• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.07.2016

Proiectul HCE al BNM Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei

29.07.2016Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind inițierea, organizarea și desfășurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Națională inițiază, începînd cu 29 iulie 2016, consultarea publică a proiectului de Hotărîre a Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.188 din 25 septembrie 2014”.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este determinată de ajustarea cadrului normativ cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, în contextul implementării operațiunilor repo/reverse repo prin platforma unică de tranzacţionare furnizată de Bloomberg Finance L.P.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

 • includerea normelor care reglementează efectuarea tranzacțiilor repo/reverse repo cu valori mobiliare de stat (VMS) prin intermediul Bloomberg Auction System (BAS);
 • abrogarea normelor care prevedeau utilizarea sistemului „Mesaje interbancare” prin componenta de transport a SAPI la efectuarea tranzacțiilor repo/reverse repo;
 • specificarea că în ziua licitației repo/reverse repo, pînă la ora începerii recepționării ofertelor, Banca Națională va pune la dispoziția participanților, prin intermediul BAS, lista VMS eligibile pentru tranzacțiile în cauză și prețurile de cumpărare/vînzare ale acestora;
 • indicarea faptului că, în cazul tranzacțiilor repo/reverse repo, participanții pot depune oferte în număr nelimitat, excluzîndu-se astfel limita de maximum 5 oferte;
 • obligația participanților de a pune la dispoziția Băncii Naționale, prin intermediul BAS, lista VMS propuse pentru tranzacțiile repo, pînă la ora limită indicată în anunțul licitației;
 • verificarea de către Banca Națională a disponibilității VMS specificate de participanți, anularea tranzacției pentru care nu sunt disponibile VMS suficiente, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de acordul de participare la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei;
 •  precum și alte modificări/completări de ordin tehnic.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt băncile din Republica Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.5 alin.(1) lit.a), art.11 alin.(1), art.15, art.27 alin.(1) lit.c) și art.42 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 12 august 2016 dnei Lidia Gordienco pe adresa electronică: Lidia.Gordienco@bnm.md, la numărul de telefon: 022 822 235, sau dnei Valentina Salogub pe adresa electronică: Valentina.Salogub@bnm.md, la numărul de telefon: 022 822 427, sau pe adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.188 din 25 septembrie 2014” și nota de argumentare aferentă acestuia sunt disponibile pe pagina web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale a Moldovei pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, nr.1.

 

Proiect

 

BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
COMITETUL EXECUTIV

 

HOTĂRÎREA Nr. __
din „_____________ 20 __

Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile
de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.188 din 25 septembrie 2014

 

În temeiul art.5 alin.(1) lit.a), art.11 alin.(1), art.15, art.27 alin.(1) lit.c) și art.42 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.188 din 25 septembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.293-296, art.1386), se modifică și se completează după cum urmează:
1) La pct.6 alineatul doi, textul „ , „Mesaje interbancare”” se abrogă.

2) La pct.28, textul „Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624)” se substituie cu textul „republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544)”.

3) La pct.56, propoziția a doua după cuvintele „certificatelor BNM” se completează cu textul „și tranzacțiile repo/reverse repo”.

4) Pct.63, după cuvîntul „tranzacționare” se completează cu cuvintele „ , prin e-mail și telefon,”.

5) Pct.64 se abrogă.

6) La pct.65 cuvintele „magnetic sau” se exclud.

7) La pct.73 alineatul trei, textul „ , cu excepția tranzacțiilor repo/reverse repo, pentru care se acceptă pînă la 5 oferte” se abrogă.

8) La pct.75:
a) subpct.12) va avea următorul cuprins:
„12) ora limită de recepționare a listei VMS propuse de participant (în cazul tranzacțiilor repo);”.
b) se completează cu subpunctul 17) cu următorul cuprins:
„17) ora limită de anunțare a rezultatelor licitației.”.

9) După pct.75, se completează cu pct.751 cu următorul cuprins:
"751. În ziua licitației repo/reverse repo, pînă la ora începerii recepționării ofertelor, Banca Națională va pune la dispoziția participanților, prin intermediul BAS, lista VMS eligibile pentru tranzacțiile în cauză și prețurile de cumpărare/vînzare ale acestora.”.

10) Pct.82 va avea următorul cuprins:
„82. Pînă la ora limită indicată în anunțul licitației, în cadrul tranzacţiilor repo, participanții vor pune la dispoziția Băncii Naționale prin intermediul BAS lista VMS propuse, care va conține următoarele elemente:
1) codul ISIN al VMS;
2) volumul VMS la valoarea nominală;
3) rata repo;
4) prețul de vînzare și prețul de răscumpărare al unei VMS;
5) volumul VMS la prețul de vînzare și la prețul de răscumpărare.”.

11) Pct.89 va avea următorul cuprins:
„89. În ziua desfășurării licitației, după recepționarea ofertelor participanților/listelor VMS și/sau a altor active propuse de către aceștia pentru tranzacționare și/sau garantarea operațiunilor de furnizare de lichiditate, Banca Națională verifică disponibilitatea activelor, inclusiv a VMS utilizate în tranzacțiile repo cu Banca Națională, scadente la data decontării tranzacției noi, și efectuează, după caz, blocarea acestora în volumul determinat de Banca Națională.
În cazul în care participantul la tranzacția repo, la data desfășurării licitației, pînă la ora limită indicată în anunțul acesteia, nu asigură disponibilitatea VMS în portofoliul propriu şi/sau, la data decontării tranzacţiei repo, pînă la ora 12:00, a celor care fac obiectul tranzacției repo scadente la data decontării tranzacției repo respective, Banca Națională anulează integral tranzacția pentru care nu sunt disponibile VMS suficiente şi aplică sancțiunile prevăzute în acordul de participare la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei.”.

12) La pct.90, prima propoziție va avea următorul cuprins:
„90. După încheierea licitației, în aceeași zi, pînă la ora limită de anunțare a rezultatelor licitației, rezultatele individuale ale alocării în cadrul licitației sunt disponibile participanților prin intermediul platformei unice de tranzacționare.”.

13) La pct.91:
a) prima propoziție va avea următorul cuprins:
„91. În cazul tranzacției repo/reverse repo, informația privind rezultatele individuale ale alocării în cadrul licitației cu indicarea VMS acceptate de Banca Națională va include:”;
b) la subpct.1) textul „și descrierea VMS” se abrogă;
c) subpct.4) va avea următorul cuprins:
„4) rata repo;”.

14) Pct.125, după textul „ : achitarea” se completează cu textul „penalităților, achitarea”, iar cuvintele „achitarea penalităților” se exclud.

15) În anexa nr.1 pct.4.1 subpct.4.1.1, cuvintele „eliberate din tranzacția repo precedentă” se substituie cu cuvintele „care fac obiectul tranzacției repo precedente”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 20 septembrie 2016.

 

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
,,Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la operațiunile de piață
monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.188 din 25 septembrie 2014”

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.188 din 25 septembrie 2014” are drept obiectiv ajustarea cadrului normativ cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei, în contextul implementării operațiunilor repo/reverse repo prin platforma unică de tranzacţionare furnizată de Bloomberg Finance L.P.

Tranzacțiile repo/reverse repo pot fi utilizate în cadrul operațiunilor principale, operațiunilor de reglaj fin și operațiunilor structurale și sunt efectuate în scopul furnizării/absorbției de lichiditate de către Banca Națională.

Principalele modificări și completări operate la regulament includ următoarele:

 • includerea normelor care reglementează efectuarea tranzacțiilor repo/reverse repo cu valori mobiliare de stat (VMS) prin intermediul Bloomberg Auction System (BAS);
 • abrogarea normelor care prevedeau utilizarea sistemului „Mesaje interbancare” prin componenta de transport a SAPI la efectuarea tranzacțiilor repo/reverse repo;
 • specificarea că în ziua licitației repo/reverse repo, pînă la ora începerii recepționării ofertelor, Banca Națională va pune la dispoziția participanților, prin intermediul BAS, lista VMS eligibile pentru tranzacțiile în cauză și prețurile de cumpărare/vînzare ale acestora;
 • indicarea faptului că, în cazul tranzacțiilor repo/reverse repo, participanții pot depune oferte în număr nelimitat, excluzîndu-se astfel limita de maximum 5 oferte;
 • obligația participanților de a pune la dispoziția Băncii Naționale, prin intermediul BAS, lista VMS propuse pentru tranzacțiile repo, pînă la ora limită indicată în anunțul licitației;
 • verificarea de către Banca Națională a disponibilității VMS specificate de participanți, anularea tranzacției pentru care nu sunt disponibile VMS suficiente, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de acordul de participare la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei;
 • precum și alte modificări/completări de ordin tehnic.

Proiectul prevede intrarea în vigoare a hotărîrii la 20 septembrie 2016.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).
Vezi și