• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
22.07.2016

Proiectul HCE al BNM Cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci

22.07.2016Termenul-limită a expirat

Anunţ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională iniţiază, începînd cu 22 iulie 2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci”.

Elaborarea proiectului hotărîrii este condiționată de necesitatea perfecționării cadrului normativ al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) care reglementează exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar de către bănci, avînd în vedere aspectele practice aferente efectuării acestor operațiuni, precum și prevederile Legii privind reglementarea valutară (inclusiv amendamentele recente) și ale legislației conexe (cum ar fi legislația vamală). Acest regulament va substitui Instrucţiunea cu privire la introducerea /scoaterea numerarului în /din Republica Moldova de către bănci (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.340 din 18 noiembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare).

Prevederile de bază ale proiectului se referă la:
a) condiţiile ce ţin de exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda naţională şi în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină de către băncile licenţiate şi băncile nerezidente;
b) modul de eliberare de către BNM băncilor licenţiate şi băncilor nerezidente a autorizaţiilor pentru exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională în cazurile prevăzute de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
c) unele particularități ce țin de documentele aferente valorilor valutare care sînt obiectul exportului /importului din/în Republica Moldova.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate și băncile nerezidente.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi îmbunătățirea cadrului normativ al BNM aferent exportului și importului a numerarului și cecurilor de călătorie de către bănci, inclusiv aducerea acestuia în concordanță cu prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, art.25 alin.(8), art.30, art.31 și art.55 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 08 august 2016 dnei Liliana Morozniuc pe adresele electronice: Liliana.Morozniuc@bnm.md și Svetlana.Popova@bnm.md, la numărul de telefon: 022 812412, 022 822254, 022 822255 sau pe adresa:  MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci”, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.
din                         2016

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente
exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art. 27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.25 alin.(8), art.30, 31, și 55 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, conform anexei nr.1 la prezenta hotărîre.

2. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform  anexei nr.2 la prezenta hotărîre.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de  _______X_____2016.  

 

 

Anexa nr.1
la Hotărîrea Comitetului executiv
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.XX din

Regulamentul
privind unele aspecte aferente exportului şi
importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci

Capitolul I. Prevederi generale

1. În prezentul regulament se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (în continuare - Legea nr.62-XVI din 21.03.2008). De asemenea, în sensul prezentului regulament se utilizează următoarele noţiuni:
a) bancă nerezidentă – banca cu sediul peste hotarele Republicii Moldova care dispune de licenţa pentru desfăşurarea activităţilor financiare, emisă de organul abilitat cu acest drept conform legislației statului străin respectiv, precum și filiala băncii licenţiate din Republica Moldova cu sediul peste hotarele Republicii Moldova;
b) nerezident partener la operațiune – banca nerezidentă sau altă persoana juridică nerezidentă, cu care banca licențiată a încheiat contract specificat, după caz, la pct.16 sau pct.17 din prezentul regulament.

2.Prezentul regulament stabileşte:
a) condiţiile ce ţin de exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda naţională şi în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină de către băncile licenţiate şi băncile nerezidente;  
b) modul de eliberare de către Banca Naţională a Moldovei băncilor licenţiate şi băncilor nerezidente a autorizaţiilor pentru exportul și importul din/în Republica Moldova de numerar în moneda națională în cazurile prevăzute de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
c) unele particularități ce țin de documentele aferente valorilor valutare care sînt obiectul exportului /importului din/în Republica Moldova.

3. Prevederile prezentului regulament conţin cerinţe din punctul de vedere al reglementării valutare şi nu exonerează băncile de respectarea altor prevederi ale legislaţiei Republicii Moldova (inclusiv, legislaţia vamală, legislația în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului etc.).

4. Prezentul regulament se aplică:
a) asupra băncilor licenţiate şi băncilor nerezidente, care efectuează operațiuni de export și import din /în Republica Moldova de numerar în moneda naţională şi în valută străină şi de cecuri de călătorie în valută străină, în scopul desfăşurării activităţilor financiare;
b) asupra băncilor licenţiate, care efectuează operațiuni de export și import din /în Republica Moldova de numerar în moneda naţională, în scopul testării dispozitivelor automate de procesare a monedelor şi bancnotelor în moneda naţională (în continuare – testarea dispozitivelor).

5. Prezentul regulament se referă la exportul și importul din/în Republica Moldova de către bănci a valorilor valutare sub formă de numerar în moneda națională și în valută străină, cecuri de călătorie în valută străină.

6. Prezentul regulament nu se referă la exportul și importul din /în Republica Moldova de către bănci:
a) monedelor metalice ce conţin metale preţioase;
b) cecurilor de călătorie în valută străină care au fost procurate de la clienți /primite de la clienți pentru incaso și sînt remise pentru primirea acoperirii sumei acestor cecuri.

7. În cazurile prevăzute de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională de către băncile licenţiate şi băncile nerezidente se efectuează cu autorizarea din partea Băncii Naționale a Moldovei.

8. Exportul şi importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda naţională şi în valută străină şi de cecuri de călătorie în valută străină de către bănci se efectuează prin intermediul persoanelor fizice-reprezentanţi ai băncilor în cauză (în continuare – reprezentant al băncii).

9. Expedierea din /în Republica Moldova a valorilor valutare prin metoda trimiterilor poştale internaţionale se efectuează de către bănci în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova care reglementează trimiterile poştale internaţionale.

 

Capitolul II. Condiţiile ce ţin de exportul și importul din /în Republica Moldova
de numerar în moneda națională și în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină de către bănci

10. Băncile licențiate au dreptul de a efectua exportul:
a) numerarului în moneda națională și în valută străină în scopul înregistrării sumelor respective în conturile lor (de ex., conturile corespondente “Nostro”) deschise în străinătate sau la alte bănci licențiate;
b) numerarului în moneda națională în vederea alimentării casieriei băncii nerezidente, la solicitarea acesteia, cu achitarea contravalorii respective;
c) numerarului în moneda națională în scopul testării dispozitivelor. După testare, dar nu mai tîrziu de 6 luni de la data scoaterii, numerarul exportat se reintroduce în Republica Moldova;
d) cecurilor de călătorie în valută străină neutilizate pentru operațiuni cu clienți, în vederea restituirii acestora instituției străine emitente sau vînzării acestora instituțiilor din străinătate, care desfășoară activitatea aferentă cecurilor de călătorie. 

11. Băncile licențiate au dreptul de a efectua importul:
a) numerarului în moneda națională și în valută străină, încasat de la banca nerezidentă,  pentru alimentarea casieriei băncii licențiate;
b) numerarului în moneda națională anterior exportat, în scopul testării dispozitivelor;
c) cecurilor de călătorie în valută străină, primite de la emitentul acestora sau de la altă instituţie ce le vinde, pentru desfăşurarea activităţii financiare aferente operaţiunilor cu cecuri de călătorie.

12. Operaţiunile indicate la pct.10 lit.a), b) şi la pct.11 lit.a) se efectuează contra mijloace băneşti fără numerar (în aceeași sau în altă monedă), care se înregistrează în /se decontează din contul băncii licenţiate deschis la banca nerezidentă la care a fost depus numerarul exportat /de la care a fost încasat numerarul importat sau se transferă în /din contul băncii licențiate deschis la altă bancă.

13. Băncile nerezidente au dreptul de a efectua exportul:
a) numerarului în moneda națională și în valută străină încasat din conturile lor (de ex., conturile corespondente “Loro”) deschise la băncile licențiate;
b) cecurilor de călătorie în valută străină neutilizate pentru efectuarea operaţiunilor cu clienţi de către banca licenţiată, care se restituie instituției emitente sau se vînd instituțiilor din străinătate care desfășoară activitatea aferentă cecurilor de călătorie.

14.Băncile nerezidente au dreptul de a efectua importul:
a) numerarului în moneda națională și în valută străină pentru alimentarea conturilor lor (de ex., conturile corespondente “Loro”) deschise la băncile licențiate;
b) cecurilor de călătorie în valută străină destinate desfăşurării de către băncile licențiate a  activităţilor financiare aferente operaţiunilor cu cecuri de călătorie.

15. Operațiunile ce țin de exportul şi importul din /în Republica Moldova de către bănci al numerarului în moneda națională, care sunt supuse autorizării din partea Băncii Naționale a Moldovei, se efectuează după obținerea autorizațiilor corespunzătoare ale Băncii Naționale a Moldovei, în limita sumei indicate în autorizaţiile respective cu respectarea cerințelor specificate în acestea.

16. În vederea efectuării operațiunilor de export şi import de numerar:
a) între banca licenţiată şi banca nerezidentă urmează să existe un contract (prin care se stabilesc relaţiile de corespondenţă dintre banca licenţiată şi banca nerezidentă sau orice alt acord dintre băncile menţionate) care prevede efectuarea operaţiunilor de încasare /depunere a numerarului în /din casieria băncii;
b) între banca licenţiată şi persoana juridică nerezidentă, la care banca licențiată  efectuează exportul numerarului în moneda națională, în scopul testării dispozitivelor, urmează să existe un contract care prevede livrarea de către banca licenţiată persoanei respective pentru o anumită perioadă (dar nu mai mare de 6 luni de la data exportului) a numerarului în moneda naţională, în scopul testării dispozitivelor menționate.

17. În vederea exportului /importului de cecuri de călătorie în valută străină, între banca licenţiată şi emitentul acestor cecuri sau o altă instituţie nerezidentă corespunzătoare urmează să existe un contract care să prevadă efectuarea operaţiunilor de alimentare a băncii licenţiate cu cecurile şi/sau a altor operaţiuni aferente acestora care implică exportul /importul cecurilor de călătorie în valută străină.

18. În cazul în care operațiunea se efectuează în baza contractului-cadru, pentru fiecare operaţiune de încasare /depunere a numerarului (primirea /eliberarea cecurilor de călătorie) între banca licenţiată şi partenerul său la operațiunea corespunzătoare trebuie să existe o înţelegere prealabilă reciprocă scrisă, confirmată prin mesajul SWIFT sau în altă formă, care se păstrează în documentele băncii licenţiate.

19. La efectuarea exportului /importului de numerar și cecuri de călătorie, în special în  sume deosebit de mari, băncile urmează să întreprindă măsuri în vederea asigurării securităţii acestui proces.

20. Numerarul şi cecurile de călătorie importate de către banca licenţiată sau nerezidentă urmează a fi depuse în casieria băncii licenţiate cel tîrziu în următoarea zi lucrătoare după ziua în care aceste valori au fost importate în Republica Moldova.

21. Băncile licenţiate şi băncile nerezidente sînt obligate să exporte din Republica Moldova numerarul şi cecurile de călătorie primite din casieria băncii licenţiate cel tîrziu în următoarea zi după ziua în care aceste valori au fost eliberate din casieria băncii licențiate.

22. În vederea efectuării exportului /importului de numerar în moneda naţională /valută străină sau de cecuri de călătorie în valută străină, băncile urmează să declare organelor vamale ale Republicii Moldova valorile respective în modul prevăzut de legislația vamală.

23. În cazul în care importul/exportul numerarului în moneda națională se efectuează în baza autorizației Băncii Naționale a Moldovei, originalul acesteia rămîne la organele vamale.

 

Capitolul III. Unele particularități aferente documentelor

24. La depunerea în casieria băncii licențiate a numerarului în valută străină /moneda națională și a cecurilor de călătorie în valută străină în urma importului efectuat reprezentantul băncii respective prezintă documentele care justifică efectuarea importului valorilor respective, în modul și conform procedurii stabilite de către bancă.

25. În documentele băncii licenţiate, în casieria căreia se depun valorile importate în Republica Moldova de către banca licențiată /banca nerezidentă, se păstrează documentele care justifică efectuarea importului valorilor respective, în modul şi conform procedurii stabilite de către bancă.

26. La primirea valorilor valutare din casieria băncii licențiate, în vederea efectuării exportului de către banca nerezidentă de numerar în valută străină /moneda națională sau de cecuri de călătorie în valută străină, reprezentantul băncii nerezidente prezintă băncii licenţiate următoarele documente:
a) actul său de identitate;
b) procura băncii nerezidente pe numele reprezentantului băncii pentru încasarea valorilor respective de la banca licențiată în care, printre altele, se indică denumirea valorilor spre încasare, suma și moneda acestora, denumirea și sediul băncii licenţiate din casieria căreia se încasează valorile respective, numărul contului băncii nerezidente deschis la banca licențiată;
c) autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru exportul numerarului în moneda națională în cazurile prevăzute de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008, a cărei copie rămîne la banca licențiată.

27. În cazul specificat la pct.26, în baza documentelor specificate la pct.16-18, precum și a documentelor indicate la pct.26, banca licențiată eliberează reprezentantului băncii nerezidente documentul care confirmă că valorile respective au fost eliberate din casieria băncii licențiate și încasate de către reprezentantul băncii nerezidente în scopul efectuării exportului din Republica Moldova. În acest document, printre altele, se indică data eliberării valorilor respective, denumirea valorilor, suma și moneda acestora, denumirea și sediul băncii licențiate și ale băncii nerezidente care încasează valorile respective, numărul contului băncii nerezidente deschis la banca licențiată.

28. În documentele băncii licenţiate, din casieria căreia au fost eliberate valorile respective supuse exportului din Republica Moldova de către această bancă, se păstrează documentele care justifică efectuarea exportului valorilor respective, în modul şi conform procedurii stabilite de către bancă.

29. În documentele băncii licenţiate din casieria căreia au fost eliberate valorile respective supuse exportului din Republica Moldova de către banca nerezidentă se păstrează documentele specificate la pct.16-18, pct.26 lit.a), b) şi pct.27, în modul şi conform procedurii stabilite de către bancă.

 

Capitolul IV. Modul de eliberare de către Banca
Naţională a Moldovei 
băncilor licenţiate /nerezidente a autorizaţiilor
pentru efectuarea 
exportului /importului de numerar în moneda națională

30. În vederea obținerii autorizației pentru efectuarea exportului /importului de numerar în moneda națională, la Banca Naţională a Moldovei se prezintă următoarele documente:
1) de către banca licenţiată:
a) cererea de eliberare a autorizației în conformitate cu formularul indicat în anexa nr.1;
b) contractul specificat la pct.16 sau, după caz, pct.17 (cu toate modificările și completările);
c) o înţelegere prealabilă reciprocă scrisă, specificată la pct.18, dacă este cazul;
d) alte documente pe care solicitantul le consideră necesare de a le prezenta pentru obţinerea autorizaţiei respective;
2) de către banca nerezidentă:
a) cererea de eliberare a autorizației în conformitate cu formularul indicat în anexa nr.1;
b) extrasul din  registrul  bancar  sau  documentul  ce  confirmă existenţa licenţei pentru desfăşurarea activităţilor bancare, emis în favoarea băncii nerezidente de către organul  de supraveghere bancară, abilitat prin legislaţie a statului străin respectiv;
c) contractul specificat la pct.16 sau, după caz, pct.17 (cu toate modificările și completările);
d) o înţelegere prealabilă reciprocă scrisă, specificată la pct.18, dacă este cazul;
e) documentul referitor la acceptul băncii licenţiate de a elibera băncii nerezidente/primi de la banca nerezidentă numerarul respectiv, dacă acest lucru nu este specificat în documentul indicat la litera d);
f) alte documente pe care solicitantul le consideră necesare de a le prezenta pentru obţinerea autorizaţiei respective.

31. Documentele menţionate la pct.30 subpct.1) lit.b)-d) și subpct.2) lit.b)- f) se depun la Banca Naţională a Moldovei în original sau în fotocopii, cu prezentarea originalelor pentru verificare. După autentificarea fotocopiilor de către persoana responsabilă a Băncii Naţionale a Moldovei, originalele documentelor în cauză se restituie solicitantului, iar fotocopiile autentificate se păstrează la Banca Naţională a Moldovei. În loc de originale, documentele respective pot fi prezentate în fotocopii autentificate notarial.

32. Banca Naţională a Moldovei decide referitor la eliberarea autorizaţiei sau referitor la refuzul eliberării autorizaţiei în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

33. Banca Naţională a Moldovei este în drept să autorizeze operaţiunea valutară sau să refuze eliberarea autorizaţiei, ţinînd cont de obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei stipulat în Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, de condiţiile curente ale pieţei monetare, de credit şi valutare, de situaţia balanţei de plăţi a Republicii Moldova, de prevederile legislaţiei Republicii Moldova.

34. Drept temei pentru refuzul de a elibera autorizaţia, de asemenea, servesc:
a) neprezentarea setului integral de documente, conform prezentului capitol;
b) necorespunderea documentelor prezentate cerinţelor prezentului regulament;
c) aplicarea de către Banca Naţională a Moldovei faţă de solicitantul - bancă licenţiată, a măsurilor de remediere aferente operaţiunii valutare, pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei;
d) prezentarea documentelor care conţin informaţii neautentice/incomplete sau contradictorii;
e) neîncadrarea solicitantului în condiţiile de autorizare;
f) prezentarea de către autoritățile competente a informației privind caracterul suspect al operațiunii supuse autorizării și/sau a activității solicitantului, în contextul legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

35. În cazul refuzului de eliberare a autorizaţiei, Banca Naţională a Moldovei informează în scris solicitantul despre acest fapt, indicînd motivul refuzului.

36. Dacă altceva nu este indicat în autorizaţie, termenul de valabilitate a autorizaţiei eliberate de Banca Națională a Moldovei este de 30 de zile de la data eliberării.

37. Autorizarea operaţiunilor ce ţin de exportul /importul numerarului în moneda națională nu implică asumarea de către Banca Naţională a Moldovei a unor obligaţiuni aferente acestor operaţiuni.

38. Banca Naţională a Moldovei ţine într-un registru special evidenţa autorizaţiilor eliberate băncilor pentru efectuarea exportului /importului de numerar în moneda națională.

39. Autorizațiile emise se expediază titularilor (prin scrisori recomandate cu aviz de primire) ori se înmînează reprezentanților împuterniciți ai titularilor (în baza de semnătură în registrul indicat la pct.38).

40. În cazul eliberării băncii nerezidente a autorizației pentru efectuarea importului de numerar în moneda națională, fotocopia autorizației se expediază băncii licențiate în casieria căreia va fi depus numerarul  de către banca nerezidentă. 

41. La efectuarea exportului /importului de numerar în moneda națională, autorizaţia eliberată de Banca Naţională a Moldovei rămîne la organul vamal, iar fotocopia acesteia se păstrează în documentele băncii.

 

Anexe

NOTA DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotîrîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci”

 

Proiectul Hotîrîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci” este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, art.25 alin.(8), art.30, art.31 și art.55 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului hotărîrii este dictată de necesitatea perfecționării cadrului normativ al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) care reglementează exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar de către bănci, avînd în vedere aspectele practice aferente efectuării acestor operațiuni, precum și prevederile Legii privind reglementarea valutară (inclusiv amendamentele recente) și ale legislației conexe (cum ar fi legislația vamală). În acest sens, a fost elaborat proiectul Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci (în continuare – proiectul Regulamentului). Acest regulament va substitui Instrucţiunea cu privire la introducerea /scoaterea numerarului în /din Republica Moldova de către bănci (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.340 din 18 noiembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare).

Proiectul regulamentului stabileşte:
a) condiţiile ce ţin de exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda naţională şi în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină de către băncile licenţiate şi băncile nerezidente;
b) modul de eliberare de către BNM băncilor licenţiate şi băncilor nerezidente a autorizaţiilor pentru exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională în cazurile prevăzute de Legea nr.62-XVI din 21.03.2008;
c) unele particularități ce țin de documentele aferente valorilor valutare care sînt obiectul exportului /importului din/în Republica Moldova.

Comparativ cu actul normativ existent, proiectul regulamentului stabilește numai unele particularități aferente exportului și importului de către bănci al numerarului și al cecurilor de călătorie, fiind excluse prevederi aferente declarației vamale valutare și procedurii de declarare (de ex., lista documentelor ce se prezintă organelor vamale), ținînd cont de obiecțiile Serviciului Vamal, cu referire la art.174 al Codului Vamal al RM potrivit căruia forma și procedura de declarare, precum și informațiile necesare vămuirii sînt stabilite de Serviciul Vamal.

Astfel, prevederile regulamentului vor fi aplicate în corelare cu actul normativ elaborat de Serviciul Vamal care va reglementa forma și procedura de declarare, precum și informațiile necesare vămuirii.

De asemenea, comparativ cu actul normativ existent, proiectul regulamentului:
a) acoperă operațiunile de export și import al numerarului efectuate de către băncile rezidente nu numai în cadrul desfășurării activităților financiare, dar și cele în scopul testării dispozitivelor automate de procesare a monedelor şi bancnotelor în moneda naţională;
b) conține reglementări cu privire la exportul /importul de către bănci al cecurilor de călătorie în valută străină;
c) exclude cerința de prezentare la banca licențiată de către persoana autorizată pentru importul /exportul numerarului în /din Republica Moldova a cazierului judiciar, fiind responsabilitatea băncii de a întreprinde măsuri în vederea asigurării securităţii procesului aferent exportului /importului numerarului și a cecurilor de călătorie.

Deoarece Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 prevede cazurile în care exportul și importul din /în Republica Moldova de numerar în moneda națională de către băncile licențiate și cele nerezidente se efectuează cu autorizare din partea BNM, într-un capitol separat al proiectului regulamentului este stabilit modul de eliberare de către BNM a autorizaţiilor pentru exportul și importul numerarului în moneda națională atît în cazul băncilor licenţiate, cît și în cazul băncilor nerezidente.

Aprobarea proiectului regulamentului va contribui la îmbunătățirea cadrului normativ al BNM aferent exportului și importului numerarului și cecurilor de călătorie de către bănci, inclusiv va asigura corelarea cu prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și