• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.12.2015

Proiectul HCE al BNM cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe

16.12.2015Termenul-limită a expirat

Anunţ

privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Naţională iniţiază, începînd cu 16 decembrie 2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe”.

Elaborarea prezentului proiect este condiționată de necesitatea optimizării procesului de notificare la Banca Națională a Moldovei (BNM) a angajamentelor externe prin acordarea rezidenților a posibilității de a notifica și raporta angajamentele externe nu doar pe suport hîrtie, dar și în formă electronică.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la:

a) acordarea rezidentului (altul decît banca licențiată) a opțiunii de prezentare la BNM a notificațiilor, anexelor la notificații și a altor documente prevăzute de instrucțiune fie pe suport hîrtie, fie în formă electronică. Băncile licențiate vor fi obligate să prezinte documentele menționate numai în formă electronică. Particularitățile aferente prezentării la BNM a documentelor în formă electronică vor fi reglementate de Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei (proiectul acestei instrucțiuni de asemenea este supus consultării publice);

b) simplificarea procedurii de efectuare a plăților /transferurilor în cadrul angajamentelor externe notificate, prin exonerarea prestatorilor serviciilor de plată rezidenți de la obligativitatea  solicitării de la clienți și completarea anexelor la notificații în cazul efectuării plăților /transferurilor menționate la ordinul clienților;

c) ajustarea anexelor la notificație, astfel încît să fie posibilă completarea acestora și în format electronic, concomitent fiind ajustate și anexele la autorizație.

 Beneficiarii proiectului de decizie sunt rezidenții din Republica Moldova care notifică la Banca Națională a Moldovei angajamente externe și raportează operațiunile aferente angajamentelor externe notificate.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice va fi optimizarea procesului de notificare la BNM a angajamentelor externe de către rezidenți și de  raportare a acestor angajamente, micșorarea timpului necesar luării la evidență a angajamentelor externe de către BNM și reducerea costurilor și eforturilor din partea rezidenților care vor notifica și raporta în formă electronică angajamentele externe supuse notificării.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, precum și al prevederilor art.6 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 05 ianuarie 2016 dnei Liliana Morozniuc pe adresa electronică: Liliana.Morozniuc@bnm.md, la numărul de telefon: 022 409254 sau pe adresa:  MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe”, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md. și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1.

proiect

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.
din 2016

Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe

În temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și al art.6 alin.(6), art.55 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.185 din 13 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art.427), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) În capitolul I secțiunea 1 în final se completează cu următorul alineat:
„Noţiunea de „Sistem informatic aferent angajamentelor externe (SIAE)” are semnificaţia definită de Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naţionale Moldovei nr.XX din XX.XX.XXXX, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, XXXX, nr.XX, art.XXX (în continuare - Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe).”.

2) După punctul 2.9 se completează cu punctul 2.10, avînd următorul cuprins:
„2.10. Particularitățile acțiunilor care urmează a fi întreprinse de către rezidenți și Banca Națională a Moldovei în contextul notificării în formă electronică /raportării în formă electronică a angajamentelor externe notificate sunt stabilite în Instrucțiunea cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe.”.

3) La punctul 3.1 textul „enumerate la punctele 3.5 - 3.8 ale” se substituie cu textul „indicate la punctul 31.4 al”.

4) Punctul 3.3:
a) la primul alineat prima propoziție se exclude, iar textul „Notificaţia respectivă se prezintă:” se substituie cu următorul text: „Notificaţia aferentă angajamentului extern se prezintă la Banca Naţională a Moldovei de către rezident în următoarele termene:
1) Notificaţia cu privire la împrumutul /creditul extern se prezintă după cum urmează:”;
b) la ultimul alineat prima propoziție se exclude, iar cuvintele „Notificaţia respectivă” se substituie cu textul „2) Notificaţia cu privire la garanţia externă”.

5) Punctele 3.5-3.7 vor avea următorul cuprins:
„3.5. Notificația aferentă angajamentului extern se completează de către rezident în baza documentelor indicate în anexa nr.1 după cum urmează:
1) în baza următoarelor documente ce țin de identificarea rezidentului:
a) persoana juridică rezidentă – în baza documentelor indicate la punctele 3-6;
b) persoana fizică rezidentă care practică o anumită activitate - în baza documentelor indicate la punctele 1, 2, 4;
c) persoana fizică rezidentă - în baza documentului indicat la punctul 1.
2) în baza următoarelor documente aferente operațiunii valutare notificate:
a) pentru împrumuturile /creditele externe primite – în baza documentelor indicate la punctele 7 şi 12;
b) pentru garanţiile externe primite – în baza documentelor indicate la punctele 8-12;

3.6. În cazul în care informația necesară a fi indicată în notificație nu este în documentele menționate la punctul 3.5, această informație se reflectă de către rezident în baza altor documente/informații disponibile la rezident sau obținute de la contrapartea la tranzacție.

3.7. Informația care se conține în notificație urmează să coincidă cu informația din documentele în baza căreia aceasta a fost completată.”.

6) Punctul 3.8. se exclude.

7) După secțiunea 3 se completează cu secțiunea 31 cu următorul cuprins:
Secţiunea 31. Formele de notificare și particularităţile aferente notificării angajamentelor externe

31.1. Notificarea angajamentelor externe conform prevederilor prezentei Instrucţiuni se efectuează pe suport hîrtie sau în formă electronică, cu excepția băncilor licențiate care notifică numai în formă electronică.

31.2. Pentru a notifica în formă electronică rezidentul urmează să obțină acces la Sistemul informatic aferent angajamentelor externe (SIAE) în conformitate cu prevederile Instrucţiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe.

31.3. Notificaţia cu privire la împrumutul /creditul extern conform anexei nr.2 și Notificaţia cu privire la garanţia externă conform anexei nr.4 se prezintă la Banca Naţională a Moldovei de către rezident după cum urmează:
a) pe suport hîrtie - perfectată în două exemplare originale;
b) în formă electronica - întocmită în format electronic în cadrul SIAE.

31.4. La notificație se anexează documentele indicate la pct.3.5 în conformitate cu cerințele expuse în Anexa nr.1, luînd în considerare următoarele particularități:
a) prestatorii SPR prezintă numai documentele indicate la pct.3.5. subpct.2);
b) documentele indicate la pct.3.5. subpct.1) care au fost depuse anterior la BNM în cadrul procesului de notificare a angajamentelor externe pe suport hîrtie se anexează numai în cazul în care acestea la momentul depunerii notificației noi au suferit modificări /completări;
c) în cazul notificării în formă electronică, documentele indicate la pct.3.5. se prezintă în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe.”.

8) La punctul 4.2:
a) litera b) se completează la sfîrșit cu textul „și, în cazul notificării în formă electronică, Instrucţiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe”;
b) litera e) după cuvîntul „documentele” se completează cu cuvîntul „prezentate”.

9) Punctul 4.3 va avea următorul cuprins:
„4.3. În cazul în care angajamentul extern nu a fost luat la evidenţă, Banca Naţională a Moldovei comunică solicitantului despre acest fapt în modul în care a fost notificat angajamentul extern (pe suport hîrtie sau în formă electronică) cu indicarea motivului.”.

10) Punctul 4.6:
a) primul alineat după cuvintele „angajamentului extern” se completează cu cuvintele „notificat pe suport hîrtie”;
b) la alineatul al doilea ultima propoziție va avea următorul cuprins: „Anexa la notificație reprezintă formularul utilizat pentru raportarea operațiunilor în cadrul angajamentului extern notificat.”.

11) După punctul 4.6 se completează cu punctul 4.61 cu următorul cuprins:
„4.61. După luarea la evidenţă a angajamentului extern notificat în formă electronică, rezultatul examinării notificației se comunică rezidentului prin intermediul SIAE și rezidentul va avea posibilitatea de a imprima de pe SIAE notificația luată la evidență.”.

