• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
26.09.2016

Proiectul HCE al BNM „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

26.09.2016Termenul-limită a expirat

 

Anunţ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Banca Națională a Moldovei inițiază, începînd cu 26 septembrie 2016, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”.

Elaborarea proiectului dat se încadrează în procesul de revizuire de către Banca Națională a Moldovei (BNM) a actelor sale normative în corespundere cu prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, care a modificat cadrul legal existent aferent activității unităților de schimb valutar. În acest sens, proiectul în cauză are drept scop modificarea cadrului normativ aferent raportării la BNM de către băncile licențiate a aspectelor aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

Prevederile de bază ale proiectului se referă la modificarea rapoartelor băncilor licențiate privind cursurile medii de cumpărare și vînzare, precum și privind operațiunile aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice. De asemenea, au fost modificate termenele de prezentare a rapoartelor privind cursurile medii de cumpărare și vînzare, iar un șir de acte normative ale BNM au fost ajustate în contextul proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri”.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt unitățile de schimb valutar.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice constă în obținerea de către BNM în mod operativ a informației cît mai ample privind aspectele importante (inclusiv cele noi) aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice ale băncilor licențiate, fapt care va contribui la calitatea informației necesare BNM pentru analiza situației pe piața valutară a Republicii Moldova.

Proiectul de decizie este elaborat în temeiul art.11 alin.(1) și art.51 lit.a) și b) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și art.43 alin.(10) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 7 octombrie 2016 dnei Dina Doni pe adresa electronică: dina.doni@bnm.md sau pe adresa poștală: MD – 2005, mun. Chişinău,  bd. Grigore Vieru nr.1, sau pot fi comunicate la numărul de telefon: 022 822254.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”, precum şi nota de argumentare aferentă acestuia sînt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md și la sediul Băncii Naționale pe adresa: MD – 2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

 

COMITETUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE E MOLDOVEI

 

HOTĂRÎREA nr.___
din ___ __________ 2016

Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative
ale Băncii Naționale a Moldovei

În temeiul art.11 alin.(1), art.51 lit.a) și b) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art.43 alin.(10) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1) Punctul 3 lit.k) va avea următorul cuprins:
„k) raportul „Cursurile medii de cumpărare şi de vînzare a principalelor valute străine aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice ale băncii licenţiate” (anexa nr.11);”;

2) După punctul 91 se completează cu punctul 92 cu următorul cuprins:
„92. Calculele cursurilor medii, informația despre care se reflectă în raportul indicat la pct.3 lit.k), se păstrează în dosarele băncii licenţiate.”.

3) Punctul 121 va avea următorul cuprins:
„121. Raportul menționat la pct.3 lit.k) se prezintă la Banca Naţională a Moldovei zilnic (cu excepţia zilelor nelucrătoare), după cum urmează:
a) primul raport pentru ziua gestionară  - cel tîrziu la ora 10.00 a zilei gestionare;
b) al doilea raport pentru ziua gestionară – cel tîrziu la ora 16:00 a zilei gestionare.
În cazul în care ziua gestionară este o zi cu durata redusă a timpului de muncă, raportul indicat la lit.b) se prezintă cel tîrziu la ora 15:00 a zilei gestionare.”.

4) În anexa nr.2, Modul de întocmire a raportului „Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei străine efectuate de către banca licenţiată”:
a) punctul 6:
- după litera b), se completează cu literele c) și d) cu următorul cuprins:
”c) RC - pentru operațiunile de cumpărare a valutei străine revocate prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate;
d) RV - pentru operațiunile de vînzare a valutei străine revocate prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncilor licențiate.”;
b) punctul 8:
- la lit.e), cuvîntul „punctelor” se substituie cu cuvîntul „birourilor”;
- după litera e), se completează cu litere e1) și e2) cu următorul cuprins:
”e1) PFNREV - pentru operațiuni de cumpărare /vînzare cu persoane fizice revocate prin intermediul birourilor de schimb valutar ale băncii licențiate;
e2) PFASV – pentru operațiuni de cumpărare /vînzare cu persoane fizice efectuate prin intermediul aparatelor de schimb valutar ale băncii licențiate;”;
c) la punctul 9 alineatul al doilea, prima propoziție după textul „PFN,” se completează cu textul „PFASV, PFNREV,,”;
d) la punctul 10 alineatul al doilea, prima propoziție după textul „PFN,” se completează cu textul „PFASV, PFNREV,”, iar în a doua propoziție textul „coloana E” se substituie cu textul „coloana F”;
e) punctul 12 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: ”În cazul în care în perioada gestionară a avut loc revocarea de către persoanele fizice a operațiunilor de cumpărare și vînzare a valutei străine, sumele operațiunilor, reflectate în rîndurile cu codul PFN, se indică după deducerea operațiunilor corespunzătoare de revocare, reflectate în rîndurile cu codul PFNREV.”.

5) Anexa nr.11 va avea următorul cuprins: Anexa nr.11

2. Se abrogă punctul 2 lit.g), capitolul VIII și anexele nr.242, nr.243, nr.26, nr.27 din Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.666 din 16 martie 2009.

3. Instrucţiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Naţională a Moldovei de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.232 din 27 octombrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 227-232, art.2097), se modifică și se completează după cum urmează:

1) Punctul 3 va avea următorul cuprins:
„3. În conformitate cu prezenta Instrucţiune, casele de schimb valutar şi hotelurile prezintă la BNM în formă electronică rapoartele specificate în anexele nr.1, nr.2, nr.3 şi nr.4 la Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al BNM nr.XX din XX.XX.XXXX (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, XXXX, nr.XX-XX, art.XXX), (în continuare – Instrucțiunea privind raportarea CSVH), şi anume:
a) Raportul privind cursurile de cumpărare şi vînzare a principalelor valute străine stabilite de către casa de schimb valutar (anexa nr.1 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH), zilnic;
b) Raportul privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine stabilite de către hotel (anexa nr.2 Instrucțiunea privind raportarea CSVH), zilnic;
c) Raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate de către casa de schimb valutar (anexa nr.3 Instrucțiunea privind raportarea CSVH), lunar;
d) Raportul privind operaţiunile de schimb valutar efectuate de către hotel (anexa nr.4 Instrucțiunea privind raportarea CSVH), lunar.”;

2) La punctele 20, 22 și 29, sintagma „Regulamentul USV” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „Instrucțiunea privind raportarea CSVH” la forma gramaticală respectivă;

3) La punctul 24 lit.a), textul „anexa nr.26 /nr.27 la Regulamentul USV” se substituie cu textul „anexa nr.3/nr.4 la Instrucțiunea privind raportarea CSVH”.

4. Ultimul raport specificat în anexele nr.242 și nr.243 din regulamentul indicat la punctul 2 din prezenta hotărîre se va prezenta pentru ziua gestionară 09 decembrie 2016.

5. Ultimul raport specificat în anexele nr.26 și nr.27 din regulamentul indicat la punctul 2 din prezenta hotărîre se va prezenta pentru luna gestionară noiembrie 2016.

6. Prima raportare privind cursurile valutare, conform prevederilor punctului 1 subpunctul 3) și 5) și punctului 3 subpunctul 1) din prezenta hotărîre, se va efectua pentru ziua gestionară 12 decembrie 2016.

7. Prima raportare conform prevederilor punctului 1 subpunctul 4) din prezenta hotărîre se va efectua pentru luna decembrie 2016.

8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 decembrie 2016.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei”

 

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei” (în continuare – proiectul HCE) este elaborat în temeiul art.11 alin.(1) și art.51 lit.a) și b) și art.52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, precum și art.43 alin.(10) și art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

Elaborarea proiectului HCE se încadrează în procesul de revizuire de către Banca Națională a Moldovei (BNM) a actelor sale normative în corespundere cu prevederile Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară, care a modificat cadrul legal existent aferent activității unităților de schimb valutar. Prin această lege, în particular, unităților de schimb valutar li s-a permis să modifice cursurile valutare pe parcursul programului de lucru (cu luarea în considerare a frecvenței de modificare a cursurilor valutare stabilite de BNM), precum și să efectueze operațiuni de schimb valutar în numerar cu persoane fizice și prin intermediul aparatelor de schimb valutar. În acest sens, proiectul HCE are drept scop modificarea cadrului normativ aferent raportării la BNM de către băncile licențiate a aspectelor aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

Astfel, prin proiectul HCE, rapoartele care actualmente se prezintă la BNM de către bănci au fost modificate astfel încît acestea să reflecte și informația privind aspectele noi aferente activității unităților de schimb valutar în numerar cu persoane fizice.

Proiectul HCE prevede că în Raportul privind operațiunile de cumpărare și vînzare a valutei străine de către banca licențiată, băncile vor include separat informația privind operațiunile efectuate prin birourile sale de schimb valutar, precum și cele efectuate prin intermediul aparatelor sale de schimb valutar. Separat se vor reflecta operațiunile de schimb valutar în numerar revocate de persoanele fizice.

În privința prezentării de către băncile licențiate a rapoartelor privind cursurile medii aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoane, acestea, potrivit proiectului HCE, la fel ca și pînă acum, vor reflecta cursurile medii de cumpărare și vînzare a principalelor valute străine calculate, dar separat pentru birourile de schimb valutar și pentru aparatele de schimb valutar. Rapoartele în cauză vor fi prezentate la BNM de către băncile licențiate de două ori în decursul zilei gestionare – cel tîrziu la ora 10.00 și, respectiv, cel tîrziu la ora 16.00.

De asemenea, prin proiectul HCE se operează amendamentele respective la un șir de acte normative ale BNM care vizează raportarea în formă electronică la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri, avînd drept scop ajustarea actelor respective în legătură cu modificarea cadrului normativ aferent raportării la BNM de către unitățile nominalizate ca urmare a adoptării Legii nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară[1].

Aprobarea proiectului HCE va permite BNM de a dispune în mod operativ de o informație  amplă privind aspectele importante, inclusiv cele noi, aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoane fizice a băncii, în special privind acele aspecte care au fost introduse în activitatea unităților de schimb valutar prin Legea nr.94 din 13.05.2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, fapt care va contribui la calitatea informației necesare BNM pentru analiza situației pe piața valutară a Republicii Moldova.[1] a se vedea proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri”