• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


 • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606.


 • Cristina Harea, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.


 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.12.2015

Proiectul HCE al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

11.12.2015Termenul-limită a expirat

 

ANUNŢ
privind iniţierea, organizarea şi desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Banca Naţională a Moldovei iniţiază, începînd cu data de 11.12.2015, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Regulamentul cu privire la transferul de credit și Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani).

Elaborarea  prezentului proiect de decizie este impusă de necesitatea transpunerii în legislația națională a prevederilor Regulamentului UE nr. 1781/2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri în cadrul normativ naţional, în conformitate cu Planul Național de Implementare a Acordului de Asociere RM-UE (art. 249).

Prevederile de bază ale proiectului vizează definirea transferului de credit și a remiterii de bani pe baza unui fișier de grup și includerea prevederilor aferente utilizării acestora, stabilirea cerințelor față de prestatorii intermediari privind informațiile despre plătitor ce însoțesc transferul de credit/remiterea de bani, descrierea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse de către prestatorul beneficiar în cazul în care se constată că informațiile cu privire la plătitor lipsesc sau sînt incomplete etc.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt băncile și persoanele juridice care desfăşoară sau au intenţia de a desfăşura activitate de prestare a serviciilor de plată sau de emitere a monedei electronice, precum şi clienţii acestora.

Impactul estimat al proiectului de decizie este sporirea gradului de conformare al cadrului legal național cu cel al UE.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu art. 5 lit. f) şi art. 11 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 49 alin.(3), art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18.05.2013 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi comunicate pînă pe data de 28.12.2015 dnei Natalia Ţurcan-Munteanu pe adresa electronică: Natalia.Turcan-Munteanu@bnm.md, la numărul de telefon: 409-265 sau pe adresa poştală:
MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi nota de argumentare sunt disponibile pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei www.bnm.md şi la sediul Băncii Naţionale pe adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

Proiect

 

COMITEUL EXECUTIV
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

HOTĂRÎREA
nr. ___ din __ __________ 2015

 

Cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

În temeiul art. 5 lit. f) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare şi art. 49 alin.(3), art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.661), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.191-197, art.1370), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 936 din 30 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) La punctul 2, după noțiunea „Transfer de credit” se completează cu textul:
Transfer de credit pe baza unui fișier de grup – reprezintă mai multe transferuri grupate în vederea transmiterii.”;
2) După punctul 24 se completează cu punctele 241 și 242 cu următorul cuprins:
„241. În cazul efectuării transferului de credit pentru care atît prestatorul plătitor, cît și prestatorul beneficiar sînt situați pe teritoriul Republicii Moldova, mesajul electronic aferent transferului de credit trebuie să fie însoțit numai de numărul contului de plăți sau codul IBAN care permite urmărirea tranzacției pînă la plătitor.
La cererea prestatorului beneficiar, prestatorul plătitor pune la dispoziția acestuia informațiile complete cu privire la plătitor prevăzute la pct. 24 în termen de trei zile lucrătoare de la primirea cererii respective.
242. În cazul transferurilor de credit pe baza unui fișier de grup efectuate de un singur plătitor către mai mulți beneficiari ai căror prestatori de servicii de plată sunt situați în afara Republicii Moldova, pct. 24 nu se aplică transferurilor individuale grupate, cu condiția ca fișierul de grup să cuprindă informații complete cu privire la plătitor și ca transferurile individuale să fie însoțite de numărul de cont al plătitorului sau de codul IBAN al plătitorului.”;
3) După Capitolul IV se completează cu Capitolul IV1 cu următorul cuprins:

„Capitolul IV1
CERINŢE FAŢĂ DE PRESTATORUL INTERMEDIAR PRIVIND INFORMAŢIILE DESPRE PLĂTITOR CE ÎNSOŢESC TRANFERUL DE CREDIT

361. Prestatorii intermediari urmează să se asigure că toate informațiile primite cu privire la plătitor care însoțesc un transfer de credit sînt păstrate cu acest transfer.

362. Sub rezerva prevederilor pct. 363, prestatorul de servicii de plată intermediar poate utiliza, pentru a efectua transferul de credit către prestatorul beneficiar, un sistem de plată cu limitări tehnice care nu permite ca transferul de credit să fie însoţit de informaţii cu privire la plătitor.

363. În cazul în care prestatorul intermediar constată, la primirea transferului de credit, că informaţiile solicitate cu privire la plătitor conform pct. 24 lipsesc sau sînt incomplete, acest utilizează un sistem de plată cu limitări tehnice numai în cazul în care poate informa prestatorul beneficiar despre lipsa sau caracterul incomplet a informațiilor cu privire la plătitor, printr-un mod convenit de prestatorul intermediar şi cel plătitor.

364. Atunci cînd utilizează un sistem de plată cu limitări tehnice, prestatorul intermediar pune la dispoziţia prestatorului beneficiar, la solicitare şi în termen de trei zile lucrătoare de la primirea solicitării, informaţiile cu privire la plătitor conform pct. 24, indiferent dacă aceste informaţii sunt complete sau nu.

365. Prevederile pct. 362-364 se aplică în cazul în care prestatorul plătitor are sediul în afara Republicii Moldova.

366. În cazurile menționate la pct. 362-363, prestatorul intermediar de servicii de plată păstrează toate informațiile primite timp de cinci ani.”;

4) După punctul 44 se completează cu punctul 441 și 442 cu următorul cuprins:
„441. În cazul în care prestatorul beneficiar constată că informațiile cu privire la plătitor furnizate conform pct. 24 lipsesc sau sînt incomplete, acesta respinge transferul sau solicită informaţii complete cu privire la plătitor.

442. În cazul transferurilor de credit pe baza unui fișier de grup pentru care prestatorul plătitor este situat în afara Republicii Moldova, informații complete cu privire la plătitor prevăzute la pct. 44 vor fi indicate numai la transferul de credit pe baza unui fișier de grup, dar nu și la transferurile individuale grupate în fișierul respectiv.”;
5) După punctul 47 se completează cu punctul 471 cu următorul cuprins:
„471. În cazul în care în care prestatorul de servicii de plată omite în mod regulat să furnizeze informațiile obligatorii cu privire la plătitor, prestatorul beneficiar ia măsuri care pot consta, mai întîi, în emiterea unor avertismente și stabilirea unor termene, fie de a respinge orice transfer de credit nou care provine de la acest prestator de servicii de plată, fie de a decide, dacă este cazul, să restrîngă sau să înceteze relația comercială cu respectivul prestator de servicii de plată.”.

2. Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.204 din 15 octombrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234, art.900), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.799 din 19 noiembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) La punctul 2 după noțiunea „Riscul operaţional” se completează cu textul:
Remitere de bani pe baza unui fișier de grup – reprezintă mai multe remiteri grupate în vederea transmiterii.
Prestatorul de servicii de plată intermediar – prestatorul de servicii de plată care nu este nici cel al plătitorului, nici cel al beneficiarului şi care participă la realizarea remiterii de bani.
Codul unic de identificare al remiterii de bani – combinație de litere, numere sau simboluri, stabilită de către prestatorul de servicii de plată participant utilizat pentru efectuarea remiterii de bani.”;
2) După Capitolul IV se completează cu Capitolul IV1 cu următorul cuprins:

Capitolul IV1
CERINŢE FAŢĂ DE PRESTATORUL INTERMEDIAR PRIVIND INFORMAŢIILE DESPRE PLĂTITOR CE ÎNSOŢESC REMITEREA DE BANI

311. Prestatorii de servicii de plată intermediari urmează să se asigure că toate informațiile primite cu privire la plătitor care însoțesc remiterea de bani sînt păstrate cu această remitere.
Prevederile pct. 311-316 se aplică în cazul în care prestatorul plătitor are sediul în afara Republicii Moldova.

312. Sub rezerva prevederilor pct. 314, prestatorul de servicii de plată intermediar poate utiliza, la primirea remiterii de bani a cărei valoare depășește valoarea de 15 000 lei pentru a efectua remiterea de bani către prestatorul de servicii de plată participant al beneficiarului, un sistem de remitere de bani cu limitări tehnice care nu permite ca remiterea de bani să fie însoţită de informaţii cu privire la plătitor.

313. În cazul în care prestatorul de servicii de plată intermediar constată, la primirea remiterii de bani, că informaţiile solicitate cu privire la plătitor conform pct. 34 lipsesc sau sînt incomplete, acest utilizează un sistem de remitere de bani cu limitări tehnice numai în cazul în care poate informa prestatorul de servicii de plată participant al beneficiarului despre lipsa sau caracterul incomplet a informațiilor cu privire la plătitor, printr-un mod convenit de prestatorul de servicii de plată intermediar şi cel plătitor.

314. Atunci cînd utilizează un sistem de remitere de bani cu limitări tehnice, prestatorul de servicii de plată intermediar pune la dispoziţia prestatorului de servicii de plată participant al beneficiarului, la solicitare şi în termen de trei zile lucrătoare de la primirea solicitării, informaţiile cu privire la plătitor conform pct. 34, indiferent dacă aceste informaţii sunt complete sau nu.

315. Prevederile pct. 312-314 se aplică în cazul în care prestatorul plătitor are sediul în afara Republicii Moldova.

316. În cazurile menționate la pct. 312-313, prestatorul intermediar de servicii de plată păstrează toate informațiile primite timp de cinci ani.”;

3) După punctul 34 se completează cu punctele 341 și 342 cu următorul cuprins:
„341. În cazul efectuării remiterilor de bani pentru care atît prestatorul de servicii de al plătitorului, cît și prestatorul de servicii de plată beneficiarului sînt situați pe teritoriul Republicii Moldova, mesajul de însoțire al remiterilor de bani trebuie să fie însoțit numai de codul unic de identificare al remiterilor de bani care permite urmărirea tranzacției pînă la plătitor.
La cererea prestatorului de servicii de plată al beneficiarului, prestatorul de serviciu de plată al plătitorului pune la dispoziția acestuia informațiile complete cu privire la plătitor prevăzute la pct. 34 în termen de trei zile lucrătoare de la primirea cererii respective.

342. În cazul remiterii de bani pe baza unui fișier de grup efectuate de un singur plătitor către mai mulți beneficiari ai căror prestatori de servicii de plată sunt situați în afara Republicii Moldova, pct. 34 nu se aplică remiterilor individuale grupate, cu condiția ca fișierul de grup să cuprindă informații complete cu privire la plătitor și ca transferurile individuale să fie însoțite de codul unic de identificare al remiteri de bani.”;

4) După punctul 35 se completează cu punctele 351-353 cu următorul cuprins:
„351. În cazul în care prestatorul de servicii de plată participant al beneficiarului constată că informațiile cu privire la plătitor specificate la pct. 35 lipsesc sau sînt incomplete, iar suma remiterii de bani depășește valoare de 15 000 lei, acesta respinge remiterea de bani sau solicită informaţii complete cu privire la plătitor.

352. În cazul remiterii de bani pe baza unui fișier de grup pentru care prestatorul de servicii de plată participant al plătitorului este situat în afara Republicii Moldova, informații complete cu privire la plătitor prevăzute la pct. 34 vor fi indicate numai la remiterea de bani pe baza unui fișier de grup, dar nu și la remiterile de bani individuale grupate în fișierul respectiv.”;

5) După punctul 38 se completează cu punctul 381 cu următorul cuprins:
„381. În cazul în care în care prestatorul de servicii de plată omite în mod regulat să furnizeze informațiile obligatorii cu privire la plătitor, prestatorul de servicii de plată al beneficiarului ia măsuri care pot consta, mai întîi, în emiterea unor avertismente și stabilirea unor termene, fie de a respinge orice remitere de bani nouă care provine de la acest prestator de servicii de plată, fie de a decide, dacă este cazul, să restrîngă sau să înceteze relația comercială cu respectivul prestator de servicii de plată.”.

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE
la proiectul Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

Elaborarea proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Regulamentul cu privire la transferul de credit și Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani) este impusă de necesitatea transpunerii în legislația națională a prevederilor Regulamentului UE nr. 1781/2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri în cadrul normativ naţional, în conformitate cu Planul Național de Implementare a Acordului de Asociere RM-UE (art. 249).

Prevederile de bază ale proiectului vizează definirea transferului de credit și a remiterii de bani pe baza unui fișier de grup și includerea prevederilor aferente utilizării acestora, stabilirea cerințelor față de prestatorii intermediari privind informațiile despre plătitor ce însoțesc transferul de credit/remiterea de bani, descrierea acțiunilor ce urmează a fi întreprinse de către prestatorul beneficiar în cazul în care se constată că informațiile cu privire la plătitor lipsesc sau sînt incomplete etc.

Părţile interesate pot prezenta propuneri şi obiecţii pe marginea proiectului Hotărîrii Comitetului executiv al BNM cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în termen de pînă la 28 decembrie 2015. 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).