevederilor prezentei instrucțiuni.
Rezidentul poate autoriza /desemna mai multe persoane drept persoane autorizate.

21. În cazul persoanei fizice rezidente care practică o anumită activitate și persoanei fizice rezidente, aceste persoane urmează a fi indicate și înregistrate în calitate de persoane autorizate în mod obligatoriu cu drepturile în cadrul SIAE de a crea și a modifica documentele, de a încărca documentele scanate și de a le semna cu semnătura electronică AC. Suplimentar, rezidentul respectiv poate înregistra în calitate de persoană autorizată și alte persoane fizice.

22. Banca Naţională a Moldovei ţine evidenţa persoanelor autorizate într-un registru special.

23. În scopul înregistrării persoanei autorizate la etapă formării dosarului electronic al rezidentului, BNM și rezidentul întreprind acţiunile prevăzute în Secțiunea 1 din prezentul Capitol.
La etapele ulterioare, pentru înregistrarea persoanelor autorizate noi, se prezintă documentele indicate la pct.15 subpct.1) lit.c) și d) și subpct.2) și se procedează conform prevederilor pct.16, 17, 18 lit.b) și c) și pct.19.

Secțiunea 3. Informarea BNM despre modificarea datelor /persoanelor autorizate

24. În cazul în care după formarea dosarului electronic al rezidentului în datele conținute în documentele de identificare a rezidentului indicate la pct.15 subpct.1) lit.a) au survenit modificări /completări, rezidentul (altul decît banca licențiată, prestatorul serviciilor de plată și emitentul de moneda electronică nebancar) este obligat în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data modificării /completării să informeze pe suport hîrtie BNM despre aceste modificări /completări cu anexarea documentelor respective certificate conform prevederilor pct.16.

25. Orice modificare a datelor, cuprinse în cererea indicată la pct.15 subpct.1) lit.c), urmează a fi comunicată la BNM prin prezentarea cererii pe suport hîrtie, conform modelului din anexa nr.4. Cererea urmează a fi transmisă la BNM în termen de 2 zile lucrătoare după apariţia modificării respective.

26. În cazul în care persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate și persoana fizică rezidentă, pe lîngă sine are o altă persoană autorizată și dorește de a o elimina din lista persoanelor autorizate, rezidentul respectiv prezintă la BNM pe suport hîrtie o cerere privind eliminarea persoanei autorizate, conform modelului din anexa nr.5. Documentele în cauză se prezintă cel puţin cu o zi lucrătoare înainte de data de la care se solicită eliminarea persoanei autorizate din lista persoanelor autorizate.

27. În scopul eliminării de către persoana juridică rezidentă a persoanei autorizate, persoana juridică prezintă la BNM pe suport hîrtie o cerere privind eliminarea persoanei autorizate, conform modelului din anexa nr.5. În cazul în care persoana juridică care efectuează în formă electronică notificarea și /sau raportarea angajamentelor externe are numai o persoană autorizată cu drepturi în cadrul SIAE de a crea și a modifica documentele, de a încărca documentele scanate și de a le semna cu semnătura electronică AC, și solicită eliminarea acesteia din lista persoanelor autorizate, concomitent este obligatorie înregistrarea unei noi persoanei autorizate cu aceleași drepturi. Documentele respective, inclusiv pentru înregistrarea unei noi persoanei autorizate dacă este necesar, urmează a fi prezentate cel puţin cu o zi lucrătoare înainte de data de la care se solicită eliminarea persoanei autorizate din lista persoanelor autorizate.

Secțiunea 4. Alte prevederi

28. Rezidentul trebuie să dispună de documentele în baza cărora persoana autorizată a completat și transmis la BNM documentele în formă electronică, prevăzute de prezenta instrucțiune. La solicitarea BNM, aceste documente se prezintă la BNM și pe suport hîrtie.

 

Capitolul III
Întocmirea și transmiterea în formă electronică la BNM a notificației aferente angajamentului extern

29. Notificaţia în formă electronică se întocmeşte de către rezidentul responsabil pentru notificarea angajamentului extern conform Instrucțiunii AE şi se transmite în formă electronică la BNM (împreună cu documentele anexate) în termenele stabilite în Instrucţiunea AE.

30. Notificaţia în formă electronică se întocmeşte în SIAE şi se transmite la BNM în formatul şi modul stabilit în norme tehnice.

31. Pentru a întocmi şi transmite notificația în formă electronică, persoana autorizată a rezidentului întreprinde următoarele acțiuni:
a) întocmește în SIAE notificația în formă electronică, verificînd corespunderea datelor din notificație cu cele din documentele în baza cărora aceasta a fost întocmită;
b) asigură scanarea documentelor supuse anexării la notificație conform Instrucțiunii AE, verificînd integritatea și calitatea documentelor scanate (astfel încît documentul să cuprindă toată informația și ca aceasta să fie lizibilă), precum și consecutivitatea paginilor;
c) atașează în SIAE, la notificația respectivă întocmită în formă electronică, fișierul cu documentele în formă scanată (format PDF). Confirmarea autenticității documentelor scanate și atașate cu originalele acestora se efectuează de către rezident prin includerea în notificația în formă electronică a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopiile documentelor atașate sunt identice cu originalele.”. În lipsa acestui text SIAE va refuza transmiterea notificației;
d) semnează cu semnătura sa electronică AC notificația întocmită în formă electronică, la care sunt atașate documentele conform lit.b) și c) și care include textul indicat la lit.c), şi le transmite prin SIAE la BNM.

32. În cazul primirii prin SIAE a notificaţiei în formă electronică (împreună cu documentele anexate la aceasta), BNM verifică dacă:
a) notificația este primită de la persoana autorizată a rezidentului și această persoană are dreptul de a semna documente în formă electronică;
b) semnătura electronică AC din notificația în formă electronică aparține persoanei autorizate a rezidentului și este aplicată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

33. Dacă verificarea conform pct.32 a fost efectuată cu succes, drept confirmare a recepționării de către BNM a notificației, rezidentul primește de la BNM un mesaj electronic privind recepționarea spre examinare a notificației completate (cu documentele anexate). În caz contrar, rezidentul va primi, prin SIAE, un mesaj electronic despre respingerea notificației de către BNM.
Data şi timpul prezentării în formă electronică a notificaţiei se consideră data şi timpul (reflectate în SIAE) a recepționării în formă electronică spre examinare a acesteia de către BNM.

 

Capitolul IV
Particularitățile luării la evidența a angajamentelor externe notificate în formă electronică

34. La examinarea notificaţiei prezentate de către rezident în formă electronică în vederea luării la evidenţă de către BNM a împrumutului /creditului /garanţiei externe, se aplică prevederile pct.4.1 - 4.5 și pct.4.9 din Instrucțiunea AE luînd în considerare particularitățile stabilite în prezentul capitol.

35. Notificaţia recepţionată de către BNM în formă electronică este acceptată și angajamentul extern se ia la evidență în cazul în care sunt respectate concomitent următoarele cerinţe:
a) notificaţia în formă electronică este întocmită în conformitate cu norme tehnice;
b) indicatorii prezentaţi în cadrul notificaţiei în formă electronică corespund regulilor de validare logică a datelor;
c) nu există temeiuri pentru refuz specificate la pct.4.2 din Instrucțiunea AE.

36. În cazul în care angajamentul extern nu a fost luat la evidenţă, BNM comunică solicitantului despre acest fapt printr-un mesaj electronic privind refuzul de luare la evidenţă, însoţit de scrisoarea BNM scanată, care va conţine motivele de refuz. Originalul scrisorii se expediază de către BNM pe adresa rezidentului prin poștă.

37. În cazul în care angajamentul extern se ia la evidență, BNM întreprinde următoarele acţiuni în SIAE:
a) atribuie angajamentului extern notificat numărul de evidenţă și introduce în notificația în formă electronică din SIAE numărul şi data luării la evidenţă;
b) drept confirmare a luării la evidență a angajamentului extern, persoana responsabilă a BNM aplică semnătura sa electronică AC pe notificația în formă electronică din SIAE;
c) formează în cadrul dosarului electronic al rezidentului un subdosar în care se va păstra notificaţia, documentele prezentate în formă electronică și numărul şi data luării la evidenţă a angajamentului extern, precum și modificările ulterioare în notificație și documentele anexate. În cadrul subdosarului respectiv BNM va forma anexa la notificaţie în formă electronică conform modelului din anexa nr.3 sau, după caz, nr.5 la Instrucţiunea AE. În funcţie de specificul angajamentului extern, BNM poate modifica conţinutul anexei la notificaţie şi /sau forma mai multe anexe la notificaţie;
d) expediază rezidentului un mesaj electronic despre luarea la evidenţă a angajamentului extern notificat cu indicarea numărului şi a datei luării la evidenţă, fapt care va permite rezidentului de a avea acces la subdosarul respectiv, precum și posibilitatea de a imprima notificația electronică. Pe lîngă informația introdusă de rezident, notificația electronică va conține numărul şi data luării la evidenţă, redarea grafică a semnăturii persoanei responsabile a BNM care a aplicat semnătura electronică AC, precum și numele și prenumele acesteia.

38. În cazul în care după data luării la evidenţă a angajamentului extern au survenit modificări /completări în informația din notificație, în documentele în baza cărora a fost completată notificația, în documentele prezentate de către rezident şi /sau dacă au fost semnate documente noi care modifică prevederile angajamentului extern rezidentul este obligat în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data modificării /completării să întreprindă, prin SIAE, următoarele acțiuni:
a) să prezinte în formă electronică o notificaţie modificată, anexînd documentele scanate indicate la pct.3.5 din Instrucțiunea AE care au suferit modificări /completări - în cazul în care modificările şi /sau completările menționate au condus la modificarea datelor din notificaţie. În acest caz sînt aplicabile prevederile Capitolului III;
b) să informeze Banca Naţională a Moldovei despre modificările /completările efectuate în documentele indicate la pct.3.5 din Instrucțiunea AE cu anexarea documentelor respective – în alte cazuri. Informarea se efectuează printr-un mesaj electronic expediat la BNM de către persoana autorizată, la care sînt atașate documentele respective prelucrate conform pct.31 lit.b) și c) și este inclus textul „Declar pe propria răspundere că fotocopiile documentelor atașate sunt identice cu originalele.”. În lipsa acestui text SIAE refuză transmiterea mesajului.

39. În cazul prezentării notificaţiei modificate se aplică prevederile pct.4.1-4.4, 4.9 din Instrucţiunea AE și pct.29-36 din prezenta Instrucțiune.

40. În cazul în care modificările /completările la angajamentul extern se iau la evidență, BNM întreprinde următoarele acţiuni în SIAE:
a) atribuie și indică în notificaţia modificată numărul de ordine al notificaţiei modificate şi data acesteia, cu păstrarea numărului de evidenţă al angajamentului extern şi a datei luării la evidenţă a acestuia;
b) persoana responsabilă a BNM, drept confirmare a luării la evidență a angajamentului extern, aplică semnătura sa electronică AC pe notificația în formă electronică din SIAE;
c) în anexa la notificație formată în cadrul subdosarului aferent angajamentului extern indică numărul de ordine al notificaţiei modificate şi data acesteia;
d) anulează notificaţia precedentă, prin păstrarea în subdosar a acesteia, dar cu atribuirea în SIAE notificației respective a statutului „anulată”;
e) expediază rezidentului un mesaj electronic despre luarea la evidenţă a modificărilor /completărilor la angajamentul extern notificat cu indicarea numărului şi a datei luării la evidenţă a angajamentului extern, a numărului de ordine al notificaţiei modificate şi a datei acesteia, fapt care va permite rezidentului de a imprima notificația modificată electronică. Pe lîngă informația introdusă de rezident, notificația modificată electronică va conține numărul şi data luării la evidenţă cu mențiunile care vor include și numărul de ordine al notificaţiei modificate şi data acesteia, redarea grafică a semnăturii persoanei responsabile a BNM care a aplicat semnătura electronică AC, precum și numele și prenumele acesteia.

 

Capitolul V
Raportarea angajamentelor externe notificate în formă electronică

41. Raportarea de către rezident a angajamentelor externe în formă electronică se efectuează prin completarea de către rezident a anexei la notificație formate conform pct.37 lit.c) de către BNM în SIAE în cadrul subdosarului aferent angajamentului extern respectiv.

42. Completarea anexei la notificaţie în formă electronică se efectuează conform modului de completare a anexei respective la notificație din Instrucțiunea AE și conform normelor tehnice. Anexa la notificaţie în formă electronică se completează şi se transmite la BNM în formatul şi modul stabilit în norme tehnice, în termenele și cu periodicitatea stabilite în Instrucţiunea AE

43. Pentru a întocmi şi transmite în formă electronică anexa la notificaţie indicată la pct.4 subpct.1) lit.c) și d), persoana autorizată a rezidentul întreprinde următoarele acţiuni:
a) completează în SIAE anexa la notificație în formă electronică, efectuînd controlul aritmetic şi logic al datelor, precum și controlul corespunderii datelor din anexa completată cu cele din documentele în baza cărora aceasta a fost completată;
b) semnează cu semnătura sa electronică AC înscrierile efectuate în anexa la notificația în formă electronică şi o transmite prin SIAE la BNM.

44. Anexa la notificație recepţionată de către BNM în formă electronică este acceptată în cazul în care corespunde următoarelor cerinţe:
a) anexa la notificație este primită de la persoana autorizată a rezidentului și această persoană are dreptul de a semna documente în formă electronică;
b) semnătura electronică AC din anexa la notificația în formă electronică aparține persoanei autorizate a rezidentului și este aplicată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) anexa la notificaţie în formă electronică este întocmită în conformitate cu norme tehnice;
d) indicatorii prezentaţi în cadrul anexei la notificaţie în formă electronică corespund regulilor de validare logică a datelor.

45. În cazul în care anexa la notificație în formă electronică corespunde cerinţelor specificate la pct.44, rezidentul va primi de la BNM un mesaj electronic privind acceptarea anexei la notificație. În cazul în care anexa la notificație în formă electronică nu corespunde cerinţelor enumerate, rezidentul va primi de la BNM un mesaj electronic privind respingerea raportului electronic, cu descrierea erorilor /neajunsurilor constatate.

46. Data şi timpul prezentării în formă electronică a anexei la notificaţie se consideră data şi timpul (indicate în SIAE) acceptării în formă electronică a anexei la notificaţie de către BNM.

47. În caz de necesitate, rezidentul poate imprima din SIAE anexa la notificație.

 

Capitolul VI
Corectarea informației prezentate în formă electronică

48. Rezidentul este obligat să corecteze atît erorile generate de sistem, cît şi orice alte erori constatate şi să transmită repetat notificaţia /anexa la notificaţie în formă electronică, respectînd termenele de notificare /raportare prevăzute de Instrucţiunea AE.

49. În cazul depistării în notificație /anexa la notificaţie în formă electronică a unor informaţii eronate prezentate anterior la BNM, rezidentul este obligat să notifice BNM asupra erorilor depistate în notificație / anexa la notificaţie în formă electronică prezentată anterior la BNM, pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost comise sau pentru care au avut un impact.
În acest sens, rezidentul transmite un mesaj electronic, prin care informează BNM despre necesitatea transmiterii repetate a notificației /anexei la notificație. În mesaj se va conţine obligatoriu numele, prenumele şi numărul de telefon al persoanei responsabile de completarea notificației /anexei la notificație, iar la mesaj se va ataşa lista detaliată a corecţiilor /modificărilor ce se solicită a fi efectuate, în format Excel (în conformitate cu anexa nr.6). Ulterior, persoana responsabilă de completarea notificației /anexei la notificație va fi informată, print-un mesaj electronic, asupra modalităţii de transmitere repetată a anexei la notificație.


Capitolul VII
Alte dispoziții

50. În cazul operării unor modificări şi completări la norme tehnice, BNM informează despre aceasta, printr-un mesaj electronic, rezidenții în termen util, însă cel mai tîrziu cu 10 zile lucrătoare pînă la data intrării în vigoare a modificărilor şi completărilor respective.

51. La solicitare, BNM pune la dispoziţia rezidentului norme tehnice, precum şi modificările şi completările la acestea, prin intermediul poştei electronice sau pe suport hîrtie.

52. Rezidentul (administratorul în cazul persoanei juridice), precum și persoanele autorizate sînt responsabile de gestiunea adreselor electronice (e-mail) comunicate BNM prin cererile din anexa nr. 3 și, după caz, anexa nr.4.

 

Capitolul VIII
Dispoziții finale și tranzitorii

53. Rezidenții care la data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni au notificat la BNM angajamentele externe pe suport hîrtie și intenționează să prezinte în formă electronică notificația modificată, documentele necesare, să raporteze angajamentele externe în formă electronică urmează să se înregistreze la BNM în conformitate cu prevederile Capitolului II.

54. Urmare a înregistrării rezidentului indicat la pct.53 în SIAE, BNM întreprinde următoarele acțiuni:

1) formează în cadrul dosarului electronic al rezidentului un subdosar în care se va introduce:
a) numărul și data luării la evidență a angajamentului extern, precum și numărul și, dacă este, data ultimei notificații modificate pe suport hîrtie luată la evidență de către BNM;
b) încarcă în subdosarul respectiv:
- copia scanată a ultimei notificației (ultimei notificației modificate) luate la evidența de BNM;
- copia scanată a documentelor prezentate la BNM împreună cu ultima notificația (ultima notificație modificată);
- copia scanată a anexei la notificație prezentate la BNM pentru perioada gestionară recentă;
c) formează anexa la notificație în formă electronică;
2) expediază rezidentului un mesaj electronic despre formarea subdosarului aferent angajamentului extern, fapt care îi va permite rezidentului să aibă acces la subdosarul respectiv, să prezinte în formă electronică notificația modificată, documentele și /sau să raporteze angajamentele externe în formă electronică.

55. În anexa la notificație formată de BNM conform pct.54, rezidentul urmează să asigure introducerea informației necesare care nu este reflectată în anexa la notificație scanată și încărcată în subdosarul angajamentului extern.

Anexe la la Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
„Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei”

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei” (în continuare – proiectul Instrucțiunii) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și al prevederilor art.6 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130,art.496), cu modificările și completările ulterioare.

Necesitatea elaborării proiectului Instrucțiunii este condiționată de modificările și completările la Instrucțiunea cu privire la angajamentele externe (proiectul acestor modificări și completări de asemenea este supus consultării publice), prin care, în contextul optimizării procesului de notificare la BNM a angajamentelor externe, rezidenților li se acordă posibilitatea de a notifica și raporta angajamentele externe și în formă electronică.

În acest sens, proiectul Instrucțiunii reglementează procesele aferente notificării angajamentelor externe în formă electronică de către rezidenți și raportării în formă electronică a operațiunilor ce țin de angajamentele externe notificate, și anume:
a) modul de înregistrare a rezidenților care au intenţia de a efectua în formă electronică notificarea și /sau raportarea angajamentelor externe;
b) modul de întocmire şi transmitere în formă electronică la BNM a notificaţiilor aferente angajamentelor externe, precum și modul de acceptare a acestora de către BNM;
c) particularitățile luării la evidența a angajamentelor externe notificate în formă electronică;
d) modul de întocmire şi transmitere în formă electronică la BNM a rapoartelor aferente angajamentelor externe notificate, precum și modul de acceptare a acestora de către BNM.

Astfel, principalele prevederi ale proiectului Instrucțiunii constau în:

- definirea noțiunilor utilizate,
- stabilirea listei documentelor /informațiilor care vor putea fi prezentate în formă electronică,
- specificarea mijlocului de prezentare la BNM a documentelor în formă electronică -Sistemul informatic aferent angajamentelor externe (aplicație pusă la dispoziție de către BNM),
- stabilirea utilizării obligatorii de către persoanele autorizate a semnăturii electronice avansate calificate,
- stabilirea procedurii de înregistrare a rezidentului în cadrul Sistemului informatic aferent angajamentelor externe, precum și a persoanelor autorizate de a transmite la BNM documentele în formă electronică,
- determinarea responsabilităților persoanelor în contextul întocmirii și transmiterii la BNM a documentelor /informațiilor în formă electronică,
- descrierea procedurii de întocmire și transmitere a documentelor / informațiilor în formă electronică,
- stabilirea condițiilor de acceptare de către BNM a documentelor în formă electronică,
- particularitățile luării la evidența a angajamentelor externe notificate în formă electronică,
- acordarea persoanelor care au notificat la BNM angajamente externe pe suport hîrtie a posibilității de a raporta în formă electronică operațiunile efectuate.

Proiectul Instrucțiunii prevede că, rezidentul care va intenționa să prezinte în formă electronică documentele aferente angajamentelor externe supuse notificării va prezenta la BNM pe suport hîrtie o cerere cu anexarea documentelor referitoare la rezidentul respectiv și persoana autorizată a acestuia. Proiectul prevede formarea, în cadrul Sistemul informatic aferent angajamentelor externe, a dosarului electronic al rezidentului și înregistrarea persoanei autorizate a acestuia. De asemenea, proiectul Instrucțiunii specifică procedura de eliminare a persoanei autorizate. Autentificarea persoanelor autorizate se va efectua prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului pentru serviciile electronice MPass, iar semnarea documentelor electronice se va face prin intermediul serviciului guvernamental Msign. În cazul luării la evidență a angajamentelor externe notificate în formă electronică, în cadrul dosarului electronic al rezidentului, BNM va forma un subdosar cu informația privind angajamentul extern notificat și anexa la notificație.

Astfel, prin aprobarea proiectului Instrucțiunii va fi creat cadrul normativ care va reglementa procesul de notificare /raportare în formă electronică de către rezidenți la BNM a angajamentelor externe supuse notificării.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și