12) Punctul 4.7 va avea următorul cuprins:
„4.7. În cazul în care după data luării la evidenţă a angajamentului extern au survenit modificări /completări în informația din notificație, în documentele în baza cărora a fost completată notificația, în documentele prezentate de către rezident şi /sau au fost semnate documente noi care modifică prevederile angajamentului extern, rezidentul este obligat în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data modificării /completării să întreprindă următoarele acțiuni:
1) dacă notificarea a fost efectuată pe suport hîrtie:
a) să prezinte la Banca Naţională a Moldovei o notificaţie modificată, cu respectarea prevederilor pct.31.3, anexînd originalul notificaţiei precedente, al anexei la aceasta şi documentele indicate la pct.3.5 care au suferit modificări /completări - în cazul în care modificările şi /sau completările menționate au condus la modificarea datelor din notificaţie;
b) să informeze în scris Banca Naţională a Moldovei despre modificările /completările efectuate în documentele indicate la pct.3.5 cu anexarea documentelor respective – în alte cazuri;
2) dacă notificarea a fost efectuată în formă electronică - se prezintă notificația modificată și/sau alte documente în conformitate cu prevederile Instrucţiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe.”.

13) La punctul 4.8 textul „şi 4.9” se substituie cu textul „4.9-4.11”.

14) La punctul 4.9:
a) alineatul al doilea se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Concomitent, Banca Naţională a Moldovei anulează notificaţia precedent.
b) ultimul alineat se exclude.

15) După punctul 4.9. se completează cu punctele 4.10 și 4.11 cu următorul cuprins:
„4.10. În cazul notificației pe suport hîrtie, anularea se efectuează prin aplicarea de către Banca Naţională a Moldovei pe notificație a ştampilei „Anulată”, iar după luarea la evidență a angajamentului extern modificat, rezidentului i se restituie exemplarul notificaţiei anulate, exemplarul notificaţiei modificate şi anexa la notificație.
4.11. În cazul notificației în formă electronică, anularea se efectuează în conformitate cu prevederile Instrucțiunii cu privire la notificarea și raportarea în formă electronică a angajamentelor externe, iar după luarea la evidenţă a angajamentului extern modificat, rezultatul examinării notificației se comunică rezidentului prin intermediul SIAE și rezidentul va avea posibilitatea de a imprima de pe SIAE notificația modificată luată la evidență.”.

16) La punctul 5.1 primul și al doilea alineat, după cuvintele „rezidentul depune” se completează cu cuvintele „pe suport hîrtie”.

17) La punctul 5.5 cuvintele „Banca licenţiată” se substituie cu cuvintele „Prestatorul SPR”.

18) Punctul 5.6 după cuvintele „Persoana juridică rezidentă” se completează cu textul „(alta decît prestator SPR)”.

19) La punctul 5.7:
a) litera a) după textul „2,” se completează cu textul „4,”;
b) litera b) după textul „2” se completează cu textul „ , 4”.

20) Punctul 6.6:
a) la primul alineat textul „ , care este parte integrantă a autorizaţiei” se exclude și alineatul în final se completează cu o propoziție avînd următorul cuprins: „Anexa la autorizația reprezintă formularul utilizat pentru raportarea operațiunilor în cadrul angajamentului extern autorizat.”;
b) alineatul al treilea, după textul „nr.13” se completează cu textul „/nr.131”.

21) Punctul 7.1 după textul „ notificaţiile /autorizaţiile,” se completează cu textul „ anexele la autorizațiile”.

22) La punctul 7.4 propoziția a doua, textul „notificaţie /” se exclude.

23) Punctul 8.2 va avea următorul cuprins:
„8.2. Dacă angajamentul extern este supus notificării, la efectuarea de către rezidentul debitor a plăţii /transferului aferent angajamentului extern în favoarea nerezidentului, acesta urmează să prezinte prestatorului SPR:
a) în cazul angajamentului extern notificat pe suport hîrtie – originalul notificaţiei luate la evidenţă de către Banca Naţională a Moldovei;
b) în cazul angajamentului extern notificat în formă electronică – notificația imprimată de pe SIAE cu mențiunile privind numărul și data luării la evidență de către Banca Națională a Moldovei a angajamentului extern respectiv. Notificația trebuie să conțină data imprimării și să fie imprimată cel mult cu o zi lucrătoare înainte de efectuarea plății.”.

24) După punctul 8.2 se completează cu punctul 8.21 cu următorul cuprins:
„8.21. Dacă angajamentul extern este supus autorizării, la efectuarea de către rezident a plăţii /transferului aferent angajamentului extern în favoarea nerezidentului, rezidentul urmează să prezinte prestatorului SPR originalele autorizaţiei eliberate de către Banca Naţională a Moldovei şi a anexei la autorizaţie. În cazul în care Banca Naţională a Moldovei a eliberat amendamente la autorizaţie, acestea se prezintă în original împreună cu autorizaţia.”.

25) Punctul 8.3 după textul „Notificaţia /autorizaţia” se completează cu textul „împreună cu anexa la autorizație”.

26) Punctul 8.6:
a) în prima propoziție, textul „notificat /” și textul „notificație /” se exclud;
b) în propoziția a doua, cuvîntul „autentifică” se substituie cu cuvîntul „certifică”.

27) Punctul 8.7:
a) textul „Originalul notificaţiei /autorizaţiei şi al anexei respective” se substituie cu textul „Documentele indicate la pct.8.2 și 8.21”;
b) cuvîntul „autentificate” se substituie cu cuvîntul „certificate”;
c) după textul „cu înscrierile respective” se completează cu textul „(dacă este cazul)”.

28) La punctul 9.2 primul alineat, după cuvintele „momentul efectuării” se completează cu textul „de către prestatorul SPR în nume și din cont propriu a”.

29) Punctul 9.4 după textul „notificaţia /autorizaţia” se completează cu textul „împreună cu anexa la autorizație”.

30) La punctul 9.5 textul „Originalele notificaţiilor /autorizaţiilor, inclusiv ale amendamentelor la acestea (dacă există),” se substituie cu cuvintele „Documentele indicate la pct.9.2”.

31) Punctul 10.1:
a) la primul alineat textul „notificării /” și textul „notificația /” se exclud, iar cuvîntul „autentifică” se substituie cu cuvîntul „certifică”;
b) la alineatul al doilea, cuvîntul „autentifice” se substituie cu cuvîntul „certifice”, iar textul „notificație /” se exclude.

32) După punctul 10.1 se completează cu punctul 10.11 cu următorul cuprins:
„10.11. În cazul angajamentului extern supus notificării completarea anexei la notificație se efectuează de către rezident în baza documentelor respective, inclusiv în cazul în care încasarea /plata /transferul conform angajamentului extern supus notificării se efectuează prin contul deschis la prestatorul SPR. Rezidentul urmează să indice şi să certifice de sine stătător în anexa la notificaţie informaţia aferentă fiecărei tranzacţii.”.

33) La punctul 10.2 textul „10.1” se substituie cu textul „10.11”.

34) Punctul 10.3 va avea următorul cuprins:
„10.3. În cazul în care spaţiul anexei pe suport hîrtie la notificaţie /autorizaţie nu este suficient pentru efectuarea înscrierilor, Banca Naţională a Moldovei eliberează o pagină suplimentară a anexei.”.

35) Punctul 11.2 va avea următorul cuprins:
„11.2. Raportarea aferentă angajamentelor externe notificate se efectuează după cum urmează:
1) în cazul angajamentelor notificate pe suport de hîrtie:
a) prin prezentarea fotocopiei anexei la notificaţie; sau
b) prin raportarea în formă electronică prin intermediul SIAE;
2) în cazul angajamentelor notificate în formă electronică – prin raportarea în formă electronică prin intermediul SIAE.
În cazul raportării în formă electronică rezidentul urmează să respecte prevederile Instrucţiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe.”.

36) După punctul 11.2 se completează cu punctele 11.21 și 11.22 cu următorul cuprins:
„11.21. Raportarea aferentă angajamentelor externe autorizate se efectuează pe suport hîrtie prin prezentarea la BNM a fotocopiei anexei la autorizație, însoțită de fotocopiile documentelor (care rămîn la Banca Naţională a Moldovei) în baza cărora în anexa la autorizație au fost efectuate înscrierile despre operațiunile, altele decît cele efectuate prin intermediul prestatorilor SPR. Fotocopiile documentelor aferente fiecărei operațiuni se prezintă o singură dată.

11.22. În cazul raportării pe suport hîrtie, corespunderea fotocopiilor documentelor /anexei prezentate cu originalele acestora se certifică de către rezident. Certificarea se face prin înscrierea pe fotocopia documentului şi a anexei a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul”. În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea respectivă se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea dată se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul deţine ştampilă, semnătura menţionată urmează să fie certificată prin aplicarea ştampilei.”.

37) La punctul 13.2:
a) în primul alineat textul „4.7 lit.b)” se substituie cu textul „4.7 subpct.1) lit.b)”;
b) alineatul al doilea după textul „la prezenta Instrucţiune)” se completează cu cuvintele „în două exemplare originale”.

38) Punctul 13.3:
a) la primul alineat, cuvîntele „abrogă” și „ „ABROGATĂ” ” se substituie cu cuvîntele „anulează” și, respectiv, „ „Anulată” ”;
b) a) la alineatul al treilea, cuvîntul „abrogate” se substituie cu cuvîntul „anulate”, iar textul „(cu anexa)” se substituie cu textul „însoțit de anexa la aceasta”.

39) După punctul 13.4 se completează cu punctul 13.5 cu următorul cuprins:
„13.5. În cazul în care rezidenții indicați la punctul 13.1 intenționează să prezinte în formă electronică notificația modificată și documentele necesare, să raporteze angajamentele externe în formă electronică, aceștia urmează să se conducă de prevederile Capitolului VIII al Instrucţiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe. Originalul certificatului de înregistrare (cu amendamente, dacă există, şi anexa) se prezintă la Banca Națională a Moldovei după înregistrarea rezidentului în SIAE și formarea subdosarului aferent angajamentului extern respectiv.”.

40) Anexa nr.1:
1) compartimentul „Cerinţe specifice faţă de documentele prezentate în cazul notificării” primul alineat:
a) în propoziția a doua, a patra și a cincea cuvîntul „autentifică” se substituie cu cuvîntul „certifică”;
b) în propoziția a treilea, cuvîntul „Autentificarea” se substituie cu cuvîntul „Certificarea”;
c) din propoziția a patra se exclude textul „prestatorului SPR /”;
2) compartimentul „Cerinţe specifice faţă de documentele prezentate pentru autorizare”, în propoziția a doua cuvintele „autentificarea” și „autentificate” se substituie cu cuvintele „certificarea” și, respectiv, „certificate”.

41) Anexa nr.2:
a) în formularul notificației, cuvintele „denumirea monedei” se substituie cu cuvintele „codul alfabetic al monedei”;
b) în Modul de completare a notificaţiei cu privire la împrumutul /creditul extern:
- la primul alineat propoziția a doua cuvintele „Blancheta notificaţiei” se substituie cu cuvintele „În cazul notificării pe suport hîrtie aceasta”;
- la alineatul patru:
indicatorul „creditorul nerezident”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, ale”;
la indicatorul „contract”, cuvintele „denumirea contractului inițial” se substituie cu cuvintele „datele aferente contractului inițial”;
indicatorul „suma” va avea următorul cuprins:
„sumă - se indică suma în cifre (în unităţi şi zecimale) şi în litere a împrumutului /creditului extern, precum şi codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei indicate în contract. În cazul în care în contractul de împrumut /credit extern sînt stipulate cîteva sume în diverse monede se indică fiecare sumă în moneda respectivă. În cazul notificării despre angajamentele externe care derivă din operaţiuni de leasing financiar şi din împrumuturi /credite comerciale conform cărora sînt prevăzute plăţi în avans ale debitorului rezident, în notificaţii se indică sumele angajamentelor externe excluzînd sumele avansurilor.”;
indicatorul „scadenţă” se completează în final cu o propoziție cu următorul cuprins: „Dacă descrierea modalităţii de determinare a scadenței este complicată, se face trimitere la punctul /punctele aferente scadenței din contract.”;
- la alineatul cinci prima propoziție, după cuvîntul „Notificația” se completează cu cuvintele „pe suport hîrtie”, iar în final alineatul se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „Certificarea notificației în formă electronică se efectuează conform prevederilor Instrucțiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe.”;
- ultimul alineat, după cuvîntul „notificație” se completează cu cuvintele „pe suport hîrtie”.

42) Anexa nr.3 va avea următorul cuprins: Anexa nr. 3

43) Anexa nr.4:
a) în formularul notificației cuvintele „denumirea monedei” se substituie cu cuvintele „codul alfabetic al monedei”;
b) în Modul de completare a notificaţiei cu privire la garanţia externă:
- la primul alineat propoziția a doua cuvintele „Blancheta notificaţiei” se substituie cu cuvintele „În cazul notificării pe suport hîrtie aceasta”;
- la alineatul patru:
indicatorul „garantul”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, ale”;
la indicatorul „suma”, cuvîntul „denumirea” se substituie cu textul „codul alfabetic (conform ISO 4127) al”;
- la alineatul cinci prima propoziție, după cuvîntul „Notificația” se completează cu cuvintele „pe suport hîrtie”, iar în final alineatul se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: „Certificarea notificației în formă electronică se efectuează conform prevederilor Instrucțiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe.”;
- ultimul alineat, după cuvîntul „notificație” se completează cu cuvintele „pe suport hîrtie”.

44) Anexa nr.5:
a) formularul anexei la notificație va avea următorul cuprins: formular
b) în Modul de completare a anexei la notificaţia cu privire la garanţia externă:
- primul alineat va avea următorul cuprins:
„Persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hîrtie prin aplicarea semnăturii sale și ștampilei BNM.”;
- după primul alineat modul se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins:
„Anexa la notificaţia cu privire la garanţia externă se completează de către ordonatorul de garanţie rezident (debitorul la tranzacţia de bază).”;
- rubrica 4 „tipul plăților” se completează cu alineatul al treilea cu următorul cuprins:
„În funcție de tipul operațiunii (plăți efectuate conform garanției, returnarea sumelor plătite conform garanției) se va completa fie rubrica 2, fie rubricile 3 și 4. Completarea concomitentă a rubricii 2 și a rubricilor 3 și 4 nu se admite.”;
- rubricile 5-8 se substituie cu textul avînd următorul cuprins:
Valoarea operațiunii:
Rubrica 5 „suma”: se indică suma (în unităţi şi zecimale) operaţiunii efectuate.
Rubrica 6 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.)
Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție: această secțiune se completează în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decît moneda garanţiei.
Rubrica 7 „suma”: se indică suma operaţiunii recalculată în moneda garanţiei conform cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la data efectuării operaţiunii.
Rubrica 8 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei garanţiei.
Rubrica 9 „Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de ex., ordinul de plată), numărul şi data acestuia.
Rubrica 10 „Denumirea prestatorului SPR”: se indică denumirea prestatorului SPR prin intermediul căruia au fost efectuate încasări /plăţi /transferuri de mijloace bănești aferente angajamentului extern.
Rubrica 11 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele şi prenumele persoanei responsabile a ordonatorului de garanţie rezident care a efectuat înscrierea respectivă în anexa.
În cazul anexei pe suport hîrtie această înscriere se certifică după cum urmează. În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul deţine ştampilă, semnătura menţionată urmează a fi certificată prin aplicarea ştampilei.
În cazul anexei în formă electronică înscrierile se certifică în modul prevăzut de Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe.”.

45) Anexa nr.6:
a) în formularul cererii cuvintele „denumirea monedei” se substituie cu cuvintele „codul alfabetic al monedei”;
b) în Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea împrumutului /creditului extern:
- la primul alineat:
indicatorul „debitorul nerezident”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, ale”;
la indicatorul „contract” cuvintele „denumirea contractului iniţial” se substituie cu cuvintele „datele aferente contractului iniţial”;
la indicatorul „suma” cuvîntul „denumirea” se substituie cu textul „codul alfabetic (conform ISO 4127) al”.

46) Anexa nr.7:
a) în formularul cererii cuvintele „denumirea monedei” se substituie cu cuvintele „codul alfabetic al monedei”;
b) în Modul de completare a cererii cu privire la autorizarea emiterii garanţiei externe:
- la primul alineat:
indicatorul „beneficiarul de garanţie”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, ale”;
indicatorul „ordonatorul de garanţie”, după cuvîntul „domiciliul” se completează cu textul „ , inclusiv țara, al”;
la indicatorul „suma” cuvîntul „denumirea” se substituie cu textul „codul alfabetic (conform ISO 4127) al”.

47) În anexele nr.9, nr.11, nr.12 și nr.14, cuvîntul „Viceguvernator” se substituie cu textul „(funcția deținută)”.

48) Anexa nr.10 va avea următorul cuprins: Anexa nr. 10

49) Anexa nr.13:
a) formularul anexei la autorizație va avea următorul cuprins: formular
b) în Modul de completare a anexei la autorizaţia pentru emiterea garanţiei externe:
- primul alineat devine alineat al doilea, iar modul se completează la început cu primul alineat avînd următorul cuprins:
„Persoana responsabilă a Băncii Naționale a Moldovei confirmă originalitatea formularului anexei eliberate pe suport hîrtie prin aplicarea semnăturii sale și ștampilei BNM.”;
- la alineatul al doilea textul „(pe versoul căreia este aplicată semnătura persoanei responsabile şi ştampila Băncii Naţionale a Moldovei)” se exclude;
- rubrica 4 „tipul plăților” se completează cu alineatul al treilea avînd următorul cuprins:
„În funcție de tipul operațiunii (plăți efectuate conform garanției, returnarea sumelor plătite conform garanției) se va completa fie rubrica 2, fie rubricile 3 și 4. Completarea concomitentă a rubricii 2 și a rubricilor 3 și 4 nu se admite.”;
- rubricile 5-8 se substituie cu textul avînd următorul cuprins:
„Valoarea operațiunii:
Rubrica 5 „suma”: se indică suma (în unităţi şi zecimale) operaţiunii efectuate.
Rubrica 6 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei în care s-a efectuat operaţiunea (de exemplu: USD, EUR etc.).
Valoarea operațiunii recalculată în moneda de garanție: această secțiune se completează în cazul în care operaţiunea a fost efectuată în altă monedă decît moneda garanţiei.
Rubrica 7 „suma”: se indică suma operaţiunii recalculată în moneda garanţiei conform cursului stabilit de către părţi în contract sau, dacă cursul nu este prevăzut, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil ladata efectuării operaţiunii.
Rubrica 8 „codul alfabetic al monedei”: se indică codul alfabetic (conform ISO 4127) al monedei garanţiei.
Rubrica 9 „Documentul ce confirmă efectuarea operaţiunii (denumirea, numărul, data)”: se indică denumirea documentului ce confirmă efectuarea operaţiunii (de ex., ordinul de plată), numărul şi data acestuia.
Rubrica 10 „Denumirea prestatorului SPR /garantului rezident”: se indică numele şi prenumele /denumirea rezidentului, a cărui persoană responsabilă a efectuat înscrierea respectivă în anexă.
Rubrica 11 „Persoana responsabilă a rezidentului”: se indică numele şi prenumele persoanei responsabile a rezidentului menționat la rubrica 10, care a efectuat înscrierea respectivă în anexă. În cazul persoanei juridice rezidente, înscrierea se certifică prin semnătura conducătorului /persoanei împuternicite a acesteia. În cazul persoanei fizice care practică o anumită activitate şi persoanei fizice, înscrierea se certifică prin semnătura persoanei fizice respective. În cazul în care, conform legislaţiei în vigoare, rezidentul deţine ştampilă, semnătura menţionată urmează a fi certificată prin aplicarea ştampilei.”.

50) După anexa nr.13 se completează cu anexa nr.131 avînd următorul cuprins: Anexa nr.131

2. Rezidenții care au anexe pe suport hîrtie la notificații /autorizații eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri (și intenționează să raporteze în continuare pe suport hîrtie angajamentele externe notificate) le vor utiliza pînă la epuizarea spațiilor, acestea fiind completate conform modului de completare în vigoare pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărări. La epuizarea spațiilor din anexele respective, Banca Națională a Moldovei va elibera anexe conform prevederilor prezentei hotărîri.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de _______________.

NOTĂ DE ARGUMENTARE

la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei

„Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe

 

Proiectul Hotîrării Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind angajamentele externe” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.l), art.11 alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c), art.51 lit.a) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), precum și al prevederilor art.6 alin.(6) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările și completările ulterioare.

Elaborarea proiectului HCE este condiționată de necesitatea optimizării procesului de notificare la BNM a angajamentelor externe prin acordarea rezidenților a posibilității de a notifica și raporta angajamentele externe nu doar pe suport hîrtie, dar și în formă electronică.

În acest sens, proiectul HCE prevede pentru rezidentul care notifică angajamentul extern (altul decît banca licențiată) opțiunea de prezentare la BNM a notificațiilor, anexelor la notificații și a altor documente prevăzute de instrucțiune fie pe suport hîtie, fie în formă electronică. Băncile licențiate vor fi obligate să prezinte documentele menționate numai în formă electronică. În acest scop,  proiectul HCE amendează Instrucțiunea privind angajamentele externe, iar particularitățile aferente prezentării la BNM a documentelor în formă electronică vor fi reglementate de un act normativ distinct, și anume de Instrucţiunea cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei.

În același timp, în Instrucțiunea privind angajamentele externe au fost introduse și alte modificări /completări menite, inter alia, să simplifice procedura de efectuare a plăților /transferurilor în cadrul angajamentelor externe notificate. Astfel, urmare modificărilor efectuate prestatorii serviciilor de plată rezidenți vor fi exonerați  de la  obligativitatea solicitării de la clienți și completarea anexelor la notificații în cazul efectuării plăților /transferurilor menționate la ordinul clienților. Indiferent de modul de primire /rambursare a sumei împrumutului /creditului (de exemplu, prin mijloace bănești sau prin alte forme) anexa la notificație va fi completată numai de către rezidentul care a notificat la BNM angajamentul extern, iar prezentarea acesteia la prestatorul serviciilor de plată nu va fi necesară.

În privința anexelor la notificație, proiectul HCE le ajustează astfel încît să fie posibilă completarea acestora și în format electronic, concomitent fiind ajustate și anexele la autorizație. Ca prevederi tranzitorii proiectul stabilește că rezidenții care au anexe pe suport hîrtie la notificații /autorizații eliberate pînă la modificarea instrucțiunii (și intenționează să raporteze în continuare pe suport hîrtie angajamentele externe notificate) le vor utiliza pînă la epuizarea spațiilor, acestea fiind completate conform cerințelor  în vigoare în prezent. La epuizarea spațiilor din aceste anexe, Banca Națională a Moldovei va elibera anexe de format nou.

Aprobarea prezentului proiect împreună cu proiectul HCE „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la notificarea şi raportarea în formă electronică a angajamentelor externe la Banca Națională a Moldovei” va permite de a trece la procesul de notificare și raportare a angajamentelor externe în formă electronică, fapt care va duce la optimizarea  acestui proces, la reducerea  timpului necesar luării la evidență a angajamentelor externe de către BNM, precum și a costurilor și a eforturilor din partea rezidenților care vor notifica și raporta în formă electronică angajamentele externe supuse notificării.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și