• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.02.2017

Proiectul HCE al BNM "Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate"

13.02.2017Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începând cu 13 februarie 2017, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei  „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate”.

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea ajustării cadrului de raportare aferent operațiunilor valutare.

Prevederile de bază ale proiectului HCE se referă la:
  a) includerea în raportul „Numerarul importat în /exportat din Republica Moldova de către bănci” a informației privind operațiunile respective ale băncilor licențiate efectuate în baza relațiilor contractuale cu persoanele juridice nerezidente specializate;
  b) precizarea unor aspecte ce țin de modul de completare a raportului indicat la lit.a), precum și a rapoartelor „Operațiunile de cumpărare și vînzare a valutei străine efectuate de către banca licențiată” și „Operațiunile băncii licențiate cu numerar în valută străină și cu cecuri de călătorie în valută străină”.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile licențiate din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi dispunerea de către Banca Națională a Moldovei de informația despre tot spectrul de operațiuni de export/import a numerarului pe care băncile licențiate le vor putea efectua conform cadrului normativ, precum și va contribui la corectitudinea reflectării informației privind operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 27 februarie 2017 dnei Tatiana Chicu pe adresa electronică: reglementare@bnm.md sau pe adresa poștală: MD – 2005, mun. Chișinău,  bd. Grigore Vieru nr.1, sau pot fi comunicate la numărul de telefon: 022 822 354.

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate”, precum și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr. __
din________________2017

Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate

În temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările şi completările ulterioare, precum și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429 art.859), Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.654 la 21 februarie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1) La punctul 3, litera h) va avea următorul cuprins:
„h) raportul „Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi /credite externe primite de către banca licenţiată” (anexa nr.8);”.

2) În anexa nr.2, Modul de întocmire a raportului „Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei străine efectuate de către banca licenţiată”:
a) în punctul 8, lit.e1) se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „Acest cod se indică doar în cazul operațiunilor reflectate în coloana B sub codurile RC sau RV.”;

b) punctul 11 se completează în final cu următoarea propoziție: „În cazul în  care  în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoanele fizice a operaţiunilor de cumpărare /vânzare a valutei străine, numărul operaţiunilor reflectate în rîndurile cu codul PFN se indică după deducerea numărului de operaţiuni corespunzătoare de revocare reflectate în rîndurile cu codul PFNREV.”;

c) în punctul 12 cuvintele „cumpărare şi vînzare” se substituie cu textul „cumpărare /vînzare”, iar cuvintele „deducerea operațiunilor” se substituie cu cuvintele „deducerea sumelor operațiunilor”;

3) În anexa nr.6, Modul de întocmire a raportului „Operaţiunile băncii licenţiate cu numerar în valută străină şi cu cecuri de călătorie în valută străină”:
a) punctul 12 se completează în final cu următoarea propoziție: „În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoanele fizice a operaţiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine după finalizarea acestor operațiuni, numărul operaţiunilor de cumpărare a valutei străine cu codul 04 indicat în punctul 8 /operațiunilor de vînzare a valutei străine cu codul 04 indicat în punctul 9 se indică după deducerea numărului de operaţiuni corespunzătoare revocate.”;

b) punctul 13 se completează în final cu următoarea propoziție: „În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoanele fizice a operaţiunilor de cumpărare /vînzare a valutei străine după finalizarea acestor operațiuni, sumele operaţiunilor de cumpărare a valutei străine cu codul 04 indicat în punctul 8/operațiunilor de vînzare a valutei străine cu codul 04 indicat în punctul 9 se indică după deducerea sumelor operaţiunilor corespunzătoare revocate.”.

4) În anexa nr.12:
a) în formularele tabelelor „ORD 4.9A Numerarul importat în Republica Moldova de către bănci în cadrul desfăşurării activităţilor financiare” și „ORD 4.9B Numerarul exportat din Republica Moldova de către bănci în cadrul desfăşurării activităţilor financiare”:
coloanele 3 vor avea următorul cuprins:
„Codul băncii nerezidente/persoanei juridice nerezidente specializate”;
coloanele 4 vor avea următorul cuprins:
„Codul orașului băncii nerezidente/persoanei juridice nerezidente specializate”;

b) în Modul de întocmire a raportului „Numerarul importat în /exportat din Republica Moldova de către bănci”:

punctul 2 se completează în final cu textul: „ , ținînd cont de particularitățile indicate la punctul 7 subpunct 15) și punctul 8 subpunct 10)”.

punctul 6 subpunctele 3) și 4) vor avea următorul cuprins:
„3) În coloana 3 „Codul băncii nerezidente /persoanei juridice nerezidente specializate” se indică:
a) în cazul importului efectuat de către banca licențiată - codul băncii nerezidente sau, după caz, codul persoanei juridice nerezidente specializate de la care banca licențiată a încasat numerarul;
b) în cazul importului efectuat de către banca nerezidentă - codul băncii nerezidente care a depus numerarul în casa băncii licențiate.

4) În coloana 4 „Codul oraşului băncii nerezidente /persoanei juridice nerezidente specializate” se indică codul oraşului în care este amplasată banca nerezidentă /persoana juridică nerezidentă specializată indicată în coloana 3;”;

punctul 7 subpunctele 3) și 4) vor avea următorul cuprins:
„3) În coloana 3 „Codul băncii nerezidente / persoanei juridice nerezidente specializate” se indică:
a) în cazul exportului efectuat de către banca licențiată - codul băncii nerezidente sau, după caz, codul persoanei juridice nerezidente specializate la care banca licențiată a exportat numerarul;
b) în cazul operațiunilor efectuate de către banca nerezidentă - codul băncii nerezidente căreia i-a fost eliberat numerarul din casa băncii licențiate pentru a fi exportat din Republica Moldova;
4) În coloana 4 „Codul orașului băncii nerezidente /persoanei juridice nerezidente specializate” se indică codul orașului în care este amplasată banca nerezidentă /persoana juridică nerezidentă specializată indicată în coloana 3;”;

punctul 7 după subpunctul 14) se completează cu subpunctul 15) cu următorul cuprins:
„15) Dacă luna în care banca licențiată a efectuat exportul numerarului din Republica Moldova nu coincide cu luna în care mijloacele bănești respective au fost înregistrate în contul băncii licențiate, informația în rapoarte se reflectă după cum urmează:
a) în raportul pentru luna în care a fost efectuat exportul numerarului se completează coloanele 1-8 cu informația relevantă. În coloanele 9, 10 și 13 se va indica „n/a”, iar coloanele 11, 12 și 14 nu se completează;
b) în raportul pentru luna în care mijloacele bănești au fost înregistrate în contul băncii licențiate se completează toate coloanele.”;

la punctul 9, cuvintele „și cele ale băncilor nerezidente” se substituie cu textul „ ,cele ale băncilor nerezidente și ale persoanelor juridice nerezidente specializate”.

2. Prima raportare conform prevederilor punctului 1 subpunctul 4) din prezenta hotărâre se va efectua pentru luna aprilie 2017.

3. În cazul în care în lunile februarie-martie 2017 băncile licențiate au efectuat operațiuni de export /import al numerarului în baza relațiilor contractuale cu persoane juridice nerezidente specializate, operațiunile respective se vor include în raportul ORD 4.9 „Numerarul importat în /exportat din Republica Moldova de către bănci” pentru luna aprilie 2017.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepția punctului 1 subpunctul 4) care intră în vigoare la 1 aprilie 2017.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate”

 

Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) şi art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea ajustării cadrului de raportare aferent operațiunilor valutare. Astfel, prin proiectul HCE sunt supuse modificării următoarele rapoarte:
  a) raportul “Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci”;
  b) raportul „Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei străine efectuate de către banca licenţiată”;
  c) raportul „Operaţiunile băncii licenţiate cu numerar în valută străină şi cu cecuri de călătorie în valută străină”.

Modificarea raportului aferent importului /exportului de numerar de către bănci este legată de acceptarea propunerii băncilor parvenite în cadrul consultării publice a proiectului Regulamentului privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci, prin care băncilor licențiate li se va permite de a efectua importul /exportul numerarului în /din Republica Moldova nu doar în baza relațiilor contractuale cu băncile nerezidente, dar și în baza relațiilor contractuale cu persoanele juridice nerezidente specializate. În acest sens, raportul respectiv se amendează astfel încât banca licențiată să aibă posibilitatea de a reflecta în acesta operațiunile sale de export/import a numerarului în relații cu persoane juridice nerezidente specializate.

De asemenea proiectul HCE precizează modul de raportare a numerarului exportat din Republica Moldova de către bănci, în cazul în care luna exportului numerarului nu coincide cu luna înregistrării mijloacelor bănești fără numerar în contul băncii licențiate, deschis la altă bancă.

Amendarea rapoartelor indicate la lit.b) și c) are menire să precizeze modul de reflectare în acestea a operațiunilor de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (numărul operațiunilor și suma acestora) în cazul în care în perioada de raportare a avut loc revocarea de către persoanele fizice a operațiunilor corespunzătoare.

Aprobarea proiectului HCE va permite Băncii Naționale a Moldovei de a dispune de informație despre tot spectrul de operațiuni de export/import a numerarului pe care băncile licențiate le vor putea efectua conform cadrului normativ corespunzător modificat, precum și va contribui la corectitudinea reflectării informației privind operațiunile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice.